Budynki i mieszkańcy Zamościa w latach 1921-1939

Lipiec 1921 r.browar na Przedmieściu Janowice [Małe] w Zamościu. Plan. Właściciel p. Kowerski.

Urząd Wojewódzki Lubelski. Wydział Okr. Dyr. Robót Publiczn. Wydz. V Komunikacyjno Budowlany syg. 2655

Plan browaru [z lipca 1921 r.] W. P. Stanisława Kowerskiego na przedmieściu Janowice [Małe] w Zamościu [ul. Żdanowska 12], w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie, sygn. nr PL-35-0-2655-2, wyk. Stanisław Krawczyk, zawartość: przekrój budynku A-B i plan orientacyjny z zaznaczeniem drogi do Zamościa, gimnazjum Żydowskiego [obecnie przy ul. Żdanowskiej 1] oraz po tej samej stronie drogi, domu mieszkalnego Kowerskich; po II stronie drogi projektowany budynek browaru z istniejącą zabudową posesji, plan piwnic i ich przeznaczenie na lodownię, fermentację, rozlewnię; plan sytuacyjny z zaznaczeniem drogi do Zamościa, pól, sadu, projektowanego browaru, istniejącej zabudowy posesji i domów sąsiadujących, podpisał architekt powiatowy E. Kranz; przekrój po linii C-D; plan parteru z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na część mieszkalną oraz na warzelnię, skład jęczmienia, skład spirytusu, pokój akcyzy, banderolowanie, magazyn i ekspedycję z zaznaczeniem nowych ścian, otworów okiennych i drzwiowych.

Zamiast browaru w latach 1922-1928 działała tu fabryka wódek, później wytwórnia likierów. WAPZ, Akta miasta Zamościa, sygn. 165 k. 103. Stanisław Kowerski właściciel rozlewni wódek w Zamościu do Magistratu. Zamość 17.VII.1923 r. Ma zamiar przeprowadzić bocznicę kolejową do posesji żony w Janowicach Małych. Bocznica ta byłaby rozgałęzieniem bocznicy, która ma być przeprowadzona do nowej elektrowni. Bocznica ta przechodziłaby przez grunty miejskie i Kowerski sądzi, że Zarząd Magistratu zgodzi się zważywszy na uprzemysłowienie miasta i na ogromny wzrost wartości przyległych do bocznicy placów.

Odpowiedź odmowna, gdyż na razie bocznica kolejowa nie zostanie przeprowadzona do elektrowni miejskiej. Te bocznice: Kowerskiego, elektrowni i trzecia Horowitza miały być do linii kolejowej Zawada – Włodzimierz Wołyński. Maria Kowerska(1886-1943) z d. Horodyńska, żona Stanisława(1869-1940) posiadała duży zakład ogrodniczy, w 1934 r. budynek po browarze lub fabryce wódek i likierów [która mogła też znajdować się przy Sienkiewicza 3, obok Szkoły Żydowskiej] przekazała Franciszkankom Misjonarkom Maryi, które po zaadaptowaniu go prowadziły tu żłobek i ochronkę, w czasie okupacji sierociniec; po wojnie dom dziecka i przedszkole. W pomieszczeniu warzelni była kaplica, poprzedzona drewnianą „dzwonnicą”[patrz zdjęcie z 1972 r.] z sygnaturką, która dzwoniła oraz dodatkowymi drzwiami z dworu. Od prawej przy kaplicy była zachrystia. W 1950 r. budynek przejęty pod zarząd „Caritasu”. W trakcie wykopów „burzówki” w ulicy M. Buczka [obecnie ul. Rodziny Kowerskich] przecięto dół ze stłuczką koloru brązowego. Nowy piętrowy budynek klasztorny zbudowany w latach 1972-75 w miejscu browaru. Stary został rozebrany po wybudowaniu nowego domu zakonnego. Klasztor stoi w miejscu drewnianych budynków gospodarczych zaplecza browaru. Na mapce stare zabudowania Kowerskich, a po drugiej stronie Żdanowskiej ich dom (obecnie DPS Caritas prowadzony przez siostry).

__________________________________________________________________________________________________

18 października 1921 r.Łaźnia Ludowa – szosa Zamość-Tomaszów. Projekt.(brak przy karcie)

1.Sytuacja, orientacja

 1. Widok od frontu
 2. rzut mansardu
 3. rzut parteru
 4. przekrój
 5. widok z boku.

UWL. Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2828

Maj 1922 r.budki miejskie na Nowej Osadzie w Zamościu – projekt budek (brak przy karcie)

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2841

12 maja 1922 r.kościół pofranciszkański w Zamościu – projekt odbudowy – (brak przy karcie)

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2753.

26 września 1922 r. – Szpital św. Mikołaja w Zamościu ul. Lubelska – plan nadbudowy (brak przy karcie)

Plan sytuacyjny 1:1000

 1. widok frontowy
 2. rzut parteru
 3. rzut projektu nadbudowy
 4. rzut dachu

UWL Wyd. V. Kom. Bud. Sygn. 2820

27 listopada 1922 r.browar na Przedmieściu Nowa Osada w Zamościu. Zezwolenie przemysłowe na dokonanie przybudówki przy browarze w Zamościu.

UWL Wydz. V. Kom. Bud. Sygn. 2656

9 stycznia 1924 r. Elektrownia miejska parcela nr 3 w Zamościu. Projekt (brak) – plan wewnętrznego urządzenia elektrowni miejskiej w Zamościu.

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2749

Czerwiec-Lipiec 1924 r. – Byłe więzienie „Brama Szczebrzeska” w Zamościu. Projekt przebudowy na dom noclegowy i na drukarnię sejmikową. (brak przy karcie)

UWL Wydz. V Kom. Bud. syng. 2839

Lipiec 1924 r. – Mieszkanie poddaszowe dla p. Szaji. Plac w Zamościu przy ul. Bożniczej. Plan (brak)

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2848.

16 grudnia 1924 r.budynek rządowy Nr 12 (magazyn) w Zamościu. Plan – projekt (brak przy karcie) budynku jako magazynu na bursę uczniowską Gmin. Im. J. Zamoyskiego – fasada frontowa, boczna.

UWL Wydz. V. Kom. Bud. Sygn. 2775

22 maja 1925 r.Gmach dla Oddziału Banku Polskiego w Zamościu ul. Lwowska. Projekt na budowę (brak); plany sytuacyjne, orientacyjny, rzut suteren, przyziemia, I pietra, II piętra, poddasza, przekrój elewacja boczna, od podwórza, frontowa.

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2836.

22 maja 1925 r. – Gmach dla Oddziału Banku Polskiego w Zamościu. Projekt na budowę (brak).

UWL. Wydz. V. Kom. Bud. Sygn. 2835

Rok 1926Plan posiadłości miejskiej (brak przy karcie). Nr hip. 30. Nr Polic. 39. Ulica Kościuszki i ul. Ormiańska Nr 3. Sąsiedztwo: kanał i z tyłu grunty kościelne i miejskie. Plan ten oparty jest na planie Zamościa z 1888 r.

UWL Wydz. V. Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publicznych sygn. 3127

5 luty 1927 r.pawilon epidemiczny przy szpitalu Św. Mikołaja w Zamościu. Plan, projekt budowy (brak planu).

 1. orientacja, sytuacja
 2. plan suteren parteru
 3. plan górki, rzut więźby na górką
 4. widok boczny
 5. widok przedni
 6. przekrój

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2821

28 luty 1927 r.dom modlitwy i mieszkanie proboszcza Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Zamościu przy ul. Cmentarnej. Projekt domu modlitwy i mieszkania proboszcza: 1) orientacja, sytuacja 1:500; 2) Plan przyziemia, fundamentów, poddasze, przekrój podłużny i poprzeczny A-B i C-D od str. północnej, od str. wsch. Widok front skala 1:100. (brak przy karcie planu).

UWL Wydz. V Kom. i Bud. Sygn. 2772

27 maja 1927 r. – p. Sara Mendelsohn – nieruchomość sukcesorów Garfinklów, Aronowiczów i Stychów – projekt remontu sklepu w Zamościu przy ul. Bożniczej Nr 3.

UWL Wydz. V. Kom. Bud. Sygn. 2847

23 września 1927 r. – d. Urząd Policji w Zamościu – plan projektu przebudowy na lokal Powiatowej Kasy Oszczędności.

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2837

4-5 czerwiec 1928 r. – Remont kapitalny i przebudowa obiektu Nr 1 gmachu Starostwa w Zamościu. Remont i przebudowa obiektu Nr 33 z Zamościu gmachu Komendy Policji Państwowej.

UWL – Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publicznych sygn. 2994 (2x).

