Mieszkańcy Rynku Wielkiego w latach 1632-1820, cz.II

Część opisowa. cdn.

__________________________________________________________________________________________

W marcu 1632 r. Stanisław Rosiński Artium Magister et Philosophiae Doctor,  magister Sztuk Wyzwolonych i Filozofii zapisał na kamienicy In foro Maiori na Rynku Wielkim (RW 4) 100 złp. Tomaszowi Puzdrowskiemu Pharmacopola – farmaceucie. Sąsiedztwo:  Szymon Piechowicz rajca i kamienica „Birkowsciana”.

We wrześniu 1632 r. Gabriel Bartoszowicz, syn zmarłego Bartosza Bachsze przeprowadził wizję domu w Rynku Wielkim (Or 26). Sąsiedztwo: kamienica Gabriela Aryewowicza wójta ormiańskiego i kamienica Chaciadura (Hetmanowicza – błąd w odczycie akt)) Hetumowicza.

W styczniu 1634 r. po zmarłych Stanisławie Abramowiczu i Lidii Morendzinie, małżonkach sukcesorzy podzielili zgodnie z testamentem kamienicę narożną (St. 25) na trzy części. Sąsiedztwo: kamienica Pana Podkanclerzego i kamienica „Szczebrzeska”.

  1. Stanisław Abramowicz – „Pierwsza część tey Kamienice – Izba wielka na gorze z komnatą, okna ku rynkowi y ku kamienice J. Mości . Izdebka sklepi sta na dole wedle piwnicy, y piwnica wielka z przechodem”
  2. Elżbieta Fołtynowicowa – „Druga część, dwie izbie nagorze naprzeciwko siebie y sklep narozny z zelaznemi oknami y drzwiami od kamienice J.M. Podkanclerzego, y piwnica od teyze Kamienice. Do tych dwoch części należeć ma gora, kuchnia na gorze y ganek”.
  3. Anna Radułowa – „Trzecia cześć. Izdebka sklepista na dole, sklep ciemny. Sklep żelazny od kamienice „Szczebrzeskiej”, izdebka drewniana na tyle z piwnicą, która iest z piecem. Przeście do piwnic wolne wszystkim trzem consuccessorom. Tył pospolity dotąd poki albo się wszyscy consuccesorowie nie zgodzą, ieden drugiemu zapłacaiąc, lubo spolnie nie dogotują, poniewasz ieszcze nie iest dogotowany. Dachy na wszytkiey kamienicy spolnem kosztem oprawiane być maią.”

Opis: „W tym domu…iest wielkie szpusztoszenie. Naprzod izba murowana wszystka obalona prawie, tylko strop i belki podniesione na płatewce terasz znowu, a sciany opadły murowane, y u drzwi sciana obaliłaby się ale ią zachowano słupkiem sosnowim. Ku scienie kuchenney okien nimasz ani ramow do błon, a to obalenie nizkąd inąd tylko isz zwierzchu dach niepobity y rynna zła, ze tesz y wiązanie na którym rynna leży pogniła y blisko upadku, ze y teraz ciecze asz kałuza w sieni stoy y woda ciecze do piwnice drewnianey szyią piwniczną, która idzie do murowaney….dachu nad izdebką na tyle nimasz y sieni przy tey izdepcze nie masz, sam wzrąb tylko stoi…Secret zawalony który był cembrowany”.

W październiku 1634 r. Elżbieta Morowna (Moore), wdowa po Wilhelmie Moore kupcu angielskim, zapisała testamentem połowę kamienicy (St 19) córkom: p. Habikowej (Dorota Abrekowa, żona Abreka seniora),  p. Annie Mierosławskiej, Kasi i Orszuli. Sąsiedztwo: kamienica Piotra Leask’a i kamienica Jakuba Hasa kupca.

W czerwcu 1635 r. Stanisław Rosinski, profesor Akademii Zamojskiej wycenił kamienicę przy Rynku Wielkim na 3600 złp. (RW 4). Sąsiedztwo: Szymon Piechowicz doktor medycyny i kamienica „Birkowsciana”.

W czerwcu 1635 r. Mateusz Łosiecki obywatel sandomierski sprzedał kamienicę (RW 4) Stanisławowi Rosinskiemu profesorowi Akademii Zamojskiej za 2700 złp. Sąsiedztwo: Szymon Piechowicz i „Birkowiana”.

W październiku 1635 r. Andrzej Habrek (Abrek) doktor Filozofii i profesor Akademii Zamojskiej zapisał na kamienicy (RW 4) 500 złp. na rzecz Akademii Zamojskiej na ręce Benedykta Żelechowskiego, profesora i rektora Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Szymon Piechowicz i „Birkowiana”.

W listopadzie 1635 r. Elżbieta Angielczykowa (Moore), wdowa po Wilhelmie Moore, kupcu angielskim, zapisała na kamienicy (St. 19) 702 złp. na rzecz Stanisława Rosinskiego. Sąsiedzi: Piotr Leaskey i Jakub Has kupiec.

W lutym 1637 r. Tomasz Puzdrowski aptekarz i rajca zamojski oraz jego żona Zofia sprzedali za 4000 złp. kamienicę (RW 8) Joannis Owanis Serhiowic Armeno (Civis et Mercatoris Zamoscensis) Janowi Owanisowi Serhiowic’owi Ormianinowi, obywatelowi i kupcowi zamojskiemu. Usytuowanie: ad orientem acialiter k. narożna – pierzeja wschodnia. Sąsiad: kamienica Birkoviana Academica (Birkowskiego).

W kwietniu 1637 r. Stanisław Abramowic, patrycjusz zamojski, zapisał na kamienicy (St. 25) 600 złp. na rzecz Marcina Fołtynowicza, doktora Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: narożna w południowej pierzei Rynku Wielkiego i kamienica Szczebrzesinek Szczebrzeska.

W lutym 1638 r. Tomasz Puzdrowski, aptekarz i rajca zamojski sprzedał kamienicę (RW 8) za 2600 złp. Ouaris Serkiewnic Armeno (Owanis Serhiowic), Ormianin, kupiec zamojski. Sąsiedztwo: kamienica Birkoviana.

W styczniu 1639 r. Anna Mirosławska, żona zmarłego Marcina Mirosławskiego zapisała na domu 100 złp. na rzecz Joanny Fołtynowic. Sąsiedztwo: Jakub Has i Piotr Leask, kupiec zamojski.

W lipcu 1639 r. Jan Gick i jego córka Joanna Gick sprzedali dom (RW 9) za 2050 złp. Reinholdusowi Ines. Sąsiedztwo: Jan Więckowic adwokat i zamarły Jan Begin, kupiec.

We wrześniu 1639 r. Jakub Weir (zwany Wuier), kupiec i Zofia, jego żona sprzedali za 1800 złp. kamienicę  (RW 7) Andrzejowi Devidsonowi. Sąsiedztwo: acialiter a Praetorio Zamoscensi narożna od strony ratusza zamojskiego i Recognotis  – błąd w odczycie z akt.

W marcu 1640 r. Anna Angielczykowna (Moore), córka zmarłego Wilhelma Moore, kupca angielskiego i wdowa po Wojciechu Muldorphie notariuszu, żona Marcina Mirosławskiego, rajcy, sprzedała część kamienicy (St. 19) za 1200 złp. Michałowi (Dykawo) Dykaffowi kupcowi i Urszuli Moorownej, jego żonie, siostrze Anny Angielczykowny. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Piotra Leaska i kamienica Jakuba Hasa, kupca.

W czerwcu 1641 r. Jan Lisowski i Anna, jego żona, dokonali wyceny i sprzedaży domu „Zacharyaszowski” (Or 26) za sumę 1400 złp. na rzecz Hieronima Kołakowskiego, doktora medycyny. Sąsiedztwo: kamienica Gabriela Bartoszowica (Or 26) i dom potomków zmarłego Bursiusa (Or 30).

Opis: „Mur albo sciana, wywiedziona z filarem, izba z komnatą z wiązaniem krokwiami y rynnami, piwnica, kramnice trzy z komorą y kuchnią bez komina”

We wrześniu 1642 r. Krzysztof Megerdowicz, ławnik i kupiec oraz Zuzanna Zacharyaszowna, jego żona, sprzedali za 2500 złp. dom (Or. 22) w Rynku Wielkim przy ul. Ormiańskiej  Sołtanowi Sechwelowicowi (Sachwelowiczowi), kupcowi i Millusi Warterysownej (Teofila Sołtanowa), jego żonie. Sąsiedztwo: Gabriel Aryewowicz wójt ormiański  (Or 24) i Anna Topałowa, wdowa (Or 20).

W marcu 1643 r. Edward Hebron, kupiec sprzedał część kamienicy (RW 5) Henrykowi Anand’owi, kupcowi za 1308 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Piotra Markowica rajcy i Jan Widawski, kupiec.

We wrześniu 1643 r. Szymon Piechowicz doktor medycyny i profesor Akademii Zamojskiej i Rożanna Olszowska Piechowiczowa zrobili zapis 1000 złp. na kamienicy (RW 2) narożnej w Rynku Wielkim na rzecz Heleny Woronowicownej, córki zmarłego Hiacynta Woronowica, kupca. Sąsiedztwo: Andrzej Abrek doktor filozofii i profesor Akademii Zamojskiej.

W kwietniu 1645 r. Hieronim Kołakowski doktor medycyny i profesor Akademii Zamojskiej sprzedał na rzecz rektora Akademii kamienicę (Or 28) za 500 złp. Sąsiedztwo: Anna Bursiusowa (Burska) (Or 30) i Gabriel Barthoszowic Ormianin i kupiec (Or 26).

W czerwcu 1648 r. Henryk Anand, kupiec, darował kamienicę (RW 5) Barbarze Pekenownej, córce Bartłomieja Pekena obywatela Urzędowa, żonie Henryka Ananda. Sąsiedztwo: Jan Kasiński pictor malarz i Adam Dziewari Murorum Structor – murarz budowniczy?

W lutym 1649 r. Andrzej Abrek I.U.D. Akademii Zamojskiej profesor Philosophiae Moralis Filozofii Moralnej zapisał na kamienicy (RW 4) 500 złp. na rzecz sukcesorów Jana Philowicza obywatela tomaszowskiego. Sąsiedztwo: kamienica Szymona Piechowicza i sukcesorzy Wojciecha Grabowicza.

W lutym 1649 r. Michał Dikaff (Dykaff), kupiec i Urszula Angielczykowna (Moorowna), jego żona, zapisali na kamienicy (St. 19) 1000 złp. (wyderkaf) na rzecz sukcesorów zmarłego Jana Philowicza, obywatela tomaszowskiego. Sąsiedzi: Jakub Haz, kupiec i Jakub Berny, kupiec.

W czerwcu 1649 r. na podstawie testamentu po zmarłych Adamie Bursius’ie profesorze i rektorze Akademii Zamojskiej i jego żonie Annie dokonano podziału domu (Or 30) na rzecz Franciszka i Jana Namysłowskich, synów Jakuba Namysłowskiego (pierwsza część). Sąsiedzi: narożny wedle drogi przy Ratuszu Zamojskim i kamienica Hieronima Kołakowskiego doktora i profesora Akademii Zamojskiej.

Część pierwsza: „od Rynku podsienie wszytko z przodkiem wszytkiem na wierzchu y z izbą asz do sciany poprzedney która dzieli izbę z komnatą. To wszystko, to iest kramnice trzy, komora y izba wielka poscianę komnacianą należeć ma y z piwnicą mniejszą do Podsienia. Także gora wszystka y z izdebką na przedzie, komnatą y komorą kuchenną przy niey asz po scianę, która dzieli izbę wielką z komnatą rowno przez wszystek dom poprzy od ulice podle Ratusza asz do sciany P. Kołakowskiego, to wszystko do pierwszego działu należeć ma.”

Druga część: na rzecz Katarzyny i Anny Żorkowskich – „Drugi zaś dział poczynać się ma od sciany poprzeczney, która dzieli wielką izbę z komnatą. Do którego działu naprzod komnata, izdebka wedle niey, kuchnia naprzeciwko, stajenki, ze wszytkiem…ku Solnemu Rynkowi. Także na gorze począwszy od teyze sciany między izbą wielką a komnatą izdebka na tyle z komnatą ku Solnemu Rynkowi, Drugiemu działowi należeć ma. Do tego pod izbą wielką piwnica wielka ze dwiema oknami y gruntami dolnemi należeć maią. Z osobna kąt albo angul od Solnego Rynku, a sciany P. Kołakowskiego, w ktorem zdawna…tak na gorze iako y na dole…naznaczony beł i iest, ma zostawać obiem stronom spolny. Sięn także do przechodzenia spolna wszytka ze drzwiami lubo wroty przedniemi y telnemi zostawać ma. Wschody na gorze, także szyia piwniczna, do obudwu piwnic spolna…”

W grudniu 1649 r. Jakub Zielinski podczaszy bracławski dokonał zapisu na kamienicy (St 19) 1000 złp. Annie Mirosławskiej, wdowie po Wojciechu Muldorphie notariuszu, wdowie po Marcinie Mirosławskim oraz 1300 złp. Joachimowi Krausz’owi kupcowi i Annie Habownej (możliwe, że Habrkówna siostrzenica Anny Mirosławskiej), jego żonie. Sąsiedztwo: Ganczy (zapewne zły odczyt z akt) Paweł i sukcesorzy Jana Kinasta ławnika i poborcy (St 19).

W maju 1652 r. Stanisław Piechowicz patrycjusz i Rozianna Olszowska wdowa po Szymonie Piechowiczu doktorze medycyny, matka Stanisława, dokonali zapisu 400 złp.  na kamienicy narożnej w Rynku Wielkim (RW 2) na rzecz Macieja Antoniego Wacławowicza Thesaurarius –podskarbiego i Marianny Dziewanownej, jego żony.

W czerwcu 1653 r. Anna Abramowiczowna, wdowa po Janie Raducie (Raduł – Radut) i Stanisław Abramowicz, jej brat, sprzedali część kamienicy narożnej (St. 25) za 2000 złp. Marcinowi Fołtynowiczowi profesorowi i rektorowi Akademii Zamojskiej oraz jego żonie Elżbiecie Abramowiczownej. Sąsiedztwo: Marcin Braszewicz Antedecanus Consularis.

W marcu 1654 r. dokonano podziału kamienicy (RW 6) na cztery części po zmarłym rajcy Wojciechu Grabowiczu. Sąsiedztwo: Andrzej Abrek i Axenty Owanisowicz Ormianin i kupiec.

  1. Agnieszka, żona Jana Paprockiego (bierze część po najmłodszej swej córce Annie Grabowiczownie, zmarłej): Sklep gdzie Aptyka ze drzwiami zelaznemi y okiennicami ku podsieniu. Naprzeciwko tegosz sklepu komora, puł kuchni, za sklepem zaraz puł piwnice co do niey schody z sieni, puł strychu nad gurną izbą od sciany Pana Abrka”.
  2. Stanisław Grabowicz małoletni, w jego imieniu Marcin Braszewicz jako opiekun: „Izba na dole murowana zasklepiona, puł kuchnie wedle izby z strychem całem nad tą izbą y puł piwnice, do ktorey także wchodzą z sieni.”
  3. Krystyna Grabowiczowna, żona Aleksandra Radaszkiewicza pisarza wójtowskiego: „Izba na górze do ktorey okna na Rynek z Alkierzem, z sienią przednią, z kuchnią y puł strychu od sciany kamienice Pana Owanisowicza.”
  4. Jan Grabowicz, najstarszy syn zmarłego: „Komnata u izby wielkiey z ktorey drzwi na wschody sienne, a drugie do izby które wolno zamurować a do sieni chodzić. Piwnica cała do ktorey wschody z Rynku, kuchenka w sieni w murze y ogrod cały na Podgroblu.”

 W marcu 1654 r. Jerzy Pauli i Elżbieta Hazowna zapisali na części kamienicy (St 17) sumę 4916,7 złp. na rzecz Wilhelma Orszety (Orsetti) obywatela i kupca krakowskiego. Sąsiedztwo: Michał Dykaff, kupiec i Aleksander Hoffman, kupiec.

