Szkoci w Zamościu cz. III.

GUTRI
Gutry Alexander – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików z Zamościa, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
Gutri Piotr – zakupił dom na Rynku Wodnym od braci: Stanisława, Andrzeja i Kazimierza Średzińskich w maju 1653 r.
maju 1653 r. bracia Stanisław, Andrzej i Kazimierz Sredzinski sprzedali dom za 600 złp. kupcowi Piotrowi Gutri kupcowi. Sąsiad: Stefan Kobudzki.
Gutri Piotr – kupiec, odnotowany przy ul. Zamkowej w 1655 r. jako sąsiad Jana Wieteskiego. W 1665 r. był tam już wzmiankowany Jakub Wuier.
styczniu 1655 r. Jan Wieteski syn zmarłego Stanisława In Modliborzyce Wieteskiego Dapiferi Bełzensis (stolnik bełski) sprzedał dom za 4000 złp. Gabrielowi Zajączkowskiemu. Dom narożny In Platea Arcensi na ul. Zamkowej. Sąsiad: Piotr Gutri kupiec.
Gutry Piotr – (syn zm. Piotra), patrycjusz zamojski, sprzedał w 1672 r. dworek na Rynku Wodnym Klasztorowi SS. Klarysek w Zamościu za 5.000 zł.
We wrześniu 1672 r. Piotr Gutry syn zmarłego Piotra Gutry, kupców sprzedał dom za 5000 złp. na rzecz Klasztoru SS. Klarysek w Zamościu. Sąsiad: Jakub Hermanowski.
Gutri (Gutry) Piotr – (karty Rynek Wielki) – 1678, 1683, nie żył w 1702
sierpniu 1678 r. Piotr Gutri patrycjusz i kupiec zamojski sprzedał kamienicę (RW 9 ?)  Janowi Achenchiffowi za 6000 złp. Sąsiedztwo: Jan Ling (Link) i a strata Lapidibus via partibus (abalten – zły odczyt) Sitam – położonej od ulicy wyłożonej kamieniami [Brukowanej] częściami.
sierpniu 1683 r. Petrus Gutry zapisał na kamienicy (RW 7) 1000 złp. na rzecz Heleny Rosownej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Daniela Begina i Jan Wenton.
styczniu 1702 r. sukcesorzy Piotra Gutrego sprzedali kamienicę (RW 9) za 1500 złp Irż Ickowiczowi Jazłowieckiemu. Usytuowanie domu: In Circulo foro publico Platea magna Arcensi – na rynku na dużej ulicy Zamkowej. Sąsiedztwo: Jackowski i dom „Złotorowiczowski”.
Gutri Piotr – nie żył 1690 ż. Helena (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699)
lipcu 1690 r. Helena żona zmarłego Piotra Gutri przeprowadziła wizję kamienicy Zamoscensi affectantis sita (znajdującej się w Zamościu). Sąsiedztwo: Grzegorz Szpaldnik i Jan Wentoun.
Opis: ..”naprzod w kamienicy w częściach tych które trzyma ksiądz Bartłomiej Kupinski to iest nad izbą od Rynku na gorze dach zły i rynny pogniłe…ze strychu penetruje woda do izby …do sklepu przez sklepienie wodą namokłe w kilku miejscach także y w sieni idąc sklepienie wszędzie namokłe było y sciana w izbie murowaney w koncie poczoł się mur rozstępować a to na gorze…”
Akademia Zamojska
Gutri Piotr, Szkot z Zamościa, syn obywatela i kupca zamojskiego (1659–1660)
Alexander Guthrie was amongst the Scots and English in Zamosc who subscribed to the subsidy for King Charles II in 1651. In total they paid 8053/2 1/2 florins. He may have been the same as Alexander Guthrie who was captured by the Poles whilst in Swedish service on campaign in Russia during 1614-16, who then joined the Polish-Lithuanian army and fought against Russia.
Aleksander Guthrie był jednym ze Szkotów i Anglików w Zamościu, którzy w 1651 roku zapisali się na subsydium dla króla Karola II. W sumie zapłacili 8053/2 1/2 florenów. Być może był to ten sam Aleksander Guthrie, który dostał się do niewoli przez Polaków podczas szwedzkiej kampanii w Rosji w latach 1614-1616, a następnie wstąpił do armii polsko-litewskiej i walczył przeciwko Rosji.

