Mieszkańcy Rynku Świętokrzyskiego w Zamościu w latach 1632-1763

Część opisowa cdn.

__________________________________________________________________________________________________

W czerwcu 1632 r. Wojciech Jeleniowski dokonał zapisu sumy 40 złp. na domu narożnym in Circulo Sanctae Crucis (Rynku Święto Krzyskim) na rzecz Doroty z Jarosławca, wdowy po Wojciechu Włoszku i jej syna Wawrzyńca.

W lipcu 1633 r. Wojciech Bienkowicz anteurbanus Zamoscensis przedmieszczanin zamojski, zastawił dobra na Rynku Świętokrzyskim warte 600 złp. na rzecz Wojciecha Pacoska przedmieszczanina zamojskiego. Parcela: area et horto (teren i ogród).

W sierpniu 1633 r. Anna, wdowa po Marcinie Pruszkowiczu dicti (zwanym) Śledź sprzedała dom za 150 złp. Wacławowi i Małgorzacie Kaminskim.

W lutym 1634 r. Michał Czaykowic wycenił dom na 400 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Grabowieckiego i Jan Tunikowski „Kozaczek” przedmieszczanin.

W listopadzie 1634 r. Teodor Ołdunowicz sprzedał za 220 złp. dom Annie Chwiedonownej i Hawryło Borowikowi, małżonkom. Sąsiedztwo: Iwanowa  solarka  i Janowa Wodna.

W grudniu 1634 r. Jan Tunikowski, zwany „Kozaczek” dokonał zapisu na domu na rzecz OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedztwo: Michał Czaykowic.

W lutym 1635 r. Jan Tunikowski „Kozaczek” zapisał na domu narożnym In Anteurbio In Circulo S. Crucisna Przedmieściu Rynek Święto Krzyski sumę 150 złp. na rzecz Piotra Koryckiego.  Sąsiedztwo: sukcesorzy Piotra Kiiaka? (Kijaka?) rzeźnika.

W kwietniu 1635 r. przedmieszczka Krystyna Kumowska, wdowa sprzedała dom za 110 złp. Grzegorzowi i Annie Rybakom. Sąsiedztwo: Wojciech Raglowany i Albert Cekmaser Wojciech cechmistrz krawiecki.

W październiku 1635 r. Wojciech Jeleniowski, przedmieszczanin sprzedał dom za 600 złp. Elżbiecie Miturkowicowej. Sąsiedztwo: dom Wojciecha Jeleniowskiego (zapewne drugi).

W październiku 1635 r. sprzedano dom po zmarłym Jakubie Marco, organiście, za 320 złp. przedmieszczaninowi Mateuszowi Meszonkowicowi  Tibiano (trębaczowi). Sąsiedztwo: Banachowa Kałuszka i Joachim Luszkowic.

W czerwcu 1636 r. Michał Czaykowic wycenił dom na 1300 złp. Sąsiedztwo: Grzegorz (Gregori) Odyszewski i Jan Sumkowski dicta Kozaczek.

W czerwcu 1636 r. Mateusz Sokalski sprzedał dom za 220 złp. Mateuszowi Pileatorius (czapnikowi) i Łucji Tarnowskim. Sąsiedztwo: Iwanowa solarka i Jerzy Odynowski.

W lipcu 1636 r.  Albert Bieńkowic i Zofia Bieńkowicowa, żona sprzedali dom za 550 złp. Jakubowi Lorek. Sąsiedztwo: Szpital w Zamościu (przy Kościele Świętego Krzyża) i (Simonis) Szymon Wloskowski (dopisek na karcie suvorum).

We wrześniu 1636 r. Albert Jeleniowski sprzedał dom  In medio Circuli (pośrodku Rynku) za 820 złp. Janowi Rychwalskiemu. Sąsiedztwo: dom zmarłego Jana Trebiczowskiego szewca.