W czerwcu 1654 r. po śmierci kupca Jakuba Haz (Haasz) podzielono kamienicę (St 17) na dwie części. Sąsiedzi: Hoffman i Dikauf (także Dikaff, Dykauf).

  1. Anna Borzęcka, córka Jakuba Haza, żona Mikołaja Borzęckiego, kupca. Opis: Gora – „Izba z komnatą, izdebka, sień, kuchnia z komórką, indermachu połowa od sciany P. Hoffmana, strych piwnica poboczna z lochem. Sklep gurny od sciany P. Hoffmana. Jatka solna.” „Spolne do uzywania – staynia w puł, łaznia, piwnica iedna spolna do ktorey wschody z Rynku, studnia, zatyłek.”
  2. Elżbieta Paulina, córka Jakuba Haza, żona Jerzego Pauli, kupca. Opis: Dół – „Izba na dole z alkierzem y z sienią, sklep gorny od sciany P. Dykaufa, izdebek dwie nad alkierzem, piwnic dwie, do których schody z sieni, kuchnia, ogrod na Janowicach, indermachu połowa od sciany P. Dikaufa”. „spolne do uzywania – vide wyżej.

W lipcu 1654 r. Axenty Owaniszowicz, kupiec zapisał na domu (RW 10) 900 zł. (wyderkaf) na rzecz Stanisława Grabowicza, patrycjusza zamojskiego. Sąsiedztwo: dom narożny na ul. Brukowanej (acialiter a via Strata Lapide) i sukcesorzy Wojciecha Grabowicza.

We wrześniu 1654 r.  Krzysztof Warterysowicz, kupiec i jego żona Roza Warterysowna sprzedali kamienicę (RW 16) za 17.000 złp. Warterysowi Tatułowiczowi (szwagier właściciela) i Elżbiecie Warterysownej Tatułowiczowej, jego żonie. Sąsiedzi: na rogu i podle kamienicy P. Oltanowej. W cenę wchodził folwark, browar, ogród, sad, łaźnia.

W styczniu 1655 r. Wawrzyniec Szustkałowicz Proconsul – burmistrz, Stanisław Lipski i Andrzej Boleszycki Consules et Cives Turobinienses rajcy i obywatele Turobina sprzedali za 4500 złp. kamienicę „Turobińską” (St. 31) Wojciechowi Lendza, kupcowi. Sąsiedztwo: kamienica „Mulderphowska” (St. 29) i kamienica sukcesorów Tabarta.

W lutym 1655 r. Andrzej Achterlani patrycjusz zamojski zapisał na kamienicy (RW 5A?) 1300 złp na rzecz Proconsulis Montis Pietatis (Banku Pobożnego). Sąsiedztwo: kamienica „Turobinska” (St 31) i kamienica Kinastowey (St 19).

W maju 1655 r. Taburth przeprowadził wizję kamienicy (St 29) w Rynku Wielkim.

Opis: „W piwnicy przegrodzoney u sciany rynkowey…, izba dolna, piec w niey. Do komnaty drzwi y do izby o iednym kluczu ze drzwiami siennemi. Zatyłek spustoszały, kuchnia, staynia…Na gure schody naprawy potrzebują, izba w ktorey Pan Jan złotnik mieszka ta dobra….z sieni do komnaty…, kędy P. Lendza mieszkał drzwi dobre, piec zły….Wedle tey izby, izba wielka deseczkami drewnianemi przegrodzona na izdebke y komnate, w ktorey izdebce piec biały nad insze lepszy kęs, okna nie ze wszystkim dobre…Na gorze komora przed izdebką murowana…Dach przezroczysty.”

W czerwcu 1655 r. Stanisław Piechowicz zapisał na części kamienicy narożnej (RW 2) sumę 1200 złp. aptekarzowi Stanisławowi Augustinowiczowi. Sąsiad: Andrzej Abrek.

W sierpniu 1655 r. ks. Wawrzyniec Dąbrowski proboszcz Batorza przekazał prawa do zapisu na kamienicy (St 27) w wy. 2000 złp. na Szpital i Kościół w Braszowie. Sąsiedztwo: Marcin Foltinowicz (Fołtynowicz) (St 25?) i sukcesorzy Tobiasza Taburtha (St 29).

W lipcu 1657 r. Gabriel Bartoszowicz zapisał w testamencie (przy okazji innej sprawy) kamienicę (Or 26). Sąsiedztwo: Kamienica nieboszczyka Gabriela Ariewowicza (Or 24) i kamienica nieboszczyka Kołakowskiego (Or 28) – [w tym czasie od roku zamieszkała przez Bazylego Rudomicza].

We wrześniu 1664 r. Jakub Wuier Pater (Ojciec) Mercator (kupiec) zapisał na domu (RW 9) sumę 400 złp. na rzecz Aleksandra Innes, kupca. Sąsiedztwo: Jerzy Devison i Wacław Szornel [z Szornelów znani: Paweł, Jerzy, Prokop].

W styczniu 1665 r. Heliasz Stefan Białokurowicz i Jadwiga Kosmidrowna, jego żona sprzedali dom (Or 30) Janowi i Katarzynie Wilczkom, małżonkom. Sąsiedzi: Bazyli Rudomicz (Or 28). Stan domu: In parte ex lapide cocto -częściowo wykonany z cegły.

W kwietniu 1665 r. wykonano inwentarz dóbr po zmarłym Jakubie Berny, sekretarzu miejskim. Kamienica znajdowała się w Rynku Wielkim (St. 21) i wyceniono ja na 12.000 złp. Sąsiedztwo: kamienica „Angelczykowska” i kamienica starosty radomskiego [Mikołaj Podlodowski].

Opis: „Kamienica ze wszystkim porządnie zmurowana, w tyle y na przeydzie restaurowana, trzecie piętro..”

W marcu 1666 r. Jan Filmester i Małgorzata Kaddelowna, małżonkowie zapisali na trzeciej części kamienicy (St. 29) sumę 2000 złp. Aleksandrowi Robertsonowi i Mariannie Baksterownej, małżonkom. Sąsiedztwo: kamienica „Turobinensis”.

W marcu 1666 r. Zofia Brzescianka, wdowa po Kazimierzu Fołtynowiczu, żona Pawła Blocha dokonała zapisu na kamienicy (St. 25) na rzecz Kapituły Zamojskiej w wys. 1000 złp. Sąsiedztwo: Antoni Wacławowicz.

W marcu 1667 r. Aleksander Radaszkiewicz notariusz i przysięgły zamojski zapisał na części kamienicy (RW 6) 200 złp. na rzecz Jana Wolkmana (może Wolson?) kupca. Sąsiedzi: sukcesorzy Andrzeja Abreka i Axenty Owanisowicz.

W grudniu 1668 r. Wilhelm i Elżbieta Inneszowie (Innes) zapisali na kamienicy (RW 9) sumę 1000 złp. na rzecz Bartłomieja Jarmułtowskiego. Sąsiedztwo: Jakub Wenton, prawnik i Daniel Begin kupiec.

W styczniu 1669 r. Jakub Wuier i Marianna Elderowna, żona zapisali na domu (RW 12) 100 złp. (wyderkaf) na rzecz kanoników zamojskich. Sąsiedzi: Palatinus Mazowiensis – wojewoda mazowiecki [Sarbiewski] i Jerzy Davison.

W lutym 1669 r. Axenty Owaniszowicz i Ewa Kistestorowna, jego żona zapisali na kamienicy (RW 10) 1000 złp. na rzecz rektora Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Łukasz Cipurowicz.

W maju 1669 r. Jan i Małgorzata Filmesterowie, małżonkowie zastawili część kamienicy  (St. 29) do czasu spłacenia długu 1250 złp. Stanisławowi Zarzyckiemu podstarościemu tyszowieckiemu. Sąsiedztwo: Antoni Wacławowicz i Wojciech Lendza.

Opis: „…na gorze izba z alkierzem, y druga izba mniejsza przeciwko niey z spiżarnią, kuchnią, piwnica także, staynia na pare koni z wolnym zajazdem rydwana albo kolasy w possessią…”

W lutym 1670 r. Jan, syn zmarłego Jakuba Bernego przeprowadził wizję kamienicy w Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: lapidea ab antiquo dicta Fundatoriskamienica z dawna zwana Fundatora, (Ordynacka, Pańska) i kamienica Michała Dykaffa alias „Angielczykowska”.

Opis: „naprzod wchodząc do kamienice drzwi, portal z ciosowego kamienia, do sklepu iedne od sciany P. Dykaffa w quadrat y okna po obu stronach, drzwi żelazne y powleczone pasami, tylko w sklepie od sciany Panskiey żelazne wpeł do ziemi….Potym piwnice do których dwoiste wschody. Z dziedzinca wchodząc do piwnic schody zasklepione, gdzie piwnica iedna, w ktorey od sciany p. Dykaffa ku dziedzińczykowi temusz mała piwniczka. Ku Rynkowi piwnica, z tey drzwi wposrodku kamienice, y piwnica pod sienią. Z tey piwnice ku scienie Panskiey kamienice znowu piwnica y loch pod Rynek ciągnący się…..Z tego powracając ku wschodom kamienice do piwnic wchodząc, piwnica po lewey stronie ku dziedzincowi. W sieni ku Rynkowi sklepow dwa naprzeciw sobie ze drzwiami….Po teyze stronie sklep do którego okna na dziedziniec….Idąc ku tyłowi sklep od sciany kamienice Panskiey, do którego drzwi żelazne, okna. Ztamtąd idąc wschody do tylnego mieszkania kamienne, ku gorze poręcze żelazne. Pod wschodami staynia ziemna sklepiona, daley izba sklepiona porządna z piecem sklepistym, w ktorey okna na Wodny Rynek. Sien w tyle zasklepiona ze drzwiami. Studnia z daszkiem…Nagure wchodząc do mieszkania nad szyią piwniczną sklepik…., daley idący izdebeczka ex opposito. Wyżey wstępując na wschody, ku Rynkowi idąc izba wielka z komnatą, okna…Z izby idąc po prawey ręce kuchnia porządna ex opposito. Sklepik ciemny, podle niego ku dziedzińczykowi sklepik…Ex opposito tey izdebki wedle kuchnie spiżarnia. Nad dziedzincem wkoło trzech scian ganki drewniane malowane. W tyle budynki, Izba z piecem białym zasklepiona, z pułapem drewnianym, y ……takimze, nad tąz podobna izdebka y strych ze wszystkiem wczasem, a te ku Wodnemu Rynkowi. Idąc ku Rynkowi Wielkiemu, wchodząc ku spiżarni na wschody, izdebka o trzech oknach dwiema na dziedziniec domowy, a iedno do Panskiey kamienicy, z piecem białym zasklepionym porządna. Nad tąż druga podobna bez pieca, z ktorey do strychu wschody. Przed pierwszą izdebką na trzecim pietrze Komor przegradzanych deszczkami cztery y strych nad niemi przegrodzony. Dachy porządne wszędy y Rynny.”

W marcu 1670 r. przeprowadzono inwentaryzację kamienicy (St. 25) po zmarłym księdzu Marcinie Fołtynowiczu, kanoniku zamojskim. Sąsiedztwo: Kamienica Wacławowicza.

Opis: „Naprzod kamienica narożna…do ktorey na podsienie wchodząc krata żelazna od filaru aż do sciany murowanej. Z Rynku do piwnic dwie szyie sklepione y do nich drzwi….Do sieni wchodząc drzwi…sien zasklepiona. Sklep przedni narozny ze drzwiami żelaznemi…Wedle tego sklepu wschody na gurę, u których drzwi dwoiste…we srodku wschodow okno…Wedle tych drzwi schodowych drugie drzwi do piwnice….Podle tychze wschodow dolnych izdebka sklepiona do ktorey drzwi…z piecem, okno iedno sklane….Drzwi na tylne mieszkania dwoiste….Wedle tych drzwi ku scienie kamienicy P. Podskarbiego izdebka zasklepiona, drzwi…okno całe…piec porządny zielony y drugi ku piekiełkowi do pieczenia chleba. Z izdebki komnata sklepiona, do ktorey drzwi…tamże komin do pieca…y drugie drzwi do sieni z teyze komnaty…Wedle tey komnaty sklep ku Rynkowi, do którego drzwi…okno…W tyle studnia murowana. Od ulice browar ze wszystkiem naczyniem ….Sciany murowane, trzy popadane y komin murowany. Wrota na Ryneczek Wodny na biegunie……Wedle tych drzwi ex opposito – z przeciwnej strony stajenka, tamże mieszkanie dla piwowara. Dach w tyle nad browarem y staynia z mieszkaniem barzo zły y ku obaleniu się ma po większych częściach. Piwnice dwie, do których wschody z sieni porządne y dostatnie….Gurne mieszkania. Naprzod izba wielka, w ktorey okien na dwie stronie pięc …na rynek y ulicę, ciosowe kamienie u okien, Piec na ciosowych kamieniach y na filarach, piec łatany biały i zielony, stary. Drzwi fassowane…Z teyze izby do komnaty drzwi…W komnacie okno iedno sklane…Piec zielony stary, kominek za piecem z ciosowego kamienia z balchą. Z drugiey strony pieca drzwi do kuchnie….Kuchnia porządna ze wszystkiem. U piecow blachy żelazne do pieca iedna do komnaty, a druga do izdebki do komina. Piec piekarniany pod kuchnią, a drugi do pirogów pieczenia mały. Sciany murowane, drzwi drewniane…Wchodząc z kuchni ex opposito (z przeciwnej strony) okno na ulicę gątami załatane. Wedle wschodów na gurę wschody kręcone, do których drzwi…przed izbą zasklepiono przed wszystkimi izbami, pod którym zasklepieniem przegroda od wschodów średnich drewniana z dylow, drzwi…., za którą izdebek dwie, iedna od ulice o dwie oknach, z piecem dobrem białym, u którego z izdebki blach dwie, ktoremi przytykaią piec, bo z izby palią. Drzwi ze wszytkiem porządne…Ex opposito (z przeciwnej strony) izdebka o iednym oknie…piec stary z blachą….Ganek ku tyłowi y aż na tył ciągnący się mimo, kominek murowany, który idzie ku gurze z izdebki, gdzie piwowar mieszka. Na strychu komorka iedna…”

W marcu 1670 r. Jan i Małgorzata Filmestrowie, małżonkowie dokonali wyceny kamienicy (St 29) na 15. 000 złp. Sąsiedzi: Wojciech Lendza i Wacławowicz Thesaurarius podskarbi. Opis:Qui revisis partibus Lapideae Ac Dinvensuratis muris ad distantiam octodecim millium quadringentorumnonaginta sex cubitorum; aedifica autem taxaverunt ad florenos trium millium.” – Ci, obejrzawszy części kamienicy i […] murów w odległości osiemnastu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu łokci (?) i oszacowali budynek na trzy tysiące florenów. 

W marcu 1671 r. Wojciech Lędza kupiec i Zofia, jego żona zapisali sumę 1000 złp. (wyderkaf) na rzecz Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: kamienica Wilhelma Bekera i kamienica Jana Filmestra (St. 29).

W listopadzie 1671 r. Wawrzyniec Krzeczkowicz rajca zapisał testamentem dom (St 13) Agnieszce, drugiej żonie Krzeczkowicza. Sąsiedzi: Jan Serwatowski i Paweł Lipowski.

W październiku 1672 r. Katarzyna, córka zmarłego Marcina Braszowicza i Hiacynt Hylicki jej mąż zapisali na kamienicy „Braszowiczowskiej” (St 27) sumę 1500 złp. Andrzejowi i Agnieszce Struszowiczom, małżonkom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Tabortowskich i sukcesorzy ks. Marcina Fołtynowicza, kanonika. Stan kamienicy określono jako: ex latere cocto exaeclificatae – zbudowana z cegły.

W grudniu 1672 r. Hiacynt Hylicki malarz i Katarzyna Braszewiczowna, jego żona sprzedali trzecią część kamienicy (St 27) Andrzejowi Struszewiczowi i Agnieszce Janiszkiewiczownej, jego żonie za 2500 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Marcina Fołtynowicza i Taburtowska.