Remont kapitalny i przebudowa obiektu Nr 1 gmachu Starostwa w Zamościu

 1. Założenie dren glinianych celem osuszenia murów parterowych, odkopanie fundamentów, osmołowanie ścian w części podziemnej.
 2. Wykonanie ławy betonowej na podkładzie z tłucznia ceglanego – grubości 10 cm, szer. ok. 60 cm.
 3. Wykonanie trotuaru z płyt betonowych o szerokości 9 m… rozbiórka trotuaru i bruku klinkierowego przeznaczonego na wybrukowanie podwórza…
 4. Remont cokołów z podmurowaniem w miarę potrzeby, wyprawienie zaprawą cementową budynku głównego i budynków gospodarczych.
 5. Wybrukowanie podwórza klinkierem.
 6. Urządzenie w podziemiu budynku motoru elektrycznego z transmisją do pompowania wody.
 7. Przerobienie istniejącej pompy do pociągu motorowego.
 8. brak
 9. Wykonanie 6 kompletów ram okiennych z oszkleniem (100×130 cm)
 10. Wykonanie 4 kompletów ram okiennych z oszkleniem (173×100 cm)
 11. Remont gruntowny tynków budynków w oficynie z otynkowaniem na nowo 20% ogólnej powierzchni z reperacją a miejscami z obciągnięciem gzymsów.
 12. Dobudowanie filtru i kamery biologicznej przy dole kloacznym w części skanalizowanej z cegły… oraz połączeniem z kanałem miejskim.
 13. Pokrycie blachą ocynkowaną daszku ponad wejściem do piwnicy

Remont kapitalny i przebudowa obiektu Nr 33 z Zamościu gmachu Komendy Policji Państwowej

 1. „Remont gruntowny fasady od strony ogrodu z reparacją gzymsów i celbantów i wyprawieniem cokołów zaprawą cementową po dokładnym oczyszczeniu fug.
 2. Otynkowanie ściany stajni i parkanu.
 3. Rozebranie zewnętrznych schodów drewnianych i wykonanie wewnętrznej klatki schodowej wiodącej na 1 piętro o stopniach drewnianych dębowych z odsklepieniem na trawersach żelaznych.
 4. Powiększenie otworów okiennych z dorobieniem nowych futryn i okien (41 otworów), wymiar 120×270 cm…
 5. Powiększenie otworów drzwiowych z wykonaniem nowych futryn i drzwi (8 otworów), wymiar ok. 2,20 x 1.20 m
 6. Osadzenie 3 włazów do dołów kloacznych.
 7. Ułożenie trotuarów z płyt betonowych i krawężników betonowych.
 8. Ułożenie nowych podłóg na betonie z izolacją papową w ubikacjach parteru.
 9. Gruntowny remont ustępów z dorobieniem kabin, uzupełnieniem urządzeń wodociągowych, reperacja posadzek….
 10. Remont bruków i trotuarów w podwórzu.
 11. Urządzenie kanalizacji obiektu.
 12. Nowe schody do piwnic murowane wyprawione cementem.
 13. brak
 14. Przebudowa szachty piwnicznej od strony frontu z dorobieniem świetlni w ramie żelaznej i wyprowadzeniem kanału wentylacyjnego.
 15. Wykonanie forsztowania celem przedzielenia ubikacji parterowej na dwa pokoje biurowe z obustronnym otynkowaniem na trzcinie, futryny skrzynkowej, drzwi jednoskrzydłowych … przy wymiarze forsztowania 4,28 x 2,68 (m).
 16. Przestawienie na inne miejsce pieca z kafli polewanych z dodaniem bandy i drzwiczek hermetycznych oraz fundamentu….”

17 lipiec 1928 r.„Kawaler” – ul. Łukasińskiego 42 – obiekt państwowy. Koszt remontu 5400 zł.

 1. Urządzenie w części nieskanalizowanej obiektu instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej…
 2. Urządzenie kanału odpływowego z rur betonowych… z dwiema studzienkami osadzonymi podwójnymi….
 3. Uporządkowanie piwnicy będącej w stanie zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu: zamurowanie dwu otworów, jednego okrągłego w sklepieniu, drugiego w ścianie przyczółkowej piwnicy; splantowanie posadzki w piwnicy; urządzenie wejścia do piwnicy, schodów betonowych…; dorobienie drzwi do piwnicy…
 4. Podmurowanie murów zewnętrznych w częściach uszkodzonych oraz wyrównanie muru oporowego (rozebranie niezdatnego muru)….
 5. Gruntowny remont ustępu: pokrycie dachu blachą, dorobienie drzwi, oszklenie okien, nadmurowanie ścianki działowej, otynkowanie z zewnątrz całego budynku….
 6. Urządzenie instalacji elektrycznej dla oświetlenia korytarzy i klatek schodowych….
 7. Wykonanie okna z nadświetlnią półkolistą w portalu tylnym budynku z futryną drzwiową w środku….

UWL – Wydz. V Kom.-Bud. Woj. Dyr. Robót Publiczn. Sygn. 3069 pagin. 99-100

7 sierpnia 1928 r. – remont Gmachu Gimnazjum w Zamościu (b. Akademia).

 1. Odnowienie fasady od frontu i podwórza… reperacja odbitych gzymsów
 2. Otynkowanie komórek murowanych w podwórzu…. podmurowanie miejscami powyrywanych murów….
 3. Malowanie ścian i sufitów farbą klejową, skrobanie i zacieranie ścian
 4. Malowanie ścian i sufitów farbą klejową z drobną reperacją tynków
 5. Malowanie lamperii farbą olejną z drobną reperacją tynków…
 6. Postawienie pieców z nowych kafli polewanych ( 2 piece)
 7. Przestawienie pieców kaflowych ze starych kafli z dodaniem nowego gzymsu (5 szt.)
 8. Remont pieców, wstawienie nowych kanałów (14 pieców)
 9. Oczyszczenie pieców (16 pieców)
 10. Urządzenie kanału z rur betonowych… celem odprowadzenia wody deszczowej z podwórza
 11. Dorobienie do jednego okna skrzydeł okiennych
 12. Urządzenie nowej studni w podwórzu, z dodaniem nowej pompy ssąco-tłoczącej…
 13. Wyprawienie zaprawą cementową podmurowania parkanu i słupów murowanych parkanu od ulicy Ordynackiej z podmurowaniem miejscami z wyrąbaniem zgniłych cegieł
 1. Dorobienie drzwi do piwnicy bez futryny… z pokryciem daszku nad wejściem do piwnicy blachą ocynkowaną
 2. Zasypanie studni starej
 3. Remont schodów zewnętrznych przy głównym wejściu
 4. Urządzenie nowego chodnika z cegły….
 5. Wymurowanie dwóch kominów z cegły…. na strychu z otynkowaniem od zewnątrz …
 6. Reperacja drzwi do komórek

UWL – Wydz. V Komunikacyjno-Budowlany Woj. Dyrekcja Robót Publicznych – sygn. 2996 (patrz plan) poz. 2994 (brak planu przy karcie).

21lipca 1928 r.Internat Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Zamościu – remont obiektu Nr 61.

UWL Wydz. V. Kom.-Bud. Woj. Dyrekcja Robót Publicznych sygn. 2997

 1. Pokrycie dachu blacha ocynkowaną połowę połaci dachowych nad budynkiem głównym i budynkiem mieszkalnym w podwórzu.
 2. Przekrycie starą blachą, oczyszczenie jej z rdzy oraz pomalowanie farbą pokostową na czerwono połowę dachu nad budynkiem głównym, połowy dachu nad budynkiem mieszkalnym w podwórzu, cały dach nad stróżówką i cały dach nad ustępami.
 3. Nowe rynny dachowe z blachy ocynkowanej…. na budynku głównym, mieszkalnym w podwórzu, na stróżówce.
 4. Rury spustowe z blachy ocynkowanej umocowane do ścian w tych samych budynkach.
 5. Pokrycie nową blachą ocynkowaną dach nad budynkiem ekonomicznym.
 6. Remont fasad budynku głównego, mieszkalnego w podwórzu, stróżówki i ustępów, naprawa tynków…
 7. Wykonać bramę wjazdową z drzewa sosnowego dwuskrzydłową (3,20×3 m)…
 8. Wykonać brakujące stopnie betonowe przy głównym wejściu….
 9. Pokrycie blachą ocynkowaną daszku nad głównym wejściem na żelaznych konsolach…
 10. Malowanie farbą olejną otworów okiennych i drzwiowych.

8 X 1928 r.Remont budynku Seminarium Nr 2 (b. Akademicka).

UWL Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publicz. Sygn. 2997 (plan poz. 2994) – brak przy karcie

 1. Urządzenie boiska…
 2. Postawienie pieca z kafli polewanych 16 warstw wysokości.
 3. Wykonanie podłogi z desek heblowanych na legarach sosnowych…
 4. Reperacja podłóg w salach naukowych…
 5. Reperacja pieców ogrzewalnych kaflowych…

Wykonano tylko boisko.

13 grudnia 1928 r.Gmach Teatru w Zamościu – projekt przebudowy – plan (brak)

 Urząd Wojewódzki Lubelski Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2808.

7 grudnia 1928 r. – Zgoda na nadbudowę gmachu Starostwa w Zamościu na pomieszczenie biur Wydziału Powiatowego. Szkicowy plan nadbudowy. (brak przy karcie)

 1. Nadbudowa oficyny na pomieszczenie drukarni i introligatorni sejmikowej
 2. Szkic nadbudowy II piętra na budynku Starostwa na pomieszczenie Wydziału pow. Sejmiku w Zamościu

Koszt nadbudowy – 112575,70 zł.

„Remont budynku Starostwa w Zamościu”

 1. Urządzenie instalacji wodociągowej, doprowadzenie wody ze zbiornika istniejącego na strychu do mieszkań w oficynie i mieszkań budynku głównego… Dodanie 4 szt. zlewów z obsadzeniem szt… Urządzenie kanału… z połączeniem do miejskiego kanału… Zmontowanie i ustawienie motoru elektrycznego w piwnicy budynku głównego…. oraz zreperowanie istniejącej pompy ssąco tłoczącej.
 2. Remont i odnowienie fasady oficyn od ul. Kolegiackiej i Kołłątaja, podmurowanie miejscami cokołu zendrówką na cemencie, z otynkowaniem zaprawą cementową, obciągnięcie zniszczonych gzymsów oraz zacieranie całej fasady.
 3. Podmurowanie zrąbanego cokołu na głębokość 15-20 cm w roku 1925 w budynku głównym od strony gimnazjum….
 4. (Wykonanie i umocowanie nowych rynien z blachy ocynkowanej).
 5. Odnowienie fasady budynku głównego, pomalowanie farbą klejową z drobną reperacją tynków.
 6. Wymurowanie nowego komina w oficynie w miejsce rozsypującego się ….
 7. Przestawienie pieców kaflowych z dodaniem około 20 % nowych kafli, bandy i nowej armatury.
 8. Postawienie nowych pieców kaflowych z dodatkiem kompletnej armatury, z kafli polewanych kwadrateli.
 9. Drobny remont pieców, reperacja.

