Zamość. Historia Karolówki. cz. I.

Karolówka, to jedna z szesnastu współczesnych dzielnic Zamościa. Jej niezwykle ciekawa historia sięga XIV wieku i jest nierozerwalnie związana z pobliską wsią Chyża. Pani Bogumiła Sawa, opisując początki wsi słusznie podkreśla, że jest o 200 lat (co najmniej) starsza od Zamościa.  Na dwa lata przed lokacją Zamościa, czyli w 1578 r. było we wsi Hyża 252 morgi dobrej ziemi, karczma i młyn. Obszar, na którego części „rozsiadła się” późniejsza Karolówka, nosił na przestrzeni wieków różne nazwy. Pierwsze wzmianki o nim pojawiły się w dokumentach pod koniec XIV w., a funkcjonująca tam (zapewne już od jakiegoś czasu) wieś nosiła wówczas miano Kyschow (Kisielów). Nazwa ta zachowała się do czasów współczesnych na oznaczenie pól położonych w najstarszej części Chyżej (1). W tym czasie ziemie te wchodziły w skład rozległej włości szczebrzeskiej, należącej do Dymitra z Goraja. Na początku XV w. tereny wsi Kisielów stanowiły uposażenie Zakonu Franciszkanów. W Szczebrzeszynie osadził ich Dymitr z Goraja. Kolejny właściciel (bratanek Dymitra), Prokop (Proc) nadał w 1410 r. klasztorowi wieś Kisielów, zwaną później Hyrza, a położoną w pobliżu Skokówki. Klasztor franciszkanów w Szczebrzeszynie przetrwał trudne czasy reformacji kościoła katolickiego w XVI w., której zwolennikami byli ówcześni właściciele miasta, Górkowie. Wspólnota franciszkańska odrodziła się pod koniec XVI w., kiedy włość szczebrzeska, wraz z miastem Szczebrzeszyn, przeszła w ręce Jana Zamoyskiego. Potwierdził on uposażenie franciszkanów w 1597 r. (2). Poniżej wizerunki kolejnych właścicieli włości szczbrzeskiej: Dymitra z Goraja, Andrzeja II Górki i Jana Zamoyskiego.

 

Jan Zamoyski budując na przełomie XVI i XVII wieku zamojską twierdzę usiłował wszelkimi sposobami wykupić otaczające ją ziemie. Odnośnie starań kanclerza co do wykupu od franciszkanów wsi Hyża badacze tematu prezentują następujące stanowiska: P. Krasny i M. Kurzej dowodzą, że cyt. „klasztor w Szczebrzeszynie pozostał właścicielem Hyrzy do końca swojego istnienia”, czyli do chwili skasowania w 1812 roku przez władze Księstwa Warszawskiego. Jan Zamoyski usiłował odkupić wieś, lub zamienić ją na inne dobra w 1598 r., a jego syn Tomasz Zamoyski w 1629 r. proponował nawet za nią franciszkanom szczebrzeskim dochód (dwukrotnie wyższy), pochodzący z wójtostwa szczbrzeskiego. Do transakcji jednak nie doszło w obu przypadkach, a wójtostwo szczebrzeskie od II ordynata otrzymali w końcu franciszkanie z Zamościa (3). Według Bogumiły Sawy, a za nią badaczy „Dziejów  miejscowości Gminy Zamość”, Jan Zamoyski zabiegał o Hyżą zanim stał się formalnym właścicielem włości szczebrzeskiej. Podpisał z ówczesnym gwardianem ojców franciszkanów umowę, przewidującą dzierżawę części pól, które zamierzał przeznaczyć na stawy rybne (14.IV.1581 r.). Planom tym sprzeciwił się jednak ówczesny zwierzchnik lenny zakonników, właściciel włości szczebrzeskiej, Andrzej Górka.  Nie dający za wygraną Jan Zamoyski  w 1583 r. nabył od wójta wsi Hyża, Piotra Bierniszewskiego grunty (część?) w zamian za część swojej dziedzicznej wsi Mokre. Dziesięć lat później wykupił w końcu upragnioną włość szczebrzeską i włączył ją do Ordynacji Zamojskiej. Jednak Hyża pozostawała nadal w lennym posiadaniu Franciszkanów ze Szczebrzeszyna.
(4)
Współczesna wieś Chyża wzmiankowana była na przestrzeni wieków pod różnymi nazwami: Kyschow (Kisielów) – 1398; Herza (1564 i 1660); Chyrza (1811); Herza Mniska (1834): Hyrza (1839); Hyża (1882); Chyża (po II wojnie światowej). Dzisiaj trudno już rozstrzygnąć od czego nazwę wieś przyjęła: od chyż – chyża (chata, zagroda chłopska), czy od słowa chyżo (prędko, krzepko, ochoczo). Na austriackiej  Mapie von Miega z XVIII w. wieś przybrała zniekształconą, niemiecką nazwę Irza. (5) Mapa przedstawia jeden z najstarszych obrazów przestrzeni, na której powstała późniejsza Karolówka. Austriaccy wojskowi zamieścili opis tego terenu w notatnikach do mapy. Kluczowe opisy wojskowe dotyczą Zamościa, Wysokiego, Chyżej i Janowic. Miejsce późniejszej Karolówki to w tym czasie łąki otoczone ww. obszarem. W notatkach o Janowicach określane są jako: „Łąki od strony Płoskiego są stale grząskie i nigdy nie wysychają całkowicie„. Opis łąk wokół Zamościa nie różni się wiele od powyższego: „[Łąki] są na całej powierzchni grząskie i nie co roku wysychają do końca„. Podobnie przy opisie wsi Irza (Chyża): „są wszędzie grząskie i nigdy całkiem nie wysychają„. Przy opisie Wysokiego teren nie wygląda inaczej, gdzie łąka „jest stale grząska i nie da się nigdzie przejść przez nią„. Dla dalszej historii tego terenu istotka jest także  wzmianka z tej ostatniej miejscowości. Austriacy wymieniają we wsi przy stawie nazwę Świnia, przypuszczalnie na określenie strumienia na którym staw utworzono. Podobnie w Chyżej, na tym samym strumieniu, również utworzono staw we wsi. Wymieniany jest także strumień dopływający z Janowic, bez określenia nazwy. Natomiast sama mapa obrazuje na wspomnianym obszarze liczne cieki wodne odprowadzające wody podmokłych łąk ku opisanym strumieniom.

Na Mapie von Miega (1763-1787), w miejscu dzisiejszej Karolówki, widzimy dziwnie brzmiącą nazwę: Saczmikamy, z akcentem nad „y” (zmiękczeniem). Do rozwiązania, co kryje się pod tą dziwaczną nazwą, doszedł Jakub Żygawski, autor wielu publikacji na temat Zamościa.  Austriacy zniekształcając polską nazwę, trudną do wymówienia i zapisu dla wojskowych,  oznaczyli w ten sposób miejsce za Folwarkiem Świnki (Saczmikamy=Za Świnkami). Folwark wziął swoją nazwę od strumienia Świnka (ewentualnie zespołu strumieni nazywanych Świnki), doprowadzających swoje wody z podmokłych łąk do większego potoku. System wodny dorzecza Świnki (Świnek) nazywanej obecnie Świnia możemy porównać na mapie poniżej, gdzie na wysokości współczesnej ulicy Dzielnej na Karolówce (uregulowana w rów) rzeczka robi nagły zwrot, prowadząc swoje wody w kierunku starego koryta Topornicy.
Na rosyjskiej mapie z 1837 r. widzimy, że strumień Świnka przepływał przez folwark. Dalej niósł wody w kierunku dzisiejszej Topornicy, czyli dawnego Wieprzca z dorzecza Wieprza, od nazwy którego powstały wszystkie pochodne, „świniopodobne” określenia w terenie.* Warto tu podkreślić, że Zamość był miastem lokowanym nad Wieprzcem (późniejszą Topornicą) i Kalinowicą (późniejszą Łabuńką)”. W „Leksykonie ulic i placów Zamościa” w latach 1770-1785 wśród 31 ulic Zamościa wymieniana jest nazwa: „Świnka”. Od końca XIX w. Folwark Świnki nazywany był już Folwarkiem Karolówka (6). Nazwę tę nadał mu zapewne nowy właściciel, Jan Sajkiewicz, który otrzymał ten folwark przy podziale gruntów wsi Hyża. Starszy z braci, Adam Sajkiewicz otrzymał Folwark „Ludwikówka” w Hyżej.

  

Źródła:
1.). Bogumiła Sawa. Była sobie Hyża. Tygodnik Zamojski ROK XIV. Nr 12 (694); Zamość, 23.03.1993 r.
2.). Wiesława Bondyra. Ewa Lorentz. Ewa Prusicka-Kołcon. Mariusz Korzeniowski. Dzieje miejscowości Gminy Zamość. Zamość 2010. s. 45.
3.). Piotr Krasny. Michał Kurzej. Kościół św. Katarzyny w Szczebrzeszynie. Wydanie Zamość 2012. s. 7.
4.). Adam Lerue. Album Lubelskie. Zamek i kościół Franciszkanów w Szczebrzeszynie. Wydawnictwo Warszawa 1857. Udostępnienie w domenie publicznej – Biblioteka Narodowa w Warszawie – strona internetowa Polona.
5.). Andrzej Janeczek. Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Historii. Austriackie Archiwum Państwowe. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. Tom 8. Część A i B. Warszawa 2015. s. 62-63  i 257.
6.). Andrzej Kędziora. Jakub Żygawski. Leksykon ulic i placów Zamościa. Zamość 2015. ss.129,183,185.
7.). Zdjęcia Dymitra z Goraja, Andrzeja Górki i Jana Zamoyskiego udostępnione na stronach: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Andrzej_II_G%C3%B3rka.JPGhttps://korczak.miraheze.org/wiki/Dymitr_z_Goraja – Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie udostępnione na stronie internetowej Polona.
8.). Fragemnt mapy z 1837 r. – Plan okrestnosti kreposti Zamostia Instrumentalno sniatyj – Plan okolic twierdzy Zamość, 1837, zb. kartogr. AGAD sygn. PL_1_402_56-12_0010 wyk. Papiercow (topograf 2 klasy), Miedwiediew (topograf 2 klasy, podoficer), Pawłow (topograf 2 klasy), Maruchnienko (topograf 2 klasy), 1:8400, 1 cal ang. = 100 sążni.
9.). Fragmenty Mapy von Miega: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey /?bbox=2582864.5135273198%2C6567144.612892132%2C2602241.3001976116%2C6577272.519139918  i
http://mapire.eu/en/synchron/surveys/?left-layers=osm%2C66&right-layers=osm%2C67&bbox=2556806.9596837107%2C6545008.111753255%2C2568998.665695196%2C6560161.7526107915
http://www.archeolot.pl/blog/?p=3830
* Nazwy pochodne od rzeki Wieprz to m.in. Wieprzec (obecna Topornica), mający swoje źródła pod wsią Wólka Wieprzecka. Potok płynie dalej przez wioski Zarzecze, Wieprzec, Topornicę, Żdanówek, Żdanów aż pod Zamość.  W czasie budowy Twierdzy Zamość system wodny tych okolic (dopływy Wieprzca i Kalinowicy) został zmieniony i dostosowany do potrzeb utworzenia Wielkiej i Małej Zalewy, zabezpieczającej miasto od południa i zachodu. Nowo utworzone koryto dawnego Wieprzca (Topornicy) przebiega obecnie wzdłuż dawnej grobli żdanowskiej (dzisiejszej ulicy Lipskiej), wpadając do Łabuńki na wysokości  Bulwaru Schwabisch Holl. Stare koryto Topornicy (dawnego Wieprzca) przecina ulicę Szczebrzeską,  Dzieci Zamojszczyzny, Królowej Jadwigi i płynie wzdłuż ulicy Włościańskiej, wpadając do Łabuńki powyżej Bulwaru Loughborough i ulicy Stefana Okrzei. Wcześniej przyjmuje jeszcze wody Świni (d. Świnki) poniżej ulicy Dzielnej na Karolówce. Na poparcie teorii nadawania mniejszym ciekom wodnym z dorzecza Wieprza nazw od niego pochodnych jest strumień  Świnia, biorący początek pod Zawadą i niosący swoje wody przez Bodaczów, wpadając do Wieprza koło Szczebrzeszyna.
opracowanie:Ewa Lisiecka

Spotkania i szkolenia przewodnickie

15 marca (czwartek) 2018 r.
godz. 17,00 wernisaż wystawy: „Dwa spojrzenia” – Marek Rzeźniak, Agnieszka Rzeźniak
Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska
 21 marca (środa) 2018 r.
godz. 17,00
Co się kryje w torfie koło Komarowa? 10 000 lat zmian klimatycznych – można to porównać tylko z lodem Antarktydy. A tutaj, na Zamojszczyźnie mamy to w zasięgu ręki.
Referat „Źródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze – unikalny w skali europejskiej obiekt przyrodniczy
wykład: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
miejsce: Luneta – Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu
22 marca (czwartek) 2018 r.
godz. 16,15
temat: „Drewniana zabudowa miasteczek Zamojszczyzny”c.d.
 wykład, prezentacja – kol. Maria Fornal
Miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2.
Przesyłamy informację od przewodników z Olkusza
Dnia Poniedziałek, 5 Marca 2018 20:46 przewodnicy_olkusz <przewodnicy_olkusz@onet.pl> napisał(a)
Dzień dobry
W tym roku XXII Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników Turystycznych PTTK organizowany jest przez nasz klub :-).
Zapraszamy do udziału. Program oraz karta zgłoszenia, znajduje się na stronie
Z przewodnickim pozdrowieniem
Magdalena Białas

Ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej – XXXIV Pielgrzymka Przewodników na Jasną Górę

Ryngraf został wykonany dla uczczenia 550 rocznicy sprowadzenia Cudownego Obrazu Matki Boskiej z Bełza do Częstochowy. U góry widzimy Kościół na Jasnej Górze w Częstochowie i Kościół „na Zameczku” w Bełzie. Ten ostatni zbudowano w miejscu kaplicy zamkowej, skąd książę Władysław Opolski przewiózł obraz Matki Bożej do Częstochowy. Na ryngrafie uwieczniono Księcia Władysława Opolskiego z dłońmi złożonymi do modlitwy. Widzimy także naprzeciw pocztu rycerzy grupę pielgrzymów, czcicieli Maryi. Dół ryngrafu zajmują godła: Rzeczypospolitej Polskiej i Archidiecezji Lwowskiej. Bełz w tym czasie należał do tej diecezji. Widzimy herb Bełza i daty 1382-1932. Wokół ryngrafu widnieje napis: „Potężnej Opiekunce Zamku Bełzkiego, Królowej Korony Polskiej – Bełz i Archidiecezja Lwowska.” Równie ciekawa jest druga strona ryngrafu, która przedstawia obronę Zamku Bełzkiego przed Tatarami. Obraz namalował Stanisław Batowski. Fotografię rewersu ryngrafu wykonano w 1932 r. Prezentowane materiały udostępnia w domenie publicznej Biblioteka Narodowa w Warszawie.