W maju 1673 r. Wilhelm Innes i Elżbieta Bekierowna, małżonkowie zapisali na części kamienicy (RW 9) sumę 1500 złp. na rzecz Bartłomieja Kupinskiego. Sąsiedztwo: Jakub Wenton rajca i sukcesorzy Daniela Begina, kupca.

Opis:Hypocausto In superiori parte..a fronte Circuli Maioris usquae ad tectum, comparando, cum forniceex gradibus a parte superiori aditum habenti et celario tertio ex ingressu a foro pretercundem duo bus celaris ex latere cocto aedificantum” – W górnej części hipokaust ustawiony od przodu Wielkiego Rynku aż do dachu, z galerią, mającą wejście ze schodów w górnej części i trzeciej piwnicy od wejścia z rynku [do której to piwnicy przechodziło się przez dwie inne] zbudowanego z cegły. 

W październiku 1673 r. po zmarłym Fryderyku Bekierze, kupcu, dokonano wyceny i opisu kamienicy „Muldorphowska” (St. 29) na kwotę 20.532 złp. Sąsiedzi: sukcesorzy Wojciecha Lędzy, kupca i Konrad Kineman.

Opis: „Pierwszy sklepik pod podsieniem z scianami wzdłusz i wszerz y z zasklepieniem łokci 398, co czyni sążni 132 y łokci 2. Druga piwnica większa tak w scianie iako y przyczółkach łokci 433, sążni 142 y łokieć 1. Trzeci sklepik na kształt glinianki z scianami y z sklepieniem łokci 295, sążni 98 y łokieć 1. Czwarty ku gorze idąc z piwnic po wschodach, tylna ziemianka…w tyle w ktorey murow z sklepieniem łokci 45, sążni 15. Piaty sklepik od szyi piwniczney polewey rece tak w scianach iako y w zasklepieniu łokci 86, sążni 28 y łokci 2. Szosty szyie per oblignum (z obowiązku) idącą z schodami z scianami y z zasklepieniem łokci 144, sążni 48.Siodmy sklep gorny, sciany i sklepienie ma w sobie łokci 400 y puł, sążni 133 y łokci 2 i ½. Osma piwniczka potajemna z tegosz sklepu murowana y zasklepiona łokci 176, sążni 58 y łokci 2. Dziewiąty, sien wzdłusz y wszerz y z sklepieniem łokci 482 y puł, sążni 160 y łokci 2 ½. Dziesiąty tylny sklep ….ze sklepieniem y ze scianami łokci 350, sążni 116 y łokci 2. Jedenasty przysionek przed sklepem łokci 27, sążni 9. Dwunasty, wschody od pana Kinemana z dołu idąc wymierzone na łokci 120, sążni 40. Trzynasty sien na drugim piętrze zasklepiona przed izbą wielką łokci 300, sążni 100. Czternasty, spiżarnia z murami sklepiona przy kuchni łokci 203, sążni 67 y łokci 2. Piętnasty, kuchnia, sciany y sklepienie łokci 126, sążni 42. Szesnasty, izba od Rynku na drugim piętrze wszerz przez cały grunt y wzdłusz z pułapem połozona y scianą srednią po prusku murowaną wszerz y wzdłusz łokci 406, sążni 135 y łokieć 1. Siedemnasty na trzecie piętro wschody sklepione porachowane y wymienione na łokci 74, sążni 24 y łokci 2. Osmnasty, sien na trzecim piętrze łokci 187 y puł, sążni 62 1/2 . Dziewiętnasty, izdebka wszerz y wzdłusz łokci 130, sążni 43 y łokieć 1. Dwudziesty, podle teyze izdebki kuchenka łokci 100, sążni 33 y łokieć 1. Dwudziesty pierwszy, izba bez piecza przez cały grunt wszerz y wzdłusz łokci 267 y puł, sążni 89 y puł łokcia. Dwudziesty wtory, w scianie murow wzdłusz, wszerz y w gorze łokci 132, sążni 44. Oprocz dwoch kominow nie taxowanych….Dwudziesty trzeci, podsienia wszerz i wzdłusz y z sklepem łokci 311, sążni 103 y łokci 2…W teyze kamienicy wiązania, dachy z tylnem budynkiem cum sekreto loco – sekretne miejsce – toaleta.  

W listopadzie 1673 r. Jan Wenton i Anna Sklarzowiczowna, zona (poprzedni właściciel zmarły Stanisław Sklarzowicz) zapisali na kamienicy (RW 7A) wyderkaf 2500 złp. na rzecz Kaplicy Różańca Świętego w Kolegiacie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Andrzeja Devidsona, kupca i Wilhelm Innes.

W sierpniu 1674 r. Łukasz Kirkorowicz i Anna Faruchowiczowna, jego żona, Ormianie zapisali na kamienicy (RW 12) 600 złp. (wyderkaf) na rzecz księdza Jana Unikowskiego. Sąsiedztwo: Stefan Ałtunowicz rajca i Auxenty Owanisowicz Advocatus Iuratu Privileqiati Armenici prawnik prawa ormiańskiego. Opis: „ex latere cocto exaedificatae” – zbudowana z cegły.

W sierpniu 1678 r. Piotr Gutri patrycjusz i kupiec zamojski sprzedał kamienicę (RW 9 ?)  Janowi Achenchiffowi za 6000 złp. Sąsiedztwo: Jan Ling (Link) i a strata Lapidibus via partibus (abalten – zły odczyt) Sitam – położonej od ulicy wyłożonej kamieniami [Brukowanej] częściami.

W czerwcu 1679 r. Jan Ahenhiff sprzedał kamienicę (RW 5 A) Andrzejowi Boydowi za 6800 złp. Sąsiedzi: Jan Link i acialiter a via Strata Lapidibus-  na rogu ulicy Brukowanej.

W marcu 1680 r. Andrzej Abrek doktor teologii i scholastyk Kolegiaty i Aleksander Abrek Phil[osophiae] Dr Canon. dokonali podziału kamienicy (RW 4):

Pierwszą część obrała sobie …Pani Marianna Abrkowna Krobska

Drugą część …ksiądz Jan Abrek kanonik zamojski pleban krzeszowski

Trzecią część …Pan Mikołay Ludwik Abrek pisarz lwowski

Czwartą część Pan Benedykt Abrek

Piątą część Jmć. Ksiądz Andrzej Abrek, [scholasticus zamoscensis]

Opis:

Prima Sors – W kamienicy Abrkowskiey w Zamościu Izba przednia na gurze oknami dwoma w Rynek. Z niey komnata sklepiona piwnica pod Aptyką (Apteką) na tyle komora srednia pod gankiem puł kuchni na gurze.

Secunda Sors – w teyze kamienicy izba na tymze pietrze oknami na tył, sklepik przy komnacie przedniey Izby będący do którego chodzenie z kuchni wybić a od komnaty drzwi zamurować. Na dole sklep przedni od kamienicy Piechowiczowskiej piwnicy wielkiey połowa mniejsza po drzwi, idąc do pobocznych piwnic od schodów z kamienicy idących, do ktorey piwnicy wchod przez też schody i z kamienicy, która piwnicze tarcicami lubo drzewem od sciany do sciany poprzeg zapierac sobie na tą część. Strych nad tą że izbą tylną wszytek. Na tyle komora ostatnia od kloaki.

Tertia Sors – Izdebka górnia. Komora naprzeciwko niey z drzewa, sien między tąże komorą a izdebką eumfacultata [aedificata?] wystawiona sobie nad wszytką izbą. Primae sortis pierwsza część izby y nad sienią kuchni sklep przedni od kamienicy Grabowiczowskiey Piwniczka pod kuchnią. Na tyle podle stayni mieyszcze na komore, tak iak długa stainia, wszerz zas iako dach zastąpił.

Quarta Sors – Izba dolna oknami na tył, sklepik ciemny przy terze izbie będący. Kuchnia na przeciwko tegosz sklepiku puł piwnic wieksze aż za drzwi ku mniejszym dworu piwniczką będących asz do przegrody która ma bydz a Possesion sortis secunda [a possesione sortis secundae – do drugiej części] przepierzona, chodzenia do tey piwnice z przodu kamienicy to iest z Rynku, przez którą to piwnice wolny ma być przechod tak do bocznich pod Apteką y pod kuchnią będących piwnic iako do puł piwnicy secunda sortis komora na dole pierwsza z sieni y palcu od sciany Grabowiczowskiey przy izbie wszerz po okno wzdłuż na dwa sążnie.

Quinta Sors – Izba w Angielczykowskiej kamienicy, z niey izdebka z pieczem pułkuchni na gurze piwniczka. Winnica Abrekowska we Lwowie na Kleparowie będąca In quatuor sortes iuxta dimensurationem, In loco loci faciendam celere ma pro quinta vos sorte ogrod iako iest w sobie za Forty na Przedmieściu Janowskim Zamojskim naznacza się.

19 października 1682 r. Elżbieta, wdowa po Warterysie Tatułowiczu, kupcu i ławniku zastawiła część kamienicy (RW 16) za długi – 600 złp. na rzecz Zachariasza, zięcia Elżbiety Tatułowiczowej. Opis: „Izba murowana tylna narozna nad staynią, izdebka na gorze podle schodow y z kuchnią między tymze mieszkaniem. Sklep dolny sredni podle schodow y piwnicy murowaney pod schodami idąc na gure…”

W styczniu 1683 r. Anna Lipowska przeprowadziła wycenę dachu kamienicy Hoffanowska ? (St 15) – 60 złp. i 24 gr. Sąsiedztwo: sukcesorzy Laurenty Krzeczkiewicz i kamienica Hazowska [kamienica Jakuba Haasa – połowa] Jerzy Pauli.

W sierpniu 1683 r. Petrus Gutry zapisał na kamienicy (RW 7) 1000 złp. na rzecz Heleny Rosownej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Daniela Begina i Jan Wenton.

W marcu 1684 r. Paweł Lipowski i Anna Jablonska, żona, sprzedali kamienicę (St 15) za 3400 złp. Marcinowi i Mariannie Koniakowiczom. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów zmarłego Laurentego Krzeczkowicza  i sukcesorzy zmarłego (Gregorini)  Jerzego Pauli Prafecti Militia Germanica – oficera piechoty cudzoziemskiej.

W lipcu 1684 r. Stanisław Brzeski i Michał Brzeski, jego syn przeprowadzili wizytację kamienicy (Or 28) wycenionej na 3000 złp. Sąsiedztwo: Jan Wilczek (Or 30) i Jan Bartoszowicz (Or 26).

Opis: „…naprzod w izbie drewnianey na dole przedniey wielkiey połap y belki pod nim od sciany P. Bartoszowicza pobutwiało…w scienie pod oknami teyze izby drzewa nowego czworo alkierz z teyze izby cały zbutwiały…Dach nad izbą wielką dolna wszytek zły y krokwią połamane miejscem y rynna od P. Wilczka zła, zgoła dach wszytek podziurawiony na części….nad tą izbą wielką zapierzenie pod dachem…na strych idąc schody obdarte z opieraniem y z gontow ktoremi obite były szpodem i zbokowa. Nad strychem y nad izbą y nad sklepem dolnym affectatis od sciany P. Bartoszewicza dach nowy y rynna 4 krokwy z łatami…Połap w kącie nad izbą od sciany P. Bartoszowicza przedziurawiony wskroś …cieczenie wody z dachu nad izbą y sklepem pod nią od sciany p. Wilczka dach wszytek zły y rynna zgniła połap przegnił…W izbach w iedney u drzwi także y zamku nie masz w drugiey izbie od P. Wilczka kwatery iedney w oknie nie masz….”

W grudniu 1684 r. Jan Michał Link zapisał na kamienicy (RW 5) „Hazowska” 500 złp. na rzecz Marianny, Petrus Reinberger. Sąsiedztwo: Marcin Koniakowicz i sukcesorzy Michała i Urszuli Dykaffów.

W sierpniu 1685 r. Łukasz Kirkorowicz, kupiec i ławnik i Anna Skinderowiczowna, jego żona oraz Jan Aleksander, Katarzyna i Antoni, ich dzieci, sprzedali dom (RW 12) w Rynku Wielkim Zachariaszowi Arakiełowiczowi, kupcowi i ławnikowi oraz Zofii Warterys Jakubowiczownej (możliwe, że Tatułowiczownej?), jego żonie za 2500 złp. Sąsiedztwo: Stefan Ałtunowicz wójt ormiański i Auxenty Owanisowicz ławnik. Opis: „…z murowanymi sklepami dolnemi, scianami oboiey stron…y z przodem murowanym…”

W październiku 1685 r. ks. Franciszek Grabowicz, profesor Akademii Zamojskiej, zastawił połowę kamienicy „Grabowiczowska” (RW 6) za 1200 złp. Mikołajowi Barth’owi i Mariannie Romanowczykownej, żonie. Sąsiedztwo: olim (niegdyś) Andrzej Abrek i Auxenty Owanisowicz, kupiec.

W listopadzie 1685 r. Mikołaj Barth, krawiec przeprowadził inwentaryzację kamienicy „Grabowiczowskiej” (RW 6). Sąsiedztwo: kamienica „Abrkowska” i Auxenty Owanisowicz.

Opis: „Naprzod w izbie na gorze ku Rynkowi okna dwie….drzwi dębowe u izby y komnaty….okienek dwie z komnaty do izby y do sieni. Piec nowy zielony w izbie….Podłoga w izbie, połap drzewiany z wierzchu. Przed izbą tąsz sięn…okien dwie w teyze sieni…Połap także dobry nad sienią oprocz przyczołka w teyze sieni…W kuchni piec do pieczenia chleba. Z tey sieni drzwi na izbę dolną sklepioną….Na teyze izbie scian dwa nie masz, tylko dwie murowane od miedze kamienice Pana Krobskiego y od zachodu słonca. A od wschodu słonca y od sieni P. Axentego tarcicami tylko założone sciany. Wschody z sieni przerzeczoney na strych dobre z drzwiami….y dach nad temisz wzwysz opisanemi mieszkania częściami wszytek nieobry, bo z gontow opadł barzo, krokwie stare łaty nad …całe. Rynna od miedze Pana Krobskiego nowa nad izbą dolną, druga rynna nad mieszkaniem od Rynku….mur tam pod nią cale zbutwiały, drzwi na tąż rynnę….schody z gornego mieszkania na doł idące, u nich z gory samey drzwiczki w balaski….y ponad niemi balasy toczone, y od dołu poręcze….posrodku tychze schodow drzwi….przy nich izdebka sklepiona drzwi u niey ….okno…W teyze izdebce sklepik murowany, ze wszystkich stron, wchodząc do sieni na samym dole z podsienia….Do piwnice drzwi…schody dobre w niey y drzwi drugie wpoł schodow….Kominy wszytkie murowane dobre. Sciany obie pobocznie w izbie y w sieni, trzecia w srodku mieszkania ponarysowały się.”

W styczniu 1686 r. Piotr Reyneberger aptekarz i Marianna jego żona zapisali na części kamienicy (St 17) zwanej „Hazowską” sumę 1000 złp. na rzecz Jana Tuszynskiego.

W styczniu 1686 r. Dominik Smolenski i Zofia Fołtynowiczowna jego żona, córka zmarłego Kazimierza Fołtynowicza sprzedali część kamienicy (St. 25) za 525 złp. Stanisławowi Niewieskiemu doktorowi Filozofii, Fizyki i Astronomii, profesorowi w Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: na rogu z drogą publiczną i z kamienicą Smolenskiego.

W lutym 1686 r. Jerzy Pauli sprzedał kamienicę (St 17) za 3000 złp. Piotrowi i Mariannie Reynebergerom. Sąsiedztwo: Marcin Koniakowicz ławnik i sukcesorzy Michała i Urszuli Dykaffów.

W lutym 1686 r. Jakub Dawidson, kupiec i jego żona Elżbieta sprzedali kamienicę (Koł 2) za 2500 złp.  Reynoldowi Brys’owi kupcowi i jego żonie Annie. Sąsiedztwo: kamienica Wilhelma Forbesa i acialiter a Platea Publica sub Praetoris Zamoscensi  – narożna od ulicy publicznej przy ratuszu.