W październiku 1636 r. Hawryło Borowik i Anna Chwedorkowna, żona zapisali na domu sumę 300 złp. na rzecz Alberta Paczopla zwanego Pastuszczykiem. Sąsiedzi: Iwanowa Solarka i Wodna.

W marcu 1638 r. Katarzyna Nowacka Sortrix (krawcowa) i Zofia Polupanowicowa, córki – zmarłych właścicieli, małżonków: Agaty i Mateusza Indików, sprzedały dom za 230 złp. Jakubowi Soszkiewiczowi piekarzowi. Sąsiedztwo: Zachariasz Posadowski organista i sukcesorzy defuncti  (zmarłego) Alberta Abenarius (kotlarza).

W kwietniu 1638 r. Mikołaj Sądecki Musicus (muzyk) sprzedał dom narożny na Rynku Świętokrzyskim za 800 złp. Łukaszowi (Luca) Ziętopolskiemu. Sąsiad: Chruścicki.

W styczniu 1639 r. wyceniono dom na 200 złp. po Defuncta (zmarłej) Annie Danielowej.

W kwietniu 1639 r. Stanisław Kuszabski i jego córka Jadwiga Kuszabszczanka, żona Stanisława Milejowskiego, sprzedali dom za 360 złp. Pawłowi Braxatoris ( piwowarowi) dictum (zwanemu) Zaiąc. Sąsiedzi: Mateusz Tibary i Samuel Padowski.

W listopadzie 1639 r. Stefan Trebieborski sprzedał dom za 830 złp.  Janowi i Katarzynie Kołtunikom. Sąsiedztwo: Jan Rychwalski i dom narożny.

W maju 1640 r. wzmiankowano (przy innej sprawie) zmarłego Wojciecha Pastuszczyka zam. na Rynku Świętokrzyskim. Sąsiadami byli: Jan Kozaczek i Jerzy Otiiowski.

W lipcu 1640 r. Regina Swieykowszczanka, żona Michała Kasprowicza doleatoris anteurbani (przedmieszczanina bednarza) sprzedała za 436 złp. dom Bazylemu Romanowiczowi, przedmieszczaninowi. Sąsiedzi: (Hreorius) Grzegorz Pniewski  i (Symeon) Szymon Połupanowic.

W październiku 1640 r. Bazyli Romanowicz zapisał na domu sumę 200 złp. na rzecz szpitala w Zamościu.

W czerwcu 1641 r. Jan Suszkowic kuśnierz zapisał na domu sumę 50 złp. na rzecz Banku Pobożnego.

W czerwcu 1641 r. Jan Rychwalski kupiec zapisał na domu narożnym przy Rynku Świętokrzyskim sumę 174 talarów węgierskich Andrzejowi Rzeszotarskiemu. Sąsiad: Stanisław Kołtunik.

W grudniu 1641 r. wzmiankowana była (przy innej sprawie) zmarła Regina Walkowicowa. Sąsiedztwo: dom Joachima kuśnierza i Szymona Połupanowica.

W marcu 1643 r. dokonano inwentaryzacji dóbr po zmarłym Samuelu Padowskim, pisarzu. Wdowa po nim Ewa była w tym czasie żoną Jana Jabłońskiego.

Opis: „Dom ….napsowany, to iest dach pogniły. Studnia wniwecz. Cegły iako twierdzieli we środku wiele niedostaie w studni. Sczyt trochę przy iednym koncu zapadł, Zatyłek pustki. Drzwi bez zawiasz w piwnice. Krata z dworu u okna do połowy potłuczona”.

W styczniu 1645 r. Jan Rychwalski był wzmiankowany w aktach (w innej sprawie) niż sprzedaż domu. Sąsiad: Jan Kołtunik.

W styczniu 1645 r. Mateusz Maszunkowic Tibiarius sprzedał dom za 360 złp. Janowi Romanowskiemu. Sąsiedzi: Joachim Szuszkowicz i Paweł Zając.