źródło: Zasoby Biblioteki Narodowej w Warszawie ze strony internetowej „Polona”.

______________________________________________________________________________________

Wkrótce relacja naszych przewodników z Pielgrzymki na Jasną Górę.

______________________________________________________________________________________

Zamojska mykwa cz. II.

Mikwe, zbiór wody żywej, to bardzo ważna instytucja w kulturze i religijności żydów. Ważniejsza od synagogi. Nie synagoga bowiem określa, że grupa żydów tworzy gminę żydowską, a właśnie fakt posiadania rytualnej łaźni, czyli mykwy. Mykwa jest ważniejsza od domu modlitwy jakim jest synagoga, ponieważ Talmud mówi, że pobożni żydzi powinni mieć mykwę. Jeżeli nie ma wystarczających środków, a jest dylemat co pobudować pierwsze, synagogę, czy mykwę, to jako pierwszą należy zbudować mykwę. Komentarze prawa żydowskiego idą nawet dalej w tej interpretacji twierdząc, że nawet Torę można sprzedać, aby uzyskać środki na budowę mykwy. Dlaczego jest tak ważna? Judaizm jest oparty na Pięcioksięgu żydowskim, na Torze, dla której wykładnią do stosowania prawa żydowskiego w codzienności jest Talmud. Sposób praktykowania Tory ujęty jest w 613 nakazach i zakazach. Jest to praktyczna wykładnia, tak jak gdyby przewodnik dla religijnego żyda, jak żyć i jak funkcjonować codziennie, żeby być pobożnym żydem. Jednym z takich nakazów religijnych jest nakaz czystości rytualnej. Chodzi tu o czystość, ale w znaczeniu duchowym, nie fizycznym. Talmud określa w tym zakresie dwa pojęcia; rytualnej nieczystości (Tuma) i duchowej czystości rytualnej (Tahara).
Szczegółowe przepisy Talmudu podawały przypadki, kiedy człowiek jest nieczysty rytualnie. Ustanowione przepisy, dotyczące czystości i nieczystości rytualnej, miały zapobiegać skalaniu świętości. W pierwszym okresie, kiedy żydzi wędrowali przez pustynię, żyd skalany nieczystością nie mógł zbliżać się do przybytku, czyli do Arki Przymierza, która wędrowała z żydami. Stan czystości rytualnej był wymagany żeby pobożny żyd mógł w ogóle wejść do Świątyni Jerozolimskiej. To głównie wtedy, w czasach istnienia Świątyni,  były przestrzegane przepisy o czystości rytualnej. Co powodowało zatem nieczystość rytualną u żyda? Przede wszystkim kontakt ze śmiercią w szerokim ujęciu. Z nią kojarzyła się krew, która opuściła organizm; ze śmiercią kojarzył się także kontakt ze zwłokami, przebywanie w domu zmarłego. Poza tym kontakt z trądem, płazami, gadami, cmentarzem czynił pobożnego żyda nieczystym.  Kobiety były nieczyste w pewnym okresie fizjologicznym. Było na to określenie Nida, czyli kobieta w okresie menstruacji i siedem dni po menstruacji. To również nosiło znamię śmierci, ponieważ zakładano, że w tym czasie kiedy nie miesiączkowała nosiła w sobie (potencjalnie) życie, kiedy jednak nie zaszła w ciążę, oznaczało to, że zagościła w niej śmierć. Musiał minąć pewien okres, żeby kobieta uzyskała czystość rytualną.
Dla uzyskania czystości rytualnej służyła nie tylko rytualna kąpiel w mykwie. Palono w ofierze całopalnej czerwoną jałówkę, a popiół z niej służył oczyszczaniu rytualnemu. Ciekawa jest również etymologia wypędzenia tzw. kozła ofiarnego na pustynię. Co ciekawe określenie kozła ofiarnego funkcjonuje nadal wśród różnych społeczności, nie tylko żydowskich. U żydów była to pewna forma składania ofiary w celu oczyszczenia z grzechów i przewin całej społeczności gminnej. Podczas święta Jom Kipur, czyli tego święta kiedy pobożni żydzi przepraszają za popełnione grzechy, za niedotrzymane obietnice, czyli rozliczają się z przewin minionego roku, ofiarowywano w Świątyni kozła ofiarnego. Kapłan skrapiał świątynię krwią ofiary przebłagalnej i samego kozła, nad którym wyznawał grzechy całego ludu i tak jak gdyby przenosił wszystkie grzechy członków społeczności na tego kozła. Później wybrany człowiek wyprowadzał kozła na pustynię, gdzie nad urwiskiem przywiązywano go do skały czerwoną wstążką za rogi i tyłem spychano w przepaść. Była to ofiara za grzechy całego ludu. Kozioł ofiarny, na którego cedowano wszystkie złe czyny, grzechy, sprzeniewierzenia wobec religii, wobec Boga, to ten sam symbol, który funkcjonuje w kodzie kulturowym wszystkich religii. Ma to nawet swoje rozwinięcie w pewnej teorii psychologicznej. To już nie jest rytuał. Odbywa się jako zjawisko. Grupa społeczna, która popada w kłopoty i następuje dezintegracja grupy, żeby wyjść z tego kryzysu musi znaleźć winnego. To tak, jak gdyby następowało przeniesienie emocji. Wybiera najczęściej najsłabszą ofiarę, którą obwinia o to co się stało, co jest złe i dokonuje nad nią, tak jak żydzi na tym kozłem ofiarnym, aktu rozliczenia. Wyklucza tę jednostkę ze społeczności, albo ją nawet zabija. Ta jedna osoba powoduje, że cała grupa jest zintegrowana i lepiej się czuje. Jest oczyszczona, z większym komfortem psychicznym, co na grupę działa wręcz terapeutycznie, jak określają psychologowie. Najczęściej bowiem jest tak, że grupa i bez tego wyszłaby z kryzysu, ale jak wychodzi poprzez znalezienie „kozła ofiarnego”, to wręcz upewnia się, że skoro się poprawiła sytuacja to znaczy, że kozioł był winny. Wracając do żydowskiego kozła ofiarnego, po odprowadzeniu takiego kozła na pustynię, człowiek, który go wyprowadzał też był skalany i trzeba było go rytualnie oczyścić. Był posypywany ww. popiołem i musiał odbyć rytualną kąpiel w mykwie.
Oczyszczeniu ze wszystkich takich „nieczystości rytualnych” służyła właśnie mykwa. Część z tych nakazów oczyszczenia nie funkcjonuje od czasu zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej. Dzisiejsze synagogi to tylko domy modlitwy i żydzi nie określają ich mianem świątyni w naszym rozumieniu. Od czasów zburzenia Świątyni Jerozolimskiej w 70 roku naszej ery, lista tych przypadków, kiedy człowiek jest w rytualnej nieczystości skróciła się tak, że można ją zniwelować w mykwie. Micwa z Tory zobowiązuje do kąpieli rytualnej kobiety. Tylko one są zobowiązane pod nakazem w przypadkach: dzień przed ślubem; mężatki 7 dnia po menstruacji, żeby móc podjąć życie seksualne muszą pójść do mykwy i oczyścić się duchowo; kobiety, które urodziły dziecko, bądź doznały poronienia. W tych trzech przypadkach Tora nakłada na kobietę obowiązek oczyszczenia rytualnego. Mężczyźni korzystają z mykwy zwyczajowo, nie pod karą przekroczenia niewykonania nakazu. Mają nawet dłuższą listę powinności, w zależności od tego jaki rodzaj judaizmu wyznają, ortodoksyjny, reformowany, czy są chasydami. Najczęściej żydzi uczęszczali do mykwy przed świętem Jom Kipur, czy Rosz Haszana. Wyznawcy chasydyzmu kąpią się rytualnie codziennie przed poranną modlitwą. Również kapłani (coheni), którzy mają wygłosić błogosławieństwo nad ludem, muszą oczyścić się duchowo w mykwie. Żydzi korzystają także z mykwy zwyczajowo w piątek przed szabatem. Obowiązkowa jest również kąpiel w mykwie podczas konwersji na judaizm, czyli osoba która chce zmienić wyznanie, bądź w ogóle przejść na judaizm. Zakończeniem całej procedury przejścia na judaizm jest rytualna kąpiel w mykwie.
Mykwą może być każdy naturalny zbiornik wodny, zbiornik wody, która wypływa z ziemi (jeziora, źródliska), pada z nieba (deszcz-deszczówka, śnieg, grad) bądź specjalny basen w przystosowanej do tego celu budowli, który zostanie napełniony taką wodą (wodą żywą). Były to budowle osadzane bezpośrednio na ziemi, na fundamentach, albo stanowiły część budynków, piwnic w tych budynkach z takimi właśnie basenami. Mykwy zazwyczaj znajdowały się w centrum dzielnicy żydowskiej. W miastach były to najczęściej budynki, w małych miasteczkach lokalizacja mykw była często w pobliżu rzek, strumieni. W tych mniejszych miejscowościach musiała na to wyrazić zgodę lokalna społeczność i tam, gdzie te stosunki były dobre nie czyniono z tego problemów. W miastach bliskość mykwy i synagogi miała uzasadnienie, ponieważ ortodoksyjni żydzi brali rytualną kąpiel codziennie rano przed modlitwami i chodziło tutaj o łatwy dostęp. Sama budowla, konstrukcja mykw musiała być wykonana wg szczegółowych zasad określanych w przepisach religijnych, czyli, że budynek musiał być wykonany wg tych przepisów. Musiał spełniać pewne warunki. Zbiornik, w którym człowiek dokonywał kąpieli rytualnej (hebr. Twila), musiał być na tyle głęboki, żeby człowiek zanurzył się cały. Poza tym musiała być w nim „woda żywa” (woda ze studni, deszczówka itd.). Basen musiał mieć taką wielkość, aby osoba zanurzająca się nie dotykała żadnym członkiem ciała ścian, czy podłoża. Człowiek musiał być całkowicie skryty pod wodą. Przykładowo kąpiel rytualna podczas przejścia na judaizm wymagała trzykrotnego zanurzenia się, oderwania nóg od podłoża i całkowitego zanurzenia się pod wodą. Musiał to być zbiornik, który zawierał minimum 40 sea (starożytna miara objętości). Podawane są różne odpowiedniki sea równe 270 l wody lub 500 l wody.
Mykwy były na utrzymaniu gminy żydowskiej, więc zarządzał nimi kahal. Każdy pobożny żyd musiał mieć dostęp do mykwy, więc opłaty nie mogły być wygórowane. Mykwy były jednak drogie w utrzymaniu, ponieważ trzeba było często dostarczać do niej wodę żywą, jeżeli mykwa nie stała na naturalnym źródle wody. Zatem trzeba było zatrudniać człowieka, który tę wodę dostarczał do zbiorników. Mykwa musiała być sprzątana, ogrzewana w porze zimowej, ktoś musiał pobierać opłaty za korzystanie. Za korzystanie z mykwy najwięcej płaciły panny na wydaniu, była to wręcz taksa wygórowana w porównaniu z innymi przypadkami. Opłata za kąpiel rytualną wahała się na początku XIX w. w granicach 1-10 kopiejek, natomiast po I wojnie światowej opłaty wynosiły: trzy ruble od dziewcząt w przeddzień ślubu oraz od kobiet należących do I klasy (zamężnych). Kobiety używające ciepłej wody do umycia się przed kąpielą rytualną płaciły 40 kopiejek; mężczyźni 30 kopiejek.
Lustracja Zamościa z 1709 r. wskazuje, że istniała mykwa drewniana. Następna lokowana jest przez p. Baranowskich w miejscu, gdzie znajduje się obecnie zachowana mykwa. Tyle, że podawana jest różna numeracja ulicy Zamenhofa. Pierwotna mykwa w tym miejscu pochodzi z połowy wieku XVIII i tak jak mówią źródła pisane była przebudowywana w 1877 r. Obecnie istniejący budynek mykwy powstał na dwóch działkach. Był budynkiem murowanym o dwóch kondygnacjach. Właściwy basen, przeznaczony do kąpieli rytualnych umieszczono w głębokich piwnicach. Fasada budynku uległa drobnym zmianom podczas ostatniej przebudowy. Nie jest także wykluczone, że jej poprzedni wygląd zmienił się także po przebudowie po 1877 r., uzyskując formę klasycystyczną.
Ciekawy opis mykwy pochodzi z 1902 r. z publikacji artykułu p. Bogumiły Sawy z 1991 r.: „kąpieli zażywano w wannach 8, 10 wykonanych z miedzi lub blachy ocynkowanej i w sztucznym stawie, w tej właściwej mykwie, w której była woda rytualnie czysta. Ponieważ woda była ogrzewana cztery razy w tygodniu przy pomocy kotła parowego, instalacja grzewcza składała się z kotła z miedzianymi rurami i kranu. Była poruszana przy pomocy dźwigni i pompy. W łaźni zatrudniono pracownika do obsługi kotła i służbę dla wygody klientów. Woda ze sztucznego stawu, była wymieniana co drugi dzień, a z wanien codziennie.”. Podobno nie zawsze tego przestrzegano i były konflikty na tym tle z dzierżawcami mykwy. Gminy żydowskie bardzo często dzierżawiły takie łaźnie, by zachować płynność finansową. Osoba która dzierżawiła budynek mykwy musiała martwić się o to, żeby były warunki godziwe w tych pomieszczeniach, odpowiedni stan sanitarny, a jednocześnie starać się zarobić na dzierżawie.
Pani Bogumiła Sawa w swoim artykule „Zamojskie łaźnie” przytacza jeszcze opis mykwy z lat 20-tych XX w.. Był to budynek z cegły i drewna, specjalnie budowany na ten cel, wnętrze z drewnianymi podłogami o nie otynkowanych i nie malowanych ścianach, składał się z murowanej parni i drewnianej sali chłodnej oraz jednej izby dla właściciela. Ręczna pompa na podwórzu dostarczała 150 wiader zimnej wody na godzinę. Łaźnia posiadała dwa zbiorniki na podwórzu: drewniany na zimną wodę o pojemności 800 wiader i kocioł żelazny na ciepłą wodę o połowę mniejszy. Żeby zgromadzona woda mogła uzyskać konieczną w mykwie „czystość rytualną” musiała być w odpowiedni sposób wymieszana z wodą żywą. Wodę rytualną pozyskiwano dwoma sposobami. Woda żywa była magazynowana w zbiorniku o objętości 40 sea, czyli ok. 270 l wody. Właściwy basen był połączony albo specjalnym otworem, albo za pomocą specjalnego przewodu, do którego nalewano wody zwykłej i kiedy poziom wody nie koszernej sięgał ww. otworu wody mieszały się i w momencie zetknięcia się ze sobą likwidowana była niekoszerność wody zwykłej (poprzez kontakt z wodą żywą). W dzisiejszych czasach, we współczesnych mykwach także jest trudno uzyskać stały dopływ wody żywej ze zbiornika naturalnego, więc miesza się w odpowiednich proporcjach obie wody. Stosowany jest także drugi sposób, gdzie wodę z jednego zbiornika przelewa się do drugiego, wyrównując poziomy z zastosowanie kontaktu wody zwykłej z woda żywą.
Jak była zbudowana zamojska mykwa? Tam, gdzie znajduje się ona obecnie  nadal trwają prace archeologiczne i zabezpieczające. Nie jest to miejsce dopuszczone, jak na razie, do odwiedzania przez turystów. Niemniej właściciel obiektu Hotel 77, Pan Czesław Kostykiewicz, nadal pracuje nad przystosowaniem w przyszłości obiektu do zwiedzania. Właściwy basen znajduje się głęboko w piwnicach budynku i ma wielkość 8 metrów na 9 metrów. Źródła pisane podają, że jego wielkość była tak wyliczona, że kąpieli rytualnej mogło w nim zażywać 100 osób. Na planie Sienickiego zamojska mykwa znajduje się na najniższej kondygnacji. Miała sklepienie kolebkowe. Część detali architektonicznych z planu zgadza się z obecną fasadą od ulicy Zamenhofa (na planie Żydowskiej). Na planie zaznaczone są poszczególne kondygnacje budynku, łaźnie i umywalnie dla kobiet (łazienki, wanny, kotły); widzimy mieszkanie dla pracownika mykwy. Plan uwidacznia także pomieszczenia dla mężczyzn z miejscem na szatnie i masaże.
W 2009 r. budynek dawnej, zamojskiej mykwy, łącznie kamienice 5, 7 i 7a, decyzją Urzędu Miejskiego w Zamościu zostały sprzedane prywatnemu inwestorowi. Budynki przeszły modernizację. Budynek mykwy połączono z sąsiednimi kamienicami. Urządzono w nich nowoczesny hotel o nazwie „Hotel 77″ z 48 miejscami noclegowymi w 23 pokojach. Warto nadmienić, że po II wojnie światowej budynek mykwy był odbudowany ze zniszczeń w latach 70-tych XX w. Historia tego miejsca związana była od 1968 r. z Klubem ZMS, później (od 2002 r.) Klubem Jazzowym „Kosz”. Mieściło się w nim swego czasu Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i pomieszczenia PTTK. Poza zamojską mykwą, najbliższa znajduje się w Lublinie, w dawnej jesziwie lubelskiej. Uważana jest za najbardziej koszerną mykwę w kraju i nie tylko. W Warszawie istnieją już dwie gminy żydowskie pod nadzorem halachicznym, które posiadają swoje mykwy na ulicy Pięknej i w Piwnicach Synagogi Nożyków przy ul. Twardej. Są to już bardzo nowoczesne mykwy, ponieważ są wyposażone w odpowiednie urządzenia ogrzewcze i woda ma w nich stale odpowiednią temperaturę. Żeńska mykwa wygląda wręcz jak SPA, ponieważ przed kąpielą rytualną można zażyć masażu, zrelaksować się przy muzyce klezmerskiej. Mykwy są wyposażone w windy dla inwalidów. Ujęcia wody są wyposażone w filtry. Ponadto pojawiają się mykwy w innych miastach, np. w Krakowie, a także w małych miasteczkach do których żydzi pielgrzymują do grobów swoich cadyków, np. w Leżajsku, Nowym Sączu (Bobowa – ohel cadyka Halberstama). W tych miejscach powstały całkiem nowe mykwy. Pobyt pobożnych żydów u grobu cadyka uświęca, ale i kala bytnością na cmentarzu , stąd konieczność oczyszczenia rytualnego.