UWL Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publicznych sygn. 2994

Lata 1928-1929Plany obiektu Nr 42 (brak przy karcie)

 1. Plan sytuacyjny
 2. Widok, przekroje, budynki ustępowe i orientacja
 3. Rzut parteru
 4. Rzut piętra

UWL Wydz. V Komunik. Budowl. Woj. Dyr. Rob. Publicz. Sygn. 3069

1929 r.Projektowany rurociąg wodociągowy – rurociąg do okasowania między ulicami Staszica, Bazyliańską, Kościuszki, Lwowską.

Obejmuje obiekty: dom centralny, przy nim dwa place państwowe, elektrownię miejską Nr 38, obiekt Nr 37 a, Dom Ludowy nr 37.

„W drugiej połowie sierpnia 1929 r. Magistrat m. Zamościa przystąpił do uregulowania ulicy Akademickiej, przy której jest położony budynek Starostwa. Jezdnia ulicy tej została zmieniona i przesunięta przez co chodnik przed budynkiem starostwa został rozszerzony. Przed przesunięciem jezdni chodnik posiadał szerokość 3, 15 m, obecnie po przesunięciu jezdni szerokość chodnika wynosi 11,68 m. Z tej szerokości wg projektu Magistratu na urządzenie trawnika pozostanie 2,50 m, resztę szerokości tj. 9,18 m będzie wyłożone płytami betonowymi…. Długość chodnika przed Starostwem wynosi 42,24 m…”

UWL Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyr. Rob. Publi. Sygn. 2994

7 luty 1929 r.Gmach b. arsenału w Zamościu– projekt urządzenia bursy dla uczniów Gimnazjum Męskiego.

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2776

6 maja 1629 r. – projekt przebudowy dzwonnicy Kolegiaty w Zamościu

 1. a) Kolegiata – elewacja
 2. b) projekt sygnaturki – widok frontu
 3. c) widok od strony prezbiterium
 4. d) przekrój poprzeczny
 5. e) rzut przyziemia

Dzwonnica

 1. Widok dzwonnicy obecny
 2. dawny widok dzwonnicy
 3. projekt hełmu na dzwonnicy
 4. widok boczny
 5. Przekrój i rzut konstrukcji hełmu

UWL Wydz. Okręg. Dyr. Rob. Publ. Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2754

18 VI 1929 r. Przebudowa b. arsenału na bursę państwowego Gimnazjum Męskiego w Zamościu

 1. Murowanie ścian działowych cegłą… tylko na razie na parterze
 2. Powiększenie otworów okiennych, wyrąbanie otworów w murze 1,05 m grubości… oczyszczenie cegły… oraz odsklepienie wyrąbanego otworu… (9 otworów okiennych).
 3. Dodanie i obsadzenie okien podwójnych … okna weneckie trójdzielne …2 m x 2,10 m, górą okno elipsowe …(9 okien).

Protokół z 6.V.1929 r…. w sprawie przebudowy b. arsenału na bursę gimnazjum męskiego w Zamościu

„…budynek ten jest jednopiętrowy, blachą żelazną kryty, strop nad parterem sklepiony, nad Pietrem zwykły belkowy, wysokość ubikacji parterowych w strzałce sklepienia 2,72 m, piętrowych 2,40 od podłogi do belek stropowych, mury budynku około 1 m grubości; wybitnych cech zawilgocenia nie stwierdzono”.

30 stycznia 1930 r. – Projekt remontu byłego arsenału z przeznaczeniem go na pomieszczenie bursy gimnazjalnej – brak bliższych danych.

Dotychczasowy użytkownik – kooperatywa „Rolnik”. Plany przebudowy miały być dane do wglądu Urzędowi Konserwatorskiemu.

UWL – Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyr. Rob. Publ. Sygn. 2996

22 VIII 1929 r. – Pismo Wojewody Lubelskiego do Dyrekcji Robót Publicznych, wydz. Budowlany (plan) – brak przy karcie – w sprawie byłego Śpichlerza pałacu Zamoyskich Nr 12.

„nadbudowę piętra na b. spichrzu pałacu Zamoyskich w Zamościu nie uważam za wykluczoną. Projekt nadbudowy musiałby być jednak dostosowany do charakteru zabytkowego budynku. Należy go ewentualnie uprzednio w szkicu przesłać Oddziałowi Sztuki do aprobaty wraz ze zdjęciami fotograficznymi i pomiarami stanu obecnego”.

1 VII 1929 r. Ministerstwo Robót Publicznych do Urzędu Wojewódzkiego:

„nie jest wyjaśniona sprawa czy budynek omawiany nie został zaliczony do budynków zabytkowych …. Kwestia… pomieszczenia bursy powinna być rozwiązana w drodze zaprojektowania nowej budowy lub może przy pozostawieniu parteru, lub parteru i piętra omawianego budynku na składy… Mpożność nadbudowy górnych pięter dla celów mieszkalnych, co wydaje się możliwe wobec grubości murów.”

26 IX 1929 r. – Remont Budynku państwowego Nr 37 A w Zamościu – Inspektorat Szkolny – ul. Staszica i ul. Żeromskiego.

 1. Urządzenie chodnika przed domem między ulicą Żeromskiego a Staszica z płyt betonowych….
 2. Splanowanie ziemi pod chodnik….
 3. Odwilgocenie lokalu inspektora pracy odbicie tynków na 1,50 m wys. od podłogi, oczyszczenie fug i ponowne otynkowanie ścian…
 4. Naprawa odbitych tynków w klatce schodowej oraz pomalowanie ścian farba klejową
 5. Malowanie drewnianego sufitu w klatce schodowej farbą olejną
 6. Otynkowanie podestów od spodu w klatce schodowej i przybicie podsufitki….
 7. Ułożenie polepy na strychu…
 8. Przestawienie pieców kaflowych..
 9. Naprawa podłóg w całym budynku, wykonanie nowych podłóg z desek sosnowych heblowanych…..
 10. Malowanie ścian i sufitów z drobną reperacją tynków farbą klejową… w lokalu Inspektora Pracy i w innych pokojach…
 11. Malowanie okien farbą olejną w pomieszczeniach j.w.
 12. Malowanie drzwi farbą olejną w pomieszczeniach j.w.
 13. Remont instalacji wodociągowej….

Kosztorys – 3851,50 zł

UWL – Wydz. V. Kom. Budowlany Woj. Dyr. Robót Publicz. Sygn. 3068 – patrz plan poz. 2995 (brak przy karcie)

28 IX 1929 r. – Remont obiektu państwowego Nr 42 (Kawalera) przy ul. Łukasińskiego w Zamościu.

Kosztorys  – 10.647,20 zł.

 1. Rozebrać istniejący chodnik, od ulicy wykonać nasyp 40 cm..
 2. Ułożenie ponowne chodnika starym klinkierem…
 3. Urządzenie kwietnika między chodnikiem a jezdnia celem zmniejszenia wykonania chodnika ceglanego….
 4. Wybrukowanie klinkierem obok budynku od strony wschodniej i zachodniej….
 5. Wykonać ogrodzenie od ul. Łukasińskiego sztachetowe 1,50 m wysokie
 6. Podmurowanie cokołów i zewnętrznych murów powyrywanych…
 7. Odrodzenie placu od tyłu drutem kolczastym na słupach dębowych….
 8. Wykonać posadzkę w korytarzu betonową, 15 cm grubości.
 9. Naprawa podłóg, wykonać nowe podłogi na legarach dębowych z desek sosnowych heblowanych….
 10. Przestawienie pieców kaflowych …(6 pieców)
 11. Przestawienie kuchni kaflowej z piecykiem kociołkiem na wodę.
 12. Wykonać nowe okna z futryną podwójne sześcioskrzydłowe (1,15×2,40 m) i pomalowanie olejno (3 okna)
 13. Wykonać okna z futrynami jak poz. 12 lecz górą półkoliste (1×1,60) – 4 okna.
 14. Wykonać okno weneckie (2,45 x 1,70 m), trójdzielne, ośmioskrzydłowe…

15 Bielenie ścian i sklepień stropowych dwukrotnie z drobną reperacją tynków w korytarzach i salach….

UWL – Wydz. V. Kom.-Bud. Woj. Dyr. Rob. Publ. Sygn. 3068

19 października 1929 r.Gmach Powiatowej Kasy Chorych w Zamościu.

Projekt budowy – plan podziemia, parteru, I pietra, II piętra, więźby dachowej, przekrój poprzeczny, rozwinięty front od dziedzińca, przekrój podłużny, front od ul. Lwowskiej, front od ul. Nowej, plan przyziemia piętra. (brak planów przy karcie)

UWL Wydz. V Kom. Bud. sygn. 2819.

30 X 1929 r. – Szkic sytuacyjny nieruchomości prywatnych wdowy Reszetiłowicz, Bajczmana i wdowy Przybylskiej.

UWL Wydz. V. Kom. Bud. Woj. Dyr. Rob. Pub. Sygn. 3357  (3059)

1930 r. – Szkic przebudowy stajni na mieszkanie (ma być zrobiony tam pokój z kuchnią i sionką). Remontu dokonywać będzie Adam Pędzierski przedsiębiorca budowlany z Zamościa.

UWL –sygn. 2994

20 stycznia 1930 r. – zeznanie wdowy Zofii Reszetiłowiczowej (z 14.01.1930) w sprawie przesunięcia granicy posesji przez zmarłego Romana Reszetiłowicza.

