Mieszkańcy ulicy Ormiańskiej w Zamościu w latach 1626-1781

Acta Armenica

19 czerwca 1626 r. Jędrzejowna Anna, żona Łukasza Jędrzejowicza, Ormianina darowała połowę domu przy ul. Ormiańskiej Krzysztofowi Jędrzejowicowi zwanemu Memnicki. Sąsiedztwo: Skinderowski i Synanowy (Szymon).

W kwietniu 1627 r. Stanisław Żurkowski sprzedał za 1300 złp. dom Michałowi Rohi Ciułsał i Zofii Pernusuwnej małżonkom. Dom ten należał do Ormianina Sieraka, a Żurkowskiemu darował go Jan Zamoyski. Sąsiedztwo: potomkowie Murata Dwonnika (Dzwonnika?) i potomkowie Owanisa Murata.

15 kwietnia 1629 r. Bogdan Aswadur Ormianin sprzedał dom narożny za 400 złp. Zofii, wdowie po Abrahamie Kirkorowiczu. Sąsiedztwo: dom potomków Buniata.

13 października 1629 r. nastąpił podział domu na dwie części po zmarłej Annie Jędrzejowicowej. Sąsiedztwo: potomkowie Skindera i dom Synana Paziumowicza.

Pierwsza część należna Annie Jędrzejowiczowej, żonie Łukasza Jędrzejowicza kuśnierza”

Opis: „Pierwsza część iako izba wielka przy niey kuchenka po słup y balk. Przy tey  kuchni osadzony w tyle za oknami miejsce dla widoku do okien z przęsłem pirszem od izby, po obudwu stronach do tego sieni sztuka przy izbie w przyboku”

Druga część należna Krzysztofowi Jedrzejowiczowi Memnickiemu

Opis: „Druga część tegosz domu i izdebka na podsienie, która poprawy potrzebuie się przy niey po tenze słup, który się mianował przy kuchni, zostawiwszy wolne przescie ku izbie do podsięnia, nadto potsięnie z gorą; do tey części drugiey…przydali staynią dobrze budowaną na tyle, tylką ią trzeba dachem z wierzchu opatrzyć; przy tey stayni gruntu sztuka, od zatyłku ku izbie potym ze słup iako wyzszey iest opisany, wolne przescie stronami ku secretowi zostawiwszy.”

6 kwietnia 1631 Katarzyna, wdowa po Owanisie Buniatowiczu Ormianinie zastawiła na rok dom za 100 złp. Dymitrowi Mellon’owi Grekowi. Sąsiedztwo: dom „Aprahamowski” i dom „Buniatowski”.

11 kwietnia 1632 r. Krzysztof Memnicki Ormianin sprzedał swoją część domu za 150 złp. Gabrielowi Aryewowiczowi wójtowi ormiańskiemu. Sąsiedztwo: dom „Skęnderowski” i dom „ Ałtunowy.”

Advocatalia

8 czerwca 1634 r. Ałtun Muratowicz i Agnieszka Balejowna, małżonkowie sprzedali dom za 700 złp. Isai Grzegorzowicz’owi Ormianinowi. Sąsiedztwo: dom Synana Paziumowicza i dom potomków Baleja Usłanowicza.

8 marca 1634 r. Bartłomiej Antonowicz Ormianin incola Zamoscensis (mieszkaniec- rezydent Zamościa) przeprowadził cesję praw do domu na rzecz Jana Turczyna i Agnieszki Miedwiedkowej, jego żony. Sąsiedztwo: Wojciech Snuda. Lokalizacja domu: na tyłach ulicy Ormiańskiej.

3 stycznia 1635 r. Jan Turczyn, rezydent Zamościa i Anna Jurczynowa, jego żona sprzedali za 245 złp. dom narożny Bartłomiejowi Antonowiczowi Ormianinowi. Sąsiad: Jakub institor.

30 stycznia 1636 r. Albertus Zuba Aunga (Albert Zięba auriga -woźnica) z żoną Anną zapisali na połowie domu 300 złp. na rzecz Jana Mastalerza Samuyłowicza. Dom znajdował się przy ulicy na tyłach ul. Ormiańskiej. Sąsiedztwo: niewierny Smyło Żyd i Say (Saj) Ormianin.

24 września 1636 r. Albert i Anna Zięba sprzedali dom za 400 złp. na tyłach ul. Ormiańskiej Sehweli Ormianinowi. Sąsiedztwo: Smyło Żyd i Saj Ormianin.

3 października 1639 r. Jan Szornel sprzedał dom Bartoszowi Antonowiczowi Ormianinowi, kupcowi za 800 złp. Poprzednim właścicielem domu był Isaj Grzegorzowicz Pers. Sąsiedztwo: Synan Paziumowicz i kamienica Krzysztofa Balejowicz.

Acta Armenica

5 maja 1641 r. dom po zmarłym Bartoszu Antonowiczu Ormianinie i kupcu  darowuje Katarzyna z Ostroga Zamoyska, w którey dyspozycji znalazł się dom po śmierci Antonowicza, Ormianinowi i kupcowi Janowi Hadziejowiczowi. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Balejowicza i dom Szymona Paziumowicza.

Advocatalia

21 kwietnia 1641 r. Mirowski Andrzej i Jakub (bracia) sprzedali dom za 390 złp. Mateuszowi (piekarz) i Krystynie Mikołajowiczom. Sąsiedztwo: Smuklerka Żydówka i Sefferowa Ormianka.

Acta Armenica

7 marca 1642 r. Gabriel Ariewowicz, wójt ormiański sprzedał za 1000 złp. dom (kamieniczkę „Wartarizowską”) na ul. Ormiańskiej Isai Kirkorowiczowi Ormianinowi, kupcowi. Sąsiedztwo: Topała i Zachariasz Dołwatowicz ławnik.

Advocatalia

12 września 1642 r. Krzysztof Kirkorowicz ławnik sprzedał za 1800 złp. dom na ul. Ormiańskiej Krzysztofowi Megerdowiczowi ławnikowi i Zuzannie Zacharyaszownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Gabriel Muratowicz i Buniatowa.