 

 

źródło:
 1. Materiały szkoleniowe Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im Róży i Jana Zamoyskich w Zamościu – wykład: Elżbieta Kuc z dnia 1 marca 2018 r.
 2. Zdjęcia: Portal internetowy Foto Polska. eu.; Wikipedia; Tygodnik Zamojski; WAPL; Ewa Lisiecka.
 3. Link do dyskusji o książce „Mykwa – rytuał i historia” https://www.youtube.com/watch?v=cnffUVlvG5A
 4. opracowanie: Ewa Lisiecka

 

 

Zamojska mykwa cz. I.

Zamojska mykwa nie doczekała się jak dotąd naukowego opracowania, a wiedza o niej nadal pozostaje w rozproszeniu w różnych źródłach. Najwięcej informacji zebrali Zofia i Jerzy Baranowscy w opracowaniu dotyczącym „Dzielnicy żydowskiej i synagogi w Zamościu” (Biuletyn ŻIH Nr 63/1967). W dziele Stanisława Herbsta „Twierdza Zamość” i w „Encyklopedii Miasta Zamościa” Andrzeja Kędziory także znajdziemy wzmianki o zamojskiej mykwie. Część informacji na ten temat publikowała zamojska prasa m.in. w„Tygodniku Zamojskim” Nr 6 z 1991 r., w którym zamieszczono artykuł Pani Bogumiły Sawy zatytułowany „Zamojskie Łaźnie”. Innym źródłem jest projekt architektonicznej przebudowy mykwy z 1875 r., autorstwa Władysława Sienickiego, budowniczego powiatu zamojskiego. Znane są inne prace projektowe tego architekta w Zamościu, m.in.: nadbudowy „Generałówki” przy ul. Kościuszki; nadbudowy kamienicy Tellanowskiej. Poza tym Sienicki realizował projekt budowy kościoła we Frampolu. Oryginał projektu przebudowy zamojskiej mykwy Sienickiego znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie.*
Termin Mikwe (mykwa) pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza wodozbiór (zbiór wód). Nazwa ma związek z judaizmem, religią żydowską. Początki osadnictwa żydów zamojskich sięgają roku 1588, kiedy Jan Zamoyski pozwolił osiedlać się żydom w Zamościu, wydając odpowiedni dokument, akt lokacyjny. Pierwszymi mieszkańcami pochodzenia żydowskiego byli sefardejczycy. Byli to żydzi pochodzący z Hiszpanii i Portugalii, którzy w XV w. zostali wypędzeni przez królową hiszpańską Izabellę i króla Portugalii. Sefardyjczycy udali się na emigrację do krajów basenu Morza Śródziemnego. Największa ich liczba osiedliła się w Wenecji i Turcji, czyli tzw. krajach Lewantu. Była to specyficzna grupa żydów, bowiem byli bardzo dobrze sytuowani, a na dworach królewskich pełnili bardzo ważne funkcje doradców, bankierów, lekarzy i to umieszczało ich ściśle w elicie dworskiej, mieli bardzo duże wpływy i duże majątki. Najczęściej to właśnie majętność żydów, która była naturalnym przejawem ich sprytu, zdolności intelektualnych i zapobiegliwości, była powodem dla którego bardzo często kierowano przeciwko nim niechęć. Odstawali od przeciętności społeczności wśród których żyli i to obracało się przeciwko nim. Tak było właśnie w Hiszpanii i Portugalii. Posługiwali się specyficznym językiem tzw. ladino. Był to hebrajski wymieszany z gwarą kastylijską, ponieważ właśnie w Kastylii osiedliło się ich najwięcej. Byli to ludzie gruntownie wykształceni, którzy posługiwali się kilkoma językami, ponieważ prowadzili handel, utrzymywali kontakty z domami handlowymi z całego świata, byli również wykształceni humanistycznie, znali języki, także nauki wyzwolone. Wśród żydów stanowili elitę. Mieli także własny ryt wyznawania religii, czyli własną obrzędowość. Słowo getto pochodzi od żydów sefardyjskich, którzy osiedlili się w dzielnicy Wenecji, tak przez nich nazywanej potocznie. Później kolejne dzielnice żydowskie, powstające w innych miastach również przyjmowały tę nazwę.
Inną grupę żydów stanowili aszkenazyjczycy. Mieszkali na północy i zachodzie Europy. Byli to żydzi, którzy wywodzili swoje korzenie etniczne od Aszkenazego, który powędrował na północ. Cała historia diaspory, wędrówek żydowskich zaczęła się w roku 70 naszej ery, po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej. Żydzi udali się na wygnanie, rozproszenie, czyli diasporę („rozpieszchli” się po świecie). Aszekenazyjczycy posługują się językiem jidysz, który ma swoje korzenie w języku niemieckim, szczególnie z regionu górnej Bawarii. Ma więcej wspólnego z językiem niemieckim niż z hebrajskim. Jest to taki hebrajski niemiecki. Te dwie grupy żydów znacznie się różniły. Aszkenazyjczycy byli mniej majętni. Zajmowali się rzemiosłem i drobnym handlem. Byli biedniejsi od sefardyjczyków i słabiej wykształceni. W mniemaniu żydów sefardyjskich, bardziej pospolici. Nie znamy powodów dla których Jan Zamoyski osiedlił w Zamościu żydów sefardyjskich. Możemy jednak mniemać, że byli mu potrzebni żydzi, którzy zapewnią mu kontakty handlowe, zorganizują handel, ożywią gospodarczo rozwijające się miasto. Lwów był miastem, w którym wcześniej niż w Zamościu zaistniała grupa żydów sefardyjskich i to właśnie ona ożywiła działalność gospodarczo-handlową tego miasta.
Pierwszym żydem sefardyjskim, który osiedlił się w Zamościu i stąd prowadził korespondencję był Mosze de Mosse Cohen, pochodzący przypuszczalnie z Wenecji, ponieważ obdarzony był przydomkiem „Wenecjanin”. Prowadził wymianę lisów z żydami z Wenecji i Konstantynopola, informując ich o przywileju Zamoyskiego, który dawał dużą swobodę właśnie żydom sefardyjskim. Przywilej dokładnie określał jakie prawa będą mieli żydzi sefardyjscy, którzy zamieszkają w Zamościu. Określał, że będą mogli osiedlać się w pn.-wsch. części miasta przy ul. Szewskiej, która odchodziła od Rynku Solnego; będą mogli budować domy; założyć gminę (kahał); wybudować bożnicę, a dopóki jej nie wybudują to będą mogli oddawać się modlitwom w innym domu. Oznaczało to, że daje im pełną swobodę wyznawania religii.
Można stwierdzić, że przywileje którymi Jan Zamoyski obdarzył żydów były zgodne z prawem, które wtedy funkcjonowało w Polsce. Prawo to głównie zasadzało się na pierwszych przywilejach, których udzielił żydom Bolko książę kaliski. Zamoyski poszedł jednak w tych unormowaniach o wiele dalej. Pośród praw żydzi otrzymali m.in. równość praw z innymi mieszkańcami; mogli nabywać i sprzedawać nieruchomości; posiadali całkowitą tolerancję religijną w mieście; byli wyłączeni z pod miejscowego sądownictwa, a sądy nad nimi mógł sprawować tylko i wyłącznie Jan Zamoyski. Sądy pomiędzy sobą zwyczajowo rozstrzygał rabin w kahale. Ponadto Jan Zamoyski zapewnił im w przywileju, że mogli nosić przy sobie dowolną broń, nosić dowolną odzież i mogli zorganizować własną szkołę. Dostali prawo do zarobkowania, czyli zostali dopuszczeni do zawodów, które były wykonywane w Zamościu, a które miały być źródłem ich utrzymania. Posiadali przywilej handlu, później także handlu solą. W czasach późniejszych, już za czasów II ordynata, który potwierdził żydom pierwsze przywileje, został w 1623 r. nadany przywilej osiedlania się żydów z Flandrii i Niderlanów.
Osadnictwo żydowskie z Zamościu nie było na początku takie gwałtowne. Przebiegało bardzo powoli, bo w roku 1591, podczas lustracji miasta wymienia się dwóch żydów; jednym z nich był Mosze de Mosse Cohen, a drugim nieznany z nazwiska żyd Abram z Wojsławic, który mieszkał poza murami, na przedmieściu miasta. Dzielnicą żydowską w Zamościu nazywamy umownie część ulic, która sąsiaduje z Rynkiem Solnym. Umownie dlatego, że na planie urbanistycznym Bernardo Morando projektując Zamość, nie umieszczał wydzielonej dzielnicy żydowskiej zgodnie z początkowym założeniem Zamoyskiego, że miało być to miasto wyłącznie dla chrześcijan. Dopiero na skutek późniejszej zmiany decyzji założyciela i wydanego żydom przywileju lokacyjnego, były im przydzielane parcele pod zasiedlenie. W połowie XVII w. żydzi osiedlali się przy ulicy Szewskiej, która biegła od północnej pierzei rynku z tyłu, przez obecny Plac Stefanidesa do murów, z tej strony ulica ta już nie istnieje. Nazwy ulic: Żydowska, Bóżnicza, Horodelska, Hrubieszowska stosowane były dla dzielnicy zamiennie na przestrzeni lat.
Początkowo domy zabudowy były drewniane, jednopiętrowe, do ulicy usytuowane szczytowo. Potem były nadbudowywane przez piętra. Po pewnym czasie żydzi zorganizowali gminę, czyli kahał, podstawową jednostkę organizacyjną samorządu żydowskiego. Składał się ze starszych gminy, pobożnych „głów” rodzin, uczęszczających do synagogi. Kahał zajmował się administracją gminy, czyli dysponował majątkiem, zajmował się nadzorem nad bóżnicą i nad innymi budowlami – instytucjami dobroczynnymi i filantropijnymi takimi jak: szpitale, szkoły, przytułki, mykwy itp. Siedziba, czyli dawny kahał sefardyjskiej gminy żydowskiej w Zamościu znajduje się w zespole budynków przy synagodze. Tutaj również istniała pierwsza mykwa, która jak podają źródła była zlokalizowana przy synagodze. Poza tym przywilej przewidywał, że żydzi dostaną nieodpłatnie grunt pod cmentarz, za murami miasta. Pierwszy kirkut miał kształt trapezu i jednym z boków przylegał do dzisiejszej ulicy Partyzantów, czyli stał tam, gdzie dzisiaj znajduje się Zamojski Dom Kultury. Pierwsze wzmianki o rabinie pojawiają się w roku 1601, był nim dr Michał.