______________________________________________________________________________________________________

HAY
Hay Wilhelm – ul. Bełska 1651, 1653
listopadzie 1651 r. Magdalena, wdowa po Wilhelmie Hay’u, żona Mateusza Bergmana zapisała w testamencie dom mężowi Mateuszowi Bergmanowi. Sąsiedzi: Rutowski i Hanusz Malik (ślusarz).
18 marca 1653 r. Agnieszka, córka zmarłej Magdaleny, wdowy po Wilhelmie Hay’u, żony Macieja Bergmana, przeprowadziła inwentaryzację dóbr.
Hay Emanuel Tomasz – mieszkaniec Zamościa, który ok. 1771 r. otrzymał nominację na studia w Edynburgu, dzięki fundacji założonej w 1713 r. przez Roberta Browna (dwa miejsca dla Polaka i Szkota).

______________________________________________________________________________________________________

HUNTER
sprawdzić karty
Nazwisko Hunter (Andrey) notowane w 1651 r. w Lublinie.
_______________________________________________________________________
JOHNSTONE 
Jochan Jakub – Szkot, który w czerwcu 1604 r. sprzedał dom „Frankowskie” przy ul. Hrubieszowskiej (karty Mieszkańcy Zamościa 1583-1698) innemu Szkotowi, Andrzejowi Mostrob’owi
czerwcu 1604 r. Jakub Jochan Szkot sprzedał za 140 złp. dom „Frankowskie” przy ul. Hrubieszowskiej Andrzejowi Mostrob Szkotowi. Sąsiedzi: dom Kraszyna i dom Miszkowskich.

______________________________________________________________________________________________________

INNES
Innes Reinhold 1639 Rynek Wielki
Innes Reinhaldus – kupiec, dokonał w listopadzie 1639 r. wyceny domu na 600 zł przy Rynku Wielkim. Sąsiadował z domem Jana Jaroszowicza przy ul. Brukowanej.
listopadzie 1639 r. Reinhaldus Innes kupiec wycenił dom przy ul. Brukowanej na 600 złp. Sąsiad: Jan Jaroszowic (Jaroszewicz) architekt i dom na rogu.
Inesz Reinhold  – 1642 Rynek Wielki
We wrześniu 1642 r. Jan Serwatowski syn zmarłego Galla Serwatowskiego rajcy sprzedał dom za 2500 złp. Stanisławowi Sklarzowicowi kupcowi i Katarzynie. Sąsiedztwo: Andrzej Davidson kupiec i Reinholdt Innes kupiec.
Innes Reinhold –  Szkot – 1645 ul. Brukowana – (vide karty Rynek Wielki) – W marcu 1645 r. kupił dom za 1500 zł od Samuela Nelanda na Rynku Wielkim
marcu 1645 r. Samuel Neland kupiec sprzedał za 1500 złp. dom Reinhodowi Innes kupcowi. Sąsiedztwo: Paweł Słotowski i Adam Jurkowic chirurg
Innes Reinold – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
 1. Kamienica Reynalda – 6 RW 9 (Lustracja miasta 1657)
Innes Wilhelm i Elżbieta (Blekieterówna) – Rynek Wielki – 1668, 1673/ sukc. 1694
grudniu 1668 r. Wilhelm i Elżbieta Inneszowie (Innes) zapisali na kamienicy (RW 9) sumę 1000 złp. na rzecz Bartłomieja Jarmułtowskiego. Sąsiedztwo: Jakub Wenton, prawnik i Daniel Begin kupiec.
maju 1673 r. Wilhelm Innes i Elżbieta Bekierowna, małżonkowie zapisali na części kamienicy (RW 9) sumę 1500 złp. na rzecz Bartłomieja Kupinskiego. Sąsiedztwo: Jakub Wenton rajca i sukcesorzy Daniela Begina, kupca.
styczniu 1694 r. Jan Acheniff i Mikołaj Begin sprzedali część kamienicy (RW 11) „Beginowskiej” za 3000 złp. Tomaszowi Teylerowi i Elżbiecie, jego żonie. Sąsiedzi: na rogu i sukcesorzy nieżyjącego Strenui Vilhelmi Innes  Praefecti militum, dowódca wojskowy.
Akademia Zamojska
Erdes (Innes) Jakub Wiliam (Wilhelm), Szkot z Zamościa, syn kupca i obywatela zamojskiego (1659–1660)
Enes (Innes) Jakub, Szkot z Zamościa (1648–1649) Nazwisko Innes ((Alexander i Andrzey) notowane w 1651 r. w Lublinie, w Warszawie (Jung (Peter).