14 sierpnia 1642 r. Marcin Kozłowski auriga – woźnica sprzedał dom za 250 złp. Ayuas’owi Chrystophowic’owi Ormianinowi. Sąsiedztwo: dom Jakuba institoris i dom Sebastiana Lignifabri – stolarza. Dom ten, po śmierci Derwisa (Bartosza) Antonowicza Ormianina, przeszedł w ręce Katarzyny z Ostroga Zamoyskiej, która darowała go Marcinowi Kozłowskiemu.

17 września 1643 r. Sebastian stolarz i Zofia jego żona sprzedali dom za 150 złp. Stefanowi Mieleszko  organarius organista i Annie Bazowskiej żonie. Sąsiedztwo: dom „Sczęsminski” i dom „Wieląnczynskie”.

Acta Armenica

6 maja 1646 r. Sinan Paziumowicz zastawił dom za dług (300 złp.) na rzecz Ariew’a Deutatowicza. Sąsiedztwo: Mikołaj Buniatowicz ławnik Ormianin i Krzysztof Magerdycowicz Ormianin.

16 lipca 1649 r. Gabriel Skinderowicz Ormianin, mieszczanin i kupiec zamojski kupił/sprzedał Akademii Zamojskiej dom za 300 złp. na ul. Ormiańskiej. Sąsiedztwo: dom Łukasza Kuszniesza (kuśnierza?) Ormianina i od ulicy dom Zacharyasza Dokrasnicza.

4 marca 1651 r. Mikołaj Hadziejowicz sprzedał za 400 złp. dom Kuryt’owi Abramowiczowi. Sąsiedztwo: dom Mikołaja Buniatowicza Ormianina i Warterys Kirkorowicz Ormianin.

Advocatalia

13 marca 1651 r. Kacper Achterlani kupiec sprzedał dom narożny na ul. Ormiańskiej za 1400 złp. Mikołajowi Hadzieiowiczowi, prawnikowi ormiańskiemu i kupcowi. Sąsiad: Mikołaj Buniatowicz Ormianin.

Acta Armenica

W styczniu 1654 r. Bonawentura Coustant Bełzecki wydzierżawił dom za 800 złp. Romaszkiewiczowi Ormianinowi. Usytuowanie: na ul. Ormiańskiej na rogu Kościoła Ormiańskiego leżący.

4 października 1654 r. Piotr Dawidowicz sprzedał część domu przy ul. Ormiańskiej Gabrielowi Dawidowiczowi (bratu). Sąsiedztwo: Jan Mardyroszowicz i Balejowicz.

Advocatalia

22 kwietnia 1654 r. Paweł Włodzik i Katarzyna, wdowa po Mikołaju Merzynskim zapisali na domu sumę 150 złp. na rzecz Wojciecha Łukowskiego tkacza i Katarzyny, jego żony. Usytuowanie domu: z tyłu ul. Ormiańskiej. Sąsiedztwo: Oskiatkowie i Mikołaj Hadziejowicz.

16 listopada 1654 r. Stefan Gadziowicz patrycjusz zamojski sprzedał dom z tyłu ul. Ormiańskiej Reinie, wdowie po Stanisławie Wirtowiczu kuśnierzu. Sąsiedztwo: Oskiatkowie i Semion krawiec.

Acta Armenica

7 marca 1655 r. Krzysztof Balejowicz sprzedał za 1500 złp. dom przy ul. Ormiańskiej (usytuowanie: od kościoła Ormiańskiego na rogu, na południe od ulicy) Krzysztofowi Romaszkiewiczowi. Sąsiedztwo: Gabriel Dawidowicz.

27 luty 1656 r. Grzegorz Hadziejowicz z żoną zapisali na kamienicy przy ul. Ormiańskiej sumę 8 000 złp. na rzecz kościoła (ormiańskiego).

16 lutego 1657 r. Grzegorz Hadziejowicz i jego matka Róża Hadziejowiczowa zapisali na kamienicy sumę 8640 złp. na rzecz kościoła (ormiańskiego).

11 marca 1657 r. ksiądz Jakub Antonowicz, oficjał kościoła ormiańskiego sprzedał za 2200 złp. dom na ul. Ormiańskiej ks. Janowi Kristostorowiczowi parafianinowi kościoła ormiańskiego. Sąsiedztwo: Zuzanna Cipusowa i Aswador Warterysowicz.

10 kwietnia 1657 r. ksiądz Jan Kristostorowicz sprzedał dom za 1500 złp. Stefanowi Serkiowiczowi. Sąsiedztwo: Ariew Deutatowiczowi i Jan Mandyroszowicz.

Advocatalia

12 lutego 1665 r. Grzegorz Krzysztof Chadzieiowicz Venator Terrae Praemyslensis Łowczy Przemyski i Teresa de Masalow Masalska jego żona zapisali na części kamienicy przy ul. Ormiańskiej 3000 złp. na rzecz Prokopa Szornela. Sąsiedztwo: Krzysztof Baleiowicz i Jan Kirkorowicz.

Opis: „Hyppocausto In parte inferiori cum suo Trelinio, et celario sub eodem hyppocausto Ac culina eidem hyppocausto adnexa. (Hipokaust w dolnej części z Trelinium i piwnica pod tym samym hipokaustem I kuchnia połączona z tym samym hipokaustum). Nec non fornice superiori ad stabulum erecti, a tergo lapideae post via publicam, Ac medietate stabuli post fornirem tendentis (Nie było też wyższego łuku wzniesionego do stajni, z tyłu kamiennego muru za drogą publiczną i sięgającego pośrodku stajni za oknem – tłumacz Google).

12 lutego 1665 r. przeprowadzono inwentarz kamienicy Krzysztofa Chadziejowicza Łowczego Przemyskiego. Sąsiedztwo: Krzysztof Balejowicz i Jan Kirkorowicz.