W marcu 1645 r. Jan Rachwalski negocjator wycenił dom narożny na 1400 złp. Sąsiad: Jan Kołtunik.

W kwietniu 1645 r. Ewa Jabłonska, wdowa po Samuelu Padowskim pisarzu, żona Jana Jabłonskiego zapisała na domu 100 złp. na rzecz Jana Getnera rajcy.

W czerwcu 1645 r. Marcin Rotifex (kołodziej) i jego żona Agnieszka Pastusczanka zapisali na domu sumę 400 złp. na rzecz Marcina Kozłowskiego Notarius Armenus. Opis: „hypocaustulum superius”.

W lipcu 1645 r. Jan Romanowski zapisał na domu sumę 150 złp. na szpital w Zamościu. Sąsiedztwo: Joachim Suskiewic kuśnierz i Paweł Zając piwowar.

W lipcu 1645 r. Jan Saynog piekarz i Elżbieta sprzedali część domu za 10 złp. Justynie Stabrowskiej.

W sierpniu1645 r. (Symeon) Szymon Połupanowic wycenił dom na 700 złp. Sąsiedztwo: Bazyli Romanowic i Serafin Ahenarius (kotlarz).

W listopadzie 1645 r. Joachim Suszkiewicz Pellis (kuśnierz) zapisał na domu 50 złp. na rzecz Jana Getnera, rajcy. Sąsiedztwo: domus „Ridmanowski” (Romanowski) i dom Serafina kotlarza.

W styczniu 1652 r. Anna i Stanisław Przemyslki stolarz zapisali na domu In Suburbis Leopoliensi In Circulo S. Crucisna Przedmieściu Lwowskim w Rynku Świętokrzyskim 300 złp. na rzecz Jakuba i Doroty Tworczowskich. Sąsiedztwo: Wodniackowscy i Solarczykowa.

W marcu 1654 r. Jan Dragonek suburbanus (przedmieszczanin) zapisał w testamencie dyspozycję: dom ma być sprzedany, a pieniądze przeznaczone na legaty. Sąsiad: Jabłonski.  

23 marca 1654 r.  dokonano wyceny domu po zmarłym Janie Dragonku na sumę 300 złp. Sąsiad: Jabłonska.

W kwietniu 1653 r. Szymon Wtorkowicz rzeźnik zapisał testamentem dom na przedmieściu w Rynecku Swieto Krzyskiem żonie Jadwidze i córce Jagusi. Sąsiedztwo: Wasko Romanowicz i Justyna.

W październiku 1664 r. Jan Foltowicz bednarz wymieniany był w aktach miejskich przy okazji innej sprawy. Sąsiedzi: Gadzik i fundum Mateusza Biela.

W 1665 grudniu r. Wojciech Kurowski Figulus (garncarz,  kaflarz) sprzedał dom za 82 złp. Andrzejowi Roczeń i Reginie Świątkowej, małżonkom. Usytuowanie domu: In suburbio Leopoliensi In Platea post Circulum S. Crucis (na Przedmieściu Lwowskim na ulicy za Rynkiem Świętokrzyskim). Sąsiedztwo: Jan Tarnowski i parcela Dreznerowska Banku Pobożnego? (Dresneroviani Fundum).

W lutym 1667 r. dokonano wyceny domu narożnego z ulicy w stronę Rynku Świętokrzyskiego (a Platea versus Circulum S. Crucis tendente acialiter), po zmarłym Krzysztofie Buynowskim na 650 złp.

W sierpniu 1669 r. wyceniono dom zmarłego Wojciecha Nowackiego na 1100 złp. Sąsiedztwo: Jan Gadzik i Mateusz Tykoczynscik (także Tikoczynski; Tykoczyńszczyk).