______________________________________________________________________________________________________

JUN 
Jan (Jun?) Jakub – sprzedał w lipcu 1609 r. dom na ul. Hrubieszowskiej za 180 zł Kilianowi Szkotowi (vide Kilian Gordon). ul. Hrubieszowska w 1609 r. – późniejsza Chełmska?
lipcu 1609 r. Jakub Jan Szkot sprzedał za 180 złp. dom Kilianowi Szkotowi na ul. Hrubieszowskiej. Sąsiedztwo: dom „Wereszynski” i dom „Frankowskie”.
Jun Thomas (Tomasz) – kupiec 1638- 1642
W kwietniu 1640 r. Szkot Tomasz Jun (kupiec) został wymieniony w aktach miejskich, w innej sprawie niż sprzedaż domu. Zamieszkiwał przy ul. Szewskiej, a jego sąsiadami byli Symeon Łoykowic (szewc) i Andrzej Devisson (kupiec).
W lutym 1641 r. sąsiadem Tomasza Jun’a został Archibalch Marszel (kupiec), który odkupił za 490 zł dom przy ul. Szewskiej od innego kupca Wilhelma Logi. Marszel sąsiadował z Tomaszem Jun’em i sukcesorami Piotra Elsznera.
W sierpniu 1641 r. kupiec Jan Delgil odsprzedał swój dom kupcowi Jerzemu Tenet’owi za 550 złp. Dom sąsiadował z działką Tomasz Juan’a i garncarki Szymonowej.(ulica Szewska)
Juan scoti Scotus Tomasz – 1637
Juan Tomasz – w 1637 był sąsiadem Skopków i mieszkał przy ul. Szewskiej.
W sierpniu 1637 r. Mikołaj Chomęcki dictum Skopek sprzedał dom za 190 złp. przy ul. Szewskiej Albertusowi Skopkowi. Sąsiadem Skopków był Thomas Juanscoti (Szkot).
Jego dom przy ul. Szewskiej w 1639 r. graniczył z domem Szkotów: Petrusa Elsnera i Jakuba Blonka, od którego odkupił siedzibę kolejny kupiec szkocki Wilhelm Logi.
W październiku 1639 r. szkocki kupiec Vilhelmus Logi kupił dom od Szkota Jakuba Blonka, w sąsiedztwie Petrusa Elsnera Tomasza Jun’a.
Kupiec szkocki Jun Tomasz notowany był w aktach miejskich przy ul. Szewskiej jeszcze w 1640 r. i w tym czasie jego dom graniczył z posesją Szkota Dewidsona Andrzeja.
W kwietniu 1640 r. Szkot Tomasz Jun (kupiec) został wymieniony w aktach miejskich, w innej sprawie niż sprzedaż domu. Zamieszkiwał przy ul. Szewskiej, a jego sąsiadami byli Symeon Łoykowic (szewc) i Andrzej Devisson (kupiec).
Nazwisko Junson (Peter) notowane w 1651 r. w Łęczycy, Jung (Jan) w Lublinie i Jung (Peter i Matys) w Warszawie.
źródło: Papers relation to the Scots in Poland 1576-1793 [w:] Mational Libray of Scotland – wymienia nazwisko: Yungen Abraham=Jung Abraham (lord Abram Yungen)

______________________________________________________________________________________________________

Akademia Zamojska
Karkettell Jakub Alexander, Szkot z Danii (1692–1693)
___________________________________________________________________________
KEITH
Keyt (Zampedia) do sprawdzenia
Keith – Kit Jakub ul. Bełska 1645 – Nazwisko Jakuba Kit’a może być zniekształconym rodowym Keith (Kit)
maju 1645 r. Jakub Berny Mercator (kupiec) sprzedał dom In Platea Belska Home vero Serrfabrili dicta za 1000 złp Jakubowi Kit’owi i Wilhelmowi Berny. Sąsiadami byli: złotnik Waśniowski Wojciech (Aurifaber et Scabinus) i rajca Mirosławski Krzysztof.
___________________________________________________________________________
Akademia Zamojska
Krcel Gedoferd Zachariasz, [Szkot] z Elbląga (wówczas w Prusach) (1625–1626)
___________________________________________________________________________
LASSON
Lasson Adam – Scoto (Szkot) – odkupił dom w czerwcu 1606 r. od Adama Zegartha rymarza przy ul. Chełmskiej za 520 zł, w sąsiedztwie domu Wilhelma Moza (Moor’a?) i St. Abramowicza. (karty Mieszkańcy Zamościa 1583-1698)
czerwcu 1606 r. Adam Zegarth frenifex (rymarz) sprzedał dom przy ul. Chełmskiej za 520 złp. Adamowi Lasson Scoto (Szkotowi). Sąsiedztwo: dom Wilhelma Moza i dom Stanisława Abramicza rajcy. A. Adv. Sygn. 2 pagin. 48 v -49 i 76 v-77 potwierdzenie sprzedaży.
Lasson Adam – 1632
lipcu 1632 r. Adam Lasson otaksował dom narożny przy ul. Kolegiackiej na 600 złp. Sąsiedztwo: dom Iwana (Jana) Jaroszowicza.