Opis: „Naprzód do sieni wchodząc drzwi dębowe ….sień zasklepiona. Ex opposito sklep z odrzwią ciosowego kamienia, drzwi żelazne …Okiennica żelazna y krata do niey także zelazna, nad tym oknem okienko z kratą …wedle sklepu wschody na gurę. Item drugie drzwi do piwnice. Podle kuchni w ktorey piec piekarski bardzo zły…Izba wielka, wktorey odrzwi z ciosowego kamienia. …Okna potrzebują naprawy w szybach, filary z wapna fluoryzowane. Piec biały z orłami stary….Podłoga porządna na przemiany robiona, do komnaty odrzwi stolarskiej roboty, w ktorey okno o czterech kwaterach. Z teyze komnaty drzwi …W tyle sionki przed łazienką, w ktorey drzwi proste ciesielskiey roboty. Podłoga dylowa, daley łazienka, piec i okno z kratą zelazną….A to wszystko izba, komnata, sionka i łazienka nie sklepione. Locus secretus (toaleta) przy murowaney scienie z drzewa zrobiony. Nad którym wschody na gorę opierzone. Do sieni wchodząc z tyłu przysionek podle izby wielkiey zasklepiony, tarcicami połozony, a przed izbą y kuchnią cegłą, w sieni tarcicami połozono. Na gure wchodząc na schodach pirwszych drzwi sosnowe, zasklepiono, a na drugie wschody nie masz sklepienia. Przed izbą wielką sionka zasklepiona y przed kuchnią odrzwi do izby stołowey ku ulicy z ciosowego kamienia. Odrzwi dębowe snycerskiey roboty, pieca nie masz tylko fundament. Okien trzy…okiennice żelazne…,podłoga z tarcic. Kuchnia do ktorey framuga deseczkami zabudowana, y drzwi takiesz….Ku tyłowi izba mniejsza, w ktorey odrzwi stolarskiej roboty, piec biały z gryfami dobry, ..okna dwoie. Po lewey stronie drzwi do sieni stolarskiey roboty z takiemi odrzwiami…. W tył idąc do sklepioney izdebki odrzwi stolarskiey roboty iako i w izbie…W sionce iedno okno, z ceglaną podłogą iako y w przedniey izbie. W tyle ku ulicy izdebka sklepiona, do ktorey odrzwi stolarskiey roboty, takowesz y drzwi…Piec zły, okien dwoie, od ulice krata zelazna…Wedle izby sredniey kuchenka z piecem chlebowym małym, wedle kuchenki wschody drewniane złe….Na gurze nad sionką dach się załamał, nad stołową izbą dach zły, rynny dwie niedobre. Idąc z izby średniej do secretu, sionka sklepiona, podłoga z tarcic, w ktorey drzwi do komory na zsypywanie owsa. Daley ku sekretu idąc, ganek dachem pobity. Piwnic ziemnych dwie z sieni wchodząc, podle kuchnie dolney, iedna z drugiey…Drzwi troie z gankow idąc, ganek bez przykrycia. Przez ulice do stayniey w ktorey sklep murowany, do którego drzwi żelazne, a drewniane drugie…okna dwie z kratami zelaznemi, y piwnica murowana, do ktorey wschody z ulice, za sklepem staynia…Od sąsieckiey sciany rynew y dach przeseł y druga staynia…Drzwi do stayni z ulice dwoiste… W tyle kamienice takiesz drzwi. Przy murze na ulicy studnia murowana….”

20 stycznia 1667 r. Aleksander Jarocki i Marianna de Komorow, jego żona, sprzedali dom za 5000 złp. Andrzejowi i Jadwidze Nowackim. Sąsiedztwo: Dolwatowicz i Topołowski (Topała?).

Acta Armenica

22 stycznia 1669 r. Elżbieta, żona Ariewa Deutatowicza oraz Kacper i Balcer ich synowie, sprzedali dom w tyle ul. Ormiańskiej Hyys’owi i Hynii Mendlowiczom Żydom za 1000 złp. Sąsiedzi: Mendel Zelman Żyd i Mikołaj Petasosz krawiec.

18 lutego 1671 r. Krzysztof i Agnieszka (Dolwatowiczowna) Czujkowscy zapisali na domu 300 złp. na rzecz Panasa Uchurłowicza kupca. Sąsiedzi: Andrzej Nowacki i Marianna Skinderowiczowa wdowa (dom narożny).

21 czerwca 1672 r. Warterys Balejowicz, syn zmarłego Krzysztofa Balejowicza przeprowadził lustrację kamienicy (po spaleniu). Sąsiedztwo, zmarły Łukasz Jędrzejowicz kuśnierz.

Opis: „Naprzod wchodząc z Podsienia do kamienice wszystko tynkowanie ze drzwiami y odrzwierzami kamiennemi ciosowemi, z posadzką na podsieniu u drzwi pogorzały, y sklepienie na tymze podsieniu popadało się y porysowało znacznie. Wszedszy do kamienice w sieni z sklepienia wszystko tynkowanie opadło, posadzka z tarcic zgorzała. Odrzwi kamienne u sklepu po lewey ręce wchodząc potrzaskałe. Na tyle kamienicy wszystek budynek drewniany zgorzał, zostały mury barzo ogniem zwątlone, przepalone, znacznie porysowane y niebezpieczne do trwałości ….Planities tylko zostaie budynkow, a mury na cztery części barzo ogniem zwątlone, y sciana iedna murowana obalona, srodkiem kamienicy idąca, na tyle tymze, a mury stojące zwalone na czterech częściach dwoch kamienic są idąc na gorę po lewey ręce schody zgorzałe, z kuchnią y izbą od tey kuchni po lewey ręce całe pogorzałe, z tynkowaniem, pułapem dachem, nad wschodami kopuła z wszytkiem budowaniem, z tynkowaniem opadła, także wschody do trzeciego mieszkania wszytkie zgorzały. Alkierz po lewey rece wyzey idąc, z gankiem do kloaki ciągnącym się y sień do budynku murowanego po prawey stronie idącego wszytka w oknach y prospektach zdesolowana z tynkowaniem. Wschody daley idące trzecie, po prawey stronie przy kuchni wygorzałe do sieni gornego mieszkania idące. Sien gornego mieszkania z tynku opadła, drzwi na strych zgorzały. Kuchnia po prawey stronie na gorze dalszey z tynkowania opadła, y wygorzała wewnątrz. Drzwi do izby gorney idąc gdzie nieboszczyk P. Balejowicz mieszkał zgorzałe, a odrzwi ciosowego kamienia po części naylepszey poodpadały y potrzaskały się…Izba sama murowana z komnatą, wchodząc do teyze izby po lewey stronie y z alkierzem po prawey ręce, do drugiey kamienice należącym całe wewnątrz y z wierzchu z pułapem z dachem pogorzałe, tylko mury zdesolowane tey izby stoią. Sklepik z alkierza pomienionego wchodząc do niego, ze wsztkiem wygorzał…sklep dolny pogorzały.”