W czerwcu 1686 r. Jan Fołtynowicz i Katarzyna jego żona sprzedali część kamienicy za 400 złp. (St. 25) Stanisławowi Niewieskiemu rektorowi Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: na rogu droga publiczna i kamienica Zamoyskich „Braszowiczowska”.

Opis: „celarium muru tum, dno hypocausta sibi opposite In superiori parte cum Libero usu culinae In contignatione” – (zły odczyt z akt) „piwnica również w ścianie, piętro hipokaust naprzeciw siebie. W górnej części z możliwością swobodnego korzystania z kuchni. Na piętrze” (tłumacz Google).

W czerwcu 1686 r. Jan Bartoszowicz ławnik zapisał na kamienicy (Or 26) sumę 600 złp. Marcinowi na Zamościu Zamoyskiemu. Sąsiedztwo: kamienica „Rudomiczowska” (Or 28) i kamienica „Aryewowiczowska” (Or 24).

We wrześniu 1686 r. Wojciech Franciszek Wesołowski i Marianna Mengantówna, jego żona oraz Kazimierz Menganty i Katarzyna Mengantowna, żona Stanisława Żuchowskiego sprzedali część kamienicy (St. 19) za 3900 złp. Janowi Miroczyńskiemu rajcy i Elżbiecie Mengantownej, jego żonie.

W grudniu 1686 r. Jan i Hiacynt Pruszkowscy, bracia, synowie zmarłego Andrzeja Pruszkowskiego Pocillatori Culmensi –  podczaszego chełmińskiego, przekazali (donacja) dom Marcinowi Zamoyskiemu. Kamienicę (St. 23) darował Pruszkowskiemu Andrzejowi Jan Zamoyski (III ordynat) w 1657 r. Sąsiedztwo: Piotr Leysk i na rogu droga publiczna. Była to tzw. Kamienica „Skarbowa”.

W lipcu 1687 r. Elżbieta Fołtynowiczowa, wdowa po Andrzeju Budzynskim, córka zmarłego Kazimierza Fołtynowicza sprzedała część kamienicy (St. 25) „Fołtynowiczowskiej” Stanisławowi Niewieskiemu za 350 złp. Sąsiedzi: kamienica Zamoyskich i na rogu droga publiczna.

W lipcu 1687 r. Jan Fołtynowicz, syn zmarłego Kazimierza Fołtynowicza i Katarzyna Szwarcowna, żona sprzedali kamienicę „Fołtynowiczowską” (St. 25) za 400 złp. Stanisławowi Niewieskiemu. Sąsiedztwo: Kamienica Zamoyskich i na rogu droga publiczna.

We wrześniu 1687 r. Antoni i Zofia Ponawowie przeprowadzili wizję kamienicy (St 27) w stanie desolata (opuszczonym). Sąsiedztwo: sukcesorzy Grabowicza.

Opis: „Naprzod nad podsieniem sklepienie porysowane y nad oknem sciana alias mur przepadły przy sklepie…W izbie wielkiey był ganek drewniany, piec dobry, okna dobre…Z izby pomienioney do alkierza drzwi, podłoga w alkierzu nowa, piec biały, dwa okna….Komina gzymsowego nie masz, który był…Z alkierza do sklepu ku podsieniu drzwi nowe…podłoga alias posadzka z tarcic …U sklepu drugiego od sciany sukcesorow P. Grabowicza w oknie z wierzchu kamien ciosowy na wpoł przepadły….za tym sklepem ku izbie wielkiey dolney u sklepu ciemnego drzwi…W kuchni piec do chleba pieczenia oraz y do gotowania….Izdebka na tyle przechylona, drewnianych scian trzy….Sciany trzy są iedney komory, drugiey cale nie masz. Wschodow do gury drzwianych nie masz, które były….Na gorze izdebka, było w tey izdebce przepierzenie z tarcic. Nad sienią, podsieniem y sklepami strych, gdzie posadzka z tarcic na ligarach….”

W styczniu 1688 r. Kazimierz Fołtynowicz, syn zmarłego Kazimierza Fołtynowicza sprzedał część kamienicy (St 25) za 400 złp. Stanisławowi Niewieskiemu. Sąsiedztwo: na rogu i kamienica „Braszowiczowska” (Zamoyskich).

W maju 1688 r. Zachariasz Arakiełowicz kupiec ormiański i ławnik zapisał na kamienicy (RW 12) 750 złp. na rzecz Marcina Zamoyskiego. Sąsiedzi: Auxenty Owanisowiecz i Stefan Ałtunowicz prawnik.

W listopadzie 1688 r. Elżbieta Warterysowna, wdowa po Wartersysie Tatułowiczu, kupcu i ławniku oraz jej synowie: Antoni, Zachariasz, Mikołaj i Axenty, wydzierżawili część kamienicy (RW 16) na trzy lata za sumę 3000 złp. Baltazarowi Wandro (Wandery). Usytuowanie: od ulice publicznej w Rynku Wielkim narożna. Sąsiad: Stefan Ałtunowicz , ławnik.

W kwietniu 1689 r. Baltazar Wandery, kupiec dzierżawca części kamienicy (RW 16) narożnej w Rynku Wielkim przeprowadził inwentarz tej części kamienicy. Sąsiedztwo: Ałtunowicz.

Opis: Naprzod sklep gorny sklepiony narozny z dwoma drzwiami…iedne z podsienia, drugie do sieni….Z sieni okno na przedzie…W tymze sklepie okno na ulicę….Piwnica pod srzednim sklepem, do ktorey z sieni drzwi, schody dobre, y na dole u teyze piwnicy drzwi…W stayniey drzwi tylne alias wrota….w tey stayni okna…Item izba wielka na gurze, w rynek okna dwie, a trzecie na ulice, w alkierzu czwarte zewnątrz, nad oknem ulicznym mur się narysował. Item nade drzwiami idąc do alkierza mur się porysował od okna, także y z drugiey strony tychze drzwi mur porysował się az do pułapu. Piec stary kaflowy biały bez koron na wierzchu. W scianach dwoch w murze szaf dwie…Item w alkierzu drzwi…. W tymze Alkierzu mur nadrysowął się od sciany Pana Ałtunowicza. Połap tak w izbie iako y w alkierzu y bałki między niemi, w izbie wzdłusz pięc bałkow porysowały się. Przy teyze izbie kuchnia murowana Az do gory, sklepiona, z zelaznemi ankrami dwoma nad kominem, z oknem na ulice, z piecem chlebowycm całym, drzwi w niey dobre…Item sien naprzeciwko teyze kuchni….Item Komorka na strych idączy pod schodami, u niey drzwi, schody na strych całe z balaskami drewnianemi toczonemi, u nich drzwi dobre…Strych nad temi gmachami….Dach potrzebuie poprawy, rynien dwie….Tamze na strych Komorka bez drzwi, w izdebce gorney okien dwie, piec stary….Połap dobry z balkami. W sieniach balki od wielkiey izby począwszy Az do izdebki z pułapem. U miejsca sekretnego w scienie od pana Ałtunowicza mur porysowany, okienko ku ulicy na sekretnym miejscu…”

We wrześniu 1690 r. Zachariasz Arakiełowicz i Zofia Tatułowicz, małżonkowie, zapisali na kamienicy (RW 12) 1000 złp. (wyderkaf) na rzecz księdza Jana Krikowskiego, dziekana i infułata zamojskiego, proboszcza szczebrzeskiego. Sąsiedztwo: Auxenty Owanisowicz i Stefan Ałtunowicz.

 W styczniu 1692 r. Seweryn Kuszynski i Anna Przybysławska, małżonkowie scedowali część domu (RW 2) – Kamienica Piechanowiczowska – na rzecz Franciszka Jana Bienieckiego. Sąsiedztwo: sukcesorzy Kazimierza Andrzeja Abreka (Kazimierz jak dotąd nie odnotowany).

W lutym 1692 r. Wilhelm Forbes sprzedał kamienicę (Koł 2) Elżbiecie Forbesownej. Sąsiedzi: Rejnholdi Brus, racja zamojski i Jakub Sarbiewski wojewoda mazowiecki.

W październiku 1692 r. Jan Miroczynski i Eliza, jego żona zapisali na kamienicy „Dykaffowska” (St. 19) 400 złp. na rzecz Mikołaja Menganty. Sąsiedztwo: Piotr Reynebergier i Piotr Leydyparte (możliwy zły odczyt – Leysk parte?).

W listopadzie 1693 r. sukcesorzy zmarłego Daniela Begina podzielili kamienicę (RW 11) „Beginowską” na 4 części. Sąsiedztwo: pennes Innesowska i na rogu.

Opis:

Pierwsza część: należąca panu Mikołajowi Beginowi. Izba z komnatą na górze wesrodku okien w ulice patrząca z połowicą kuchnią przy teyze izbie stojącą y z strychem nad pomienioną izbą z belkami i z scianką do niegosz należącą i ze sklepem na dole naroznim po prawey rece do kamienicy wchodząc leżącym y połowę piwnicy na przedzie.

Druga część: należąca panu Andrzejowi Beginowi. Izba w teyze kamienicy w Rynek z komantą z połowicą kuchnie na gorze y z połowicą strychu nad tąż izbą y z połowicą piwnicy na przedzie y sklep tylny na Rogu leżący w teyze wzwyż rzeczoney kamienicy.

Trzecia cześć: należąca pannie Elżbiecie Beginowney. Trzecia izba dolna z komnatą y sklepikiem nad sionką leżącym y z kuchnią przy pomienioney izbie y połowicą piwnicy pod tąż izbą y połowicą strychu nad izbą w rynek patrzącą oknem.

Czwarta część: należąca na pannie Annie Szpaldyngowną albo na pozostałych sukcesorow tey. Czwarta tylne mieszkanie na gorze z kuchnią y z sionką na niejże z sklepem na lewey ręce leżącym po prawey ręce y połowicą piwnicy pod dolną izbą….

W styczniu 1694 r. Jan Acheniff i Mikołaj Begin sprzedali część kamienicy (RW 11) „Beginowskiej” za 3000 złp. Tomaszowi Teylerowi i Elżbiecie, jego żonie. Sąsiedzi: na rogu i sukcesorzy nieżyjącego Strenui Vilhelmi Innes  Praefecti militum, dowódca wojskowy.

W czerwcu 1695 r. Jan i Marianna Bartoszowiczowie, małżonkowie, zaciągnęli pożyczkę w wys. 5000 złp. na wykończenie kamienicy (Or 26) pod zastaw jej części od Jerzego i Ewy Doroszowskich. Sąsiedztwo: OO. Dominikanie Konwentu Janowskiego (Or 24) i Michał Brzyski (Or 28).

Opis: „Sklepy dwa gornie z podsieniami, pod tymisz dolnie…, y trzeci pod izbą wielką, kuchnią, alkierzem sklepionym, tył staynia, strych nad izba wielką z cegły y wapna…dla zsypywania zboża. ”

W lipcu 1696 r. Jan Bartoszowicz rajca przeprowadził oględziny kamienicy desolatione et ruina (Or 26). Sąsiedztwo: Mikołaj Barth krawiec i Myszkowski Comitis Pinczoviensis –  margrabia na Pińczowie.

Opis: „Na podsieniu filary trzy mokre, sciany mokre, dach zły. Item w sklepiku po prawey ręce wchodząc Do tey kamienicy mur naprzeciwko pieca zamokły, nad okny y drzwiami porysowany. Item sklepow dolnych iest dwa…okno na podsienie idące….Nad szyią gornią mur powypadał, wschodow cale w nich nie masz.”

W lutym 1698 r. ksiądz Andrzej Abrek darował lapidea antiquitus „Angielczykowska” dictakamienicę zwaną dawniej „Angielczykowską” (RW 4) Mikołajowi Ludwikowi Abrekowi (bratu Andrzeja Abreka) i Wiktorii Krallownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Piotr Reineberger rajca i Piotr Leisk kupiec.

15 lutego 1698 r. zmarły Warterys TatułowiczBaltazar Wandrys – właściciel zapisu – przekazanie zapisu części na kamienicy (RW 16) – 800 złp. na rzecz Jana Tuszynskiego podstolego żytomirskiego. Sąsiedztwo: Stefan Ałtunowicz. Usytuowanie kamienicy: w Rynku Wielkim od ulice publiczney narożny. Opis: „Izba wielka z alkierzem y sienią, okna w Rynek, kuchnia, strych nad tąż izbą y piwnica dolna pod sklepem średnim…”

W czerwcu 1700 r. Jan Kanty Wilczek, rajca i Marianna Wilczkowa, jego żona, zapisali na kamienicy (Or 30) 200 złp. na rzecz Kaplicy Bractwa Literackiego w Kolegiacie. Sąsiedztwo: Michał Brzyski, rajca (Or  28).

W październiku 1700 r. Zofia Dyakowska, wdowa po Kazimierzu Dyakowskim Regentis Grabowecensiszarządca grabowiecki  i Marianna Bartoszowiczowa, wdowa po Janie Bartoszowiczu kupcu, dokonała wyceny kamienicy „Bartoszovina” (Or 26) – 1678, 25 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Bekiera kupca i Mikołaj Barth, krawiec.

W marcu 1701 r. Sebastian Łyszkiewicz rajca zapisał na kamienicy (St 11) 300 złp. na rzecz Bractwa Różańca Świętego. Sąsiedzi: sukcesorzy Tomasza Lewkiewicza i Aleksander Brzyski, aptekarz.

W styczniu 1702 r. sukcesorzy Piotra Gutrego sprzedali kamienicę (RW 9) za 1500 złp Irż Ickowiczowi Jazłowieckiemu. Usytuowanie domu: In Circulo foro publico Platea magna Arcensina rynku na dużej ulicy Zamkowej. Sąsiedztwo: Jackowski i dom „Złotorowiczowski”.

W grudniu 1702 r. Benedykt Antoni Abrek, syn zmarłego Andrzeja Abreka i Dorota Moroowna, jego żona, scedowali część kamienicy „Abrkowskiej” na rzecz Adriana Krobskiego doktora prawa i rektora Akademii Zamojskiej oraz jego żony Marianny Abrkownej (siostry Benedykta Antoniego). Kamienica znajdowała się we wschodniej pierzei  Rynku Wielkiego (ad Orientem), (RW 4). Sąsiedztwo: zmarły Szymon Piechowicz i zmarły Wojciech Grabowicz (po nim Kazimierz Lubecki rajca).

Opis: ..”hupocaustum inserius teusteras In partem posteriorem habeus, sornicem parvum sine senstris circa illud hypocaustum sit tam, culinam ex opposito istigmet sornicis et medium cellarium…” – (zły odczyt z akt) …mająca hipokaust w tylnej części (?), mała galerię bez okien umieszczoną wokół tego hipocaustu naprzeciw kuchnię (?) i średnią piwniczkę…”

W lipcu 1703 r. Elżbieta (Eliza?) Miroczynska, wdowa po rajcy Janie Miroczynskim, żona Jana Ulanowskiego i jej syn Jan Miroczynski zapisali na części kamienicy (St. 19) 330 złp. Tomaszowi Franciszkowi Orminskiemu lekarzowi medycyny i Teresie Krobskiej, jego żonie. Sąsiedztwo: Piotr Reyneberger i Piotr Leysk, kupiec.

W lipcu 1703 r. Wilhelm Tawus, kupiec i Helena Rosowna, małżonkowie scedowali kamienicę „Gutrowiana”  (RW 9) na rzecz Antoniego Koniakowicza aptekarza i Anny Gutrownej, jego żony. Sąsiedztwo: acialiter a via publica seu Platea Lapidibus strata dom narożny przy ul. Brukowanej i sukcesorzy Linkowskich.

W październiku 1703 r. Akademia Zamojska scedowała prawa do kamienicy „Gutrowskiej” (RW 9) za kwotę 2500 złp. na rzecz Jerzego Zagrzewskiego, kupca. Sąsiedztwo: na rogu  ul. Brukowanej i sukcesorzy Jana Michała Linka majora artylerii.