Gmina sefardyjska nie przetrwała długo w Zamościu. Akt lokacyjny dla żydów stanowił, że w mieście mogą osiedlać się tylko żydzi sefardyjscy, a aszkenazyjczycy wyjątkowo, za zgodą Jana Zamoyskiego i kahału. Połowa XVII w. to okres, kiedy sefardyjczycy zaczynają opuszczać Zamość. Powodem były prowadzone w tym czasie wojny, a cezurą było oblężenie Zamościa przez wojska kozackie w 1648 r. Był to niespokojny czas, który sprzyjał pogromom żydów przez hordy kozacko-tatarskie. Handel ze Wschodem uległ osłabieniu i żydzi sefardyjscy zaczęli emigrować do Gdańska i dalej na zachód Europy. W międzyczasie do Zamościa przybywali już żydzi aszkenazyjscy, którzy zaczęli kupować nieruchomości i osiedlać się w mieście. Z czasem ich liczebność zwiększała się w Zamościu. Przyjmuje się, że połowa XVII w. to kres gminy sefardyjskiej, a lata 60-te XVII w. to okres, kiedy ukonstytuuje się w Zamościu gmina aszkenazyjska, czyli żydów posługujących się językiem jidysz.
Gmina sefardyjska była gminą, która nie podlegała żadnym innym władzom, czy organizacjom żydowskim np. Waad (Sejm Czterech Ziem), który działał w Polsce i obejmował tzw. cztery ziemstwa: Wielkopolskę, Małopolskę, Wołyń i Ruś Halicką. Zajmował się ściąganiem podatków na rzecz króla i państwa. Zamojscy sefardyjczycy byli z tego wyłączeni, rozliczając się tylko z właścicielem miasta. Nowo powstała gmina aszkenazyjska podlegała już pod Waad. W 1666 r. jedno z posiedzeń takiego sejmu odbyło się w Zamościu. Zwyczajowo zjazdy takie odbywały się w Jarosławiu i w Lublinie. Dla żydów zamojskich ten okres to już nowa historia, ponieważ w 1821 r. w ogóle zlikwidowano instytucję kahału, a w międzyczasie w 1764 r. zlikwidowano również instytucję Sejmu Czterech Ziem. Po 1821 r. zaczęły funkcjonować tzw. Dozory Bożnicze. Wtedy funkcja kahału staje się funkcją ściśle religijną, czyli zajmującą się życiem religijnym, prowadzeniem szkól, szpitala, przytułków i innych instytucji filantropijnych i opiekuńczych.
źródło:
1. Materiały szkoleniowe Koła Przewodników Terenowych PTTK/Oddział/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich. – wykład Kol. Elżbiety Kuc z dnia 1 marca 2018 r.
* „Plan budowy Żydowskiej Łaźni i Mykwy w Zamościu [ob. ul. Zamenhofa 5] pod nr 115, sygn. WAPL RGL Wydz. Bud. I, WAPL RGL Wydz. Bud. I, 35_116_0_2.1_1875-22_028, wykonawca: inż. arch. Władysław Sienicki, cechy dokumentu: kalka gruba, kolor, tusz, na 3 półarkuszach, skala: 70 stóp = 12,7 cm; 40 łokci = 13,7 cm, zawartość: fasada, plan wyższej kondygnacji, przekrój, plan mykwy, plan średniej kondygnacji, plan sytuacyjny: 100 sążni = 10,2 cm, na którym zaznaczone ulice Żydowska [ob. Zamenhofa] przy której planowana łaźnia pod nr 115 naprzeciwko żydowskiego szpitala oraz domy w pobliżu nr 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 z zaznaczonymi podwórkami; ulica Bazyliańska, Bożniczna [obecna Pereca]. Wszystkie wejściowe sienie do łaźni i mykwy zaznaczone na planie od strony podwórza, a nie od ulicy. Do podziemnego kanału wzdłuż wałów doprowadzony kanał odprowadzający nieczystości z mykwy, dlatego nie ma niebezpieczeństwa dla tej części miasta. Oprócz swobodnego dostępu do łaźni od ulicy będzie urządzony dogodny wjazd i wyjazd dwoma wrotami. Ma też budynek swobodny objazd naokoło niego.”
opracowanie: Ewa Lisiecka

Wypadki Powstania Styczniowego w prasie krajowej. Tomaszów Lubelski cz. I.

Prasa krajowa i zagraniczna żywo reagowała na wypadki rozgrywające się w kraju, w trakcie trwania Powstania Styczniowego 1863 r. Korespondenci dziennika „Czas”, wydawanego w Krakowie, niemal codziennie donosili w depeszach o aktualnych wydarzeniach. Ponieważ są to zapisy podawane wówczas do publicznej wiadomości „na gorąco”, czyli bezpośrednio po zaistniałych wydarzeniach, stąd redagowane były niekiedy bardzo emocjonalnie i stanowią obecnie ciekawe źródło badawcze, nawet wobec faktów już znanych z innej literatury. Poniżej wycinki prasowe z dnia 11 lutego 1863 r. „Czas” Nr 33.
 
„Z granicy Lubelskiego 8 lutego.
Jako dowód barbarzyńskiego postępowania rządu rosyjskiego przesyłamy rozporządzenie naczelnika powiatu Zamojskiego do burmistrzów i wójtów gmin z dnia 22 stycznia (3 lutego) 1863 r. Nie dodaję żadnych uwag, dosyć odczytać takowe rozporządzenie; uczucie rozpaczliwej zgrozy wszelkie uwagi czyni niepodobnemi. Zanim obszerniejszy będziemy mogli dać opis przechodzących dzikością czyny hord tatarskich, donosimy, że dnia 5 lutego moskale zrobili wycieczkę z Zamościa na Tomaszów; siły te składały się z trzech kompanij piechoty, 2 ch  armat kozackiej artyleryi i dwóch sotni kozaków; o piątej zrana wpadli ci rycerze na podwodach chłopskich, gwałtem wymuszonych, do Tomaszowa, gdzie, jak wiadomo, znajdował się oddział powstańców, złożony z 50 u uzbrojonych  w strzelby i kilkudziesięciu kosynierów. Wobec tak przeważającej liczby nieprzyjaciela, nasi bili się dzielnie,  ale w końcu cofnąć się do lasów musieli. Pomimo karabinowego i kartaczowego ognia mało naszych zginęło, kozaków tak rannych jak zabitych jest kilkudziesięciu.  Po wyjściu powstańców wojsko rozjuszone, rzuciło się na domy i mieszkańców.  (Tu korespondent przytacza wszystkie szczegóły te same, które podał inny korespondent w liście wczoraj zamieszczonym i wymienia te liczne osoby zamordowane, z tą różnicą, że naczelnik komory, 70 emeryt, nie zwał się Brzeski, a Brósko.  Opuszczając więc te znane szczegóły rzezi przytaczamy dalszy ustęp listu. P.R.Cz.).
Kapitana inwalidów pełniącego urząd etatowy, wyprowadzili żołnierze na miasto i nie szanując munduru oficerskiego obatożono i do Zamościa wraz z innymi skrępowanymi brańcami zabrano, innych a mianowicie sekretarza Piątasińskiego do koni przywiązano i po mieście włóczono. Czarnecki stolarz i malarz wyznania prawosławnego przestrzelony i do studni wrzucony. Kilkanaście familij zdołało ujść do Bełżca na terytoryum galicyjskie. Pisząc te okropności, którym na nieszczęście nasze, ani słowa wątpliwości zarzucić nie można, krew w żyłach się ścina, z taką dziczą, która niestety wykonuje polecenia z góry wydane, urozmaicając je tylko po swojemu, obawiać się można w każdej chwili  wszystkich klęsk i niedoli. Twierdzą w tej chwili, że Zwierzyniec, miejsce głównego zarządu Ordynacyi Zamoyskich jest w płomieniach! zapalone przez wojsko. Chłopi to wszędzie zachowują się z małymi wyjątkami obojętnie, w żadnym wypadku niedopomagają moskalom, a wyjątki na naszą korzyść. Czyż się Bóg nad nami nie zmiłuje! gdyby się coś podobnego działo na Libanie, byłoby już wiele współczucia, zabiegów i not dyplomatycznych, broniących i chroniących chociaż martwą literą od ucisku, ale dla nas poświęcających w każdych ważnych i gorących chwilach krew naszą na obronę religii, narodowości, wolności, po tylu męczeństwach i za tyle ofiar nie ma dyplomacya głosu, chociaż przemocą mimo woli stron obu chce rozjemczo występować w Ameryce. Rozkaz rosyjski załączony jako dokument do listu brzmi:
Nr. 1821. Janów d. 22 stycznia (3 lutego) 1863. Naczelnik powiatu Zamoyskiego do wójtów gmin  i burmistrzów. Podług wydanych przez Jego Cesarską Wysokość Namiestnika Królestwa rozkazów, przywrócony został wszędzie w królestwie stan wojenny z całą surowością, a Naczelnikiem wojennym powiatu Zamoyskiego pozostał jak dawniej pułkownik Biedraga w Janowie. Z tego powodu służba policyi w powiecie już do Naczelnika powiatu odtąd nienależy, lecz oddając wójtów gmin i burmistrzów w interesach dotyczących stanu wojennego pod zupełną zależność od Naczelnika wojennego w powiecie tutejszym pułkownika Biedragi, którego wszelkie rozkazy spełniać są w pewności na równi z stopniami wojskowymi. Naczelnik powiatu przywraca moc obowiązującą tak rozporządzeniu swojemu z d. 2 (14) października 1861 r. Nr 18602 przez cyrkularz drukowany Nr 62 ogłoszonem i wszelkim wyszłym poleceniom, rozkazom i obostrzeniom w stanie wojennym zaprowadzonym w r. 1861. Dodaje nadto dla uchronienia mieszkańców  od nieszczęść a kraju od zniszczenia, że wojsko ma już wydane rozkazy ścigania ludności uzbrojonej lub podejrzanej o tajny udział po całym powiecie – że działanie wojsk jest upoważnione w stopniu równym formalnej wojnie w kraju nieprzyjacielskim – że jeżęliby powstańcy szukali schronienia w miastach, wsiach, dworach, osadach, to chociażby mieszkańcy albo właściciele onych niemieli żadnego udziału w powstaniu, wojsko działać będzie przeciw nim wszędzie, gdzie i na jakim miejscu przydybie powstańców, podług okoliczności, albo artyleryjskim ogniem armatnim, albo ogniem karabinowym, albo bagnetami niezważając na schronienie się tego rodzaju ludzi w kościelne ogrodzenia lub w same kościoły. Mniemaniem naczelnika powiatu, sumienie winno pobudzić każdego do nienarażania swym tułactwem nikogo w miastach i we wsiach, na skutki wojny – powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania każdego błąkającego się po lasach zmniejszyłoby i jego winę i uchroniło życie i mienie mieszkańców od skutków wojny. Ogłosić należy wszystkim mieszkańcom i w ochronie kościołów udzielić proboszczom, że nie tylko odwozin obcych ludzi, ale i rodziny należy w tym czasie unikać, aby wojska za powzięciem wiadomości o zjechaniu się lub zejściu gdzie osób stale tam niezamieszkałych – niezwróciły ognia na te miejscowość w obchodzie powiatu za śledzeniem powstańców. Raport o odebraniu i upowszechnieniu niniejszego, zastrzega naczelnik powiatu natychmiast do własnych rąk swoich”.
W tym samym numerze dziennika jest jeszcze króciutka informacja następującej treści: „Wiadomość o wyrżnięciu przez wojsko rosyjskie mieszkańców Węgrowa, Tomaszowa, Wąchocka i Suchedniowa rozbiegła się błyskawicą po całej Polsce, uczucie rozpaczy a zarazem zgrozy i zemsty ogarnia wszystkich”.
Opracowanie: Ewa Lisiecka
źródło: Zasoby Biblioteki Narodowej w Warszawie udostępniane w domenie publicznej na stronie „Polona”. Dziennik „Czas” Nr 33 z dnia  11 lutego 1863 r.