______________________________________________________________________________________________________

LINDSAY – LENDZA
Lendza (Lędza) Wojciech i Zofia – Rynek Wielki – 1655, 1669, 1671
maju 1655 r. Taburth przeprowadził wizję kamienicy (St 29) w Rynku Wielkim.
Opis: „W piwnicy przegrodzoney u sciany rynkowey…, izba dolna, piec w niey. Do komnaty drzwi y do izby o iednym kluczu ze drzwiami siennemi. Zatyłek spustoszały, kuchnia, staynia…Na gure schody naprawy potrzebują, izba w ktorey Pan Jan złotnik mieszka ta dobra….z sieni do komnaty…, kędy P. Lendza mieszkał drzwi dobre, piec zły….Wedle tey izby, izba wielka deseczkami drewnianemi przegrodzona na izdebke y komnate, w ktorey izdebce piec biały nad insze lepszy kęs, okna nie ze wszystkim dobre…Na gorze komora przed izdebką murowana…Dach przezroczysty.”
maju 1669 r. Jan i Małgorzata Filmesterowie, małżonkowie zastawili część kamienicy  (St. 29) do czasu spłacenia długu 1250 złp. Stanisławowi Zarzyckiemu podstarościemu tyszowieckiemu. Sąsiedztwo: Antoni Wacławowicz i Wojciech Lendza.
W marcu 1671 r. Wojciech Lędza kupiec i Zofia, jego żona zapisali sumę 1000 złp. (wyderkaf) na rzecz Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: kamienica Wilhelma Bekera i kamienica Jana Filmestra (St. 29).
Lendza Wojciech – kupił dom na Rynku Wodnym w 1667 r. od innego kupca, Jana Wolkmana za sumę 1800 zł. Dworek Szkota sąsiadował z dworkiem podczaszego bełskiego i dworkiem Rzeszotarskiego.
marcu 1667 r. Jan Wolkman kupiec sprzedał dom za 1800 złp. kupcowi Wojciechowi Lendza. Sąsiadami byli: Wojciech Tomisławski Pocillator Bełzensis i sukcesorzy Andrzeja Rzeszotarskiego.
W latach 1672-1675 wydzierżawił na 3 lata dom na Rynku Wodnym za 2000 zł (do oddania) Szymonowi Siedlewskiemu.
lutym 1672 rWojciech Lendza wydzierżawił na trzy lata dom za 2000 złp. (do oddania) Szymonowi Siedlewskiemu. Sąsiedzi: dworek podczaszego bełskiego i dworek p. Rzeszotarskiego.
W 1707 r. na Rynku Wodnym mieszkała jeszcze „Lędzina”, wdowa po Szkocie Wilhelmie Lęndzy (Lendzy).
1707 r. Stanisław Tomisławski sprzedał kamienicę za 5000 złp. Mikołajowi de Kruchew, Radecz, Radecki Vexillifor Horodlensis, S.R.M. et Reipublice Legionario Dux. Sąsiedztwo: Jakub Serwatowski dudziarz i Lęndzina, wdowa po Wilhelmie Lęndzy. W uwagach: In exterori parte Helena Karpikowa.
Lendza (Lędza) Wilhelm (Vilhelm) 
– notowany w aktach miejskich w 1676 r. jako sąsiad Modzelowskiego z Nowego Światu na Przedmieściu Lwowskim
 • w maju 1678 r. wraz z żoną Barbarą Krzeczkiewiczowną (mozliwe, że 1-v. Paprocka, ż. Jana Paprockiego) kupili część kamienicy  za 550 zł od Anny Bekiewiczowej. (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699)
 • maju 1678 r. Anna Bekiewiczowa sprzedała część kamienicy za 550 złp., należącej wcześniej do Fryderyka Bekiera – Wilhelmowi Lendzy i Barbarze Krzeczkiewiczownej (możliwe, że 1-v Barbara Paprocka żona Jana Paprockiego).
czerwcu 1678 r. Jan Modzelowski sprzedał za 80 złp. dom Andrzejowi i Apolonii Sienkiewiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Alberta Lędzy i na rogu. (Przedmieście Hrubieszowskie i ul. Skierbieszowska)
– w lutym 1681 r. sprzedał dom za 1800 zł na Przedmieściu Hrubieszowskim (Nova Locatione)