23 maja (brak roku) Józef Izraelowicz alias Nosalczyk i Tenerla Simonowiczowna, jego żona przekazali darowizną dom o wartości 500 złp. Wojciechowi Tomisławskiemu Pocillator Palatinati Bełzensi (podczaszy bełski). Usytuowanie domu: In Suburbio Leopoliensi In Circulo S. Crucis (na Przedmieściu Lwowskim w Rynku Świętokrzyskim). Sąsiedztwo: Jan Gadzik i Mateusz Tikoczynski.

W lipcu 1672 r. Tomasz Kozłowski sprzedał dom za 1100 złp. Andrzejowi i Reinie Dytrychom, małżonkom. Dom był wyceniony na 1100 złp. Poprzedni właściciel – zmarły Wojciech Nowacki. Sąsiedztwo: Jan Gadzik i Mateusz Tykoczyńszczyk alias Bil.

W marcu 1674 r. Kazimierz Dąmbrowski zapisał testamentem dom kryty gontami w Rynecku Swięto-Krzyskim żonie i dzieciom.

W kwietniu 1679 r. Andrzej i Regina Tydrychowie zapisali na domu 200 złp. Albertowi Tomisławskiemu. Sąsiedztwo: Mateusz Bil i Jan Gadzik.

W marcu 1685 r. Jan Wentoun sprzedał dom narożny za 400 złp. Andrzejowi Żankiewiczowi alias Przysucha i Reginie Sadownikownej, małżonkom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Kazimierza Dąbrowskiego i droga publiczna.

 W październiku 1686 r. przeprowadzono inwentarz nieruchomości po zmarłej Katarzynie Wykowsczance, wdowie po Michale Joneckim złotniku, wdowie po Markowiczu.

W marcu 1690 r. Albert Ostrowski rzeźnik sprzedał za 90 złp. mały domek Hiacyntowi Uchaczowi de Villa Lipsko Subdito (poddany ze wsi Lipsko)  i Teodorze, jego żonie. Sąsiad: Jan Szubartowic.

W lutym 1691 r. otaksowano dom na 200 złp „…w cenę wchodzi plac…”  po zmarłym Kazimierzu Dąbrowskim.

W marcu 1699 r. Andrzej Teodorowicz zapisał dom testamentem żonie Teresie Derkiewiczownej i dzieciom.

We wrześniu 1709 r. Sebastian Suchecki Achenator przeprowadził inwentarz dóbr:

Opis: „Dom ….nowo zbudowany, piec nowy kaflowy w pasy białe, alkierz, okna dobre, posadzka w izbie y alkierzu, piec chlebowy, drzwi na zawiasach, u izby stare, u alkierza drzwi nowe….także kuchnia nowa, drzwi stare na zawiasach…Piwnica drewniana stara oprawna, szyia nowa, drzwi do niey nowe. Studnia w sieni stara, dach nowy, wrota w sieni dwoie nowe…Ten dom po spaleniu przeze mnie zbudowany….”

W grudniu 1710 r. Stanisław Mruz dokonał zapisu w testamencie: „dom ma być sprzedany, część pieniędzy do kościołów, część dla żony”.

W październiku 1719 r. Jan Drozd zapisał na domu hic Zamosci In Suburbio Leopoliensi In Circulo S. Crucistutaj, w Zamościu, na przedmieściach Lwowa (Przedmieściu Lwowskim), w Rynku Świętego Krzyża sumę 190 złp. na rzecz Adama Stankiewicza. Sąsiedztwo: a tergo (od tyłu) Makowski i sukcesorzy Dulskich.

W sierpniu 1743 r. Antoni Czyzykowski przeprowadził wizję domu w Rynku S. Krzyskim:

Opis: „W sieniach…drzwi do izby wielkiej …okna trzy złe…W piecu kaflowym kaflów złych pięc, w piekarskim czeluście wywalone…Okienko małe przy drzwiach …..Drzwi z alkierza y do alkierza…okna złe…W kuchni słup od spodu wygorzał na poł łokcia, tamże schodow dwoch niestaie. Na gorze nad komorą drzwi…y schodu iednego nie masz…odrzwi złe….Alkierz alias Komorka….w kuchni piec kaflowy od spodu zły….W sieniach słupa z bantami pod rynną mniemasz….do piwnicy drzwi złe y schodow dwoch nie masz….”