 

Zwierzyniec na Mapie von Miega

Wiejska rezydencja Zamoyskich w Zwierzyńcu. „Nie zachował się żaden jej wizerunek ani plan z XVI, XVII, czy XVIII wieku, wszystkie ocalałe dokumenty są późniejsze” – czytamy w niewielkiej książeczce, zatytułowanej „Willa Zamoyskich w Zwierzyńcu”, wydanej w 1995 r. przez zespół autorów: H. Matławska, L. Matławska-Patyk i M. Patyk. Najwcześniejszy obraz posiadłości tworzono dotychczas na podstawie znanego, inwentarskiego opisu obejścia pałacowego z 1732 r., inwentarza z 1800 r. oraz najdawniejszego planu rezydencji z 1829 r.
Mapa von Miega to kolejne źródło historyczne, jak dotąd nie rozważane bliżej w odniesieniu do historii Zwierzyńca. Przynosi ono nowy ładunek informacji dla badaczy tej miejscowości. Zapisany przez Austriaków obraz kartograficzny posiadłości Zamoyskich odnosi się do drugiej połowy XVIII w. Przedstawia układ przed przebudową rezydencji, jaka nastąpiła pod koniec XVIII w., a która jest nam znana z opracowań Pani Haliny Matławskiej w monografii „Zwierzyniec”. Mapa z 1829 r. przedstawia rezydencję z drewnianym starym dworem, ale już w otoczeniu murowanych oficyn pobudowanych pod koniec XVIII w. przez XI ordynata Aleksandra Augusta Zamoyskiego.
Mapa von Miega to także XVIII wieczny obraz posiadłości, ale tutaj dwór Zamoyskich otaczają jeszcze drewniane oficyny. Obserwujemy inny układ stawu na tyłach dworu, który niebawem tj. u schyłku XVIII w. zostanie zmieniony (zmniejszony i oddzielony od reszty powierzchni stawu tzw. stawisk rybnych). Na osi dworu, ze stawu zostanie wyprowadzony długi kanał, biegnący aż do kamiennego mostku na Świerszczu. W opracowaniu „Willa Zamoyskich…” założono hipotezę, jakoby już za czasów Jana „Sobiepana” Zamoyskiego wyznaczono długi kanał, ale obraz z Mapy Miega zdaje się jej zaprzeczać. III ordynat zarządzał Ordynacją Zamojską od 1647 r. Jest pewne, że za jego czasów, po zachodniej stronie dworu uformowano sztuczny staw, wykorzystując do tego celu podmokłe, nadwieprzańskie łęgi i boczny ciek strumienia Świerszcz. Późniejsze pokolenia Zamoyskich udoskonalały otoczenie rezydencji. Chociażby sam „strumień zagospodarowano systemem kanałów i grobli tworząc ozdobne sadzawki oraz stawy rybne”. Po współczesnej nam, częściowej rewitalizacji założenia rezydencjonalnego Zamoyskich w Zwierzyńcu, możemy obecnie podziwiać układ posiadłości z końca XVIII w. W kółku na mapie obok zaznaczono miejsce gdzie stał dwór Zamoyskich.
W wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej w 1772 r. większa część Ordynacji Zamojskiej, w tym także Zwierzyniec, znalazła się pod panowaniem austriackim. Kiedy dokładnie kartowano ten obszar nie mamy informacji. Mapę wykonywano w różnych etapach, ale przeważającą  część Galicji opracowywano pod kierunkiem ppłk. Miega w latach 1779-1783.  Można zatem przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jest to kartograficzny zapis obszaru Zwierzyńca pochodzący z tego właśnie okresu. W trakcie prac nad mapą zbierano także inne informacje, które pogrupowane później w opisy dla poszczególnych obszarów (tomy), stanowiły pisemny komentarz wojskowy do mapy.  W odniesieniu do Zwierzyńca nie jest on szczególnie bogaty, ale zawiera kilka istotnych szczegółów. Interesujące nas informacje zebrano w Tomie 8 Części A. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. Zwierzyniec opisano w Sekcji 182.
Budowle murowane były przez Austriaków w opisach szczególnie wyróżniane. Zaliczano je do tzw. „solidnych budowli”. W miejscowości ZWIERZINIEC austriaccy wojskowi wymienili w tej pozycji: „Tuż obok zamku kościół wybudowany z kamienia”. Siedzibę Zamoyskich nazwano zamkiem, pomimo, że była to budowla drewniana (podobnie jak towarzyszące jej zabudowania dworskie).  Murowany kościół wyszczególniony w opisach wojskowych widoczny jest także na mapie, na jednym z przypałacowych stawów, obecnie zwanym kościelnym. Opisy wojskowe dla Zwierzyńca w pozycji – Wody – informują: Leży nad wspomnianym wyżej Wieprzem, przez który jest tutaj przerzucony most; przez zwierzyniec płynie strumień szerokości 4 kroków, głębokości 1 stopy przy niskiej wodzie, ma on jednak przy tym brzegi płaskie, napędza młyn przy zamku. Otrzymujemy następujące informacje: po pierwsze most na Wieprzu; po drugie młyn przy zamku; po trzecie strumień płynący przez zwierzyniec (pisany z małej litery).
Mosty na Mapie von Miega
Wieprsz Bach (Wieprz) w okolicach Zwierzyńca w wojskowych zapiskach Austriacy określali jako szeroki na 10 kroków, o stanie wody niskim (1-1,5 stopy) jednak z głębiami w wielu miejscach. Informacje te były niezbędne w razie konieczności przeprawy wojska przez rzekę. Opisano również jej płytkie brody i przerzucone przez nią mosty przy szeregu miejscowościach tej sekcji mapy np.: Turzyniec (bród); Rudka (most i bród); Obrocz (most). W zwierzynieckiej posiadłości Zamoyskich oznaczono mosty na Wieprzu (obok stawu kościelnego) i kilka na strumieniu Świerszcz. Są widoczne przy dużym powiększeniu mapy, włącznie z niewielkim mostem na Świerszczu w głębi rezerwatu. Nazwę tego mostu („Malowany Most”), jak chce tradycja, związano z pobytem w Zwierzyńcu „Marysieńki”, żony Jana „Sobiepana” Zamoyskiego i późniejszej królowej, żony Jana Sobieskiego.
Na drodze prowadzącej ze dworu w kierunku rezerwatu (na obu jej rozwidleniach) oznaczono mosty spinające brzegi strumienia (Świerszcz),  łączącego w tym miejscu stawy: kościelny i przypałacowy na tyłach rezydencji. Widnieją zarysy mostu prowadzącego do kościoła i do drugiej wysepki ( przypuszczalnie z dzwonnicą). Są także mosty na drugim rozwidleniu Świerszcza (tzw. Kamienny Most) i most przed wjazdem bramnym.
Poza mostem zwierzynieckim na Wieprzu, którego istnienie w tym czasie potwierdzają wojskowe opisy austriackie i mapa,  najbliższe mosty na tej rzece były w okolicach wsi Rudka i Obrocz. Jeżeli zmierzano do dworu od strony Obroczy („traktu ordynackiego”), tuż przed samą rezydencją pokonywano mostek na strumieniu Świerszcz i wjeżdżano w budynek bramny. W czasie kiedy wyznaczano Mapę von Miega nie istniał jeszcze most, który obecnie prowadzi ze Szczebrzeszyna do Zwierzyńca (obok dawnej oberży). Istniejący wtedy zwierzyniecki most na Wieprzu z Mapy von Miega wskazuje na współczesną lokalizację mostu w parku. Dotychczas znane nam opisy informowały, że podróżni podążający ze Szczebrzeszyna, musieli ominąć zabagniony teren nad Wieprzem i skierować się na wschód w kierunku Rudki, a tu przekraczając rzekę na moście koło tartaku i zataczając półkole, wjeżdżali na teren rezydencji Zamoyskich.
Młyny na Mapie von Miega
Nie budzi żadnych wątpliwości oznaczenie młyna na stawie rudczańskim, pomimo, że nie wspominają o nim opisy wojskowe. Odwrotna sytuacja zachodzi w przypadku młyna zwierzynieckiego. Na mapie jest prawie niewidoczny, ale wspomina o nim opis wojskowy przy wzmiance o strumieniu przepływającym przez osadę (Świerszcz), który „napędza młyn przy zamku„. Przy dużym powiększeniu Mapy von Miega widzimy symbol promienistego koła oznaczającego młyn wodny przy stawie kościelnym. Znane nam wcześniej źródła wzmiankują taki młyn, wybudowany za czasów Jana Jakuba Zamoyskiego IX ordynata. Powstał w obrębie rezydencji około 1772 r., przy spuście wody ze stawu do kanału biegnącego w kierunku Wieprza, przez dzisiejszy park. Młyn w tym miejscu stanowił jeszcze jeden element sielskiego krajobrazu posiadłości, a jednocześnie miał swoją wartość użytkową – mieląc zboże na pański stół. Zatrudniony w nim młynarz otrzymywał roczną pensję, ordynarię i fundusz na tzw. barwę, czyli odpowiedni strój. Tradycja „młyna” w tym miejscu Zwierzyńca zachowała się do dnia dzisiejszego, chociaż obecnie jest to punkt gastronomiczny z elementami nawiązującymi do historii miejsca.
Figura i krzyże na Mapie von Miega
W pobliżu stawu przykościelnego zaznaczono figurę (czarne kółko z krzyżem) blisko miejsca, gdzie obecnie znajduje się pomnik – kamień poświęcony niecodziennemu w tych stronach wydarzeniu: „Na pamiątkę wytępienia szarańczy wędrownej przybyłej w te okolice dn. 26 sierpnia 1711r.” Kamień z wyrytymi napisami został przeniesiony do Zwierzyńca z Hamernii na początku XX wieku. Zanim odnowiono kamień odkrywając przy okazji datę 1711 r. uważano, że upamiętnia on zwalczanie plagi szarańczy z 1859 r. Austriacy oznaczyli w tym miejscu jednak inną figurę, przypuszczalnie drewnianą. Na pewno nie był to obecnie znany nam kamień. Mogła to być przykładowo figura św. Jana Nepomucena, stojąca nad zabagnionym terenem pobliskiego Wieprza i uchodzącego do niego strumienia Świerszcz, nad groblą ujarzmiającą staw z kościołem na wyspie, którego wezwanie przypisano temu właśnie świętemu, czczonemu przez budowniczego świątyni, Tomasza Antoniego Zamoyskiego VII ordynata. Mogła to być także inna figura, którą obecnie nazywamy kolumną z Okiem Opatrzności. Za taką hipotezą przemawiałby fragment opisu tego miejsca z XIX w.: „Malowniczy młyn zbudowany z drewnianych bali złożonych „w węgły” i takiż sielski domek młynarza oglądane były na tle nadwieprzańskich łąk. Spadająca na koło młyńskie woda spływała w kierunku rzeki, a przerzucony nad nią „chiński mostek” pozwalał przystanąć tu, by upajać się widokiem i muzyką wody. Stojące tu „strzaskane kolumny” przywodziły znowu myśl o przemijaniu”. Ten romantyczny układ uległ degradacji w 1842 r., kiedy wybudowano tam szlachutz, a na miejscu romantycznego mostka zbudowano na 48 palach rzeźnię. Wszelkie sielskie elementy stały się tam zbędne do czasu budowy parku skarbowego na przełomie XIX i XX w. Na Mapie Miega zaznaczono także dwa krzyże drewniane przy obecnej drodze biłgorajskiej (jeden w pobliżu źródliska i kopca/ kurhanu); jeden przy stawie rudczańskim, a drugi na krańcach wsi; ponadto jeden w okolicach dzisiejszej ulicy Zamojskiej.
Parkan na Mapie von Miega
Dotychczasowa wiedza na temat zwierzynieckiego parkanu pochodzi z monografii „Zwierzyniec” Haliny Matławskiej, cyt.: „Znaczną część lasu ogrodzono wysokim płotem z żerdzi, olbrzymim 30-kilometrowym obwodem obejmując właściwy zwierzyniec – rezerwat ze zwierzyną łowną.  Otoczono tu opieką okazałe zwierzęta miejscowe: jelenie, sarny, dziki i pomniejsze jak zające, kuny, wydry, borsuki, a także sprowadzone z birżańskich dóbr Radziwiłłów: łosie, żubry, daniele przeznaczone na okazjonalne łowy, ale także i do oglądania hodowanych okazów. Zwierzyniec spełniał bowiem rolę ogrodu zoologicznego, gdzie zwierzęta żyjące na wolności, mogły być obserwowane i podziwiane”. Na Mapie von Miega wykreślono żółtą linią z kółeczkami cały zwierzyniecki parkan. Nie ograniczał się on jednak tylko do połaci leśnych, ale obejmował także (włącznie) całą rezydencję Zamoyskich. W pisemnych notatkach austriackich wojskowych nie znajdujemy wzmianki na temat ogrodzenia. Jednak na mapie dokładnie zaznaczono jego granice. Co ciekawe, w części lasu wykreślono tym samym sposobem (bez barwy żółtej) , wydzielony obszar w dolinie Świerszcza, który przecina go w połowie. Nie znamy przeznaczenia tej oznaczonej powierzchni. Wiemy natomiast, że zgromadzone w rezerwacie zwierzęta można było oglądać z niedużej odległości. Gdyby biegały w obrębie parkanu o obwodzie 30 km, czyli na powierzchni ok 7200 ha nie dawałyby się tak łatwo zlokalizować i pokazywanie ich gościom Zamoyskich byłoby wielce utrudnione.  Być może zwierzęta były zgrupowane w tym mniejszym parkanie, którego lokalizację zaznaczył austriacki wojskowy?
Duży parkan miał 2,5 m wysokości i zamykał około 30 kilometrowym obwodem leśny obszar z Bukową Górą, Wielkim Bagnem (obecnie „Stawy Echo”) i doliną Świerszcza. Zwierzęta na ogrodzonym terenie były liczone, dokarmiane i doglądane. Do powinności chłopów z okolicznych wsi należały prace przy umacnianiu ogrodzenia otaczającego rezerwat, łapanie zwierząt do sieci, gromadzenie paszy dla zwierząt itp. Jan Zamoyski wyznaczył specjalną służbę, której zadaniem była ochrona lasu, zwierzyny i parkanu. W XVII w. takie obowiązki spoczywały m. in. na chłopach z pobliskiej Rudki.