„….Pierwszym właścicielem mojej nieruchomości był Piotr Jurgiejew oficer rosyjski,…. który pobudował istniejący dom z oficyną. Drugim po Jurgiejewie właścicielem był p. Oleszczyński z Sitańca, od którego nieruchomość tę nabył mój mąż śp. Roman Reszetiłowicz dla matki swej Teofili Reszetiłowiczowej w r. 1896. Po śmierci matki mego męża nieruchomość ta po spłaceniu przez mego męża pozostałych spadkobierców stała się jego własnością. Również… mąż mój nie budował żadnej oficyny, lecz tylko nadbudował na istniejącej oficynie piętro, przez to nie mógł zająć żadnego placu…. do mej nieruchomości należał jeszcze od strony północnej poza oficyną i murem od istniejących komórek plac, który był ogrodzony płotem około 2 m długości od ściany przez całą długość muru tj. około 2,30 m. Płotek tam obecnie nie istnieje i do tego placu nie roszczę żadnej pretensji…. Po nabyciu przez mego męża nieruchomości od Oleszczyńskiego, mąż mój ogłaszał trzykrotnie w dzienniku urzędowym rosyjskim czy do nabytej nieruchomości nie rości sobie kto jakiej pretensji, lecz nikt …(się) nie zgłosił, przypuszczam że mój mąż jako prawnik może wiedział z ksiąg hipotecznych, że pierwszy właściciel tj. Jurgiejew zajął pewną część cudzego placu… nikt z poszkodowanych na trzykrotne ogłoszenie w czasie późniejszym się nie zgłaszał, przeto ja osobiście nie uznaję żądnych pretensji za zajęty grunt poforteczny. Budynki na gruncie tym pobudowane są… około 60 lat (temu) i taki stan istnieje do chwili obecnej.”

UWL Wydz. V Kom.Bud. sygn.3059 – plan 3357

Marzec 1930 r. – Plan sytuacyjny – Oszacowanie nieruchomości – Inspektorat Szkolny ul. Żeromskiego Nr 37 a nr polic. 2. – po drugiej stronie (ulicy – przejścia) skwer. Sąsiedztwo: Stryjek i Maroński. Z tyłu Staszica.

Wartość 88.074,90 złp.

Powierzchnia terenu – 950 m kwadratowych

1 budynek mieszkalny murowany

1 budynek gospodarczy murowany

Bezpośredni zarząd sprawuje Urząd Wojewódzki. Użytkownicy – biuro inspektora pracy, biuro inspektora szkolnego, mieszkania prywatne urzędników. Budynek mieszkalny jest murowany, z blaszanym dachem piętrowy. Budynek gospodarczy jest murowany, z blaszanym dachem, parterowy.

UWL- Wydz. V – Kom. Bud. Woj. Dyrekcja Robót Publicznych sygn. 2995.

Marzec 1930 r.Brama Lubelska – oszacowanie nieruchomości państwowej i dwa plany Bramy i jedno zdjęcie (brak przy karcie). ul. Łukasińskiego 43; nr polic. 15. Lokatorzy prywatni; jeden budynek murowany mieszkalny; pokrycie dachu – 1/3 blachą; 2/3 ziemia; stan zły, w 90 % zniszczone.

UWL Wydz. V. Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publiczn. Sygn. 3070 karta 1-3; 12.

Marzec 1930 r.Internat żeński w Zamościu – nieruchomość państwowa – Plany obiektu (brak przy karcie). Ul. Lwowska 61; sąsiedztwo: ul. Orla, za nią posesja dr Modzelewskiego i posesja J. Winniczuka.

Wykaz szacunkowy 323.927,60 zł.

1). Budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą 1-pietrowy, stan średni, 40 % zniszczeń.

2). Budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, 1-pietrowy, stan średni 40 % zniszczeń.

3). Budynek mieszkalny murowany, kryty blachą, parterowy, stan średni 40 % zniszczeń.

4). Ustępy murowane, kryte blachą, parterowe, stan średni, 50 % zniszczeń.

5). Budynek gospodarczy, murowany, bez dachu, parterowy, stan zły 90% zniszczeń.

6). Budynek gospodarczy (szopa) murowany kryty blachą, parterowy, stan średni 50 % zniszczeń.

7). Budynek gospodarczy (szopa) murowany, kryty papą, parterowy, stan średni, 50 % zniszczeń.

8.) Wozownia (i lodownia), murowany, kryty blachą, parterowy, stan średni, 50 % zniszczeń.

9). Ruiny b. Fabryki i komin fabryczny, murowane, bez dachu, parterowe, stan zły, 95% zniszczeń.

UWL Wydz. V. Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publicz. Sygn. 3132

Marzec 1930 r.Brama Lwowska – właściciel – Klub Obywatelski i Zarząd Miejski w Zamościu, nieruchomość państwowa, plany obiektu (20 III 1934) i zdjęcie (brak przy karcie). Adres: ul. Lwowska nr 38. Sąsiedztwo: teatr i ul. Franciszkańska; z tyłu straż ogniowa.

1). Budynek mieszkalny, murowany, blaszany dach, parterowy, dobry, zniszczenia 30 %.

2). Magazyn murowany, kryty papą, parterowy, średni stan zniszczenia 40 %.

3). Komórki drewniane, kryte papą, parterowe, dobre, 10 % zniszczeń.

4). Ustępy drewniane, kryte papą, parterowe, stan średni, 50% zniszczeń.

5). Basen na wodę, murowany, kryty papą, zagłębiony w ziemi, stan średni 50 % zniszczeń

6) studnia wiercona.

UWL – Wydz. V. Kom.-Bud. Woj. Dyr. Robót Publicznych – sygn. 3131.

Marzec 1930 r. – d. Brama Szczebrzeska – ul. Szczebrzeszyńska 31. Sąsiedztwo: dobra kościelne, fosa.

Nieruchomość państwowa – Powiatowy Związek Komunalny. Plany obiektu (brak przy karcie).

1). Jeden budynek mieszkalno murowany z blaszanym dachem jednopiętrowy, zniszczenia 40%.

2). Ustęp drewniany z blaszanym dachem, parterowy zniszczenia 50 %.

3). Stajnia murowana z blaszanym dachem, parterowa, dobra, 5 % zniszczeń.

UWL – Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyrekc. Rob. Pub. Sygn. 3129.

Marzec 1930 r.Koszarka drogowa – ul. Obwodowa 55 nr Polic 7. Obiekt państwowy. Plan i wykaz szacunkowy. (brak przy karcie). Sąsiedztwo: wokół ogród owocowy i za ogrodem z dwóch stron droga, z trzeciej klinkiernia.

Użytkownicy: Wydział Państwowy, Rady Powiatowe; 1 budynek murowany mieszkalny; parterowy; 5 budynków gospodarczych drewnianych; wszystkie budynki zniszczone (40%-90%); ogród i sad.

UWL – Wydz. V. Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publ. Sygn. 3071

Marzec 1930 r.Bursa Państwowa – użytkownik – gimnazjum męskiego i szkoła rzemiosł różnych. Nieruchomość Państwowa. Obiekt nr 11. Przy ul. Kolejowej w Zamościu. Stan dobry 50 % zużycia. Parcela 3534 m kw.

Urząd Woj. Lubelski Wydz. V. Kom. Bud. Sygn. 2773.

12 marca 1930 r.budynek gospodarczy komórki, obiekt państwowy nr 37 a w Zamościu przy ul. Żeromskiego. Projekt (?) – brak. UWL Wydz. V. Kom. Bud. Sygn. 2849.

15 marca 1930 r. – były Arsenał – nieruchomość państwowa – obiekt nr 12 w Zamościu przy ul. Szczbrzeszyńskiej nr Polic. 2 a. Użytkownik: Szkoła rzemieślnicza męska im. T. Kościuszki. Budynek piętrowy, murowany. Stan zużycia 40 %. Parcela: 1420 m kw. Budynek warsztatowy, plan 1:100 (brak przy karcie). Budynek szkolny.

UWL Wydz. V. Kom. Bud. Sygn. 2773

27 marca 1930 r.Kapliczka – przy ul. Listopadowej w Zamościu. Zezwolenie na budowę przez magistrat. Projekt kapliczki na pomieszczenie istniejącej figury M.B., jako votum p. Joanny Gileckiej, na własnej parceli. 1. Orientacja 1:5000/ 2. Plan: fundamentu, przyziemia, więźby dachowej, widok boczny i frontowy, przekrój. Skala 1:100.

UWL Wydz. V Kom. Bud. Sygn. 2757

23 czerwca 1930 r.Koszarka drogowa – Nr 55 ul. Obwodowa. Obiekt państwowy. Kosztorys remontu – 2876,75 zł.

1) Remont istniejącego ustępu jedno komórkowego,… wykonanie nowej podmurówki pod ustęp.

2) Wykonać nowe stopnie betonowe zewnętrzne do wejścia tylnego….

3) Odnowienie fasady, skrobanie i zacieranie z odbiciem dudniących tynków i ponowne otynkowanie…

4) Dopasowanie okien, naprawa skrzydeł okiennych (8 okien).

5) Naprawa i dopasowanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych  (7 drzwi)

6) Przestawienie pieca kaflowego średniej wielkości z kafli polewanych.

7) Przestawić jeden piec pokojowy kaflowy.

8) Zamurowanie jednego otworu drzwiowego cegłą…. z obustronną wyprawą

9) Naprawa i pomalowanie istniejących okiennic okiennych (8 sztuk).

10) Remont istniejącego budynku gospodarczego, podciągniecie nowej podwaliny, poprostowanie ścian, pokrycie dachu blachą.

11) Wykonać ogrodzenie sztachetowe między murowanymi słupami z poprawienie słupów i podmurówki.

12) Wykonanie furtki i bramy wjazdowej do ogrodzenia sztachetowego.

UWL – Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publicz. Sygn. 3071

19 marca 1931 r.Brama Lubelska (Nowa) ul. Łukasińskiego Nr 43, nr Polic. 15. Obiekt państwowy.

Kosztorys remontu: 4852 zł.

1) Pokrycie nowa blacha ocynkowana dachu oraz gzymsu…

2) Zerwanie starej blachy.

3) Wykonać nowe rury spustowe z blachy ocynkowanej.

4) Wykonać posadzkę betonową w sieni 10 cm grubości.