21 czerwca 1672 r. po zmarłym Łukaszu Jędrzejowiczu kuśnierzu, Zachariasz Browar, jego zięć przeprowadził wizję domu po pożarze. Sąsiedztwo: dom zmarłego Krzysztofa Balejowicza.

Opis: „…ogniem zniesiony dom, tylko goły plac na tym miejscu y z piwnicą…”

Advocatalia

Maj 1673 r. Jan Szczukowski zapisał na kamienicy przy ul. Ormiańskiej 1000 złp. na rzecz kościoła OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedzi: sukcesorzy Dolwatowicza i „Topałowiczowskie”.

24 lipca 1675 r. Andrzej Nowacki oszacował kamienicę na 12 899, 15 złp. Sąsiedztwo: Zachariasz Dolwatowicz (pisany także jako Dołwatowicz) i Topolowskie partibus.

Opis: „Naprzód wymiar murów sklep dolny pod sklepem wierzchniem, w tym sklepie dwie ścienie podłuznie idą wzdłusz połokci dwanaście, wzwysz tez ściany aż zgruntu rachując idą na łokci dziewięć w tedy porachowawszy te dwie ścienie wzdłuż łokci dwadzieścia y cztery a wzwyż łokci dziewięć per multi plicationem wynosi w nich effectine łokci numero dwieście szesnascie, w tym że sklepie poprzecnie obiedwie ściany idą wszerz połoci numero osmi y puł wzwyż tak że łokci dziewięć porachowawszy tedy lokci siedemnaście po dziewiąci funt łokci numero sto pięćdziesiąt y trzy w tymże sklepie sklepienie same od anthwangow rachując idzie wzdłusz na łokci dziewięć a wszerz idzie na łokci dwanaście porachowawszy tedy per multi plicationem łokci numero sto y osm ma tedy w sobie ten sklep muru łokci czterysta siedemdziesiąt y siedm uczyni sążni sto pięćdziesiąt y dziewięć.

Drugi sklep dolny z pierwszego wychodząc podsienia sklepiona wtym sklepie iedna ściana podłuznia od sąsiada sukcesorów Dolwatowicza (bo iuz druga sie sciana rachowała w pierwszym) na zdłusz idzie iako y pierwszego sklepu dwanaście łokci wzwyż także łokci dziewięć porachowawszy tedy wynosi murów łokci numero sto y osm. Poprzednie sciany obiedwie idą wszerz połokci sześć uczyni dwanaście wzwysz tak że łokci dziwięc sporachowania tedy maią te dwie ścianie w sobie murów łokci numero sto i osm, sklepienie same w tymze sklepie rachując tak że iako z pierwsze od anthwangow idzie wzdłusz nałokci dziewięc y ieden ma w sobie ten sklep murów łokci numero dwieście dziewiędziesiąt y siedm, uczynia sążni numero dziewięćdziesiąt y dziewięć szyia do tych obudwóch sklepów pod podsieniem na ulice przeciwko Pana Warterysowey kamienicy wymurowana y zasklepiona, ta wzdłusz maiąc dwie scienie, które idą połokci dziewięci wzwyż na łokci numero trzydzieści y puł wszerz na łokci dwadzieścia y puł maią te ściany w sobie murów łokci numero sześciesiąt y trzy, w teyze szyi y sklepienie wzdłusz na łokci dziwięc wszesz na łokci trzy ma w sobie murów łokci dwadzieścia y siedm, ma w sobie ta szyia murow łokci numero dziewiędziesiąt, uczynia sążni numero trzydzieści z tychże sklepow wychodząc w domu są schody budowane które między budynkami sacowali cieśle, przy ktorey szyi na przyczółku iest ściana murowana od sąsiada Dołwatowicza idzie wzdłuż na łokci numero sześćdziesiąt i puł, wzwyż na łokci dziesięć, wynosi tedy murów łokci siedemdziesiąt y ćwierć, jednak ta ściana w comput nierachie się: albowiem od sąsiada wszytkie mury wspiera prawie za filar z zadu.

Trzeci sklep iest górni od pana Jakuba Dyłagowicza w tym sklepie mierząc spodsienia gdysz od sklepu kluczow nie było sciany poprzecznie idą po łokci jedenaście y ćwierć wzwysz też sciany idą na łokci siedm zporachowania tedy te sciany maią w sobie murów łokci numero sto piędziesiąt siedm y puł wtym że sklepie podłużnie ściany idą po łokci numero dziesięć y trzy ćwierci, wzwyż nałokci siedm, które sporachowania maią wsobie murów łokci numero sto pięćdziesiąt y puł, sklepienie wtymże sklepie idzie wzdłusz nałokci dziewięć, wszesz nałokci piętnaście y puł sporachowania tedy wsobie te sklepienie murów łokci numero czterysta czterdzieści y siedm y puł uczyni sążni numero sto czterdzieści y dziewięć y puł łokcia. Sien sklepiona przed tymże sklepem w tey sieni sciana murowana od sąsiada iedna idzie wzdłusz nałokci dwanaście, wzwysz nałokci siedm zporachowania tedy ma ta sciana w sobie muru łokci numero osmdziesiąt y cztery wteyże sieni poprzednia iedna sciana bo druga nie ma muru ale framuga idzie tedy wszerz nałokci osm wzwysz nałokci siedm sporachowania ma w sobie murów łokci piędziesiąt y szesc. Sklepienie w też sieni idzie wzdłusz nałokci dziesięc y puł z framugą wszerz idzie na łokci pułdziesięta ma tedy w sobie murów porachowania łokci numero dziewięćdziesiąt y dziewięć y trzy ćwierci. Ma w sobie ta sień murów łokci numero dwieście trzydzieści y dziewięć y trzy ćwierci, uczyni sążni numero siedemdziesiąt y dziewięć łokci dwa y trzy ćwierci. Podsienia filarowe sciany zgruntu rachując aż pod górnie gmachy wzwysz na łokci czternaście w wzdłusz na łokci dziewiętnaście porachowania tedy maia te filary wsobie murów łokci dwieście szescdziesiąt y szesc, uczynią sążni osmdziesiat y osm y łokci dwa sklepienie same na podsieniu za dziury w framugach między filarami potrąca się dlatego w rachunkach nie idą. Kuchnia dolna sklepiona w kuchni podłużnych scian dwie idą wzdłusz połokci siedm, wzwyż także połokci siedm sporachowania tedy maią w sobie murów łokci numero dziewięćdziesiąt y osm, wteyże kuchni sciana iedna ….wszerz idzie nałokci pięć y puł wzwyż idzie na łokci siedm, ma tedy sporachowania w sobie murów łokci numero trzydzieści y siedm y puł łokcia, w tey że kuchni sklepienie same wzdłusz na łokci pięć y puł wszerz na łokci siedm y puł, ma murów łokci numero czterdzieści y dwa puł, ma tedy ta kuchnia w sobie cała murów łokci numero sto siedemdziesiąt y osm, uczyni sążni numero piędziesiąt y dziewięć y łokci ieden.