W czerwcu 1749 r. Albert i Marianna Burdzinscy zapisali na domu 100 złp. na rzecz Regno Currentis ad Capellam Annuntiationis B.V.M. In Ecclesia Insignia Collegiata Zamosc. Dominorum Literatorum (Kaplicy Zwiastowania N.M.P. – Bractwo Literackie). Sąsiedztwo: Piotra Grabowiecki Ferrifaber ślusarz i Szymon Judai Incola (z nacji żydowskiej).

W kwietniu 1756 r. przeprowadzono inwentaryzację dóbr Franciszka Rostkowskiego zam. w Rynku Świętokrzyskim. Sąsiad: Dominek.

Opis: ….Naprzód z Rynku Świętokrzyskiego od frontu wchodząc do domostwa wrota duże pojedyncze….w srodku drzwiczki na zawiasach….drzwiczki drugie małe przy wrotach w scianie….wchodząc do izby drzwi po lewey ręce….okien dwie w izbie o czterech kwaterach …okiennice….podłoga dobra….komin szafiasty y piec do kuchni murowany dobry, z szyią w czeluściach, piec zielony kaflowy nowy na fundamencie murowanym …przepierzenie do alkierza z tarcic nowe ….do alkierza drzwi dwoiste…, w alkierzu okno w kwater 4….podłoga dobra, połap nowy…drzwiczki z alkierza do komory nowe …..cieniona komora bez okienka, z tey drzwi do kuchni …połap iest, podłogi nie masz w kuchni komin duzy nowy, kuchnia w stolcu drewnianym, sciana iedna, trzech nie masz tylko odrzwi stoią …,schody na gore nowe, gora zapierzona nad izbą drzwi…., okno taflowe….do tamtey izby, do izdebki małej ku Rynkowi Świętokrzyskiemu okno maiącey drzwi dwoiste….z sieni wrzeciąż…….okno taflowe….okiennica….piecyk kaflowy zielony nowy na fundamencie murowanym kominek murowany szafiasty popadany połap nowy, podłoga nowa, posienie wszystko zapierzone Żyrdziami, tylko nad wrotami nie masz…..W scianach od p. Dominka przęseł 8 tylko wiązanie w słupach pauzowanych. Dach nad całym domostwem nowy, rynwy całe…., izba od bramy nowa do którey drzwi….okiennic trzy…, połapu połowa ułożonego tarcicami tyblowanemi, tylko iedney nie masz tamże na przegrodzie balasów 41 pieca nie masz podłogi….nie masz, wrota dwie nowe…..okienniczka przy wrotach….w podcieniu zapierzenie…., piwnica murowana, do którey drzwi  z sieni dwoiste….schody dobre, szyi nie masz, zgoła całe domostwo nowe ze wszystkim…..

W sierpniu 1757 r. Tomasz Czyżykowski sprzedał dom za 330 złp. Pawłowi i Mariannie Radankiewiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Kliwinskiego i sukcesorzy dumus Michnowscianum.

W październiku 1759 r. Paweł i Anna Radankiewicze sprzedali dom za 330 złp. Tomaszowi i Annie de Krzyżanowskie Zastawskim. Sąsiedztwo: domus Kliwinsciana i domus Rostkowolsciana.

W czerwcu 1763 r. Franciszek Rostkowolski przeprowadził inwentaryzację domu „z grątem” na Przedmieściu Lwowskim naprzeciw Rynku Świętokrzyskiego. Sąsiedztwo: dom Zastawskich i dom Szymona Faywowicza Żyda.