5) Wymurować powyrywane dziury w ścianach wewnętrznych cegłą…

6) Wykonać podłogę z desek sosnowych na dębowych legarach….

7) Wykonać okna nowe z futryną (0,80x 1,20) podwójne (2 okna)

8) Dorobienie drzwi jednoskrzydłowych z futryną (0,80×2 m)

9) Postawienie kuchni kaflowej z kafli niepolewanych z piecykiem do ogrzewania

10) Otynkowanie ścian wewnętrznych (odpadniętych tynków)

11) Obrąbanie sterczących murów zewnętrznych od strony zachodniej i południowej.

12) Oblicowanie ścian zewnętrznych cegłą… ścianką 80 cm grubości (ze wszystkich stron)

13) Naprawa ozdobnego kamiennego gzymsu głównego o wyskoku 0,50 m, wstawienie nowych dorobionych kamieni….

14) Naprawa i dopasowanie drzwi… (szt. 5)

15) Naprawa skrzydeł okiennych (szt. 5).

UWL – Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publicz. Sygn. 3070 karta 11.

Październik 1931 r. Sklep – w Zamościu przy ul. 3-go Maja – właściciel Srul Nasybirski – projekt przerobienia sklepu. UWL Wydz. V. Kom. Bud. Sygn. 2850.

31 sierpnia 1933 r. – Lustracja budynków (sygn. 237):

Dom ul. Odrodzenia w Zamościu – dom drewniany, piętrowy. Właściciel: Stanisław Sieniel.

Dom przy ul. Polnej w ZamościuFeliks Kielarski. Dom drewniany, parterowy.

Dom przy ul. Polnej 10 w Zamościu – właściciel Katarzyna Wydro. Opis: …wykonano piwnice, których nie ma w planie. Dach związano nie wg planu. Na poddaszu wykonano mieszkania, których nie ma w planie, wys. mieszkań w poddaszu 2.10…

Dom przy ul. Szopena w ZamościuChaia Finkenberg – dom drewniany parterowy

Dom przy ul. Listopadowej w ZamościuLiba Hibel – brak muru ogniowego na granicy sąsiada… pokryty gontem..

Dom przy ul. Zarwanica w ZamościuLejba Zeitweber – nie wykonano muru ogniowego na miedzy…

Dom przy ul. Zamenhofa w ZamościuLeizor Hernhorn i S-ka. Pozwolenie opiewa na budowę mieszkania w poddaszu …. Wykonanie niezgodne z planem. Zamiast ściany murowanej buduje się drewniane… W planie zatwierdzono ścianę bez okien. Wykonano 2 okna.

Dom przy ul. Jasnej w Zamościu – drewniany jednopiętrowy. Władysław Kabat. Usytuowanie budynku wadliwe.

Dom w ZamościuJózef Kałach. Plan sytuacyjny niejasny…

Dom przy ul. Okrzei – sukcesorzy Wincentego Serafina – …plan zatwierdzony na murowany, wykonany z drzewa, pokryty gontem. W zezwoleniu zatwierdzone krycie ogniotrwałe. Sytuacja niezgodna z rzeczywistością.

Dom przy Browarnej Nr 22. – Maria i Jan Romanowicze – zastrzeżone krycie dachu materiałem ogniotrwałym niewykonane. Mur ogniowy na granicy sąsiada niewykonany…

Dom w ZamościuStanisław Matraszek – nadbudowa poddasza… Dom pokryty nie ogniotrwale (gontem)…W planie figuruje ściana ogniowa ponieważ dom usytuowany na miedzy…

Dom ul. Krysińskiego Fajwel Brumer. Dom wykonany niezgodnie z planem. Wykonano mieszkalne sutereny, których w planie nie ma. Konstrukcja dachu niezgodna z planem. Zastrzeżenie wykonania klatki schodowej w materiale niepalnym….

Dom przy ul. CmentarnejHenryk Ryszawa. W poddaszu … mieszkania, których nie ma w planie. Wykonano budynek gospodarczy, którego nie ma w planie.

Dom przy ul. Reja 9 w Zamościu – Srul Zaleman – Budynek gospodarczy drewniany przy miedzy bez muru ogniowego… Dom drewniany jednopiętrowy.

Warsztat ul. Szkolna w Zamościu – Szulim Spodek – drewniany, kryty gontem szer. 2,40.

Budynek przy ul. Szerokiej w Zamościu – Perla Wajnblat – drewniany, kryty gontem szer. 2,30 …bez murów ogniotrwałych.

Budynek – stajnia – Herszko Hitrojs – drewniany, kryty gontem szer. 2,80

Dom ul. Browarna 53 w Zamościu – właściciel Bondyra Paweł – lustracja budynku.

Dom ul. ZarwanicaEla Perel – drewniany, kryty gontem. Wykonano poddasze, którego w planie nie ma.

Dom przy ul. Listopadowej w Zamościu – Szyja Sznajder i Chaim Strebel. Bez muru ogniowego, drewniany, piętrowy.

Listopad 1933 r.Kawaler – ul. Łukasińskiego 42 w Zamościu – obiekt państwowy – plany kanalizacji w budynku. Plan (brak). UWL. Sygn. 3184

Lata 1930-1935Grunta „Podcmentarze” – sprawa ustalenia własności gruntów między Skarbem Państwa a Piotrem i Ludwikiem Jabłońskimi i Janem Morem. Część tego gruntu była darowana przez rząd rosyjski na cmentarz prawosławny. Sporna sprawa nie została rozstrzygnięta, gdyż brak dowodów archiwalnych uniemożliwia stwierdzenie, czy cały sporny teren należał do wojskowych władz rosyjskich i był tylko dzierżawiony przez osoby prywatne. Brak akt z zakończenia sprawy. (sygn. 3358)

Lipiec –wrzesień 1935 r. – budynek mieszkalny ul. Kościuszki 1.Misjonarze OO. Redemptoryści.

Zgoda na dokonanie nadbudowy budynku – plany na nadbudowę piętra i na przebudowę skrzydła. (brak przy karcie – sygn. 2755)

5 X 1935 r. – Kamienica Plac Mickiewicza 4p. Mateja – Odnowienie fasady domu rachunek- 207,66 + 132 zł.

1) Skrobanie, zacieranie tynków, reperacja tynków uszkodzonych oraz pomalowanie dwukrotne.

2) Odbicie starych zwietrzałych tynków, oczyszczenie spoin… otynkowanie i dwukrotne pomalowanie.

3) Wyprucie zmurszałych murów w filarach i jego fundamencie, oczyszczenie, uzupełnienie nowym murem fundamentu i obmurowanie dookoła filaru… na pół cegły na całej wysokości (filar graniczny).

4) Wyprucie zmurszałych partii muru, uzupełnienie wyrąbanych partii nowym murem w filarze i jego fundamencie i opancerzenie… go….

5) podstemplowanie górnego filara 6 stemplami dla umożliwienia wyprucia zmurszałego muru.

 1. 40 – Pobielenie wapnem, pomalowanie trzykrotne farbą: „Tempera” wg projektu nadesłanego z Urzędu Wojewódzkiego – fasady. (sygn. 3242 karta 33 i 40).

15 X 1935 r.Kamienica Plac Mickiewicz 2 – p. Kłossowski – rachunek za odnowienie fasady – 214 zł.

1) Skrobanie, zacieranie tynków, reperacja tynków uszkodzonych, pomalowanie dwukrotne.

2) Odbicie starych odpadających tynków, oczyszczenie spoin… zatynkowanie i dwukrotne pomalowanie.

3) Obmurowanie dookoła jednego filara (granicznego) na pół cegły na całej wysokości, … z uprzednim wyrąbaniem zwietrzałego muru w filarze i jego fundamencie.

4) Opancerzenie jednego filara … uzupełnienie wyrąbanych zwietrzałych partii muru.

5) Podmurowano dwa i pół filarów. (sygn. 32 42 karta 31)

10 X 1935 r.Dom ul. Staszica – p. Czernicki. Odnowienie fasady domu – rachunek 130,13 zł. Pobielenie wapnem i pomalowanie 3 krotne farbą „Tempera” fasady. (sygn. 3242 karta 45)

11 X 1935 r.Kamienica Plac Mickiewicza 6 – p. Antoniszewski. Odnowienie fasady domu – rachunek 153,85 zł + 132 zł.

1) Skrobanie i zacieranie, reperacja tynków uszkodzonych oraz pomalowanie dwukrotne; w podcieniu skrobanie i zacieranie.

2) Wyprucie zmurszałych murów w filarach i ich fundamentach, oczyszczenie, podmurowanie… na 30 cm w głąb i na całej wysokości…

3) Podstemplowanie górnego filaru sześcioma stemplami dla umożliwienia wyprucia zmurszałego muru.

Pobielenie wapnem …i pomalowanie 3 krotne fasady farbą „Tempera”.

18 X 1935 r. –  Kamienica ul. Staszica – bracia Hernhutowie – odnowienie fasady domu – 130,02 zł.

1) Pomalowanie fasady farbą „Tempera” wg projektu nadesłanego z Urzędu Wojewódzkiego.

2) Pobielenie wapnem sklepienia w podcieniu, 4 filarów i ścian. (sygn. 3242)

18 X 1935 r.Kamienica ul. Staszica – p. Mandel – odnowienie fasady domu rachunek – 125,63 zł.

1) Pomalowanie fasady farbą „Tempera” wg projektu nadesłanego z Urzędu Wojewódzkiego.

2) Pobielenie wapnem sklepienia w podsieniu, 3 filarów, ściany. (sygn. 3242 karta 7)

28 X 1935 r.Kamienica Plac Mickiewicza 8 – p. Zawisza. Odnowienie fasady domu – rachunek 300,99 zł + 141,08 zł.

1) Skrobanie i zacieranie fasady.

2) Skrobanie i zacieranie sklepienia w podsieniu.

3-6) Tynkowanie filara

7) Tynk na podsieniu.