Izba górna wielka na ulice okna w tey izbie scian dwie podłusznich wzdłusz idą po łokci osmnaście y puł, wzwyż łokci siedm y ćwierc, sporachowania te sciany obiedwie maią w sobie murów łokci numero dwieście sześćdziesiąt y osm y ćwierć w teyże izbie ścian dwie poprzecznych idą wszeż po łokci osm y trzy ćwierci wzwyż na łokci siedm y ćwierć sporachowania tedy maią te dwie scienie w sobie murów łokci numero sto dwadzieścia y trzy y pułterey ćwierci. Połap do tey izby między budynkami ciesle rachowali razem, ma ta izba w sobie murow łokci numero trzysta dziewiędziesiąt y ieden y pułtorey ćwierci wynosi sążni sto trzydzieści y ieden y łokci dwa y puł ćwierci alkierz z teyże izby w tym alkierzu iedna sciana od Dolwatowicza idzie wzdłusz na łokci numero osmnascie y puł ćwierci wzwysz na łokci siedm y ćwierci wynoszą tedy sporachownia te dwie scienie y maią w sobie murów łokci numero dziewięćdziesiąt y pięć y ćwierć, w tymże alkierzu komin rzezany y aż nad dach łokci pięć wywiedziony wszytek sporachowania ma w sobie murów łokci numero dziewięć ma ten alkierz skominem numero łokci murów dwieście trzydzieści y osm y cwierć uczyni sążni numero siedemdziesiąt y dziewięć y łokci ieden y ćwierć. Kuchnia wielka na gurze, wtey kuchni scian dwie podłuznich idą po łokci siedm wzwysz łokci siedm y ćwierć sporachowania maią te dwie scienie w sobie murów łokci numero sto y ieden y puł ćwierci, w teyże kuchni sciana iedna poprzeczna bo druga do izby rachowana idzie wszerz na łokci cztery wzwyż na łokci siedm ćwierć, sporachowania ma w sobie murów łokci numero dwadzieścia y dziewięć y trzy ćwierci w teyże kuchni komin wielki we cztery groni. Sklepem idzie wysoko na łokci dziesięć aż do cieńszego komina który idzie nad dach wysoko cienko murowany który także idzie wzwyż na łokci dziesięć , który komin dobrze uważywszy y porachowawszy uznaliśmy iż ma w sobie muru łokci numero dziewięćdziesiąt, przy teyże kuchni z gruntu idzie sciana daley wzdłusz na łokci trzy a wzwyż na łokci piętnaście prowadzona ma w sobie murów łokci numero czterdzieści y pięć które nie rachuie się bo wszystkie ….od sąsiada na kształt filaru wspiera, ma tedy ta kuchnia z kominem murów łokci numero dwieście dwadzieścia y ieden y ćwierć uczyni sążni murów łokci numero tysiąc osmseth siedemnaście y ćwierć uczyni sążni szescseth y pięć y łokci ieden y dwie ćwierci. Summariusz łokci numero dwa tysiące osmseth czterdzieści y dziewięć y puł czwarty cwierci uczyni sążni numero dziewięc seth czterdziesci y dziewięć, y łokci dwa y pułtory ćwierci które mury wedle starego zwyczaiu taxuje się każdy sążeń w złotych dwanaście co uczynią iedenascie tysięcy trzysta dziewiędziesiat y dziewiec y groszy pietnaście Grunt wszytek taxuie się ad valorem złotych pięcseth. Budynki zaś to iest dach i połapy na izbie górney y alkierzu nemiesznikiem ciesle taxowali na sume złotych trzysta. Izbe wielką dolnią schody y sciany dokoła opierzone na gorze y z schodami drewnianemi do piwnice za sume zł czterysta, alkierz zteyże izby dolney y izdebka podle niego z staynią exepto gruntu…taxowanego za sumę zł. trzysta taxowali wszystka tedy taxa całej kamienice uczyni sumy dwanaście tysięcy osmseth dziewięćdziesiąt y dziewięć y groszy piętnaście.

24 marca 1682 r. Warterys Balejowicz ławnik zastawił część domu za długi (6000 złp.) u wdowy po Mikołaju Bełchackim, Zofii. Sąsiedztwo: Warterys Balejowicz i sukcesorzy Hadziejowicza. W uwagach: Bartosz Drubczycki – mularz.

Opis: „Naprzod gorny sklep z podsienia od strony lewey wchodzączy, do sieni przednie okno na podsienie. U niego drzwi żelazne, także y okiennice w nim. Muru 406 ½ łokcia. Izba nad tymże sklepem wielka, łokci w niey muru 287, zasobna połap drewniany, z tey izby alkierz ku miedzy sukcesorow Pana Hadzieiowicza ma w sobie muru łokci 161. Sionka z sklepieniem z teyze izby wielkiey, idący ma w sobie muru wszytkiego łokci 277. Kuchnia do teyrze izby wielkiey należąca ma w sobie muru łokci 250 y półszesta łokcia. Sionka alias laternia nad schodami przed strychem muru ma w sobie circum circa y wzwysz łokci 184. Sam strych In suo esse circum circa ma w sobie muru łokci 342 ….Wolny zajazd na tyle kamienicy.”