Opis: …”idąc z Rynku Świętokrzyskiego od frontu znajduią się wrota duże pojedyncze…w srodku drzwiczki….drzwiczki drugie małe przy wrotach w ścianie….Wchodząc do izby po lewey ręce będącey drzwi sosnowe dolne….do tychze okien okiennice drewniane ze dworu….komin szafiasty y piec do kuchni murowany dobry z szyią w czeluściach. Piec kaflowy zielony stary na pretach żelaznych i fundamencie murowanym przestawienia potrzebuie….Przepierzenie do alkierza z tarcic….Do tegoz alkierza drzwi dwoiste sosnowe – …..podłoga poparzona- …okno….okiennica ze dworu…w podłodze cztery deszczki zgniły inne dobre. Drzwi z alkierza do komory …komora ciemna bez okienka…po dłogi nie masz. Z niey drzwi do kuchni …,kuchnia w stolcu drewnianym nieobudowana, komin nad nią pleciony dobry ….Schody na gore dobre, gora zapierzona nad izba drzwi…Podsienie wszystkie żerdziami zapierzone tylko nad wrotami nie masz.   Dach nad całym domostwem w niektórych miejscach zły reperacyi potrzebuie rynny dobre. Do izdebki małey ku Rynkowi Świetokrzyskiemu okno maiący drzwi sosnowe dwoiste…..okno taflowe…okiennica….Piec kaflowy zielony ….kominek murowany szafiasty dobre. Połap y podłoga dobra….W scianach nad domostwem Szymona Faywowicza przęseł dwóch a od domostwa sukcesorów między Fiałkowiczów sześciu nie ma tylko wiązanie w słupach pauzowanych przy kuchni pod schodami…..Do piwnicy drzwi leżące zgniłe…..”

_______________________________________________________________________

Mieszkańcy Rynku Świętokrzyskiego w układzie alfabetycznym 

 

Albert kotlarz 1638 Rynek Świętokrzyski

Banachowa Kałuszka 1635 Rynek Świętokrzyski

Bank Pobożny parcela Dreznerowska 1665 ulica za Rynkiem Świętokrzyskim

Bieńkowic  (Bienkowicz) Albert i Zofia 1633 1636 Rynek Świętokrzyski

Bil (Biel) Mateusz (vide Tykoczyński) 1664, 1679 Rynek Świętokrzyski

Borowik Hawryło i Anna Chwiedonowna (Chwedorkowna?) 1634, 1636 Rynek Świętokrzyski

Burdzinscy Albert i Marianna 1749 Rynek Świętokrzyski

Buynowski Krzysztof nie żył 1667 ulica w stronę Rynku Świętokrzyskiego

Chruścicki 1638 Rynek Świętokrzyski

Czaykowic Michał 1634, 1635, 1636 Rynek Świętokrzyski

Czyżykowski Antoni 1743, Tomasz 1757 Rynek Świętokrzyski

Danielowa Anna nie żyła 1639 Rynek Świętokrzyski

Dąbrowski  Kazimierz z żoną i dziećmi 1674, 1685, nie żył 1691 Rynek Świętokrzyski

Dominek 1756 Rynek Świętokrzyski

Dragonek Jan 1654 Rynek Świętokrzyski

Drozd Jan 1719 Rynek Świętokrzyski

Dulski sukcesorzy 1719 Rynek Świętokrzyski

Dytrych (Tydrych) Andrzej i Reina (Regina) 1672, 1679 (to samo sąsiedztwo) Rynek Świętokrzyski

Faywowicz Szymon Żyd 1763 Rynek Świętokrzyski

Fijałkowicz sukcesorzy 1763 Rynek Świętokrzyski

Foltowicz Jan 1664 Rynek Świętokrzyski

Gadzik Jan 1664, 1669, 1679 Rynek Świętokrzyski

Getner Jan (zapis) 1645 Rynek Świętokrzyski

Grabowiecki sukcesorzy 1634, Piotr 1749 Rynek Świętokrzyski

Indik Mateusz i Agata, nie żyli w 1638 Rynek Świętokrzyski

Iwanowa stolarka 1634, 1636 Rynek Świętokrzyski

Izraelowicz Józef alias Nosalczyk i Temerla Simonowiczowna ok 1669-1672 Rynek Świętokrzyski