Co trzy lata także poszczególne wsie były zobowiązane wysyłać robotników do naprawy ogrodzenia zwierzyńca, albo wnoszenia do kasy ordynackiej opłaty zwanej „parkanowym”. Na początku XVIII w. inwentarze wymieniają takie wsie jak: Obrocz, Tereszpol, Topólcza, Tworyczów, Uście (Mokrelipie), Wieprzowe Jezioro, Wieprzec.  Niektóre z tych wsi Ordynacji Zamojskiej leżały w znacznej odległości od Zwierzyńca i nie graniczyły nawet z parkanem zwierzynieckim. Monografia „Zwierzyńca” wymienia nawet dokładnie ile z 291 przęseł parkanu miały wykonać pod koniec XVIII w. poszczególne wsie: Majdan Nepryski 40; Majdan Sopocki 24; Pardysówka 19; Hamernia 10; Nowiny 14; Długi Kat 2; Górecko 20; Tereszpol 90; Zwierzyniec, czyli Rudka z Turzyńcem 24; Topólcza 9; Kawęczyn 14; Brody 9; Obrocz 8; Kosobudy 6; wieś o nieczytelnej nazwie 2).
Istotną informacją dla ustalenia okresu wyznaczenia austriackiej mapy na obszarze Zwierzyńca jest wiedza o zmniejszeniu w drugiej połowie XVIII w. wielkości rezerwatu. Nastąpiło to na skutek patentów wydanych przez cesarza Józefa II (1781, 1789), które znosiły różne ciężary nałożone dodatkowo na chłopów, w tym m.in. prace przy parkanie. Zmniejszony obszar rezerwatu datują także wspomnienia Kajetana Koźmiana z lat 1781-1784, który wspomina go w swoich zapiskach z tego okresu. Mamy informację, że w 1786 r. parkan zwierzyniecki był już „opustoszały”, bowiem Andrzej Zamoyski zrezygnował z dokarmiania zwierząt w rezerwacie i zostały one wypuszczone na wolność (z małego parkanu do większego?). Jednocześnie ten sam ordynat był prekursorem zorganizowanej ochrony lasów w ordynacji. Z monografii Zwierzyńca wiemy, jak wyglądał duży parkan po zmniejszeniu do 18 km obwodu. Przedstawia go zdjęcie na stronie 75 „Granice „Parkanu” u schyłku XIX i na początku XX w.”. Przy rozważaniu historii zwierzynieckiego parkanu istotna jest jeszcze informacja dotycząca tzw. zwierzyńczyka zlokalizowanego, przy współczesnej rewitalizacji założenia rezydencjonalnego Zamoyskich, w obrębie tzw. stawów rybnych.
Dwór Zamoyskich na Mapie von Miega
Poza informacjami zebranymi przez archiwistę Zamoyskich, Mikołaja Stworzyńskiego, nieznany jest widok renesansowej willi Zamoyskich w Zwierzyńcu i jej otoczenia. Rekonstrukcji obrazu modrzewiowego dworu podjęli się Lucyna i Michał Patyk. Wymiary budynku są znane i wynosiły 60 metrów długości i 12 metrów szerokości. Podobne parametry (60 x 11) osiągała królewska willa w Ujazdowie, która była prawdopodobnie (według ww. badaczy)  pierwowzorem zwierzynieckiej. W ujazdowskim dworze odbywał się ślub Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną.  Mapa von Miega obrazuje zabudowę posiadłości zanim (sic!) pojawiły się murowane oficyny, wybudowane przez Aleksandra Augusta Zamoyskiego na linii starego dworu pod koniec XVIII w. Widzimy na niej pierwotne, drewniane jeszcze oficyny, usytuowane w pewnej odległości od dworu. Mieściły kuchnię, piekarnię, spiżarnię, łaźnię itp. Poza widokiem z Mapy von Miega nieznany był jak dotąd ich całościowy układ (niektóre z nich zachowały się jeszcze po wybudowaniu murowanych oficyn).
Dwór Zamoyskich w Zwierzyńcu nie posiadał fortyfikacji obronnych. W założeniach i planach twórcy tej wiejskiej posiadłości, budowniczego zbieżnie powstającej ufortyfikowanej twierdzy zamojskiej, dla zwierzynieckiej, renesansowej willi „jedyną tarczę stanowić miała sama niedostępność położenia wśród rozlewisk i puszczańskich lasów.” Chociaż rezydencja była pozbawiona całkowicie elementów obronnych, jej pierwotna siedziba przetrwała ponad 230 lat, pomimo wielu zawirowań dziejowych. Dokładny opis modrzewiowego dworu przytacza Halina Matławska w monografii Zwierzyńca. Dwór był wielokrotnie remontowany i modernizowany przez kolejne pokolenia Zamoyskich. W drugiej połowie XVIII w. siedziba wiejska w Zwierzyńcu utraciła częściowo swój dotychczasowy status na rzecz nowo wybudowanej przez Tomasza Antoniego Zamoyskiego (VII ordynata) wiejskiej rezydencji w Michalowie (Klemensów). W drugiej połowie XVIII w. podjął się dźwignięcia prastarej siedziby rodu Jan Jakub Zamoyski. Od 1771 r. trwał przez wiele lat etapami generalny remont dworu. Po IX ordynacie rozpoczęte prace kontynuowali Andrzej (X ordynat)  i Aleksander August Zamoyscy (XI ordynat). Szczególnie syn Andrzeja Zamoyskiego, którego ulubioną siedzibą był Zwierzyniec otoczył posiadłość wyjątkową troską i sentymentem.  Wybudował „dom ogromny”  jednopiętrowe, murowane oficyny ujmujące prastary dwór przodków w tzw. „podkowę”. W 1808 r. wymienia się już w dokumentach stary pałac jako oficynę. Modrzewiowy dwór Zamoyskich w Zwierzyńcu rozebrano dopiero w latach 30-tych XIX w.* Mapa z 1829 r. rejestruje jeszcze stary dwór, a ostatni dokument o pałacu pochodzi z 20 IX 1833 r.  (wykaz podymnego). Warto jeszcze nadmienić, że piętro nad jedną z murowanych oficyn nadbudował dopiero Tomasz Franciszek Zamoyski (XIV ordynat) w drugiej połowie XIX w.
Ogród na Mapie von Miega
Ogrody towarzyszące posiadłości Zamoyskich w Zwierzyńcu przechodziły stałą metamorfozę na przestrzeni wieków, zmieniając się w zależności od obowiązującej mody i upodobań właścicieli. Na Mapie Miega widzimy za pałacem  ogród włoski w układzie, w którym „główna oś rezydencji nie odpowiadała tak zwanej medianie ogrodu i posiadała swe przedłużenie w jednej z bocznych alei”. Układ ten oprócz wymogów ówczesnej sztuki ogrodniczej miał także inne logiczne uzasadnienie, bowiem teren za pałacem znacznie obniżał się przechodząc stopniowo w bagna (dzisiejsze „Stawy Echo”) i nie nadawał się na założenie ogrodów. Z przekazów Stworzyńskiego wiemy, że pod lasem znajdował się dom ogrodnika oraz oranżeria. Na Mapie von Miega zdają się one być niejako „splecione” z całością założenia ogrodowego. Na krańcach ogrodu, pod lasem znajdowała się jeszcze chatka pustelnika ojca Hulewicza, wybudowana jako dodatkowy element uatrakcyjniający ogród włoski. Za czasów IX ordynata, Jana Jakuba Zamoyskiego zbudowano w XVIII w. 2 ogrody, ozdobny i kuchenny, które ogrodzone były przez płoty ze stu przęseł. Za czasów tego właśnie ordynata zbudowano również inspekty i oranżerię.
Kopiec widokowy na Mapie von Miega
Tuż za ogrodem włoskim widoczny jest na mapie kopiec widokowy, służący podziwianiu ogrodu włoskiego, kwater ogrodu willowego i warzywnego, sadów, szpalerów drzew ozdobnych  oraz samej rezydencji włącznie z panoramą jej otoczenia. Przypuszczalnie wiele z tych rozwiązań wprowadzono lub zmodernizowano za życia Tomasza Antoniego Zamoyskiego, VII ordynata, który był z wykształcenia architektem, znawcą sztuki ogrodowej i autorem pierwszego polskiego traktatu o ogrodnictwie. Tomasz Zamoyski lubił przebywać przez dłuższe okresy w Zwierzyńcu. Budował wówczas z dawnego „domku na wodzie Marysieńki” kościół w Zwierzyńcu oraz okazałą rezydencję w Klemensowie. Na kopcu widokowym zaznaczony jest na Mapie Miega budynek, przypuszczalnie drewniany, może tzw. „domek na górce„? Źródła pisane na temat Zwierzyńca wspominają także o myśliwskiej altanie nad Wielkim Bagnem, ale nie ma dokładniejszych informacji na ten temat.
Stajnie na Mapie von Miega
Istniały w Zwierzyńcu od czasów Jana Zamoyskiego, jednak za czasów Jana Jakuba Zamoyskiego, IX ordynata utrzymywano w wiejskiej posiadłości znaczną liczbę koni, który: „W dwu stajniach urządzonych pod lasem poza pałacowym stawem trzymał ogiery i konie myśliwskie”. Przypuszczalnie jedna z tych stajni i psiarni to zarys zabudowań (poza parkanem) w dzisiejszym trójkącie ulic Szkolnej i Biłgorajskiej „pod lasem u stóp Piasecznej Góry znalazły się stajnie”, a druga obok stawu przykościelnego w obrębie parkanu, w okolicach dzisiejszej ulicy Ordynacji Zamoyskiej.
Folwark  i karczmy na Mapie von Miega
Folwark zwierzyniecki powstał na gruntach pod Wywłoczką, przypuszczalnie w połowie XVII w. Jak dowodzi  Halina Matławska w inwentarzach z drugiej połowy tego wieku wspomina się już o chłopach pracujących w zwierzynieckim folwarku. Nazywano go stołowym, bowiem zaopatrywał dwór w żywność i zwierzęta w paszę. Opis budynków folwarcznych, ogrodzonych płotem ze sztachet, zachował się z roku 1792. Budynek mieszkalny, opisany szczegółowo w monografii Zwierzyńca był już wtedy stary i zaniedbany. Na Mapie von Miega oznaczono folwark w miejscu, które na wycinku mapki obok obwiedziono kółkiem. Dzisiaj tereny dawnego folwarku wyznaczają ulice: Folwarczna i Rózin.
Podobnie austriaccy wojskowi oznaczyli w terenie dwie, zwierzynieckie karczmy (winnice). Na wycinku mapy obok oznaczono je kwadratem. Jedna z nich znajdowała się  pod Wywłoczką, gdzie bijące w pobliżu „źródło dobrej wody koło dawnego „grodziska” zapewniało dobrą jakość produkowanym trunkom”. Drugą karczmę zaznaczono przy trakcie szczebrzeszyńskim prowadzącym w kierunku Rudki.
Lasy, łąki i bagna na mapie von Miega
Oprócz schematycznego wykreślenia ich na mapie, wojskowi austriaccy zamieścili także pewne informacje w części opisowej. Lasy od strony wsi Sochy, podobnie jak i te w zwierzyńcu (rezerwacie) zaliczyli do gęstych i wysokopiennych lasów świerkowych, podkreślając jednak, że na wszystkich górach jest to las mieszany, dębowo-bukowy.  Te górzyste lasy były według nich niedostępne dla ciężkich wozów wojskowych. Las od strony Obroczy składał się z młodych świerków. Wzdłuż Wieprza ciągnęły się łąki, które okresowo były zalewane, lecz po wyschnięciu według Austriaków przejezdne. Natomiast niewielkie płaty łąk wzdłuż strumienia (Świerszcza) płynącego przez zwierzyniec określili jako raczej niedostępne, bo nigdy nie wysychające.
Drogi na Mapie von Miega
Droga z Turzyńca do Zwierzyńca prowadząc przez wieś była zła przy deszczowej pogodzie, za mostem i przez las nieco piaszczysta, ale dobra.
Droga do Rudki – miała podłoże mocno piaszczyste, które utrudniało nieco przejście.
Droga do Obroczy – była określana jako dobra, ponieważ miała w podłożu nieco zwięzłego piasku.
Droga do Sochów i Szozdóww lesie świerkowym miała podłoże nieco piaszczyste, ale zaraz za Sochami prowadziła przez stromą górę i była zła z powodu stromizny i wyrw w nawierzchni drogi.
Droga do Górecka – wiodła przez zwierzyniec, była dobra i przejezdna dla każdego wozu, bowiem podłoże jej było ze zwięzłego piasku.
Droga do Józefowa – początkowo biegła wzdłuż zwierzyńca, ale przy przejściu przez rzadki las świerkowy była nieco bardziej piaszczysta. U podnóża góry, prowadząc przez gęsty las podłoże było mocne, jednak były tam głęboko wyjeżdżone koleiny, w których po deszczach stała woda. Od wzniesienia (Kamiennej Góry) droga przechodziła w miałki piasek, który utrudniał poruszanie się ciężkim wozom.
Reasumując powyższe rozważania, z całą pewnością można stwierdzić, że dzięki XVIII w. Mapie von Miega najstarsze, renesansowe założenie rezydencji Zamoyskich w Zwierzyńcu, staje się jeszcze bardziej czytelne i uzupełnia w dużej mierze obraz tej wiejskiej posiadłości, znany nam dotychczas zaledwie z kilku źródeł: mapy z 1829 r. oraz  inwentarzy z 1732 r. i z 1800 r.
Opracowanie: Ewa Lisiecka
Źródła:
 1. Halina Matławska. Zwierzyniec. Zwierzyniec 1991.
 2. H. Matławska. L. Matławska-Patyk. M.Patyk. Willa Zamoyskich w Zwierzyńcu. Zwierzyniec 1995.
 3. Mieczysław Kseniak. Karolina Pałgan. Piotr Szkołut. Zwierzyniec. Od hetmańskiego parku łowieckiego do Parku Narodowego i obywatelskiego miasta ogrodu.http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br38_05kseniak.pdf
 4. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2016-2020 Gminy zwierzyniec. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/274/Oryginal/Zalacznik1.pdf
 5. Andrzej Janeczek. Bogusław Dybaś. Łukasz Walczy. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Stacja Naukowa w Wiedniu. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Historii. Austriackie Archiwum Państwowe. Warszawa 2015.
 6. Mapa von Miega http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=2582864.5135273198%2C6567144.612892132%2C2602241.3001976116%2C6577272.519139918
  * Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie. Dziennik „Czas” Nr 34  z 12 lutego 1863. Było to czasopismo poświęcone polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym. Wśród wiadomości z kraju dotyczących wypadków Powstania Styczniowego odnaleźliśmy informacje następującą: „Dniem poprzednio Moskale po spaleniu Tomaszowa naszli Zwierzyniec, i tam spalili w dobrach ordynackich pałac i folwarki.” Informacja ta jest kluczowa dla historii renesansowej rezydencji Zamoyskich w Zwierzyńcu. Przesuwa bowiem o 30 lat okres istnienia dworu w majątku zwierzynieckim, a ponadto podaje dokładny czas i przyczyny zniszczenia dworu.