Acta Armeniaca

26 października 1682 r. Antoni Stefanowicz i Katarzyna  sprzedali połowę domu od ulicy Kościelnej Ormiańskiej na rogu za 300 złp. Stefanowi Ałtunowiczowi ławnikowi i Annie Bartoszowiczownej, jego żonie. Sąsiedzi: Gabriel Dawidowicz ławnik i Stefan Ałtunowicz.

4 września 1683 r. nastąpił podział domu na trzy części po zmarłym Kirkorowiczu pomiędzy:

  • Konstancję Kirkorowicz, wdowę po zmarłym i małoletniego Jana, ich syna
  • Mateusza Kirkorowicza
  • Zofię Kirkorowiczowną

Dom oszacowano na sumę 2700 złp.

Opis:

„Naprzod pierwsza część, sklep gorny przedni z podsieniem, y sionka sklepiona do tegosz sklepu wchodząc z przodu, z żelaznymi drzwiami oknami w olów oprawnemi z ramami, okiennicami w tymże sklepie, z wolnym wystawieniem lubo murow lubo budynkow drewnianych do gury y z teraznieyszym dachem iako iest y scianami wybudowanemi……dachami nad tymiz gmachami będącymi taxa wyniosła złotych 1098.

Druga część, sklepy dolnie obadwa y z szyiami zewnatrz y ze dworu murowanemi….Do nich przydaią gruntu w tyle tegosz placu alias gruntu wszerz na łokci 10, a wzdłusz od muru iak się poczyna az do konca ulice to iest łokci 19. W sumie złotych 814.

Trzecia część, izba nowo zbudowana, z oknami w ołów oprawnemi…..z sienią podle izby az do sciany sąsiedzkiey z pieczem zielonym, kuchnią niewygotowaną, także y z pieczem chlebnym gotowym…w tey izbie sciana murowana iedna od strony Chadziejowskiey, y do teyze izby Kawalec gruntu to iest na alkierz tudziesz na schody do tego sklepu dolnego, który iest na kształt staynie wymurowany, od strony Pana Chadziejowicza….częśc ta złotych 788.”

Advocatalia

8 marca 1683 r. Zofia Sołtanowa Ormianka sprzedała dom za 400 złp. Albertowi i Elżbiecie Ostrowskim. Sąsiedztwo: Gulczewski i dom narożny.

Acta Armenica

4 marca 1687 r. Paweł Derbedroszowicz ławnik i Zofia Gabrielowna, jego żona zapisali na domu sumę 500 złp. na rzecz Marcina na Zamościu Zamoyskiego (na ręce Jana Tuszyńskiego, podskarbiego Ordynacji Zamojskiej). Sąsiedztwo: Kamienica „Nowackowa” i ulica publiczna.

Advocatalia

31 października 1689 r. Mateusz Torosowicz Ormianin, syn zmarłego Szczęsnego Torosowicza i Ewa matka jego, wdowa po Torosowiczu, wdowa po Stanisławie Pietroszowiczu, żona Damiana Sternikowicza szewca, sprzedali dom za 850 złp. Mirs’owi Slomowiczowi i Neli Mędlowiczownej małżonkom. Sąsiedztwo: Mikołajowa Jurkiewiczowa stolarka, wdowa i ławnik Zachariasz Browar.

Acta Armenica

7 kwietnia 1690 r. Ewa, wdowa po Felicjanie Torosowiczu, wdowa po Stanisławie Pietruszowiczu, żona Damiana Sternikowicza sprzedała za 900 złp. dom w tyle ul. Ormiańskiej Janowi Bartoszowiczowi i Mariannie Axentownej, małżonkom. Sąsiedztwo: Katarzyna Jurkowiczowa stolarka i Paweł Deredroszowicz.

Advocatalia

9 kwietnia 1691 r. przeprowadzono wizję Kamienicy Issaiowskiej, Kirkunowskiej Stefana Doroszowskiego na ul. Ormiańskiej. Sąsiadem był: Paweł Derbedraszowicz  sędzia ormiański.

Opis: …”naprzod mur który od tyłu idzie”

Acta Armenica

1 sierpnia 1692 r. Paweł Józef Olszewski pisarz ziemski i grodzki włodzimierski zarejestrował na kamienicy „Hadzieiowiczowskiej” zapis długu na wyderkaf 1000 złp. na rzecz Kościoła Ormiańskiego. 

16 października 1693 r. Mikołaj z Poradowa i Alexandra z Małyszyna Rulikowscy, małżonkowie wydzierżawili za dług 800 złp. dom Bartłomiejowi i Mariannie Balejowiczom, małżonkom. Sąsiedztwo: Jan Mordyrosowicz (Mandyroszowicz) i P. Argzew.

Advocatalia

26 lutego 1698 r. Andrzej i Zofia Szydłowiczowie sprzedali dom narożny przy ul. Ormiańskiej w Zamościu za 500 złp Polikarpowi Wilniankiewiczowi praezbyter Miączynensis i Mariannie, jego żonie. Sąsiedztwo: fundum nudi Xenodochalis.

Acta Armenica

25 stycznia 1700 r. Ewa Owaniszewiczowa, wdowa po Auxentym Owaniszewiczu sprzedała dom za 1200 złp. Joachimowi Tyszowieckiemu alias Pokrołowicz szewc i jago żonie Katarzynie. Sąsiedztwo: Gabriel Derdedraszowicz  i Andrzej Żołądkiewicz.

Advocatalia

23 czerwca 1704 r. Dawid Jurkiewicz przeprowadził wizję domu „Jurkiewiczowiana”, który otrzymał zapisem testamentowym zmarłej matki Katarzyny, wdowy po Mikołaju Jurkiewiczu stolarzu. Sąsiedztwo: Mateusz Tokacki i sukcesorzy Irsza cyrulika.