W maju 1705 r. ordynat Tomasz Józef Zamoyski zaciągnął pożyczkę pod zastaw kamienicy „Skarbowej” (St. 23) w wysokości 7000 złp. od Jana Wyżyckiego chorążego kijowskiego i starosty bracławskiego. Pieniądze były potrzebne ordynatowi na utrzymanie ludzi w fortecy.

W roku 1707 r.  Michał Brzyski rajca zapisał testamentem kamienicę (Rudomiczowska) żonie Annie i córce. Sąsiedztwo: sukcesorzy Doroszowskich i zmarły Kanty Wilczek.

W grudniu 1707 r. Marianna Brzyska, wdowa po Michale Brzyskim przeprowadziła inwentaryzację kamienicy (Rudomiczowska).

Opis: „Naprzod widzieliśmy budek dwie, między filarami…Wchodząc z Rynku do kamienice po lewey stronie, budka nowa szynkowna. Item w teyze kamienicy sklepow dwa przednich porządnych, po prawey rece komorka od sklepu, przy tey komorze kuchnia z piecem chlebowym. Item po lewey ręce schody na gorę…Komorka iedna w sieni. Item w teyze sieni magiel przy schodach, izba na dole z zapierzonym alkierzykiem, w którym to alkierzyku drzwi na dwoie się otwieraią, piec w izbie dobry, okna dobre tak w izbie, iako też y w alkierzu…W sionkach na gorę idący schodki, na tyle izdebka z piecem zielonym, kaflowym, y z piekarnianym…okna dobre….drzwi z zamkiem, wrota z tego zatyłku na solny rynek, przy tych wrotach miejsce potrzebne iest pobudowane, przy wrotach gorka na złożenie siana. Wchodząc zas do gornych gmachow na przedzie wymurowanych, po schodach, są około tych schodow poręcze z balasami toczonemi, tam wszedłszy, widzieliśmy po lewey rece izdebkę murowana porządną, ale piec zdezelowany z oknem….z tey izdebki sklepik ze drzwiami porządnemi, po prawey rece izba murowana, okien dwie.., przykomorek z teyze izby iest zdezelowany, drzwi z zamkiem do teyze izby, w sieni okna zdezelowane, połap dobry, tak w sieni, iako y w izdebkach….w teyze sieni kuchienka zapierzona, z kominem, do tychze izdebek należącym. Strych widzieliśmy zdezelowany. Sklepow dwa dolnych alias piwnic.”

W lipcu 1709 r. Piotr Reynebergier, rajca, zapisał testamentem kamienicę (St. 17) żonie Mariannie i trzem synom: Michałowi, Ambrożemu i Aleksandrowi. Sąsiedztwo: zmarły Antoni Koniakiewicz i Pani Miroczynska.

W sierpniu 1710 r. przeprowadzono inwentaryzację i wycenę kamienicy „Koniakowiczowskiej” (St 15) przez sukcesorów Koniakowiczów. Ruchomości i nieruchomości oszacowano na 7500 złp. Sąsiedzi: Aleksander Brzyski, rajca i sukcesorzy Reynebergierow.

Opis: „…Sklep od sukcesorow Reynebergierowskich …okna żelazne u tego sklepu,…drzwi kamienne y okna. Apteka murowana….., drzwi żelazne, odrzwi kamienne i okna…Sklepienie w sieni wedle kuchni, kratka nad nim … Sklepik podle sklepu wielkiego….Kuchnia od sukcesorow Reynebergierowskich….arkada z przodu…Sklepienie w sklepiku…piec w izbie z fundamentem….Izdebka tylna, sciany u tey izdebki od ulicy….okna, piec z fundamentem, …powałaSciany od sukcesorow Reynbergierwoskich z fundamentem…Sklep dolny pod izba wielką z oknami…schody…Piwnica od sukcesorow Reynbergierowskich, piwnica druga od Pana Aleksandra Brzyskiego…Wychodząc z piwnicy sklepik mały przed wschodami, drzwi troie….Studnia drewniana…Okiennice, drzwi, kraty, gront, studnia, piece, powała, okna sklane czynią złotych 1442…Murow samych wszystkich …złotych 3675 (wartośc całej kamienicy – 5117 złp.).

We wrześniu 1711 r. ordynat Tomasz Józef na Zamościu Zamoyski przeprowadził wizytacje kamienicy „Niewiesciana” (St. 25) w stanie desolata (opuszczonym).

Opis: „…studnia murowana…a z wierzchu przykrycie zgorzało, mury na tyle z tynku od ognia opadły….w izdebce okno złe, gliną zalepione, do drugiey izdebki drzwi stare, drzwi na tył…, do Gorkich izb idąc deski drewniane na gradusach murowanych drugiech ku wierzchu złe, na strych schodow nie masz, na podsieniu przymurki dwa złe…

W drugiey kamienicy przeciwko OO. Franciszkanom Zamojskim dwie kloaki na sklepach dolnych postawione, od których w iednym sklepie dolnym ciemnym sklepienie wypadło y ziemia się wali.”

W grudniu 1710 r. Marianna Wilczkowa, wdowa, wyceniła kamienicę (Or 30) „Wilczkovianae” na sumę 15008, 27 złp. Sąsiedzi: Marianna Szteyerowiczowa.

Opis: „Zeszedłszy do kamienicy Wilczkowskiey podsienia z sklepem od ratusza…okiennice i drzwi żelazne…Drzwi do sieni…Drugi ex opposito sklep, drzwi i okiennice…Sklepienie w sieni między temi sklepami…sklepienie przed izbą wielką…Izba dolna z kuchnią sklepioną …w tey izbie piec kaflowy z fundamentem, okna…Z tey izby wychodząc alkierz…powała z przegrodą drewniana, posadzka, drzwi, okna…Sklep tylny, posadzka, okno okowane drzwi…Sklepik dolny w izbie drugiey….drzwi do tego sklepiku, schody….Gront na którym izby, alkierz, sklepik tylny dolny, piwnica y gmachy gorne stoią…Piwniczki naprzeciwko schodow dwie z przysionkiem, idąc do wielkich piwnic y piwnicy od rynku z schodami….Piwnica wielka pod izbami….Izba na gorze nad podsieniem….powała z przegrodą, y posadzką In parte murowaną, In parte drewniana….Piec z fundamentem, piec chlebowy, dwa piece kaflowe…komin wielki między izbami murowany, okna, w teyze izbie drzwi z odrzwiami dębowemi…Druga izba ex opposito….powała z posadzką, okna, drzwi,,,piec z fundamentem. Izdebka tylna na gorze murowana….powała z posadzką, okna, piec kaflowy z fundamentem y piecem chlebowym…Na strychu izba…powała, okna, drzwi…druga izdebka…Komin między temi izbami…trzecia izdebka….kominek, pował w izbach trzech y przepierzenia…Drzwi na gorze do każdego mieszkania. Koronki około kamienicy na trzecim piętrze z murami, co się opiera dach…Kominow dwa należących do trzeciego pietra…naprzeciwko tey izby fundament z piecem chlebowum….Na strychu fundamentow dwa, piec chlebowy y komin szafiasty…Izba drewniana na tyle z alkierzem …fundament z piecem kaflowym y komin, drzwi okna….”

W październiku 1711 r. Andrzej Wilczek zapisał na kamienicy (Or 30) ex opposito Praetoriae – z przeciwnej strony Rratusza  – sumę 3000 złp. na rzecz Marianny Arakiełowiczowej, swojej żony.

W październiku 1711 r. Józef Tomasz na Zamościu Zamoyski darował kamienicę (St 25) Tomaszowi Saryuszowi Łaźnińskiemu i Teresie z Święcickich, jego żonie. Sąsiedztwo: Niewiescy i Lausch, kupiec.

W grudniu 1711 r. sukcesorzy Niewieskich wycenili kamienicę „Niewiesciana” (St 25) na 13. 898, 15 złp. Sąsiedztwo: część kamienicy Jakuba Wazowskiego.

Opis: „…Sciana od Rynku z facjatą….filarow półpieta z fundamentem….sklepienie w podsieniu….Wchodząc do kamienice sklep, okno kamienne z drzwiami…Drugi sklep po lewey ręce, okna kamienne i odrzwiami…, portal kamienny… Drzwi żelazne do kamienicy…Sciana poprzeczna na schody idąc po prawey ręce….Izdebka tylna po lewey ręce, odrzwi kamienne ze drzwiami drewnianymi, okno, piec …Izdebka tylna po prawey ręce odrzwi kamienne ze drzwiami drewnianemi, okna, piec…Podle tey izdebki sklepik ciemny….odrzwi kamienne ze drzwiami drewnianemi….Sciana tylna od wodnego rynku…drzwi na tył,  studnia murowana…, Schody do gornych izb, odrzwi, drzwi…kratka w scianie przy schodach…Izba wielka na gorze z alkierzem….piec, odrzwi kamienne dwoie…okna, piec w wielkiey izbie…drzwi do alkierza….piec w alkierzu, okna…Posadzka w wielkiey izbie y w alkierzu, połap w wielkiey izbie, drzwi do wielkiey izby …Izdebka tylna na gorze, połap, posadzka….Okien w tey izdebce y pieca nie masz, odrzwi od ognia się potrzaskały….kuchnia, schody na strych, kominy…Dach z wiązaniem, rynwami….Piwnica tylna od pana Wazanowskiego, …w tey piwnicy kratek dwie…Piwnica przednia od Rynku, schody zepsowane…filarow trzy na których sklepienie leży…Piwnica od ulicy z wchodu…schody, drzwi..Piwniczka mała, z tey piwnicy pod schodami, które z sieni idą…Schody, drzwi na tych schodach…Krata z tey piwniczki na tył…Staynia większa, staynia mniejsza…Wrota od tyłu…Krata do tylnych drzwi wyjęta…”

W maju 1713 r. Daniel Dawidson sprzedał część kamienicy (RW 7?) za 1400 złp. Valterius’owi Ogielwo (poczciarz Walter Ogilvy, Szkot) i Elżbiecie Dawidsonownej, małżonkom. Sąsiedztwo: kamienica narożna i Anna Wentonowna.

W maju 1714 r. Ambroży Reynebergier zapisał na kamienicy (St 17) sumę 1200 złp. na rzecz brata Michała Reynebergiera militus-  żołnierza – Sacra Regina Maiestatis – w służbie królowej. Sąsiedzi: Kazimierz Lubecki prawnik i sukcesorzy Miroczynscianorum parte.

W marcu 1718 r. Elżbieta, żona zmarłego Jana Miroczynskiego zapisała na hipotece kamienicy (sors – na części) (St. 19)  1000 złp. na rzecz Jeremiego Wandry. Sąsiedztwo: Ambroży Reynbergier i Daniel Leysk, doktor medycyny.

We wrześniu 1731 r. Jakub atque Ingenuus Georgiu (Ignacy Jerzy?) Lauschowic i Zuzanna Lauszow, córka zapisali część kamienicy (St. 29) Michałowi Sororio – siostrzeńcowi i Katarzynie Lauschowney Berentom. Sąsiedztwo: Vilhelm Oard i kamienica Lendzoviana.

W czerwcu 1735 r. Aleksander Młodecki darował kamienicę w Rynku Wielkim (St. 27) Jakubowi i Krystynie Piotrowskim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Niewieskich i kamienica Berentów (7/7a St 29).

W kwietniu 1741 r. Karol Kochanowski przeprowadził wizję kamienicy „Arakiełowiczowskiej”  (RW 12). Sąsiedzi: sukcesorzy Owaniszowiczów i sukcesorzy Balejowiczów.

Opis: „Naprzod przed kamienicą budka drewniana…wchodząc do kamienicy drzwi…w tyle gura pusta nad sklepami murowanemi y podsieniem bez okien, powały y podłogi, tylko trzy sciany murowane…Ex opposito nad izbą gora drewniana przy ktorey spichlerzyk…Dach nad cała kamienicą zły…W kuchni na dole komin zły…W izbie dolney piec zły i okna, w alkierzu okna złe…Od tyłu wrota złe…Na gore do tylnego mieszkania schody złe i drzwi…Drzwi na ganek i odrzwi złe, schody na doł zgniłe…Dach nad tylnym mieszkaniem y rynny złe.”

W czerwcu 1742 r. ks. Józef Langiewicz dr filozofii, prepozyt Kaplicy Bractwa Literackiego w Kolegiacie, sukcesor Mateusza Langiewicza, przeprowadził wizję kamienicy (St. 25) „Niewiesciana”. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Sardowskiej ?

Opis: „Widzieliśmy …piwnice pod kamienicą z Rynku, schodow nie masz, drzwi ani z wierzchu ani na dole nie masz. Wchodząc do kamienice z podcienia, drzwi żelazem obite stare…w sklepie po prawej ręce po scianach wilgoć, posadzka murowana popsuta mieyscami….po teyze stronie mur w alkierzu niedobry, drzwi drągiem do tego ciemnego alkierza załozone…Do izby po teyze stronie drzwi…piec kaflowy zielony wali się, okna …Na tył drzwi sosnowe…na tyle kloaka funditus zroynowana…Mur po prawej stronie od ulicy popadany….Wchodząc do teyze kamienicy po lewey ręce w sklepie posadzka murowana…z tegosz sklepu dziura do szyi piwniczney, drzwi do piwnicy z sieni…Schody do niey funditus złe, W izdebce od tyłu drzwi po teyze stronie złe….okna…posadzki nie masz, komin wali się. Drzwi na gorze swoiste…posadzka cała murowana na dole…Wchodząc do izby na gorę drzwi sosnowe stare …W teyze izbie połap zły przez który cieknie ..Piec biały cały …W alkierzu piec zły bielony, okna złe…Wchodząc na gorę schodow nie masz bo wygorzały…Mury od wierzchu walą się…Rynny stare….Okno na ulicę złe przeciwko kuchni, okna na tył na …odrzwiami nie masz, w izbie po lewey stronie piec kaflowy zielony, okno złe, w drugiey izbie pieca nie masz, tylko piekarski, okien nie masz, połap nowo oblepiony, drzwi …..Kuchnia zła….Posadzka w sieniach zroynowana….”

W sierpniu 1742 r. Krzysztof Takiesiewicz (Takiesowicz?), patrycjusz zamojski zapisał na kamienicy (Or 22) 1000 złp. Biłogayskim małżonkom. Sąsiedztwo: kamienica (Or 24) sukcesorów Faruchowiczów i dom (Or 20) Streckich małżonków.

We wrześniu 1742 r. Katarzyna Berendtowa, żona Michała Berendta, kupca, przeprowadziła wizję kamienicy „Zakrzewsciana” (RW 5A) desolata – opuszczonej. Sąsiedztwo: Kamienica „Linkowsciana”.

Opis: „Naprzod wchodząc do izby w Rynek okna maiącey drzwi dębowe fasowane….w tey izbie okien czetry…Piec  kaflowy biały bez koronki y kafle miejscami spodem powybieiane…podłoga stara, połap stary, do komina zatuła cała. Drzwi do alkierza dwoiste…okno…Kuchnia przy tey izbie, drzwi do niey …Piec piekarski nadpsuty, komin u góry skrzywił się …Okien dwie…połap zły bo zgnił, piec kaflowy biały zły…posadzka murowana zła..Drzwi do alkierza złe…okien dwie starych złych, połap zgnił. Drzwi z alkierza do sieni….posadzka murowana popsuta,…Kuchnia przy tey izbie, do ktorey drzwi złe…kuchnia zła, komin wali się y kapa upadła. W sieni okien dwie złych. Schody na gore w Rynek dobre. Izba na gorze do ktorey drzwi złe, piec zielony zawalony, okna…podłoga zła, połap zgnił. Drzwi do alkierza…okno wybite…Schody nad tąż izbą dobre, na gorze stare. Rynna stara. …Komorka ciemna przy schodach do ktorey drzwi..Schody na drugie gore, na tył drzwi…Dach nad sienią dobry, nad izbą tylną stary reperacyi potrzebuie. Na tyle sciany pogniły, posadzki nie masz, klepka rozebrana. Dachu nie masz, tylko slad ze byli komorki y dach, Schody na doł dobre, drzwi…dobre. Sklep murowany na dole, okna w podsienie maiacy malowany, do niego drzwi dębowe…malowany niebiesko cały. Drzwi do piwnicy z sieni żelazne…schody od spodu złe….drzwi do drugiey piwnicy…drzwi trzecie w Rynek, wszystkie zgniły. Schodow funditus nie masz…Budka nad temiz schodami zła.”