Zwierzyniecka oberża cz. I.

Zanim Trakt Szczebrzeszyński połączono nową groblą z Traktem Biłgorajskim rozciągały się przed zwierzyniecką osadą nadwieprzańskie mokradła. Osuszano je pieczołowicie na początku XIX w. budując łącznik szlaków i regulując  jednocześnie koryto rozbrykanego Wieprza, na odcinku od ogrodu pałacowego Zamoyskich do stawu turzynieckiego. U zbiegu wspomnianych traktów pobudowano około 1830 r.  murowaną oberżę w Zwierzyńcu.
Ciekawą kartę historii zwierzynieckiej oberży stanowi okres Powstania Styczniowego 1863 r. Już 24 stycznia 1863 r. zaczęli do Zwierzyńca ściągać ochotnicy do powstańczych oddziałów. Zgromadziło się około 40 powstańców i przybysze spoza Zwierzyńca zakwaterowali się w oberży. Wspomina o tym jeden z powstańców styczniowych, Stanisław Dekański: „Pod wieczór w salach rysunkowych biur zwierzynieckich, gdzie gorączkowo przygotowywano naboje, zebrano się w sporym komplecie, dochodzącym do 40 głów. Garść ta uzbrojona w kosy i owe tasaki, w połowie tylko zaopatrzona w strzelby myśliwskie, przeważnie w bardzo złym stanie, spokojnie zakwaterowała tej nocy w obszernej, jednopiętrowej oberży, pod bokiem dość mocnych załóg rosyjskich w Biłgoraju i Szczebrzeszynie, a zwłaszcza twierdzy zamojskiej”. Powstańcy nocowali w oberży z 24 stycznia 1863 r. na dzień 25 stycznia. Zapewne nocowali tam także kolejną noc, bowiem dopiero nocą z 27 na 28 stycznia Dekański wyprowadził ich ze Zwierzyńca w kierunku Florianki, gdzie mieli się spotkać z oddziałem Gramowskiego.
W dobie Powstania Styczniowego oberża zwierzyniecka stała się także tymczasowym szpitalem powstańczym. Rannymi i umierającymi powstańcami opiekowała się m. in. wdowa Sierkowska z kosobudzkiego folwarku. Zapewne w szpitalu pracował w tym czasie lekarz, chirurg Ludwik Goldstein. W opiece nad powstańcami pomagały panny ze Zwierzyńca, chętnie niosące pomoc samarytanki. W szpitalu w oberży zostawali tylko ciężko ranni, „mający nadzieję na życie” lub „oczekujący na śmierć”. Byli to przede wszystkim uczestnicy walk pod Panasówką (3 września 1863 r.). Całą noc i pół dnia zwożono do oberży rannych i zabitych z pola walki. W prowizorycznym szpitaliku urządzonym w zwierzynieckiej oberży zmarło 17 powstańców, pochowanych później razem z zabitymi w walce (35), w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Pomnik Powstańców Styczniowych przy biłgorajskiej drodze. Spisano ich z imienia i nazwiska (52), ale lista niestety zaginęła. Wiemy jednak z pewnością, że zmarli tutaj, a byli to m.in.: zmarły 4 września 1863 r. rano bohaterski Węgier mjr Nyary; Jan Szmit student medycyny z Krakowa; Sebastian Łuczyński – szewc z Sanoka; Michał Piorek z Łańcuta – czeladnik szewski.
W okresie Powstania Styczniowego oberża służyła także jako miejsce kwaterunku wojsk rosyjskich. Stacjonował tutaj m.in. oddział Moskali, przybyłych w lecie 1864 r. z Janowa Ordynackiego (Lubelskiego). Odchodząc ze Zwierzyńca zabrali ze sobą do więzienia w Janowie oberżystę Mazurkiewicza. Żonie z dziećmi udało się zbiec przed represjami Rosjan. Długo jeszcze po wypadkach Powstania Styczniowego oberża stała pusta i niszczała. Kluczowym momentem był remont oberży w latach 1874-1876.
Kolejnym, ciekawym epizodem w historii tego miejsca jest pobyt w oberży zespołu warszawskich stolarzy, którymi kierował Walenty Raczyński. Urządzono tam tymczasowo warsztaty stolarskie produkujące posadzki. W tym samym czasie rozpoczęto budowę fabryki posadzek drewnianych w Zwierzyńcu, przy szosie biłgorajskiej. Fabryka powstawała w sąsiedztwie folwarku ordynackiego i w bezpośredniej styczności z gorzelnią. Rozpoczęła pracę pełną parą w 1874 r.  Na pocztówce w oddali widnieją jakieś zabudowania, nowej fabryki, czy może dawnej gorzelni z kominem, wybudowanej w latach 1832-33. Kiedy wykonano to zdjęcie? Pewnego rodzaju wskazówką jest napis-szyld umieszczony na oberży w języku polskim i rosyjskim. Zwierzyniecka Spółdzielnia Spożywców w Zwierzyńcu powstała dla zrównoważenia przechwytywanego w większości przez Żydów monopolu na handel i usługi. Z opracowania H. Matławskiej wiemy, że w 1908 r. Spółdzielnia posiadała sklep w oberży. Powyższe zdjęcie może dowodzić, że sklep ten istniał w tym miejscu o wiele wcześniej, bowiem zwierzyniecką Spółdzielnię Spożywców złożono pod koniec XIX w.
Prezentowana powyżej pocztówka pochodzi, jak podaje Biblioteka Narodowa w Warszawie,  z okresu pomiędzy 1910-1918 rokiem. Przedział czasowy podany jest na podstawie pracy wydawcy, Jerzego Morgulca z Warszawy. Wydana została nakładem Zwierzynieckiego Stowarzyszenia  Spożywczego, w warszawskim Zakładzie Graficznym B. Wierzbicki i Spółka. Na pocztówce zamieszczono fotografię: Gmachu Stowarzyszenia Spożywczego w Zwierzyńcu lubelskim. Z opisu na rewersie pocztówki wynika, że zdjęcie wykonane zostało przez Sylwina Tokarzewskiego (1876-1936). Nie wiemy, kiedy dokładnie Tokarzewski zrobił to zdjęcie. W 1900 r. Sylwin Tokarzewski miał już 24 lata i mógł takie zdjęcie zrobić nawet dużo wcześniej. Pocztówka dostarcza jeszcze innej, ciekawej informacji: w tympanonie budynku znajdował się herb budowniczych tego obiektu, Zamoyskich – „Jelita”. Warto tu nadmienić, że Sylwin Tokarzewski (zm. w Zwierzyńcu) pochodził z bardzo zasłużonej dla Ordynacji Zamojskiej rodziny Tokarzewskich, z których stryj Szymon to słynny zwierzyniecki „Ściegieńczyk” i Powstaniec Styczniowy.
W 1926 roku, obok zwierzynieckiej oberży, uruchomiono kinoteatr „Oaza”, prowadzony przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Mieścił się w budynku Straży Ogniowej, który stał nieopodal oberży. W remizie odbywały się czasowo zabawy taneczne  i wyświetlano dwa razy w tygodniu filmy. Na pocztówce po prawej stronie widoczny jest jakiś drewniany budynek, przypuszczalnie należący do straży, która w Zwierzyńcu zawiązała się w 1906 r. Jest to kolejna data zawężająca czas naszych poszukiwań.
opracowanie: Ewa Lisiecka
Źródła:
 1. Halina Matławska. Zwierzyniec. Monografia. ss. 129-130; 155; 160-161; 168-169; 182; 270;
 2. Goniec Łukowej. Nr 1 (99) 2013. Wspomnienia powstańca St. Dekańskiego spisane przez Stefana Pomarańskiego w l. 20. XX w. i opublikowane w Tece Zamojskiej Nr 3,5,7.
 3. Pocztówkę przedstawiającą oberżę w Zwierzyńcu – udostępnia w domenie publicznej Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Relacje i Wydarzenia 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – spis z linkami.