8) Rozebranie szkarpy z jej fundamentem.

9) Odkopanie fundamentu przy filarze głębokości 1,30 i obwodzie 7 m.

10) Wyprucie fundamentu i podmurowanie filara na wysokości 3,40 m.

11) Rozebranie i podmurowanie pół filara granicznego do jego podstawy.

12) Podmurowanie filara narożnego na żelaznych wkładkach i wysadzenie kapitela.

 1. Podstemplowanie pół filara granicznego.

14) Ułożenie bruku dookoła filarów.

15) Pomalowanie farbą „Tempera” fasady. (sygn. 3242. Karta43-44)

Marzec 1936 r.Pawilon epidemiczny przy szpitalu Sejmikowym w Zamościu. Projekt pawilonu na 35 łóżek. 1 – sytuacja 1:1000; orientacja 1:5000; 2 rzut suteren; 3- rzut parteru; 4 – rzut I pietra; 5- rzut więźby dachowej; 6 – przekrój; 7- widok frontowy; 8- boczny prawy; 9 – przekrój. (sygn. 2823)

Marzec 1936 r.Pawilon epidemiczny przy Sejmikowym Szpitalu św. Mikołaja w Zamościu – ul. Obwodowa. Plan, szkic (brak przy karcie). 1. Orientacja; 2. Rzut parteru; 3. Rzut I pietra; 4. Rzut suteren; 5. Widok frontowy. (sygn. 2822)

Marzec 1936 r.Miejska Hala Targowa w Zamościu ul. Łukasińskiego. Projekt (brak przy karcie). Sytuacja 1:1000, rzut piwnic, rzut przyziemia, dach nad sklepami, widok od ul. Łukasińskiego i od pl. Targowego. (2843).

14 lipca 1936 r.Plan części miasta z cmentarzem żydowskim (brak przy karcie). Ogólne wytyczne planu zabudowy Zamościa (protokół).

UWL Wydz. V, Kom. Bud. poz. 3356, k. 12-13.

Protokół

Spisany w dniu 10 lipca 1936 r. W Zarządzie Miejskim m. Zamościa w sprawie uzgodnienia potrzeb ogólnego planu zabudowania, przed przesłaniem go do zaopiniowania do Związku Miast. Obecni:

Delegaci Urzędu Wojew.- dr Józef Dutkiewicz – konserwator; inż. Józef Gawron z ramienia Oddziału Bud.; Przedstawiciele Starostwa: Starosta Powiatowy Leon Zamecznik; inż. Andrzej Bielawski, kierownik Powiat. Zarz. Drog.; Przedstawiciele Miasta: burmistrz M. Wazowski; ławnik Bomer Stefan; ławnik Gołebiowski Jan, ławnik Lubliner Bencjan; architekt miejski Tadeusz Zaremba; przedstawiciele Wydz. Pow. Inż. Molicki Stefan ref. melioracyjny; wykonawca pomiarów – inż. Kaczyński Stanisław – mierniczy przysięgły; przedstawiciele wojsk. – kpt. Hoffman; projektodawca pl. zab. – inż. arch. Jerzy Siennicki.

Po zreferowaniu przez projektodawcę inż. Siennickiego ogólnych wytycznych i przedstawieniu rysunków i studiów projektu planu zabudowy, komisja przyszła do przekonania, że w planie zabudowy muszą być uwzględnione przede wszystkim potrzeby i postulaty Władz Państwowych i celów użyteczności publicznych. Dlatego też miasto musi uwzględnić wszystkie swoje potrzeby rozwojowe, dostarczyć brakujących danych odnośnie projektowanego przez Ministerstwo Komunikacji przełożenia torów kolejowych, regulacji rzeki Łabuńki i Topornicy, urządzeń i większych inwestycji miejskich oraz zamierzeń urządzeń wojskowych.

Ze strony Urzędu Wojewódzkiego delegaci zażądali ścisłego przestrzegania w projekcie planu zabudowania ograniczeń, wynikających z uznania za zabytek ternu starego miasta wraz z otaczającym go pasem fortyfikacji. Pas ten nie powinien być zabudowany, winien być natomiast traktowany, jako pas zieleni.

W sprawie projektowanego przeprowadzenia ulicy okólnej (I-szej obwodowej) od strony południowej starego miasta Konserwator Wojewódzki zgłosił zastrzeżenie, aby projektowana arteria nie naruszyła starych resztek fortyfikacji.

Delegaci Starostwa, Wydziału Powiatowego, wojskowości i Zarządu Miejskiego jednogłośnie obstają za koniecznością przeprowadzenia pierwszej ulicy obwodowej od strony południowej miasta kosztem częściowego zajęcia terenu byłego bastionu, gdyż w wypadku przeniesienia jej poza bastion w kierunku południowym, straciłby swój charakter i nie spełniałby swojego zadania. Zaniechanie przeprowadzenia tej ulicy po proponowanej trasie byłoby ze szkodą dla odciążenia zabytkowego śródmieścia od ruchu ciężarowego, zaś przesuniecie trasy tej ulicy na południe poza były bastion pozbawiłoby możności ujęcia wylotów ulic staromiejskich, wychodzących na łąki. Niezależnie od tego ze względów nierówności terenowych naraziłoby to miasto na znaczne wydatki. Ulica przechodząca przez były bastion daje bezpośredni dostęp do istniejących bloków domów, dzisiaj dostępnych z nieuregulowanych terenów, a służących obecnie za publiczne śmietniska. Ulica przesunięta na południe, poza bastion na tereny łąk, przylegałby natomiast do terenów niezdatnych pod budowę, t.j. Łąk podmokłych, tym samym byłaby pozbawiona częściowo użyteczności. Ulica zaś pobudowana według projektu miasta po resztkach bastionu, będąc jednocześnie zabudowana, dawałaby przy znacznym wzniesieniu nad sąsiadującymi łąkami, możność rozległego widoku na przylegające łąki (aż do Żdanowa).

Komisja (za wyjątkiem Konserwatora) wysuwa projekt przeprowadzenia tej ulicy pod sklepieniem tego bastionu, mającego w tym miejscu 8 m szerokości i ponad 5 m wysokości. W ten sposób ta zachowana część bastionu byłaby należycie konserwowana. Zaznacza się, że dzisiaj część ta jest w stanie wielkiego zaniedbania i mieści się tam mały warsztat mosiężno-odlewniczy.

Przedstawiciele Starostwa, Wydziału Powiatowego, wojska i Zarządu Miejskiego uznają, że żądanie pozostawienia zieleni w pasie byłych fortyfikacji na tym odcinku nie jest konieczne i nie pokrywa się z racjonalnym użytkowaniem leżących w śródmieściu placów zdatnych pod zabudowę, albowiem o kilkadziesiąt metrów w dalszym promieniu okalają miasto od strony południowej olbrzymie połacie nieużytków  t. j. niezdatnych terenów do zabudowy, a mianowicie łąk o podłożu torfowym, które po ukończeniu regulacji rzeki Łabuńki, będą mogły nadawać się na parki, boiska sportowe, dające przytem miastu rezerwuar powietrza i otwarta przestrzeń aż do wsi Żdanowa.

Zarząd Miejski rozpoczynając prace nad wyrównaniem wyżej wspomnianej części terenu pofortecznego, projektował obszar ten przeznaczyć na parcelację i zabudowę wolnostojącą w ogródkach….

Przedstawiciele Oddziału Bud. Urzędu Wojew. Odnośnie wspomnianej części ulicy obwodowej od ulicy Krysińskiego i Szczebrzeskiej, stwierdza konieczność przeprowadzenia tej ulicy. W sprawie zaś zamierzonej przez Zarząd Miejski parcelacji terenów, oświadcza, że sprawa zieleni została uzgodniona z Min. Spraw Wewnętrznych i Min. W.R. i O.P. i tylko te Władze mogą decydować o zmianie przeznaczenia tych gruntów.  Na tym ten protokół zakończono i podpisano. Zamość, dnia 10 lipca 1936 r. (podpisy obecnych wymienionych powyżej).

UWL Wydz. V Kom. Bud. Woj. Dyr. Robót Publicznych sygn. 3314.

19 X 1936 r.

Plac używany na skwerek – ul. Kościuszki, Żeromskiego Nr 104 i 9 (nr Polic. Kościuszki 4). Użytkownik: Powiatowa Komenda Policji Państwowej. Oszacowanie nieruchomości: 22 735 zł. Pow. Placu 2205,50 m kw.

Ogród owocowy i kwiatowy oraz podwórze gospodarcze – użytkownik Związek Legionistów. Ulica Wyspiańskiego. Oszacowanie nieruchomości 38112,50 zł. Nieruchomość wyprocesowana od braci Czernickich, jej pow. – 4665 m kw.

Budynek poforteczny na boisku gimnazjum żeńskiego – użytkownik Państwowe Gimnazjum Męskie. Oszacowanie nieruchomości: 38 602 zł. Magazyn bez dachu parterowy, murowany, stan zużycia – 80 %.

Budynek poforteczny w parku – ul. Zamkowa 7 – użytkownik Zarząd Miejski. Oszacowanie nieruchomości 25 821 zł. Magazyn murowany, bez dachu parterowy, stan zużycia – 80 %.

Więzienie – ul. Okrzei 63 – użytkownik – Więzienie w Zamościu. Oszacowanie nieruchomości- 112.897, 60.

 1. Budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 40 %.
 2. Budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 40 %.
 3. Budynek ekonomiczny (?) murowany, kryty blacha, parterowy, stan zużycia 40%.
 4. Komórki drewniane, kryte blachą, parterowe, stan zużycia 60 %.
 5. Chlewy murowane, kryte blachą, parterowe, stan zużycia 10 %.
 6. Budynek mieszkalny murowany, kryty blachą, nowy.