lutym 1681 r. Vilhelm Lędza sprzedał za 1800 złp. dom in Suburbio Hrubieszowiensi nova locationis Jakubowi i Agnieszce Krzemienskim. Sąsiedztwo: Andrzej Sienkiewicz i Paweł Oryszowski.
– w grudniu 1683 r. kupił dom na Nowym Świecie za 1000 zło od Jozakowiczów
Lędza Albert (Wojciech) – jego sukcesorzy byli notowani w 1678 r. jako sąsiedzi Modzelowskiego (potem Sienkiewiczów) domu na Przedmieściu Hrubieszowskim
czerwcu 1678 r. Jan Modzelowski sprzedał za 80 złp. dom Andrzejowi i Apolonii Sienkiewiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Alberta Lędzy i na rogu.
 1. Pana Jakuba Lendzego. – kamienica – pierzeja południowa – Lustracja 1696
 2. Pana Wilima Lendzego. – kamienica – pierzeja południowa – Lustracja 1696
 3. Łaźnia Imć Pana Lendzego, a teraz Pana Polakiewicza Janowice Lustracja 1696
Lędzina Małgorzata – wdowa po Jakubie Lędzia sprzedała w kwietniu 1708 r. kamienicę w Zamościu za 9000 zł Jerzemu i Zuzannie Lausch’om
Lędzina Barbara – wdowa po Wilhelmie Lędza, rajcy która w kwietniu 1708 r. została odnotowana w aktach miasta jako zamieszkała w sąsiedztwie Małgorzaty Lędziny
 1. Kamienica Pani Jakubowej Lendzinej. Tamże Pan Jerzy Lendz. – Lustracja 1709 – pierzeja południowa
 2. Kamienica Pani Wilimowej Lendzinej. Tamże Pan Polakiewicz. Tamże Pan Wilim Lendza – j. w.
 3. Folwark Pani Wilimowej Lędziny j.w. – Folwark przy ul. Lwowskiej j.w.
 4. Lepianka Pani Wilimowej Lędziny. Ul. Łanowa – lustracja j.w.
 5. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Wilima Lendzego. Lustracja 1696
 6. 2 banie na Pana Lendzego, tam Abram   4 Lustracja 1696 – percepta baniowego
 7. Wilimowi Lendzemu – 40 zł – wypłata za styczeń 1696 – lustracja 1696
 8. Prezydentem był Wilhelm Lędzy – luty 1696 (lustracja 1696)
 9. Prezydentem był Pan Wilhelm Lendzy.- w czerwcu 1696 r. – lustracja 1696
 10. Prezydent Wilhelm Lendzy – październik 1696
Lendzowska Kamienica – wymieniana w sierpniu 1753 r. (w opisach Kamienicy „Bekieroviana”)
Lendza Jakub i Małgorzata – 1669 (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699
lipcu 1669 r. Jan i Małgorzata Filmestrowie zapisali dług na kamienicy (6000 złp.) w Zamościu na rzecz Jakuba i Małgorzaty Lendzów, małżonków. Małgorzata Lendza była córką Jana i Małgorzaty Filmestrów. Sąsiedztwo: Wacławowicz podskarbi i Wojciech Lendza.
Lendza Wilhelm i Barbara  – 1678 (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699
maju 1678 r. Anna Bekiewiczowa sprzedała część kamienicy za 550 złp., należącej wcześniej do Fryderyka Bekiera – Wilhelmowi Lendzy i Barbarze Krzeczkiewiczownej (możliwe, że 1-v Barbara Paprocka żona Jana Paprockiego).
Lendza Wojciech  1669 – (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699
maju 1678 r. Anna Bekiewiczowa sprzedała część kamienicy za 550 złp., należącej wcześniej do Fryderyka Bekiera – Wilhelmowi Lendzy i Barbarze Krzeczkiewiczownej (możliwe, że 1-v Barbara Paprocka żona Jana Paprockiego).
Lędza Vilhelm – 1681. – Przedmieście Hrubieszowskie
lutym 1681 r. Vilhelm Lędza sprzedał za 1800 złp. dom in Suburbio Hrubieszowiensi nova locationis Jakubowi i Agnieszce Krzemienskim. Sąsiedztwo: Andrzej Sienkiewicz i Paweł Oryszowski.
Nazwisko Lendze (Aleksander) notowane także w 1651 r. w Krotoszynie.
źródło: Papers relation to the Scots in Poland 1576-1793 [w:] Mational Libray of Scotland – wymienia nazwisko: Lindsay z Zamościa i Lendze Jakub.