 1. Tatarynówka http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5064
 2. Zamojskie okruchy wspomnień o Józefie Piłsudskim http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5003
 3. Fotorelacja z wyborów nowego Zarządu Koła Przewodników Terenowych PPTK O/Zamość. http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/4889
 4. Miłość trzeba udowodnić http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5199
 5. Kultura wizualna w przestrzeni miejskiej http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5189
 6. Michał Pieszko – prelegent i wykładowca http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5160
 7. 100 lat harcerstwa w Zamościu http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5127
 8. Wykłady dr Zygmunta Klukowskiego http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5107
 9. Tarnogóra http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5084
 10. Osadnictwo „olęderskie” na Lubelszczyźnie http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5078
 11. Jan Zamoyski w Padwie http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5512
 12. Wystawa z 1881 r. http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5453
 13. Wystawa „Złoto Bałtyku” http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5352
 14. Karawaka w Józefowie k. Biłgoraja http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5330
 15. Amicus Museum 2016 http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5307
 16. Promocja VIII tomu austriackiej mapy Galicji von Miega z lat 1779-1783
 17. http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5267
 18. Koniuszyna Wielka Koronna http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/date/2017/04
 19. Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne RPN http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5667
 20. Ścieżka poznawcza „Wąwozy Lessowe” http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5625
 21. IX Spotkania Akademickie w Bukowinie http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5709
 22. Zamojskie Drużyny Harcerskie http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5687
 23. Zamojskie Drużyny Harcerskie -Rajd Odkrywców/2017 http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5744
 24. Ocalić od zapomnienia http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5768
 25. Ocalenie nie zawsze jest łaską http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5872
 26. Legionista http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5932
 27. 100 rocznica urodzin Stanisława Basaja ps. „Ryś” http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/6180
 28. Fabryki fajansu na Roztoczu http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/6152
 29. Zamiana, czy sprzedaż Zamościa http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/6250
 30. Tadeusz Kościuszko w Zamościu http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/6226

Lata poprzednie – Relacje i Wydarzenia:

Rok 2016

http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5045

http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5058    

Rok  2015 i 2014

http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/3290

http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/3319

Rok 2014 (na Forum)

 1. XVIII Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników PTTK. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 2. Rajd po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
 3. http://przewodnicyzamosc.pl/forum/ogolne-2/relacje-z-wypraw-i-rajdow-ogolnopolskich

Zwierzynieckie afisze.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, udostępnionych częściowo na stronie internetowej „Polona”, możemy zobaczyć  trzy afisze ze Zwierzyńca, pochodzące z okresu międzywojennego. Są one cennym nośnikiem informacji, niedostępnych w innych opracowaniach, dotyczących tej miejscowości. Ponadto, niejako dodatkowo potwierdzają fakty znane, chociażby z monografii Zwierzyńca autorstwa Pani Haliny Matławskiej. 

____________________________________________________________________________________________________

Pierwszy  afisz pochodzi z 1922 r.  Jego tytuł rzucający się od razu w oczy „Wielka Zabawa Ogrodowa” zdradza cel jaki afisz miał do spełnienia.  Było to zaproszenie na zabawę w „ogrodzie”, czyli na wolnym powietrzu. Kiedy jednak zaczniemy czytać afisz uważniej zauważymy, że organizatorzy imprezy zamierzają przeznaczyć dochód na osoby, które ucierpiały w pożarze. W Zwierzyńcu zawiązano wówczas Komitet pomocy pogorzelcom Janowa, wtedy Ordynackiego, obecnie Janowa Lubelskiego. Obie miejscowości łączyła Ordynacja Zamojska, ich „założycielka i opiekunka”. W 1922 r. Janów nawiedził wielki pożar, który strawił 832 budynki. Charytatywna zabawa miała odbyć się w niedzielę 30 lipca 1922 r. w parku w Zwierzyńcu. Zachęcając do uczestnictwa informowano o tym, że przygotowano liczne atrakcje: strzelnicę; wałek nad wodą; skarb w placku; zawody z liną; skakanie w workach; koło szczęścia; konkurs piękności; pocztę Amora; sprzedaż małżeństwa i czarodziejski namiot. Wielu z tych dziwnie brzmiących nazw zabaw dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. Wieczorem imprezę miały wzbogacić pokazy ciekawych iluminacji, rakiet i ogni. Uczestnicy zabawy mogli także korzystać z bufetu, konfetti, serpentyn. Do tańca miała przygrywać miejscowa Orkiestra Zwierzyniecka. Początek zabawy wyznaczono na godzinę 15:00. Ceny biletów były zróżnicowane:  za dzieci – 150 mk; dorośli płacili 300 mk. Cały dochód z imprezy przeznaczony miał być dla pogorzelców. Druk plakatu powielono w Drukarni Sejmiku Zamojskiego.

Zwierzyniecki park po wojennych zawieruchach był już w tym czasie gotowy na przyjęcie takiej imprezy.  Powiększono go  i upiększono. Kanał w parku oczyszczono. Zlikwidowano w 1922 r. rzeźnię na Wieprzu. Odbudowano mostki. Zadbano o zieleń, powierzając opiekę nad drzewami, krzewami i kwiatami ogrodnikom. Park otrzymał drewniany podest na tańce i występy artystyczne. Naprawiono ogrodzenie parku, jego furtki i zamki. Do parku nie mogły wejść osoby niepożądane.  Z plakatu dowiadujemy się, że do tańca przygrywać będzie Orkiestra Zwierzyniecka. Jeszcze pod koniec XIX w. Maurycy Zamoyski, XV ordynat sprowadził do Zwierzyńca skrzypka z dawnej orkiestry włościańskiej Karola Namysłowskiego, Józefa Pomarańskiego.  Z uzdolnionych muzycznie włościan i pracowników ordynacji powstała orkiestra, która grywała w zwierzynieckim parku, początkowo pod batutą J. Pomarańskiego, a potem (po jego śmierci w 1902 r.) orkiestrą dyrygował Turalski.

Co ciekawe, że w czasie zbieżnym do ww. zabawy ogrodowej, funkcjonowała w Zwierzyńcu orkiestra Straży Ogniowej pod batutą Leona Splewińskiego. Wzmianki o niej pojawiają się w jubileuszowym wydawnictwie z okazji 30. lecia Straży Ogniowej w Zwierzyńcu (1936 r.). Orkiestra brała czynny udział  we wszystkich uroczystościach i obchodach narodowych na terenie Zwierzyńca i Zamościa: w 1922 r.  podczas wizyty w Zamościu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przybyłego na poświęcenie sztandaru 9 pułku piechoty legionów; w 1924 r. podczas wizyty byłego prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego; w 1927 r. podczas wizyty prezydenta RP Ignacego Mościckiego z okazji otwarcia Szkoły Rolniczej w Janowicach (obecnie Zamość).  W 1922 r. orkiestra Straży Ogniowej otrzymała wsparcie od Zarządu Ordynacji, Urzędu Gminy i zarządów różnych przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, na naprawę instrumentów muzycznych. W świetle powyższych faktów rodzi się pytanie – Czy mamy do czynienia z dwoma różnymi orkiestrami, czy też jest to ta sama orkiestra, w różnych fazach swojego funkcjonowania. O wiele istotniejszą informacją, jaką niesie plakat z 1922 r. jest pożar w Janowie, który był podstawą do zebrania funduszy dla pogorzelców. Niewiele wiemy jednak na ten temat. Monografia Janowa Lubelskiego z 2010 r. nie wzmiankuje takiego pożaru w mieście w tym okresie.*

Kolejny afisz pochodzi z 1924 r. Tym razem dochód z zabawy, na którą organizatorzy zapraszają w niedzielę 10 sierpnia 1924 r. o godzinie 15:00, miał być przeznaczony na potrzeby Straży Ogniowej w Zwierzyńcu. Zabawie towarzyszyła loteria fantowa. Za jedyne dziesięć groszy (zwróćmy, uwagę na to, że już nie kursuje polska marka j.w., która była do 1923 r. jedną z walut przejściowych), można było wygrać dwa wiadra piwa (zwierzynieckiego oczywiście!); metr żyta; trzy prosiaki; kury; kaczki; gęsi; kurczęta króliki lub tym podobne fanty oraz inne cenne przedmioty. Zabawę uatrakcyjniały wyścigi w workach, z jajem, z wodą; słup z nagrodami; strzelnica; wałek; linka – cokolwiek by to nie oznaczało! Zapowiadano także wielką zabawę dziecięcą. Zapewniano: bufet; pocztę francuską i orkiestrę. Dorośli mieli zapłacić za wejście 1 zł, a dzieci i młodzież 50 groszy. Druk afiszu powieliła Drukarnia i Introligatornia Sejmiku Zamojskiego. Tym razem mamy pewność, że do tańca w parku przygrywała orkiestra Straży Ogniowej ze Zwierzyńca. Straż dla zdobycia własnym wysiłkiem funduszów na swoje potrzeby, wielokrotnie urządzała w latach 1919-1922 przedstawienia amatorskie, koncerty, zabawy, loterie fantowe, popisy i zawody. W tym czasie pozostawała pod batutą druha Edwarda Pastuszyńskiego.

Kolejny afisz, tym razem z roku 1927, reklamuje uroczyście obchodzony w Zwierzyńcu Dzień Strażaka. Już na samym wstępie czytamy, że Zwierzyniecka Ochotnicza Straż Pożarna działa przy zakładach przemysłowych Ordynacji Zamojskiej. Zaliczały się do nich następujące zakłady: Browar Parowy w Zwierzyńcu, Fabryka Wyrobów Drzewnych w Zwierzyńcu, Tartak Parowo-Wodny w Zwierzyńcu, Tartak Parowy w Długim Kącie, Cukrownia w Klemensowie, Folwarki w Michalowie.

Uroczystości odbyły się w niedzielę (brak daty) 1927 r. nabożeństwem w kościele p.w. św. Jana Nepomucena (Kościółek na Wodzie), brak godziny rozpoczęcia Mszy Świętej. Kolejnym punktem programu uroczystości była defilada przed władzami Straży (w pobliżu Resursy). Następnie na placu sportowym (za wolnym wstępem) miały się odbyć pokazy i rewia. Zabawa ogrodowa miała zaistnieć w Parku Ordynackim i obfitować w liczne atrakcje: tańce; ognie bengalskie; loterię fantową. Dorośli płacili za wejście 50 gr, a młodzież 20 gr.

Strażacy zapraszali także w swoje święto na przedstawienie amatorskie, które miało odbyć się w Resursie Urzędników Ordynacji Zamojskiej.  Ceny biletów wahały się 1 do 3 zł. Nie podano godzin rozpoczęcia żadnej z części obchodów, bowiem afisz, wydany nakładem Drukarni Braci Hernhurtów z Zamościa został wydrukowany wcześniej, z zamysłem późniejszego uzupełnienia  szczegółów. Podobnie zabawa taneczna, zapewne wieczorna, nie posiadała wyznaczonej godziny. Tym razem miała się odbyć gdzie indziej, czyli w sali Kino-Teatru „Oaza”. Nie wszyscy mogli wziąć w niej udział. Przeznaczona była dla czynnych członków Straży Ogniowej i gości zaproszonych według imiennych kart wejściowych (za opłatą 2 zł).

Kinoteatr „Oaza” uruchomiono w Zwierzyńcu w 1926 r. Był prowadzony przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Znajdował się w siedzibie Straży Ogniowej w Zwierzyńcu. Ta z kolei mieściła się w budynku przy zwierzynieckiej oberży (osobny artykuł).  W tym miejscu urządzano zabawy taneczne dla szerszej publiczności oraz wyświetlano dwa razy w tygodniu filmy. Początkowo były to filmy nieme, do których podkład muzyczny dawał na fortepianie urzędnik ordynacki, Mirosław Rybicki.

Podsumowując trzeba przyznać, że tematyka prezentowanych plakatów jest ściśle związana z losami Straży Ogniowej  w Zwierzyńcu i jej orkiestry, inicjatora szeregu działań kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców Zwierzyńca w okresie międzywojennym.

opracowanie: Ewa Lisiecka

 • dzięki uprzejmości naszego kolegi przewodnika z Janowa Lubelskiego – Jarka Lalika, otrzymaliśmy informację na temat pożaru Janowa w 1922 r. Szczegóły tego wydarzenia opisane zostały w „Korzeniach Janowskich” Nr 16 z 2011 r. na podstawie notatek prasowych zawartych zawartych w „Głosie Lubelskim” z 1922 r.

Źródła:

 1. Halina Matławska. Zwierzyniec. Monografia. ss. 225-226, 270.
 2. Plakaty – udostępnienie w domenie publicznej – Biblioteka Narodowa. Warszawa. Polona.
 3. https://polona.pl/search/?query=zwierzyniecki
 4. XXX Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej Zakładów Przemysłowych Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu nad Wieprzem. Warszawa. 1926
 5. . https://polona.pl/search/?query=zwierzyniecki