Jan Jabłońki i Ewa w. po S. Padowskim 1643 Rynek Świętokrzyski

Joachim kuśnierz 1641 Rynek Świętokrzyski

Jonecki Michał 1685 Rynek Świętokrzyski

Kaminski Wacław i Małgorzata 1633 Rynek Świętokrzyski

Kiiak (Kijak) Piotr 1635 Rynek Świętokrzyski

Kliwinski sukcesorzy 1757, 1759 Rynek Świętokrzyski

Kołtunik Jan i Katarzyna 1639, 1645 Rynek Świętokrzyski

Kołtunik Stanisław 1641 Rynek Świętokrzyski

Korycki Piotr 1635 Rynek Świętokrzyski

Kozaczek Jan 1640 Rynek Świętokrzyski

Kozłowski Marcin 1645 Rynek Świętokrzyski

Kozłowski Tomasz 1672 Rynek Świętokrzyski

Kumowska Krystyna 1635 Rynek Świętokrzyski

Kurowski Wojciech 1665 ulica za Rynkiem Świętokrzyskim

Kuszabski Stanisław i c. Jadwiga 1639 Rynek Świętokrzyski

Lorek Jakub 1636 Rynek Świętokrzyski

Luszkowic Joachim 1635 Rynek Świętokrzyski

Makowski 1719 Rynek Świętokrzyski

Marco Jakub nie żył w 1635 Rynek Świętokrzyski

Markowicz mąż Katarzyny Wykowsczanki nie żył 1686 Rynek Świętokrzyski

Meszonkowic (także Maszunkowic)  Mateusz 1635 Rynek Świętokrzyski

Michał Kasprowicz i Regina Swieykowszczanka 1640 Rynek Świętokrzyski

Michnowski sukcesorzy 1757 Rynek Świętokrzyski

Milejowski Stanisław i Jadwiga Kuszabszczanka 1639 Rynek Świętokrzyski

Miturkowicowa Elżbieta 1635 Rynek Świętokrzyski

Mruz Stanisław 1710 Rynek Świętokrzyski

Nowacka Katarzyna c. Indików 1638 Rynek Świętokrzyski

Nowacki Wojciech 1669 Rynek Świętokrzyski

Odynowski Jerzy 1636 Rynek Świętokrzyski

Odyszewski Grzegorz 1636 Rynek Świętokrzyski

Ołdunowicz Teodor 1634 Rynek Świętokrzyski

Ostrowski Albert 1690 Rynek Świętokrzyski

Otijowski Jerzy 1640 Rynek Świętokrzyski

Pacoska Wojciech 1633 Rynek Świętokrzyski

Paczopla Albert (Pastuszczyk) 1636 Rynek Świętokrzyski

Padowski Samuel 1639, nie żył 1643 Rynek Świętokrzyski

Pastusczanka Anna i Marcin kołodziej 1645 Rynek Świętokrzyski

Pastuszczyk Wojciech nie żył 1640 Rynek Świętokrzyski

Pniewski Grzegorz 1640 Rynek Świętokrzyski

Połupanowic Szymon 1640, 1641, 1645 Rynek Świętokrzyski

Połupanowicowa Zofia c. Indików 1638 Rynek Świętokrzyski

Posadowski Zachariasz 1638 Rynek Świętokrzyski

Pruszkowicz Marcin alias Śledź i w. Anna  1633 Rynek Świętokrzyski

Przemyslki Stanisław i Anna 1652 Rynek Świętokrzyski

Rachwalski Jan 1645 Rynek Świętokrzyski

Radankiewicz Paweł i Marianna 1757, 1759 Rynek Świętokrzyski

Raglowany Wojciech 1635 Rynek Świętokrzyski

Roczeń Andrzej i Regina Świątkowa 1665 ulica za Rynkiem Świętokrzyskim