______________________________________________________________________________________________________

LEYSK
Leysk Piotr i Katarzyna Edwertowna (c. Samuela Edwerta) – przeprowadzili w marcu 1672 r. inwentaryzację kamienicy „Edwertowskiej” .
marcu 1672 r. Piotr Leysk kupiec i Katarzyna Edwertowna, jego żona zapisali (wyderkaf) 1000 złp. na rzecz Akademii Zamojskiej na kamienicy w Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: kamienica Mikołaja Podlodowskiego kasztelana kijowskiego i kamienica sukcesorów Angielczyka alias Dykaffa.
We wrześniu 1687 r. Piotr Leysk kupiec i Katarzyna Edwertowna, jego żona, córka zm. Samuela Edwerta przeprowadzili inwentarz kamienicy „Edwertowskiej” (RW 1). Sąsiedztwo: ks. Piotr Godyn (RW 3).
Leysk Piotr – kupiec, w kwietniu 1689 r. był wymieniony jako sąsiad domu St. Płosczeskiego – (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699)
kwietniu 1689 r. Stanisław Płosczeski wycenił dom wraz z ogrodem w Zamościu na 600 złp. Sąsiedztwo: ks. Franciszek Grabowicz kanonik zamojski i Piotr Leysk kupiec.
Leysk Piotr – 1690 Podgroble
kwietniu 1690 r. Stanisław Płosczynski zapisał 400 złp na domu na Podgroblu Marii Woronkowskiej. Sąsiedzi: Franciszek Grabowicz kanonik zamojski i Piotr Leysk, kupiec.
Leysk Piotr – 1696.
 1. Pana Piotra Leyska. Kamienica – pierzeja południowa – Lustracja 1696 r.
 2. Kamienica Pana Piotra Leyska – pierzeja zachodnia – Lustracja 1696.
 3. Folwark Pana Lejska. Podgroble – Lustracja 1696
W czerwcu 1698 r. ponownie przeprowadzili inwentaryzację tej kamienicy. (opisy przy kartach dodatkowych R.W. – okna ku zamkowi –  kamienica RW 1)
czerwcu 1698 r. Piotr Leysk i Katarzyna, jego żona przeprowadzili inwentarz kamienicy narożnej zwanej dawniej „Edwertowska” w Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Borkowskich.
Leysk Piotr – wymieniany w aktach jako sąsiad Miroczyńskich w lipcu 1700 r.
lipcu 1700 r. Elżbieta Miroczynska, wdowa po Janie Miroczynskim rajcy, żona Jana Ulanowskiego przeprowadziła wizję kamienicy w Zamościu. Sąsiedztwo: Piotr Leysk.
Leysk – w 1703 r. kamienica p. Leyska wymieniana w sąsiedztwie kamienicy Janiszewskich nazywanej „Bartoszowiana”
lipcu 1703 r. Antoni Janiszewski i Zofia jego żona przeprowadzili wizję kamienicy „Bartoszoviana” w stanie ruinosa et desolata (zrujnowanym i opuszczonym). Sąsiedztwo: kamienica p. Leyska.
Leysk Piotr – lustracja miasta 1709
 1. Kamienica Pana Piotra Lejska. Tamże P. Bajdowa. Tamże Wilim Krawiec Francuz. Lustracja miasta 1709 – pierzeja południowa
 2. Kamienica Pana Lejska, tam Imć Pan Jaszyński.Lustracja 1709 – pierzeja zachodnia
 3. Folwarek Pana Piotra Leyska.- Podgroble – j.w. 1709 lustracja
Leysk – w maju 1710 r. wymieniany jako sąsiad Wentonów (po sprzedaży – Lichtensztajn)
maju 1710 r. Anna Wentonowa, wdowa po Janie Wentonie Advocati (wójcie)- donacja części kamienicy zwanej dawniej „Kassyuscyana” w obrębie murów miejskich na rzecz Marcina Lichtensteina i Marianny jego żony. Sąsiedztwo: Piotr Leysk kupiec i sukcesorzy Linkovianorum.