Stara Poczta – ul. Lwowska 62 – użytkownik Zarząd Miejski w Zamościu (dzierżawa). Oszacowanie nieruchomości: 84. 595,60 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia – 50 %
 2. budynek mieszkalny, murowany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 30%
 3. budynek mieszkalny murowany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 30 %
 4. komórki drewniane, kryte papą, parterowe, stan zużycia 20 %
 5. ustępy drewniane, kryte gontem, parterowe, stan zużycia 10 %

Były Monopol – obecnie internat gimnazjum żeńskiego ul. Lwowska i Orla nr 61 (nr Polic. 2). Użytkownik: Internat Państwowego Gimnazjum Żeńskiego. Oszacowanie nieruchomości: 160.291,35 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 50 %
 2. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 50 %
 3. stróżówka murowana, kryta blachą parterowa, stan zużycia 50 %
 4. ustęp murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %
 5. szopa murowana, kryta papą, parterowa, stan zużycia 50 %
 6. Chlew murowany, kryty papą, parterowy, stan zużycia 50 %
 7. druga szopa murowana, kryta papą, parterowa, stan zużycia 50 %
 8. piwnica murowana w ziemi, stan zużycia 50 %

Koszarka drogowa – ul. Obwodowa 55 – użytkownik – Wydział Powiatowy (Zarząd Drogowy). Oszacowanie nieruchomości: 99. 000, 20 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 40 %
 2. komórki drewniane, kryte gontem, parterowe, stan zużycia 50 %
 3. budynek 1/3 mieszkalny; 2/3 komórki, drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 50 %
 4. szopa drewniana, kryta papą, parterowa, stan zużycia 50 %
 5. ustęp drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 50 %

Klinkiernia – ul. Obwodowa (Peowiaków) Nr 53 i 54 – użytkownik Wydział Powiatowy. Oszacowanie nieruchomości: 218.061,20 zł.

 1. budynek fabryczny, murowany, kryty blachą, piętrowy, stan zużycia 50 %
 2. szopa ze słupami murowanymi, kryta gontem, parterowa, stan zużycia 50 %
 3. szopa drewniana, kryta gontem, parterowa, stan zużycia 60 %
 4. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 60 %
 5. budynek mieszkalny, drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 80 %
 6. budynek murowany i drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 50%
 7. ustęp drewniany, kryty gontem. Parterowy, stan zużycia 90 %
 8. komórki drewniane, kryte papą, parterowe, stan zużycia 50 %
 9. stajnia murowana, kryta papą, parterowa, stan zużycia 50 %
 10. komórki murowane, kryte blachą, parterowe, stan zużycia 50 %
 11. szopa drewniana, kryta gontem, parterowa, stan zużycia 60 %
 12. ustęp drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 50 %
 13. lodownia murowana, kryta ziemia (w ziemi) stan zużycia 50 %
 14. piwnica murowana, kryta ziemią (w ziemi), stan zużycia 50 %

Była kuźnia wojskowa – obecnie bursa szkoły rzemieślniczej – ul. Zamenhofa nr 41 – użytkownik: Bursa Szkoły Rzemieślniczej. Oszacowanie nieruchomości: 35. 459, 20 zł.

 1. dom mieszkalny, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50%
 2. komórki z ustępem, murowane, kryte papą, parterowe, stan zużycia 60 %
 3. komórki murowane, kryte papą, parterowe, stan zużycia 60 %

Kawaler – byłe koszary – ul. Łukasińskiego 42 – użytkownik: Polska Macierz i Spółdzielnia Spożywców. Oszacowanie nieruchomości: 309.939 zł.

 1. dom mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 50%
 2. ustęp murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50%
 3. ustęp murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %

Brama Lubelska – ul. Łukasińskiego nr 43 – użytkownik – prywatni lokatorzy. Oszacowanie nieruchomości: 10.344,20 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą i ziemią, parterowy, stan zużycia 80%

Brama Lwowska – ul. Lwowska 38 – użytkownik Klub Obywatelski i Zarząd Miejski w Zamościu. Oszacowanie nieruchomości 46 558,40 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %
 2. komórki drewniane, kryte blachą, parterowe, stan zużycia 20 %
 3. ustęp drewniany, parterowy, stan zużycia 50 %
 4. szopa z basenem, drewniana i betonowa, kryta papą, parterowa, stan zużycia 80 %

Dom mieszkalny – ul. Staszica i Żeromskiego Nr 37 A – (nr polic. 3) – użytkownik: Inspektor Szkolny; Inspektor Pracy; trzech kuratorów. Oszacowanie nieruchomości: 46.691,90 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 50 %
 2. budynek gospodarczy, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 10%.

Kościół pofranciszkański – ul. Staszica i Żeromskiego Nr 37 (nr polic. Staszica 1)- użytkownik Wydział Powiatowy (dzierżawa). Oszacowanie nieruchomości: 285.685,60 zł

 1. budynek mieszkalny i kino-teatr, murowany, kryty blachą, piętrowy, stan zużycia 40 %

Plebania przy kościele pobazyliańskim – ul. Bazyliańska 36. Użytkownik: Zakon Ojców Redemptorystów. Oszacowanie nieruchomości 36 876,44 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %
 2. budynek gospodarczy drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 60%
 3. budynek gospodarczy drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 80 %
 4. ustęp drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 80%

Kościół pobazyliański – ul. Bazyliańska 35 – użytkownik Zakon Ojców Redemptorystów. Oszacowanie nieruchomości: 47 577,10 zł

 1. kościół murowany, kryty blachą, stan zużycia 50%

Budynek – ul. Bazyliańska, Żeromskiego, Kościuszki nr 34 (nr polic. 3). Użytkownik – Urząd Akcyz i Monopoli. Oszacowanie nieruchomości: 25.186,22 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 50%
 2. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 80%
 3. komórki drewniane, kryte blachą, parterowe, stan zużycia 30%
 4. budka sklepowa, drewniana, kryta gontem, parterowa, stan zużycia 70 %

Budynek – ul. Kościuszki i Wyspiańskiego Nr 33 (nr polic. Kościuszki 5). Użytkownik: Powiatowa Komenda Policji Państwowej. Oszacowanie nieruchomości 150.202,20 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 50% – gmach piętrowy, częściowo parterowy
 2. budynek gospodarczy, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50%
 3. budynek gospodarczy, drewniany, kryty gontem, parterowy, stan zużycia 50%
 4. altana drewniana, kryta gontem, parterowa, stan zużycia 60 %

Brama Szczebrzeska ul. Szczebrzeska Nr 31. Użytkownik: Wydział Powiatowy (dzierżawa). Oszacowanie nieruchomości: 69 047 zł.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 50 %.
 2. stajnia murowana, kryta blachą, parterowa, stan zużycia 10 %
 3. ustęp drewniany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %

Były Arsenał – ul. Szczebrzeska i Zamkowa 12 (nr Polic Zamkowa 2) Użytkownik – Prywatna Szkoła Rzemieślnicza im. T. Kościuszki. Oszacowanie nieruchomości: 73 868,20 zł. Warsztaty stolarskie – budynek murowany, kryty blachą; jednopiętrowy, stan zużycia 50 %.

Budynek – ul. Szczebrzeszyńska 12. Użytkownik – Państwowe Gimnazjum Męskie Szkoła Rzemieślnicza (prywatna) im. T. Kościuszki. Oszacowanie nieruchomości: 78 172,40 zł. Budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %.

Starostwo Powiatowe – ul. Akademicka 1. Oszacowanie nieruchomości 57 183,56 zł.

 1. Budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą ocynkowaną, jednopiętrowy, stan zużycia 50% – budynek główny
 2. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą ocynkowaną, parterowy stan zużycia 50 % – oficyna w podwórzu;
 3. budynek w 1/3 mieszkalny, 2/3 gospodarczy, murowany, kryty blachą ocynkowaną, parterowy, stan zużycia 50 %, budynek w podwórzu;
 4. ustęp drewniany, kryty blachą ocynkowaną, parterowy, stan zużycia 50 %.
 5. b. Akademia Zamojska – ul. Akademicka 2; użytkownik: Państwowe Gimnazjum Męskie i Państwowe Gimnazjum Żeńskie. Oszacowanie nieruchomości: 696 082, 45 zł.
 6. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 40 %
 7. budynek gospodarczy, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %
 8. ustęp murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 40 %
 9. dobudówka drewniana, kryta blachą, parterowa, stan zużycia 50%
 10. weranda drewniana, kryta blachą, parterowa, stan zużycia 50 %
 11. wozownia murowana, kryta blachą, stan zużycia 50 %
 12. Pałac – ul. Akademicka 10; użytkownik: Sąd Okręgowy i Grodzki. Oszacowanie nieruchomości 835.356,68 zł.
 13. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, dwupiętrowy, stan zużycia 50 %; blok główny dwupiętrowy; oficyna jednopiętrowa, boczne skrzydła parterowe, częściowo piętrowe
 14. budynek gospodarczy, drewniany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 60 %
 15. budynek gospodarczy, drewniany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 60 %
 16. piwnica murowana, podziemna, stan zużycia 50 %
 17. ustęp murowany, kryty blachą, stan zużycia 50 %

Dom – ul. Zamenhofa 6; użytkownik: trzech lokatorów (urzędników państwowych) i Spółdzielnia Mleczarska.

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, jednopiętrowy, stan zużycia 50 %
 2. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50%
 3. komórki drewniane, kryte blachą, parterowe, stan zużycia 50 %
 4. ustęp drewniany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %

Kościół św. Katarzyny – ul. Zamenhofa Nr 5; użytkownik: Państwowe Gimnazjum męskie i żeńskie. Oszacowanie nieruchomości 62 327,46 zł.

 1. kościół murowany, kryty blachą, jednokondygnacyjny, stan zużycia 50%

Dom ul. Akademicka 3. – użytkownik – Urząd Skarbowy w Zamościu. Oszacowanie nieruchomości 89.467,93 zł.  