Romanowicz Bazyli 1640, 1645 Rynek Świętokrzyski

Romanowicz Wasko i Justyna 1653 Rynek Świętokrzyski

Romanowski Jan 1645 Rynek Świętokrzyski

Rostkowski Franciszek 1756, 1763 Rynek Świętokrzyski

Rybak Grzegorz i Anna 1635 Rynek Świętokrzyski

Rychwalski Jan 1636, 1639, 1641, 1645 Rynek Świętokrzyski

Rzeszotarski Andrzej 1641 Rynek Świętokrzyski

Saynog Jan i Elżbieta 1645 Rynek Świętokrzyski

Sądecki Mikołaj 1638 Rynek Świętokrzyski

Serafin kotlarz 1645 Rynek Świętokrzyski

Sokalski Mateusz 1636 Rynek Świętokrzyski

Soszkiewicz Jakub 1638 Rynek Świętokrzyski

Stabrowska Justyna 1645 Rynek Świętokrzyski

Stankiewicz Adam 1719 Rynek Świętokrzyski

Stolarczykowa 1652 Rynek Świętokrzyski

Suchecki Sebastian 1709 Rynek Świętokrzyski

Sumkowski Jan Kozaczek 1636 Rynek Świętokrzyski

Szuszkiewicz  (Suskiewic) Joachim 1645 Rynek Świętokrzyski

Suszkowic Jan 1641 Rynek Świętokrzyski

Szpital  1636 Rynek Świętokrzyski

Szymon Judai 1749 Rynek Świętokrzyski

Tarnowski Jan 1665 ulica za Rynkiem Świętokrzyskim

Tarnowski Matusz i Łucja 1636 Rynek Świętokrzyski

Teodorowicz Andrzej i Teresa Derkiewiczowna i dzieci 1699 Rynek Świętokrzyski

Tibary Mateusz 1639 Rynek Świętokrzyski

Tikoczynski  (także Tykoczynscik  Tykoczyńszczyk) alias Bil Mateusz 1669 Rynek Świętokrzyski

Tomisławski  Wojciech ok 1669-1672, 1679 Rynek Świętokrzyski

Trebiczowski Jan nie żył w 1636 Rynek Świętokrzyski

Trebieborski Stefan 1639 Rynek Świętokrzyski

Tunikowski „Kozaczek” Jan 1634, 1635 Rynek Świętokrzyski

Tworczowski Jakub i Dorota 1652 Rynek Świętokrzyski

Uchacz Hiacynt 1690 Rynek Świętokrzyski

Walkowicowa Regina nie żyła 1641 Rynek Świętokrzyski

Wentoun Jan 1685 Rynek Świętokrzyski

Wloskowski Szymon 1636 Rynek Świętokrzyski

Włoszek Wojciech i Dorota (z Jarosławca) w. i syn Wawrzyniec 1632 Rynek Świętokrzyski

Wodna Janowa 1634, 1636 Rynek Świętokrzyski

Wodniackowscy 1652 Rynek Świętokrzyski

Wojciech cechmistrz krawiecki  1635 Rynek Świętokrzyski

Wojciech Jeleniowski 1632, 1635, 1636 Rynek Świętokrzyski

Wtorkowicz Szymon , Jadwiga ż. i Jagusia c. 1653 Rynek Świętokrzyski

Wykowsczanka Katarzyna 1686 Rynek Świętokrzyski

Zając Paweł piwowar 1639, 1645 Rynek Świętokrzyski

Zastawski Tomasz i Anna de Krzyżanowskie 1759 Rynek Świętokrzyski

Ziętopolski Łukasz 1638 Rynek Świętokrzyski

Żankiewicz Andrzej alias Przysucha i Regina Sadownikowna 1685 Rynek Świętokrzyski

____________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Kwerenda l. 70 XX w.