W czerwcu 1743 r. Krzysztof Takiesowicz, syn zamrłego Szymona Takieszowicza, rajcy i Anny małżonków sprzedał za 6000 zł (lub za 600 zł.?) kamienicę „Takieszowiczowską” wcześniej nazywaną  „Sułtanowską” (Or 22) Łukaszowi Derbedraszewiczowi, notariuszowi zamkowemu i Helenie, jego żonie. Kamienica była w „ruinie” i sąsiadowała z kamienicą sukcesorów Faruchowiczów (Or 24) i Strecckich (Or 20).

W styczniu 1745 r. Jan Lubecki zapisał 900 złp. na rzecz Hasse na kamienicy „Lubecciana” (RW 6) Sąsiedztwo: sukcesorzy zmarłego Tomasza Ormienskiego i sukcesorzy zmarłego Michałowscianorum.

W lipcu 1752 r. Anna Stachurska wdowa po Antonim Stachurskim sprzedała kamienicę Abrkowską (RW 4)  za 1300 złp. Józefowi i Mariannie de Zalescys (Zaleszczyki?) Beginom. Sąsiedztwo: honorata-sławetna Franka wdowa i kamienica rajcy Jana Lubeckiego.

W październiku 1755 r. Jan Reynberger ławnik lubelski przeprowadził wizję kamienicy „Reynbergerowiana” (St 17).

Opis: …”gdzie na gorze w izbie dużey okna dobre w Rynek maiący belek ieden we środek przełamany żelazem okowany drzwi do kuchni stare, nad drzwiami kuchennemi mur wisi popadany deszczką podparty, w oknie w kuchni mur rozpadnięty y zwierzchu spadany w ganku wiązanie złamane w kuchni piec zły…do komorki nade drzwiami sztuka muru wisi, sciana odwiązana odstapiła y nachyliła się ku ziemi, sciana ku tyłowi w murze spadana wskroś z komorki swici się, y rog całey izdebki rozpadniony, sciana w murze od tyłu na miedzy pani Raczynskiey znacznie we dwoch miejscach spadana gdzie głowa wleść może, w izdebce tylney sciana odstąpiła y rysa w kącie znacznie spadana, nad oknem mur spadany , w drugiey izdebce nad oknem spadany y wcale ku ……..nakłoniła się sciana komin zruynowany, y cale spadł, w trzeciey izdebce nad oknem muru sztuka wypadła, komin zawalony, kapa z wierzchu spadła, nade drzwiami mury wywalone w sieni gorney nad izbą J. Pani Reynbergerowey mur w rogu spadany od Pani Raczynskiey spadany na tyle, nad izdebkami tylna spadany mur znacznie y nad drzwiami dużemi na dole sklepienie zakroiło się nad gankiem mur odkroił się y nachylił, dach koło komina zły, y rynny pogniłe, kominek nad izdebką nachylił się mur od tyłu we dwoch miejscach znacznie spadany, komin w rogu od p. Reynbergerowey wali się osypany nad izdebkami dachy reperacyi potrzebują, w rogu na strychu mur spadany, z gury …sztuk wypadło, altanka porysowana schody poobalane, mur ku p. Raczynskiey znacznie spadany, w sieniach w oknie dwie kwater gątami zaprawnych, w izdebce małey mur spadany od miedzy p. Raczynskiey. Rynny na strychu pogniłe y dach popodpirany drągami, także dach od scian poodstawał na dole rysa znaczna od muru altanki odkroiła się znacznie wali się z kuchni dziura do piwnicy y okno zawalone piwnicy okno do kuchni dolney gliną zalepione nad oknem mur wisi nad studnią mur odkrojony sciana znacznie spadana podmurowania potrzeba w sieniach na dole mur od p. Raczynskiey w trzech miejscach spadany, koło wrót mury powypadali u izdebki p. Reynbergowey cegły spodem y mur sztukami powypadał aż krata odstała, na ulice sciana znacznie nachyliła się popryskana w kilku miejscach przy studni dziura w murze, do stayni mury porysowane w sklepieniu y spodem mury znacznie powypadali do izdebki….komin zawalony w izdebce okna nie masz piec kaflowy zawalony….filar w podsieniu…odmurowania potrzebuie…”

W czerwcu 1756 r. Zofia Reynbergowa, żona zmarłego Ambrożego Reynberga sprzedała kamienicę „Reynbergeroviana” (St. 17) za 8308 złp. Annie Brounowej, żonie zmarłego Jakóba Brouna. Sąsiedzi: Raczynska i sukcesorzy Stachurskiey.

We wrześniu 1756 r. Franciszek Hasse przeprowadził inwentaryzację kamienicy „Lubecciana” (RW 6).

Opis: …Naprzod z Rynku ankrów 3…tamze do piwnicy z wierzchu tylko odrzwi schody zawalone. Wchodząc do kamienicy drzwi duże dobre..,nade drzwiami krata zelazna. W sieniach ….przez sklepienie woda leje się z teyze sieni drzwi żelazne do sklepu naroznego…., z podsienia okiennice….Do drugiego sklepu drzwi z sieni …okiennice z podsienia żelazne …,z sieni do kuchni drzwi….W oknie krata żelazna kuchnia zła, do izby dolney drzwi stare….2 okna…okiennice z ulicy złe w izbie sufit poobrywany, podłoga zgniła, piec kaflowy biały dobry…, drzwi do alkierza dębowe we dwoy…, w alkierzu połap dziurawy sufit podany podłoga zgniła okno…, drzwi z alkierza…z sieni drzwi do stayni…do izdebki tylney drzwi nie masz y połapu, okna zamurowane…do piwnic drzwi nie masz schody złe, tylko do iedney drzwi…W Rynek drzwi kufami dwiema podparte, z sieni także drzwi na gore dwoiste…, schody złe, do izby gorney drzwi stare…połap i podłoga w izbie zgniła, okien 6 nie ma….przepierzenie nowe, w nim drzwi nie masz, y pieca kaflowego nie masz do izdebki małey na boku drzwi…piecyk kaflowy zły, okna miejscami powybyane do kuchni drzwi nie masz, y kuchnia zawalona przez sklepienie cienkie. Dach tak nad murami iako y sienią wali się…krokwie i wiązanie pogniły, rynew zgniła.”

W sierpniu 1757 r. Agnieszka Faruchowiczowa przeprowadziła wizję kamienicy „Faruchoviczowiana” (Or 24). Sąsiedztwo: Derbedroszowicze i Doroszowska.

Opis: „Zeszedłszy do kamienicy p. Faruchowiczowey widzieliśmy z Rynku budek dwie poreperowanych w kamienicy na dole do kuchni drzwi złe w kuchni piec zawalony, do izby drzwi spodem wywalone…w izbie piec kaflowy zły okna powybiiane, alkierz z izby ze wszystkim zawalony sciana od p. Doroszowskiey zgniła zawalona na tyle komorki popodgniwały w ziemie wlazły wywracaią się, nad wrotami mury porysowali się ….dach nad komorkami tylnemi stary ze szczętem popsuty na gorze w izbie tylney piec kaflowy wali się w połapie belki trzy zawaliło się inne poprzegniwały upadkiem cały połap grozi, okna powybiiane ganek drzewniany wali się. Na strychu nad kamienicą przedniego mieszkania wiązania wszystkie pogniły rynny zgniły wskroś woda leje się dach dziurawy wszytek stary przez który na mury wskroś leie się gątów nowych widzieli trzy kop blisko 70 y płatew kilka zgoła cała kamienica miejscami reperowana, funditus reperacyi potrzebuie.”

We wrześniu 1757 r. Elżbieta de Ogielvie Ichnatowska (poczciarz – Walter Ogilwy Szkot) sprzedała środkową część kamienicy (RW 7, 7A) za 2000 złp. Jerzemu de Kawe Militus Fortality Zamosc żołnierz garnizonu zamojskiego. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Wentoviana.

W listopadzie 1757 r. Józef a Rudawka Langiewicz zapisał kamienicę „Niewiesciana” (ST 25) Urszuli 1-voto Dziewulskiej, 2-voto Jachimowskiej (córce właściciela). Sąsiedztwo: na rogu i kamienica Blomberga (?).

W marcu 1758 r. Feliks Krankowski sprzedał kamienicę (RW 5) za 1650 złp. Franciszkowi Grzymała Dzierżanowskiemu. Sąsiedztwo: sukcesorzy zmarłego Lichteyszteneum parte i kamienica Zagorzewsciana.

W lutym 1759 r. Kawowie (de Kawe?) przeprowadzili wizje kamienicy (RW 7, 7 A) Wentowiana. Sąsiedztwo: kamienica p. Majorostwa de Kawe? i kamienica Okolskich.

Opis: Zeszedłszy do kamienicy Wentonowskiey …naprzod od Rynku Facyata o trzech filarach y tyleż pietrach tudzież y sklepienia podsienia zawaliło się aż mury podsienia zawaliły wchodząc do kamienicy sklep po prawey ręce murowany do którego okiennice z podsienia żelazem obite odrzwi i mur nad niemi popsowany wisi ex quo (od) na niego wchodu przez dach zły leye się…Do kamienicy drzwi dębowe stare…do tegoż sklepu drzwi z sieni…po lewey stronie w sieniach komorka drewniana pułapem, drzwi do niey…zapierzenie przy sklepie idąc do piwnic o dwoch drzwiczkach …do piwnic drzwi dębowe….idąc do piwnice duzey pod izbą drzwi dwoiste….w piwnicy fundament reperacyi potrzebuie …do drugiey piwnicy idąc pod sklep schody…..fundamenty od kamienicy Okulskich opoczyste powypadali, okna w podsienie pozawalane y schodów w Rynek idących nie znać, wyszedłszy z piwnic do kuchni drzwi sosnowe stare…,w kuchni piec piekarski wali się sklepienie i komin murowany dobre. Do izby dużey drzwi…fasowane dobre…tamze piec Duzy biały dobry. Szpizarnia stara bez wicha w połapie belki powypadały…podwiązka trzech slupow ten połap wsparty podłoga zgniła okna dwie….drugich dwoch nie masz, z izby na gorce izdebka do ktorey po schodach drzwi…, tamze piecyk kaflowy zawalony, okna nie masz połap i podłoga zgniła..do izdebki drzwi z izby stare…drugie takież…W izdebce teyze dolney piec kaflowy zielony dobry sklepienie całe i podłoga okno…z siąki na tył drzwiczki…okiennic u izby wielkiej nie ma ….nad tą kamienicą dach zroynowany…., w tyle izba zawaliła się tylko scian dwie stoi….na tył wrota zawalone, y sciany nie masz. Izdebka przy tey izbie na gorze zroynowana dach nad nią funditus zdezelowany…z tyłu idąc bokiem drzwi…leżą zgniłe sklepienie do sieni dobre…..

W czerwcu 1760 r. Laurenty Jakubowski przeprowadził wizję kamienicy „Lubecciana” (RW 6). Sąsiedztwo: kamienica Beginorum i kamienica Michałowsciana.

Opis: ”..zeszedłszy do kamienicy Lubeckich nazwaney w possesyi  p. Starosty Horodelskiego zostaiącey widzieliśmy na strychu dach nad izbami przedniemi funditus (zupełnie) zroynowany rynna i wiązanie pośrodku zgniło, obwisły od murów poodstawały, że w murach stęple powypadały….połap w izbach przegnił, y podłoga pogniła, w izbach przednich kwatery proste szyby w drewno oprawne kuchnia na gorze zroynowana, na dole alkierzyk murowany znacznie porysowany  stayni…sciany od izbow nie masz….”

W lipcu 1760 r. (Luca) Łukasz Derbedroszowicz przeprowadził wizję kamienicy (lapidea Gutrowska In post Okolsciana) – (RW 7). Sąsiedztwo: sukcesorzy Żebrowicza i major de Kawe.

Opis: …zeszedłszy do kamienicy Okolskich w Rynku stoiącey, ktorey facjata od rynku o trzech filarach y skarpach między murami kamienic znaiduiąca się wysokość wraz z innemi kamienicami maiąca, Gątowana…Sklepienie w podsieniu piwnice pod sklepami y dwa sklepow w puł fundutis (wylane?) zawalone są sklepu po połowie y sien sklepiona nowym filarem z fundamentu podmurowana taxowana zł. 100. Filary wypadliby y sciana od kamienicy p. Majora zawaliła by się gdy by p. Major…skarbowym sumptem filarow podmurować sciany nowemi murami z fundamenty pod skarpować niekazał, kuchnia sklepiona dolna z kominem y druga takaz na gorze z kominem zł. 200. Izba murowana o dwoch scianach poprzecznych zł. 60. Sklepikow dwa gornych sklepionych y trzeci spodni od sciany kamienicy p. Majora zł. 150. Izdebek na tyle dwie bez połapow dachu okien znacznie porysowana walą się…Piwnica murowana pod izbą z kratą żelazną w szyi w fundamentach poroynowana wchod do niey zawalony …W tey kamienicy ani drzwi ani okien ani połapow ani schodow ani dachow zadnych znaydyie się…wszędzie mury porysowane, paskudztwa dostatek….

W sierpniu 1760 r. Marianna Balewiczowa, wdowa po Grzegorzu Balewiczu sprzedała kamienicę (RW 14 ?) za 6300 złp. Józefowi Szmydt’owi i Elżbiecie Misiaczkiewiczownej, jego żonie. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Warteryszowianorum i kamienica Ałtunowiczowska.

W czerwcu 1761 r. ujęto w aktach zapis o sukcesorach Gliwiczów, jako właścicielach kamienicy (RW 9) „Gutrowiana” – Tauzwiana (?) i „Okulsciana” na Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Żebrowicza i kamienica Kawe majora artylerii Fortecy Zamojskiej.

  W czerwcu 1762 r. Mateusz Czerkass i Marianna de Jedlinskie, małżonkowie zapisali na kamienicy (RW 16) 1000 złp. na rzecz Michała Strykowskiego Thesaurarius Sanocensis podskarbiego sanockiego.

Opis: „Hupocaustum maius cum triclinio et ciulina, in superiori parte suprasctripta lapideae situm. Fenestras In Forum Publicam habend In altreum itiolem Hypocaustum cum Culina In posteriori parte exsistens. Fornices binos muratos publicam Plateam respicientes per Judaeos arendatos, et cellaria bina ad sortes superiores spectantia…[Hypocaustum większe z jadalnią i kuchnią, umieszczone w górnej części kamienicy opisanej wcześniej. Posiada okna na rynek, drugi hipokaust, z kuchnią znajdującą się z tyłu. Dwie galerie murowane zwrócone w stronę rynku wynajmowane przez Żydów i dwie piwnice zwrócone w stronę górnych części…]”

We wrześniu 1764 r. Franciszka Kochanowska przeprowadziła wizję kamienicy „Kochanowskiej” (RW 12). Kamienicę określono desolata (opuszczona). Sąsiedztwo: sukcesorzy Flechtowa i pp. Łękawscy.

Opis: „zeszedłszy do kamienicy…p. Kochanowskiej…widzieliśmy …komin drewniany przy scianie murowaney kamienicy pp. Łękawskich stoiący znacznie zdezelowany, którego wierzch zgniły iest ścięty tylko pod samym dachem, y dymnikiem nowo danym stoi nadto sciany w nim iedney nie masz sztaby w których jeszcze trzy sciany stoią spróchniałe przez co nie tylko dym gdy na kuchni palić będą do kamienicy pp. Łetowskich iść będzie też oczywiste niebezpieczeństwo ognia…”

24 września 1764 r. Franciszka de Arakiełowicze Kochanowska, wdowa po Karolu Kochanowskim sprzedała kamienicę (RW 12) Sylwestrowi Usinskiemu i Urszuli de Drozdowskie, żonie. Sąsiedzi: sławetnych Łękowskich , brak zapisu z akt drugiego sąsiada.