 1. budynek mieszkalny, murowany, kryty blachą, dwupiętrowy, stan zużycia 50 %
 2. budynek 2/3 mieszkalny, 1/3 gospodarczy, murowany, kryty blachą, parterowy, stan zużycia 50 %
 3. komórki drewniane, kryte blachą, parterowe, stan zużycia 20 %

20 III 1937 r.Remont obiektu Nr 37 A przy ul. Staszica i Żeromskiego w Zamościu. (sygn.2995)

 1. Zerwanie starego dachu z czarnej blachy, oczyszczenie blachy… obciągniecie obustronne pokostem, ułożenie na dachu oraz pomalowanie na kolor czerwony farba olejną….
 2. Pokrycie nową blacha ocynkowana dachu…
 3. Przestawienie pieców kaflowych ogrzewalnych z kafli polewanych, dodanie nowej armatury…(4 piece).
 4. Odwilgocenie ścian w lokalu parterowym, odbicie zawilgoconych tynków, wysuszenie ścian i otynkowanie zaprawą wodoszczelną.
 5. Malowanie farba klejową ścian i sufitów (ze skrobaniem i zamydleniem).
 6. Naprawa i dopasowanie drzwi ( 9 otworów drzwiowych).
 7. Naprawa i dopasowanie okien (7 otworów okiennych).
 8. Naprawa instalacji wodociągowej, wymiana na nowe rur wodociągowych, które zostały rozsadzone przez mróz… dodanie w klozecie nowej deski siedzeniowej jesionowej.
 9. Dopasowanie okienek dymnikowych na strychu (siedem sztuk).
 10. Zabezpieczenie od przemarznięcia rurociągu wodociągowego…”

23 III 1937 r.Remont budynku państwowego w Zamościu nr 41. (sygn. 2995)

 1. Naprawa i dopasowanie okien
 2. Naprawa i dopasowanie drzwi
 3. Przybicie podsufitki i otynkowanie sufitów
 4. Pokrycie stara blacha ocynkowana dachu nad komórkami
 5. Naprawa bramy wjazdowej na podwórze wraz z furtką…
 6. Naprawa chodników ceglanych
 7. Wykonać nowe ogrodzenie nieruchomości sztachetowe, słupy dębowe, sztachety sosnowe, wysokość 1,50 m.

24 III 1937 r. (sygn. 2995) – Starosta powiatowy Zamojski Sochański Marian przedstawia protokoły z narady odnośnie remontu sześciu budynków  państwowych w Zamościu. Obiekty: Nr 6,11,37A,41,43,3. W poszycie SA protokoły dotyczące obiektów 37 A i 41. (brak przy karcie).

IV 1937 r. – d. Pałac – ul. Akademicka obiekt nr 10, z tyłu i z prawej strony droga obwodowa, z lewej strony Kolegiata i ul. Szczebrzeska. Sąd Okręgowy w Zamościu Plany (6) – brak przy karcie. Plan Nr 6 zawiera rzuty piwnic, parteru, Pieter, dachu, pawilonów, oficyn oraz ich przekroje. (sygn. 3128)

28 maja 1937 r.Budynek więzienia w Zamościu – ul. Okrzei 16. – plany na budowę dobudówki parterowej, murowanego budynku gospodarczego (budynek A – karno-śledczy; budynek B – mieszkalny). Brak planów przy karcie. (sygn. 2832)

19 sierpnia 1937 r.murowane ogrodzenie i budynki gospodarcze w Zamościu ul. Peretza 1Gitla Pflug; Etla Kessel; Brana Szarf; Raizca Fogel. Plan. (brak przy karcie) sygn. 2855

Marzec 1938 r. – Mykwa (łaźnia rytualna) Gminy Żydowskiej przy ul. Styczniowej Nr 4a (Nowe Miasto)- projekt budowy (brak przy karcie planu) 1. Rzut przyziemia, 2. Orientacja, sytuacja, 3. Przekrój poprzecz., podł. 4. Elewacja. (sygn. 2829)

20 sierpnia 1938 r. – Gmina Żydowska w Zamościu – plany nadbudowy piętra, plan parterowy Gminy Żydowskiej. (brak planów przy karcie) sygn. 2781

19-27 czerwca 1939 r.Szkoła Stolarska – przy ul. Szczebrzeszyńskiej w Zamościu. Projekt ustępów dla szkoły – plan 1:1000. (brak planu przy karcie) sygn. 2774

Brak daty – Ogólne określenie granic m. Zamościa. Sygn. 3356 k. 71.

„Przyjąwszy za punkt wyjścia – wieś Hyżą na północnym zachodzie, granica biegnie od wsi Hyżej, przecinając drogę z Hyżej do Janowic – wzdłuż odnogi rzeki Łabuńki, wzdłuż, poprzez pola orne do szosy Lubelskiej, wzdłuż granicy gruntów K. Porębskiego. Dalej  granica biegnie drogą polną okrążając Majdan, następnie drogą polną i rzeką ….. W dalszym ciągu w kierunku południowym droga prowadzącą z Szopinka do Traktu Hrubieszowskiego, częściowo Traktem Hrubieszowskim do drogi z Szopinka, następnie wzdłuż drogi z Szopinka do Kalinowic, przecinając szosę Lwowską. Z Kalinowic biegnie na południe wzdłuż odnogi rz. Łabuńki – łąkami Kalinowic i Wólki Infułackiej do drogi Żdanowskiej, wzdłuż odnogi rz. Topornicy, następnie wzdłuż samej Topornicy i drogi Żdanowskiej dochodząc do Żdanowa cofa się na północn.-zach., dalej biegnie przez rzekę Topornicę i łąki wsi Mokre, dalej rowem granicznym łąk miejskich, przecina szosę Szczebrzeską i dochodzi do Hyżej poprzez łąki oraz drogę z Janowic do Hyżej.” (podpis – Józef Margul) bez daty.

Bez datyGmach Policji Państwowej w Zamościu – plany (brak przy karcie) ul. Kościuszki Nr 33- ul. Bazyliańska; ul. Wyspiańskiego. Sygn. 3130. Na planie 8 obiektów.

Mieszkańcy w układzie alfabetycznym

Antoniszewski 1935 Plac Mickiewicza 6 (Rynek Wielki)

Aronowicz sukcesorzy 1927 ul. Bożnicza 3

Bajczman 1929 Zamość

Bilawski Andrzej 1936 Zamość

Bomer Stefan 1936 Zamość

Bondyra Paweł 1933 ul. Browarna 53

Brumer Fajwel 1933 ul. Krysińskiego

Czernicki 1935 ul. Staszica

Finkenberg Chaia 1933 ul. Szopena

Fogel Raizca 1937 ul. Pereca 1

Garfinkiel sukcesorzy 1927 ul. Bożnicza 3

Gilecka Joanna 1930 ul. Listopadowa

Gołębiowski Jan 1936 Zamość

Hernhorn Leizor 1933 ul. Zamenhofa

Hernhurtowie bracia 1935 ul. Staszica

Hibel Liba 1933 ul. Listopadowa

Hitrojs Herszko 1933 (budynek stajni)

Hoffman kpt. 1936 Zamość

Jabłoński Piotr i Ludwik 1935 „Podcmentarze”

Jurgiejew Piotr przed 1930 Zamość

Kabat Władysław 1933 ul. Jasna

Kaczyński Stanisław 1936 Zamość

Kałach Józef 1933 Zamość

Kessel Etla 1937 ul. Pereca 1

Kielarski Feliks 1933 ul. Polna

Kłossowski 1935 Plac Mickiewicza (Rynek Wielki)

Kowerski Stanisław i Maria 1921 Zamość Janowice Małe

Lubliner Bencjan 1936 Zamość

Mandel 1935 ul. Staszica

Margul Józef 1939 Zamość

Maroński 1930 ul. Żeromskiego

Mateja 1935 Plac Mickiewicza (Rynek Wielki)

Matraszek Stanisław 1933 Zamość

Mendelsohn Sara 1927 ul. Bożnicza

Modzelewski 1930 ul. Orla (?)

Molicki Stefan 1936 Zamość

More Jan 1935 „Podcmentarze”

Nasybirski Srul 1931 ul. 3-go Maja

Oleszczyński przed 1930 Zamość

Perel Ela 1933 ul. Zarwanica

Pflug Gitla 1937 ul. Pereca 1

Porębski K. 1939 Zamość

Przędzierski Adam 1930 Zamość

Przybylska w. 1929 Zamość

Reszetiłowicz w. po Romanie 1929, matka Romana – Teofila zm. 1896 Zamość

Romanowicz Maria i Jan ul. Browarna 22

Ryszawa Henryk 1933 ul. Cmentarna

Serafin Wincenty 1933 ul. Okrzei

Sieniel Stanisław 1933 ul. Odrodzenia

Siennicki Jerzy 1936 Zamość

Sochański Marian 1937 Zamość

Spodek Szulim 1933 ul. Szkolna

Strebel Chaim 1033 ul. Listopadowa

Stryjek 1930 ul. Żeromskiego

Stycha sukces. 1927 ul. Bożnicza 3

Szaja 1924 ul. Bożnicza

Szarf Brana 1937 ul. Pereca 1

Sznajder Szyja 1933 ul. Listopadowa

Wainblat Perla 1933 ul. Szeroka

Wazowski M. 1936 Zamość

Winniczuk 1930 ul. Orla (?)

Wydro Katarzyna 1933 Polna 10

Zaleman Srul 1933 ul. Reja 9

Zamecznik Leon 1936 Zamość

Zaremba Tadeusz 1936 Zamość

Zawisza 1935 Plac Mickiewicza 8

Zeitweber Lejba 1933 ul. Zarwanica

_______________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Urząd Wojewódzki Lubelski. Wydział Okr. Dyr. Robót Publiczn. Wydz. V Komunikacyjno Budowlany – kwerenda l. 70 XX w.