Leysk’owie –  w listopadzie 1711 r. zaciągnęli pożyczkę pod zastaw kamienicy „Edwartowskiej” – 4000 zł od Anny Zamoyskiej (ordynatowej). Zamoyska pożyczyła im pieniądze na reperacje kamienicy w stanie „desolata”, w sąsiedztwie Kamienicy Skarbowej  (dodatkowe karty R.W.)
listopadzie 1711 r. Piotr i Katarzyna Leyskowie, małżonkowie zaciągnęli pożyczkę pod zastaw kamienicy „Edwertowskiej” 4000 złp. od Anny z Gnina na Zamościu Zamoyskiej. Ordynatowa pożyczyła Leyskom pieniądze na reperację kamienicy w stanie desolata. Sąsiedztwo: sukcesorzy Jana Miroczyńskiego rajcy i kamienica „Skarbowa”.
W  marcu 1718 r. Elżbieta, żona zmarłego Jana Miroczynskiego zapisała na hipotece kamienicy (sors – na części) (St. 19)  1000 złp. na rzecz Jeremiego Wandry. Sąsiedztwo: Ambroży Reynbergier i Daniel Leysk, doktor medycyny.
Leysk sukcesorzy – w maju 1726 r. wymieniani jako sąsiedzi Lichtensztajnów
lutym 1726 r. Marianna Lichtenszteynowa, wdowa po Marcinie Lichtenszteynie zapisała na kamienicy 100 złp. na rzecz Tomasza Olszówka. Sąsiedztwo: sukcesorzy Leysków i  Linkovianorum parte.
Leyskowa Anna ż. Daniela Leyska dr medycyny, sprzedała w 1731 r. dom na Rynku Wielkim (karty dodatkowe) Pawłowi Żelskiemu
Leysk Daniel – nie żył w 1731 r. (dodatkowe karty R.W.)
sierpniu 1731 r. Anna Leyskowa, żona zm. Daniela Leyska doktora medycyny sprzedała dom (RW 1) (kamienica Leyskowska w Rynku na rogu stojąca w posesji Panów Jurinskich? zostająca) Pawłowi Żelskiemu (Zelskiemu). Stan domu określono: znaczna ruina i dezolacja.
Leysk – w lipcu 1732 r. wymieniono pana Leyska i panią Leysk w aktach jako sąsiadów (miedza od Rynku) Henninga (Heyninga) i Reynebergera
lipcu 1732 r. dokonano wyceny kamienicy z gruntem na 10 046, 5 złp. należącej do Gotfryda Henninga. Sąsiedztwo: p. Leysk (miedza od Rynku) i Reneberger (Reyneberger).(opis domu przy kartach: Miszkańcy Zamościa 1700-1749)
Leysk – w lutym 1733 r. był sąsiadem Anny Heyningowej (klan Hay?) ż. Gotfryda Heyninga)
lutym 1733 r. Anna Heyningowa, żona zmarłego Gotfryda Heyninga dokonała podziału majątku, w tym kamienicy (zastaw za długi). Sąsiedztwo: Leysk.
Leysk Jan – żołnierz armii królewskiej sprzedał kamienicę „Leyskoviana” we wrześniu 1739 r. Leszyngom (był to dom obok Kamienicy Skarbowej)
We wrześniu 1739 r. Jan Leysk Exercitum S.R. Maiestatis et Reipublice Prefectus (Armia S.R. Jego Królewska Mość i Prefekt Republiki – tłumacz Google) sprzedał kamienicę „Leyskoviana” Andrzejowi i Zuzannie Leszyngom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Henniskow i kamienica Thesauarii Arcis (skarbnika zamku).
—————————————————–
Nazwisko Szkota Leisko (Andris) notowane w 1651 r. w Łobzenicach

______________________________________________________________________________________________________