W roku 1765 sprzedano część kamienicy „Lubecciana” (RW 6) za 1000 złp. po zmarłych Janie Lubeckim i jego matce Franciszce HumienieckiejStanisławowi Aleksandrowi Siekierzynskiemu staroście horodelskiemu i rzeczyckiemu.

Opis: „Hypocaustum cum Condavi et Camera velgo Garderowa In sortibus Superioribus” (zły odczyt z akt) [i pomieszczenie pospolicie zwane garderoba? w wyższych częściach].

W lipcu 1765 r. Tomasz Francki doktor medycyny sprzedał kamienicę w Rynku Wielkim (RW 2) za 5000 zł. Marcinowi Wesołowskiemu. Sąsiedztwo: droga publiczna i Beginow.

W lipcu 1765 r. Marianna Lubecka, wdowa po Janie Lubeckim sprzedała za 5196 złp. kamienicę Lubecciana (RW 6) Antoniemu Zielinskiemu i Teresie de Rzepskie, małżonkom. Sąsiedztwo: kamienica Deginów i kamienica Michałowska.

W listopadzie 1765 r. Mateusz Adamowski i Marianna de Wnuczkowskie zapisali na kamienicy „Arakiełowiczowiana” (RW 12) 2000 złp. na rzecz Franciszki de Arakiełowicze Kochanowskiej, wdowy. Sąsiedztwo: Wojciech Ulitowski i sukcesorzy Misiaczkiewiczów.

We wrześniu 1765 r. sukcesorzy Lubeckich scedowali część kamienicy „Lubecciana” (RW 6) na Stefana Szławskiego aptekarza i Mariannę, jego żonę.

W październiku 1766 r. Mateusz i Marianna Czerkascy zapisali na kamienicy „Tatułowiczowiana” (RW 16) sumę 200 złp. na rzecz Kaplicy Różańcowej w Kolegiacie. Sąsiedztwo: Abramowicz Ryklin i Szmul Gutmanowicz.

W lipcu 1767 r. Sylwester Usinski, ławnik zamojski przeprowadził wizję kamienicy (RW 12). Sąsiedztwo: kamienica vicinales (sąsiadów) Łękawskich i sukcesorzy Kortezellina.

Opis: „…sciana murowana ciagnąca się od podsienia aż do tyłu obopólnie do stron obydwóch tak p. Kosteckiey iako też p. S. Usinskiego należy, ile teyze scianie lokowane…”

W kwietniu 1767 r. Mateusz i Marianna de Jedlinskie Czerkascy wykonali zapis 600 złp. na kamienicy „Nieviesciana (St 25) na rzecz Ordinis S.P. Francisci Minorum Conventualium (Franciszkanów). Sąsiedztwo droga publiczna i kamienica Blumbergowa.

W grudniu 1768 r. Piotr Siedlecki i Antonina de Jedlinskie, jego żona oraz Marianna ich córka wymienieni w aktach jako właściciele kamienicy narożnej (RW 16). Sąsiedztwo Łąkowscy małżonkowie (burmistrz).

W maju 1769 r. Kazimierz Kaliszkiewicz, ławnik, przeprowadził wizję kamienicy (Or 30) – brak opisu. Sąsiedzi: via Publica Antoni Zielinski i Piotr Treptyt.

W kwietniu 1769 r. Jan Szyc, rajca dokonał wyceny opuszczonej kamienicy „Lendzowiana” (St. 31) na 5127 złp. Sąsiedztwo: kamienica Makuchowskich i kamienica ”Bernetoviana” Berentów, rajcy zamojskiego. Kmienicę wyceniono na 5127 złp.

Opis: „Naprzod w przodzie w podsieniu filarow dwa…stoiących z arkadami y sklepieniem starym….Drzwi do kamienicy sosnowe…Przepierzenie w sieniach i drzwi na tył….Drzwi do izby dolney…Izba dolna y sklep maiący okna w podsienie od miedzy P. Makuchowskiego na dole stojąca z oknami, podłogą i piecem….Piwnica pusta pod izbą dolną tylną takze od miedze p. Makuchowskiego bez drzwi, schody złe…Przez tenze wchod piwnica druga przy schodach od miedze P. Berentowey…Item piwnic dwie pod podsieniem, do nich wchod z Rynku zawalony ….Sklep gorny od miedzy p. Berentowey okna w podsienie maiący ze drzwiami, okiennicami, podłogą…Sklepik ciemny przy schodach na gorę idących ze drzwiami, sklepieniem….Na tyle kuchenka drewniana ze drzwiami y kominem wylepionym…stajenek dwie drewnianych od miedzy p. Berentowey…Kloaka drewniana na tyle….schody na gore ze sklepieniem, izba na gorze okna w tył maiaca, ze drzwiami staremi, piecem, kominem, podłogą, oknami, z alkierzem ciemnym ex quo- od mury poprzepalane…Izba duża w Rynek okna maiąca, bez okien, połapu, drzwi, podłogi…z alkierzem i kuchenką….Item sklepik ciemny mały przy schodach…Dach nad całą kamienicą zły…”

W sierpniu 1774 r. poses. (posesor?) księdza Jana DuńczewskiegoJózef Blumberg stolnikowicz ostrzeszowski otaksował kamienicę „Oardowiana” (St. 27) na 8770 złp. Sąsiedztwo: kamienica Dziewulska i sukcesorzy Berentovianorum.

W sierpniu 1774 r. sukcesorzy Duńczewskich wycenili kamienicę (RW 3) na sumę 5172 złp. Sąsiedztwo: kamienica Popiela i Stawscy.

W lutym 1776 r. Kazimierz Kaliszkiewicz – przeprowadzono wizję kamienicy (Or. 30) prezydenta zamojskiego (brak opisu) Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Anny Tomaszewskiej.

W lutym 1776 r. przeprowadzono wizję kamienicy (Or. 28 ?) Anny 1-voto Zastawskiej, 2-voto Tomaszewskiej. Sąsiedztwo: kamienica Kaliszkiewicza (Or. 30) i kamienica Rosołków. Brak opisu.

W sierpniu 1776 r. jako właściciel kamienicy Tatułowiczowskiej  (RW 16) został wymieniony w aktach Andrzej Białkiewicz. Sąsiedztwo: Farneczow i droga publiczna. Wizja – brak opisu.

23 wrzesnia 1785 r. Magistrat m. Zamościa wystawił na licytację kamienicę (RW 16) z powodu jej obciążenia długami, opuszczenia przez właścicieli i ogólnej ruiny. Licytacja miała się odbyć 30 września 1785 r. na Ratuszu miejskim. Kamienicę kupił za 7000 złp. Antoni Zielinski, 24 X 1785 r. Kamienica zwana dawniej „Tatułowiczowską” nosiła wówczas nazwę „Czerkasowskiej” i nadano jej numer 8 w Rynku Wielkim.

W grudniu 1780 r. Jan Szyc i Zofia de Derbedroszewicz zapisali na kamienicy (St. 31) 2000 złp. na rzecz Anny Staniewskiej, wdowy. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów „Bernetovianorum” i Antoni Makuchowski.

W maju 1782 r. Józef Duńczewski sprzedał kamienicę (część ?)(RW 3) Piotrowi Bernackiemu i Magdalenie de Rocinskie za 1770 złp. Sąsiedztwo: Popiel i sukcesorzy Zielinskich.

We wrześniu 1783 r. Jan Szyc sprzedał opuszczoną kamienicę (St 31 ?) za 1700 złp. Józefowi i Annie Fiałkowskim. Sąsiedztwo: Bernacki i droga publiczna (?).

A.O.Z. – 31 grudnia 1809 r. – Tabella materyałow i rekwizytow w potrzeb fortyfikacji Twierdzy Zamościa przez Państwo Ordynacyi do dnia ostatniego grudnia 1809 r. dostarczonych. Brak ceny.

Zapis w A.O.Z. z 1 września 1828 r.dotyczący przeniesienia w 1812 r. szpitala do Szczbrzeszyna i umieszczenia go w gmachu XX Franciszkanów. Szpital dla chorych z dóbr ordynacji połączono ze szpitalem Sióstr Miłosierdzia. W tym czasie szpital w Zamościu (przy Kolegiacie) nosił numer policyjny 44. W aktach odnotowano spór pomiędzy ordynatem i władzami miasta Zamościa. Budynek, w którym mieścił się szpital został rozebrany. Szpital (instytut) ubogich otrzymał z zapisu w testamencie dla siebie inny budynek.

A.O.Z. z 24 sierpnia 1820 r. – zapis w testamencie po zmarłej Agnieszce Danielewiczowej domu Nr 63 w Zamościu na rzecz Instytutu Ubogich. Opis: „Dach od frontu zły; podsienie długości łokci 17, szerokości łokci 3. Sala z trzech izb na lewo od wchodu długości 20, szerokości 9. Korytarz długości łokci 20, szerokości łokci 2. Izby na prawo od wchodu długości łokci 20, szerokości 7 łokci. Tył cały zły, długości łokci 18, szerokości 17.

___________________________________________________________________________

Akta Rządu Gubernialnego Lubelskiego

 22 września 1842 r. – plac musztry, obok pałac, w którym mieści się szpital wojskowy w Zamościu (NR 1.). Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy, w związku z tym, nie ciążą na nim żadne podatki.

22 września 1842 r. – na szczebrzeskim wyiezdzie – Brama Szczebrzeska z odwachem (Nr 40). Obiekt przeszedł na uzytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

22 września 1842 r. – Koszary y szpital dla woyska, ul. Lwowska Nr 44. Obiekt przeszedł na uzytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

22 września 1842 r. – Dom po SS. Miłosiernych, a teraz koszary oficerskie. Obiekt przeszedł na uzytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki. Ul. Lwowska 46.

22 września 1842 r. – Klasztor S.S. Miłosiernych, a teraz koszary oficerskie ul. Lwowska 47. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

22 września 1842 r. dom, teraz kuchnia woyskowa. Obiekt przeszedł na uzytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki. Ul. Stolarska 64.

22 wrzesnia 1842 r. – dom, teraz kuchnia woyskowa. Ul. Stolarska 60. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żądne podatki.

22 września 1842 r. – dom, teraz kuchnia wojskowa, ul. Stolarska Nr 66. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

22 września 1842 r. – Brama Lwowska z odwachem. Ul. Lwowska Nr 92. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żądne podatki.

22 września 1842 r. – Koszary, ul. Lubelska Nr 179. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

22 września 1842 r. Brama Lubelska z odwachem, ul. Lubelska 180. Obiekt przeszedł na użytek Twierdzy, w związku z tym nie ciążą na nim żadne podatki.

21 czerwca 1853 r. – dot. Nowej Osady – plac Nr 1 w Rynku – łokci 1111; plac Nr 7 w Rynku – łokci 1154.

31 grudnia 1853 r. – plac – (chodzi o Nową Osadę) w Rynku Nr 8 Icek Lilienfeld.

7 grudnia 1864 r. – WAP Radom – Komisja Rządowa Przychowów i Skarbu – majatek Klasztoru Księży Bazylianów na Przedmieściu Majdan w Zamościu , sygn. 15.681, Pag. 38.- zajęcie pod Zarząd Skarbu.

____________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy Rynku Wielkiego w Zamościu 1632- 1774 , cz. II, w układzie alfabetycznym

 

Abramowicz Ryklin 1766 Rynek Wielki

Abramowicz Stanisław i Lidia (Morendzina) 1634, 1637 Rynek Wielki

Abrek (Habrek) Andrzej senior 1635, 1643, 1649, 1654, 1667  Rynek Wielki

Abrek Aleksander 1680 Rynek Wielki

Abrek Andrzej ksiądz scholastyk zamojski 1680, 1698 Rynek Wielki

Abrek Benedykt Antoni s. zm. Andrzeja i Dorota Moorowna, 1680, 1702 Rynek Wielki

Abrek Jan ksiądz 1680 Rynek Wielki

Abrek Kazimierz Andrzej nie żył 1692 Rynek Wielki

Abrek Mikołaj Ludwik (brat Andrzeja), pisarz lwowski i Wiktoria (Krallowna), 1680, 1698 Rynek Wielki

Achterlani Andrzej  1655 Rynek Wielki

Adamowski Mateusz i Marianna (de Wnuczkowskie) 1765 Rynek Wielki

Ahenhiff (Achenchiff, Acheniff)) Jan 1678, 1679, 1694 Rynek Wielki

Ałtunowicz Stefan 1674, 1685, 1688, 1689, 1690, 1698  Rynek Wielki

Anand Henryk 1643 i Barbara Pekenowna c. Bartłomieja Pekena 1648  Rynek Wielki

Angielczykowa Elżbieta (vide Moore) 1635 Rynek Wielki

Apteka 1654 Rynek Wielki

Arakiełowicz Zachariasz i Zofia (Tatułowiczowna) 1685, 1688, 1690 Rynek Wielki

Aryewowicz Gabriel Ormianin 1632, 1642 nie żył w 1657 Rynek Wielki

Augustinowicz Stanisław 1655 Rynek Wielki

Balejowicze sukcesorzy 1741 Rynek Wielki

Balewicz Grzegorz i w. Marianna 1760 Rynek Wielki

Barth Mikołaj i Marianna Romanczykowna 1685, 1696, 1700 Rynek Wieki

Bartoszowicz Gabriel s. Bartosza Bachsze Ormianie 1632, 1641, 1645, 1657 Rynek Wielki

Bartoszowicz Jan i Marianna 1684, 1686, 1695, 1696, nie żył 1700 Rynek Wielki

Begin Daniel nie żył 1693, sukcesorzy Mikołaj 1694, Andrzej, Elżbieta, Anna (Szpaldyngowna)  Rynek Wielki

Begin Jan nie żył w 1639, Daniel 1673, 1683  Rynek Wielki

Begin Józef i Marianna de Zaleszczyki(?) 1752

Beker (Bekier) Wilhelm 1671 Rynek Wielki

Bekier Fryderyk nie żył 1673, nie żył 1700 Rynek Wielki

Berent (Berendt) Michał (siostrzeniec Z. Lauszow) i Katarzyna (Lauschowna) 1731, 1735, 1742 Rynek Wielki

Bernacki Piotr i Magdalena (de Rocinskie) 1782, 1783 Rynek Wielki

Berny Jakub 1649, nie żył 1665, syn Jan 1670 Rynek Wielki

Białkiewicz Andrzej 1776 Rynek Wielki

Białokurowicz Heliasz Stefan i Jadwiga (Kosmidrowna) 1665 Rynek Wielki

Bieniecki Franciszek Jan 1692 Rynek Wielki

Biłogajscy 1742 Rynek Wielki

Bloch Paweł 1666 Rynek Wielki

Blomberg (Blumberg) Józef 1757, 1767, 1774 Rynek Wielki

Boleszycki Andrzej ob. Turobina wsp./właściciel kam. Turobińskiej 1655 Rynek Wielki

Borzęcki Mikołaj i Anna (c. J. Haza) 1654 Rynek Wielki

Boyd Andrzej 1679 Rynek Wielki

Braszewicz Marcin 1653 Rynek Wielki

Broun Jakub nie żył 1756 i w. Anna Rynek Wielki

Brys (Brus) Reynohld i Anna 1686, 1692 Rynek Wielki

Brzeski Stanisław i s. Michał 1684 Rynek Wielki

Brzyski Aleksander 1701, 1710 Rynek Wielki

Brzyski Michał i ż. Anna, i córka (nieznane imię) 1695, 1700, ż. i w. Marianna w 1707 Rynek Wielki

Bursius Adam – sukcesorzy nie żył w 1641, Anna 1645 nie żyła 1649 Rynek Wielki

Cipurowicz Łukasz 1669 Rynek Wielki

Czerkass Mateusz i Marianna (de Jedlinskie) 1762, 1766, 1767 Rynek Wielki

Danielewicz Agnieszka 1820 Rynek Wielki

Dawidson Daniel 1713 Rynek Wielki

Dawidson Jakub i Elżbieta 1686 Rynek Wielki

Derbedraszewicz  (Derbedroszowicz) Łukasz  i Helena 1743, 1757, 1760  Rynek Wielki