Opis: „…Widzieliśmy po prawej ręce komorkę, gdzie zapierzenia od sieni nie masz, tudzież drzwiczek do niey tylko same odrzwi, okno….Po lewey ręce ex opposito teyze komorki iest komora druga zamczysta, okno w niey…Item, wszedszy do izby wielkiey, w niey drzewo wszystko stare,…piec stary, okna…Alkierz,…Daley poszedłszy iest izdebka o iednym okienku …drzwi do niey stare…Item poszedszy za tę izdebkę są drzwi na ulice,….item na zatyłku domu tegoz od miedzy Niewiernego Irsza Cyrulika sukcesorów iest komora podłuzna bez połapu….Dach nad tym domem stary, przeszerzały…”

29 lipca 1709 r. Polikarp Wilniankiewicz i Marianna Siczkowna, żona sprzedali za 410 złp. mały domek na rogu ul. Ormiańskiej Zofii Dubieckiej, wdowie po Janie Dubieckim Porcitrusoris.

3 stycznia 1743 r. Barbara Poznanska i Józef Janaszkiewicz, małżonkowie dokonali cesji domu drewnianego przy ul. Ormiańskiej na rzecz Józefa i Justyny Poznańskich, małżonków. Sąsiedztwo: Gabriel Merdumowicz Judex Convmissorialium Arcis (zamkowy?). Zabudowa działki: cum fornicibus muratis inferiori et superiori (z arkadami dolnymi i górnymi) .

4 stycznia 1743 r. Justyna Wodziankiewiczowna Poznańska i Józef Poznański, jej mąż sprzedali za 2750 złp. dom Chaimowi i Mali Moszkowiczom, małżonkom. Sąsiedztwo: Józef Szymonowicz i kamienica Gabriela Merdumowicza Instigatoris Arcis (zamkowy?).

28 listopada 1747 r. Lucas (Łukasz) Derbedroszowicz Consularus Judiciorum Supreni Tribunalis Arcis Zamosc (Sędzia Konsularny Sądu Najwyższego Zamku Zamojskiego) sprzedał dom za 360 złp. Szlomie Jozwowiczowi i Toubie, małżonkom. Sąsiedztwo: Olszewski capitanei (starosta) i Bazyli Skibinski szewc.

22 października 1745 r. przeprowadzono wizję kamienicy Józefa Szymonowicza, Żyda.

Opis: „Zeszedłszy na ulice Ormianską przed dom tak niewiernego Jozefa Szymonowicza iako iest Moszkowicza nakazaliśmy sznur wyciągnąć przy murze kamienice na teyze ulicy stojących wzdłuż y miarkuiąc…”

W roku 1766 przeprowadzono wizję dworku Filipa i Anny Guzowskich (brak opisu). Stan określono jako: zdezelowany. Sąsiedztwo: dworek Ligajowskich i Michał Żyd Incola mieszkaniec.

13 maja 1769 r. Jan i Barbara z Plewinskich Pogorzelscy sprzedali dwór leżący aż do ulicy Ormiańskiej za 2300 złp. Franciszkowi Grzymała Dzierżanowskiemu . Sąsiedztwo: domostwo Guzowskich i Nowakowskich oraz sukcesorzy Szumowskich.

Opis: …”z murowanemi dwiema sklepami czyli raczey piwnicami tudzież z obu stron wybudowanemi izbami…”

9 sierpnia 1773 r. dokonano wizji kamienicy Szmulka Markowicza Żyda. Brak opisu. Sąsiedztwo: kamienica Piwkowna i Szlomowiczowa Żydówka.

21 kwietnia 1775 r. dokonano wizji kamienicy Icko Szulimowicza rabina. Brak innych opisów.

1 września 1775 r. Józef Olszewski sprzedał za 2000 złp. kamienicę przy ul. Ormiańskiej Samuelowi i Sarze de Elwowicze Bernhardom. Sąsiedztwo: kamienica Piwkówna i Byszko Moszkowicz i Icko Rabinowicz.

18 sierpnia 1779 r. Anna 1-voto Zasławska, 2-voto Guzowska przeprowadziła inwentaryzację dworku przy ul. Ormiańskiej. Brak opisu. Sąsiedztwo: Grabowiecka Żydówka i Pani Dzierżanowska.

8 października 1781 r. Icko Lewkowicz rabin sprzedał kamienicę za 800 złp. Michałowi Skibinskiemu i Mariannie de Budkowskie. Sąsiedztwo: Berko Berhardzelikowicz medicina doctoris i sukcesorzy Bazylego Skibińskiego.

____________________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy ulicy Ormiańskiej w latach 1626-1781 alfabetycznie

 

Abramowicz Kuryt  (Kuryk?) Ormianin 1651 ul. Ormiańska

Achterlani Kacper 1651 ul. Ormiańska

Ałtunowicz Stefan i Anna (Bartoszowiczowna) 1682 ul. Ormiańska

Antoniowicz Bartłomiej (Bartosz) Ormianin 1634, nie żył 1641 ul. Ormiańska

Antonowicz Derwis Ormianin 1642 ul. Ormiańska

Antonowicz Jakub Ormianin ksiądz 1657 ul. Ormiańska

Argzew P. 1693 ul. Ormiańska

Ariewowicz Gabriel Ormianin 1632,1642 ul. Ormiańska

Aswadur Bogdan Ormianin 1629 ul. Ormiańska

Balejowicz Warterys s. zm. Krzysztofa 1672, 1682 ul. Ormiańska

Balejowicz Bartłomiej i Marianna 1693 ul. Ormiańska

Balejowicz Krzysztof Ormianin 1639, 1641, 1654, 1655, 1665, nie żył w 1672 ul. Ormiańska