Devidson Andrzej 1673 Rynek Wielki

Devison Jerzy 1664, 1669 Rynek Wielki

Dominikanie Konwentu Janowskiego 1695 Rynek Wielki

Doroszowski Jerzy i Ewa 1695 , 1707, 1757 Rynek Wielki

Duńczewski Jan ksiądz, 1774 Rynek Wielki

Duńczewski Józef, sukcesorzy 1774, 1782 Rynek Wielki

Dyakowski Kazimierz nie żył 1700 i w. Zofia Rynek Wielki

Dykaff Michał i ż. Urszula Moorowna 1640, 1649, 1654, 1670, 1684, 1686 Rynek Wielki

Dziewari Adam 1648 Rynek Wielki

Farenczowie 1776 Rynek Wielki

Faruchowicze 1743, Agnieszka 1757 Rynek Wielki

Filmester Jan i Małgorzata (Kaddelowna) 1666, 1669, 1670, 1671 Rynek Wielki

Flechtowa 1764 Rynek Wielki

Fołtynowicz Jan s. Kazimierza i Katarzyna (Szwarcowna) 1686, 1687 Rynek Wielki

Fołtynowicz Joanna 1639 Rynek Wielki

Fołtynowicz Kazimierz i Zofia (Brzescianka) 1666, nie żył 1687  Rynek Wielki

Fołtynowicz Kazimierz s. zm. Kazimierza Fołtynowicza 1688 Rynek Wielki

Fołtynowicz Marcin i Elżbieta (Abramowiczowna) 1634, 1637,1653, 1655, nie żył 1672 Rynek Wielki

Forbes Wilhelm i Elżbieta 1686, 1692 Rynek Wielki

Francki Tomasz 1765 Rynek Wielki

Franka sławetna 1752 Rynek Wielki

Ganczy (?) Paweł 1649 Rynek Wielki

Gick Jan i c. Joanna 1639 Rynek Wielki

Gliwicz, sukces. 1761 Rynek Wielki

Grabowicz Franciszek ksiądz 1685 Rynek Wielki

Grabowicz Jan s. najstarszy Wojciecha 1654 Rynek Wielki

Grabowicz Wojciech 1649, nie żył 1654 i s. Stanisław nieletni  Rynek Wielki

Gutmanowicz Szmul 1766 Rynek Wielki

Gutri (Gutry) Piotr 1678, 1683, nie żył 1702 Rynek Wielki

Haas (Haz, Haasz) Jakub 1634, 1640, 1649, 1654, Rynek Wielki

Habikowa (Abrekowa Dorota) ż. Abreka seniora, c. W. i E. Moorów 1634 Rynek Wielki

Habowna Anna (Habrkówna? siostrzenica A. Mirosławskiej?)1649 Rynek Wielki

Hasse  Franciszek 1745, 1756 Rynek Wielki

Hebron Edward 1643 Rynek Wielki

Hetumowicz Chaciadur Ormianin 1632 Rynek Wielki

Hoffman Aleksander 1654 Rynek Wielki

Humieniecka Franciszka (matka zm. Jana Lubeckiego) nie żyła 1765 Rynek Wielki

Hylicki Hiacynt i Katarzyna (Braszewiczowna) c. Marcina 1672 Rynek Wielki

Ichnatowska Elżbieta de Ogielvie 1757 Rynek Wielki

Innes Aleksander 1664 Rynek Wielki

Innes Reinhold 1639 Rynek Wielki

Innes Wilhelm i Elżbieta (Bekierowna) 1668, 1673, sukc. 1694 Rynek Wielki

Jachimowska Urszula. c. J. Langiewicza, 1-voto Dziewulska 1757 Rynek Wielki

Jackowski 1702 Rynek Wielki

Jakubowski Laurenty 1760 Rynek Wielki

Jan złotnik 1655 Rynek Wielki

Jarmułtowski Bartłomiej 1668 Rynek Wielki

Jazłowiecki Irż Ickowicz 1702 Rynek Wielki

Kaliszkiewicz Kazimierz 1769, 1776 Rynek Wielki

Kasinski Jan 1648 Rynek Wielki

Kawe de, Jerzy 1575, 1761 Rynek Wielki

Kinast Jan, sukcesorzy 1649 Rynek Wielki

Kineman Konrad 1673 Rynek Wielki

Kirkorowicz Łukasz i Anna (Faruchowiczowna?) lub (Skinderowiczowna?) oraz ich dzieci: Jan Aleksander, Katarzyna, Antoni,  Ormianie 1674, 1685 Rynek Wielki

Kochanowski Karol 1741 nie żył 1764, w. Franciszka (de Arakiełowicze) 1765 Rynek Wielki

Kołakowski Hieronim 1641, 1649, nie żył 1657  Rynek Wielki

Koniakowicz Antoni i Anna (Gutrowna) 1703 Rynek Wielki

Koniakowicz Marcin i Marianna 1684, 1686, sukces. 1710 Rynek Wielki

Kortezellin, sukcesorzy 1767 Rynek Wielki

Krausz Joachim i Anna Habowna 1649 Rynek Wielki

Krikowski Jan ksiądz 1690 Rynek Wielki

Krobski Adam i Marianna (z Abreków s. Benedykta Antoniego), 1680, 1685, 1702 Rynek Wielki

Krzeczkiewicz Laurenty 1684 Rynek Wielki

Krzeczkowicz Wawrzyniec i Agnieszka (druga żona) 1671

Kupinski Bartłomiej 1673 Rynek Wielki

Kuszynski Seweryn i Anna (Przybysławska) 1692 Rynek Wielki

Langiewicz Józef a Rudawka 1757 Rynek Wielki

Langiewicz Mateusz nie żył 1742, sukces. ksiądz Józef Langiewicz Rynek Wielki

Lauschowic (Lausch) Jakub (Ignacy Jerzy) i c. Zuzanna Lauszow, 1711, 1731 Rynek Wielki

Leask (Leaskey, Leysk) Piotr 1634, 1640, 1686, 1692, 1698, 1703, Daniel 1718 Rynek Wielki

Lendza (Lędza) Wojciech i Zofia 1655, 1669, 1671  Rynek Wielki

Lewkiewicz Tomasz 1701 Rynek Wielki

Link (Ling) Jan Michał 1678, sukce. 1703 Rynek Wielki

Lipowski Paweł i Anna (Jabłonska) 1671, 1683-84 Rynek Wielki

Lipski Stanisław ob. Turobina WSP./właściciel kam. Turobińskiej 1655 Rynek Wielki

Lisowski Jan i Anna 1641 Rynek Wielki

Lubecki Jan 1745, 1752, nie żył 1765, wdowa Marianna, matka vide Humieniecka  Rynek Wielki

Lubecki Kazimierz 1702, 1714 Rynek Wielki

Łaziński Tomasz Saryusz i Teresa (Święcicka)

Łękawscy (Łękowscy, Łąkowscy) 1764, 1767, 1768 Rynek Wielki

Łosiecki Mateusz 1635 Rynek Wielki

Łyszkiewicz Sebastian 1701 Rynek Wielki

Makuchowscy 1769, Antoni 1780 Rynek Wielki

Markowic Piotr sukcesorzy 1643 Rynek Wielki

Meganty Mikołaj 1692 Rynek Wielki

Megerdowicz Krzysztof i Zuzanna (Zacharyaszowna) Ormianie 1642 Rynek Wielki

Menganty (Meganty?) Kazimierz 1686 Rynek Wielki

Miroczyński Jan i Elżbieta (Eliza?) Mengantowna 1686, nie żył 1703, 1718 Rynek Wielki

Mirosławscy Anna (c. E.W. Moorów) 1634, i Marcin nie żył 1639 Rynek Wielki

Misiaczkiewicze 1765 Rynek Wielki

Młodecki Aleksander 1735 Rynek Wielki

Moore Wilhelm i Elżbieta Anglik 1634 Rynek Wielki

Morowne Katarzyna i Urszula c. E.W. Moorów 1634 Rynek Wielki

Muldorph Wojciech i w. Anna Angielczykowna, ż. M. Mirosławskiego 1640, 1649 Rynek Wielki

Myszkowski margrabia na Pińczowie 1696 Rynek Wielki

Namysłowski Jakub i synowie Franciszek i Jan 1649 Rynek Wielki

Niewieski Stanisław 1686, 1687, 1711, sukces. 1735 Rynek Wielki

Oard Wilchelm 1731, 1774 Rynek Wielki

Ogilvy (Ogielwo) Valterius (Walter) Szkot i Elżbieta (Dawidsonowna) 1713 Rynek Wielki

Okolscy 1759 Rynek Wielki

Oltanowa (vide Sołtanowa Teofila) 1654 Rynek Wielki

Orminski (Ormienski) Tomasz Franciszek i Teresa (Krobska) nie żył 1745 Rynek Wielki

Orsetti Wilhelm ob. krak. i jarosławski 1654 Rynek Wielki

Owanisowicz Axenty i Ewa Kistestorowna Ormianin 1654, 1667, 1669, 1674, 1685, 1688, 1690, sukces. 1741 Rynek Wielki

Paprocki Jan i Agnieszka, i c. Anna nie żyła 1654 Rynek Wielki

Pauli Jerzy i Elżbieta Hazowna (c. Jakuba Haza) 1654, 1683, nie żył 1684, 1686 Rynek Wielki

Philowicz Jan (Tomaszów) jego sukcesorzy 1649 Rynek Wielki

Piechowicz Stanisław i matka Rozianna Olszowska, w. po Sz. Piechowiczu, 1652,1655 Rynek Wielki

Piechowicz Szymon i Rożanna (Olszowska) 1632, 1635. 1643, 1649, nie żył 1702  Rynek Wielki

Piotrowski Jakub i Krystyna 1735 Rynek Wielki

Podlodowski Mikołaj 1665 Rynek Wielki

Ponawowie Antoni i Zofia 1687 Rynek Wielki

Popiel 1774, 1782 Rynek Wielki

Pruszkowscy Jan i Hiacynt (bracia) synowie zm. Andrzeja 1686 Rynek Wielki

Puzdrowski Tomasz i Zofia  1632, 1637, 1638 Rynek Wielki

Raczynska 1756 Rynek Wielki

Radaszkiewicz Aleksander i Krystyna (Grabowiczowna) c. Wojciecha 1654, 1667 Rynek Wielki

Raduł (Radut) Jan i w. Anna (Abramowiczowna)1634 i St. Abramowicz (jej brat) 1653 Rynek Wielki

Reynbergowa Zofia ż. zm. Anbrożego Reynberga 1756 Rynek Wielki

Reyneberger Piotr i Marianna 1686, 1692, 1698, 1703, synowie: Michał 1714, Ambroży 1714, 1718, Aleksander 1709 Rynek Wielki

Robertson Aleksander i Marianna (Baksterowna) 1666 Rynek Wielki

Rosiński Stanisław 1632, 1635  Rynek Wielki

Rosołkowie 1776 Rynek Wielki

Rosowna Helena 1683 Rynek Wielki

Rudomicz Bazyli 1665 Rynek Wielki

Sachwelowicz Sołtan i Milusia Warterysowna (Teofila Sołtanowa) 1642 Rynek Wielki

Sarbiewski Jakub 1669, 1692 Rynek Wielki

Sardowska 1742 Rynek Wielki

Serhiowic Jan (Owanis ) Ormianin 1637 Rynek Wielki

Serwatowki Jan 1671 Rynek Wielki

Siedlecki Piotr i Antonina de Jedlinskie i c. Marianna 1768 Rynek Wielki

Siekierzynski Stanisław Aleksander 1765 Rynek Wielki

Smolenski Dominik i Zofia Fołtynowiczowna, c. zm. Kazimierza Fołtynowicza 1686 Rynek Wielki

Stachurska 1756 Rynek Wielki

Stachurski Antoni i Anna  1752 Rynek Wielki

Stanisławska Anna wdowa 1780 Rynek Wielki

Stawscy 1774 Rynek Wielki

Streccy 1743 Rynek Wielki

Struszewicz Andrzej i Agnieszka (Janiszkiewiczowna) 1672 Rynek Wielki

Strykowski Michał 1762 Rynek Wielki

Szławski Stefan i Marianna 1766 Rynek Wielki

Szmydt Józef i Elżbieta Misiaczkiewiczowna 1760 Rynek Wielki

Szornel Wacław 1664 Rynek Wielki

Szteyerowicz Marianna 1710 Rynek Wielki

Szustkałowicz Wawrzyniec 1655 Rynek Wielki

Szyc Jan i Zofia (de Derbedroszowicz) 1769 Rynek Wielki

Taburth (Tabart) Tobiasz 1655, 1672 Rynek Wielki

Takieszowicz (Takiesiewicz) Szymon 1742, nie żył 1743, s. Krzysztof Rynek Wielki

Tatułowicz Warterys, (szwagier Krzysztofa Warterysa) i Elżbieta (Warterysowna) 1654, wdowa 1682, 1698 Rynek Wielki

Tawus Wilhelm i Helena Rosowna 1703 Rynek Wielki

Teyler Tomasz i Elżbieta 1694 Rynek Wielki

Tomaszewska Anna (1-voto Zastawska) 1776 Rynek Wielki

Topałowa Anna 1642 Rynek Wielki

Treptyt Piotr 1769 Rynek Wielki

Tuszyński Jan 1686, 1698 Rynek Wielki

Ulanowski Jan i Elżbieta (Eliza) 1-voto Miroczynska i jej syn Jan 1703 Rynek Wielki

Ulitowski Wojciech 1765 Rynek Wielki

Unikowki Jan ksiądz 1674 Rynek Wielki

Usinski Sylwester i Urszula de Drozdowskie 1764, 1767 Rynek Wielki

Wacławowicz Maciej Antoni i Marianna Dziewanowna 1652, 1666,1669, 1670 Rynek Wielki

Wandro (Wandery) Baltazar 1688, 1689, 1718 Jeremi Rynek Wielki

Wandrys Baltazar 1698 Rynek Wielki

Warterysowicz Krzysztof i Roza 1654 Rynek Wielki

Warterysowna Elżbieta w. po W. Tatułowiczu i s.: Antoni, Zachariasz, Mikołaj, Axenty 1688 Rynek Wielki

Wazowski Jakub 1711 Rynek Wielki

Wenton Jakub  1668, 1673  Rynek Wielki

Wenton Jan i Anna (Sklarzowiczowna) 1673, 1684, 1713 Rynek Wielki

Wesołowski Marcin 1765 Rynek Wielki

Wesołowski Wojciech Franciszek i Marianna Mengantówna

Widawski Jan 1643 Rynek Wielki

Więckowic Jan 1639 Rynek Wielki

Wilczek Andrzej i Marianna (Arakiełowiczowa) 1711 Rynek Wielki

Wilczek Jan i Katarzyna 1665, 1684 Rynek Wielki

Wilczek Jan Kanty i Marianna Wilczkowa 1700, 1707, nie żył 1710 Rynek Wielki

Wolkman Jan 1667 Rynek Wielki

Woronowic Hiacynt nie żył 1643 i c. Helena Woronowicowna Rynek Wielki

Wuier (Weir) Jakub 1639, 1664 Rynek Wielki

Wyżycki Jan 1705 Rynek Wielki

Zachariasz, zięć Elżbiety Tatułowiczowej 1682 Rynek Wielki

Zagrzewski Jerzy 1703 Rynek Wielki

Zamoyscy – kamienica Fundatorów – Pańska 1686 Rynek Wielki

Zarzycki Stanisław 1669 Rynek Wielki

Zielinski Antoni i Teresa de Rzepkie 1765, 1769, sukces. 1782  Rynek Wielki

Zieliński Jakub 1649 Rynek Wielki

Żebrowicz, sukces. 1760, 1761 Rynek Wielki

Żelechowski Benedykt 1635 Rynek Wielki

Żorkowskie Katarzyna i Anna 1649 Rynek Wielki

Żuchowski Stanisław i Katarzyna Mengantowna 1686 Rynek Wielki

_____________________________________________________________________________________________

Opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe. Akta miasta Zamościa. Advocatalia. Acta Armenica. kweredna l. 70.XX w.