Bartoszowicz Jan i Marianna (Axentowna) 1690 ul. Ormiańska

Bełchacka Zofia w. po Mikołaju 1682 ul. Ormiańska

Berhardzelikowicz Berko 1781 ul. Ormiańska

Bernhard Samuel i Sara de Elwowicz 1775 ul. Ormiańska

Bonawentura Coustant Bełzecki 1654 ul. Ormiańska

Browar Zachariasz zieć Ł. Jędrzejowicza 1672, 1689 ul. Ormiańska

Buniat 1629, Buniatowa 1642 ul. Ormiańska

Buniatowicz Mikołaj Ormianin 1646, 1651 ul. Ormiańska

Buniatowicz Owanis Ormianin i w. po nim Katarzyna 1631 ul. Ormiańska

Chrystophowic Ayuas Ormianin 1642 ul. Ormiańska

Ciułsał Rohi Michał i Zofia (Pernusówna) 1627 ul. Ormiańska

Czujkowscy Krzysztof i Agnieszka (Dolwatowiczowna) 1671 ul. Ormiańska

Dawidowicz Gabriel  i Piotr (bracia) 1654, 1655, 1682 ul. Ormiańska

Derbedraszewicz Gabriel 1700 ul. Ormiańska

Derbedraszewicz Łukasz  1747 ul. Ormiańska

Derbedraszewicz Paweł i Zofia (Gabrielowna) 1687,1690 ul. Ormiańska

Deutatowicz Ariew i Elżbieta 1646, 1669 zatyłki  ul. Ormiańskiej

Deutatowicz Kacper i Balcer, synowie Ariewa, zatyłki ul. Ormiańskiej

Dokrasnicz Zachariasz 1649 ul. Ormiańska

Dolwatowicz  (Jakub?) Ormianin 1667 ul. Ormiańska

Dolwatowicz Zachariasz Ormianin 1642, sukcesorzy w 1673 ul. Ormiańska

Doroszowski Stefan 1691 ul. Ormiańska

Drubczycki Bartosz 1682 ul. Ormiańska

Dubiecka Zofia w. po Janie Dubieckim 1709 ul. Ormiańska

Dwonnik Murat 1627 ul. Ormiańska

Dyłagowicz Jakub 1675 ul. Ormiańska

Dzierżanowska 1779 ul. Ormiańska

Dzierżanowski  Franciszek Grzymała 1769 dwór na ul. Ormiańskiej

Gadziowicz Stefan 1654 zatyłki ul. Ormiańskiej

Grabowiecka Żydówka 1779 ul. Ormiańska

Grzegorzowicz Isaia Pers 1634 ul. Ormiańska

Gulczewski 1683 ul. Ormiańska

Guzowski Filip i Anna (1voto Zasławska) 1766, 1769, 1779 dworek przy ul. Ormiańskiej

Hadziejowicz Grzegorz Krzysztof i ż. Teresa de Masalow Masalska 1665, 1665 ul. Ormiańska

Hadziejowicz Mikołaj Ormianin 1651, 1654 ul. Ormiańska

Hadziejowicz Grzegorz z żoną 1656 ul. Ormiańska

Hadziejowicz Jan Ormianin 1641 ul. Ormiańska

Hadziejowicz Róża, matka Grzegorza 1657, sukcesorzy 1682 ul. Ormiańska

Irsza cyrulik Żyd 1704 ul. Ormiańska

Jakub institoris 1642 ul. Ormiańska

Janaszkiewicz Józef i Barbara (Poznańska) 1743 ul. Ormiańska

Jarocki Aleksander i Marianna de Komorow 1667 ul. Ormiańska

Jedrzejowicz Krzysztof Memnicki Ormianin 1626,1632 ul. Ormiańska

Jedrzejowicz Łukasz i Anna Ormianie 1626 Łukasz nie żył 1672 ul. Ormiańska

Jozwowicz Szloma i Touba 1747 ul. Ormiańska

Jurczyn Jan i Anna 1635 ul. Ormiańska

Jurkiewicz Dawid s. Mikołaja 1704 ul. Ormiańska

Jurkiewicz Mikołaj i Katarzyna nie żyli w 1704 ul. Ormiańska

Jurkiewiczowa Mikołajowa (Katarzyna) 1689, 1690 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Isaia 1642 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Jan 1665 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Konstancja w. po zm. Kirkorowiczu 1683 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Krzysztof 1642 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Mateusz, Zofia, małoletni Jan, dzieci Konstancji 1683 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Warterys 1651 Ormianin ul. Ormiańska

Kirkorowicz Zofia w. po Abrahamie Kirkorowiczu 1629 ul. Ormiańska

Kozłowski Marcin 1642 ul. ul. Ormiańska

Kristostorowicz Jan ksiądz Ormianin 1657 ul. Ormiańska

Kuszniesz Łukasz Ormianin 1649 ul. Ormiańska

Lewkowicz Icko rabin 1781 ul. Ormiańska

Ligajowscy 1766 dworek przy ul. Ormiańskiej

Łukowski Wojciech i Katarzyna 1654 zatyłki ul. Ormiańskiej

Mardyroszowicz Jan 1654 ul. Ormiańska

Markowicz Szmulek Żyd 1773 ul. Ormiańska

Megerdowicz Krzysztof i Zuzanna (Zachariaszowna) 1642, 1646 ul. Ormiańska

Mellon Dymitr Grek 1631 ul. Ormiańska

Mendlowicz Hyys i Hynia Żydzi 1669 zatyłki ul. Ormiańskiej

Merdumowicz Gabriel 1743 ul. Ormiańska

Merzynski Mikołaj nie żył w 1654 ul. Ormiańska

Michał Żyd 1766 ul. Ormiańska

Mieleszko Stefan i Anna (Bazowska) 1643 ul. Ormiańska

Mikołajowicz Mateusz i Krystyna 1641 ul. Ormiańska

Mirowski Andrzej i Jakub (bracia) 1641 ul. Ormiańska

Mordyrosowicz (Mandyroszowicz) Jan 1693 ul. Ormiańska

Moszkowicz Byszko 1775 ul. Ormiańska

Moszkowicz Chaim i Mala 1743 ul. Ormiańska

Muratowicz Gabriel 1642 ul. Ormiańska

Muratowicz Ałtun i Agnieszka (Balejowna) Ormianie 1634 ul. Ormiańska

Nowacki Andrzej i Jadwiga 1667, 1671, 1675, 1687 ul. Ormiańska

Nowakowscy 1769 ul. Ormiańska

Olszewski Józef starosta 1747, 1775 ul. Ormiańska

Olszewski Paweł Józef 1692 ul. Ormiańska

Oskiatkowie 1654 zatyłki ul. Ormiańskiej

Ostrowski Albert i Elżbieta 1683 ul. Ormiańska

Owanisowicz Murat Ormianin 1627 ul. Ormiańska

Owaniszewicz Auxenty nie żył w 1700 i Ewa w. po nim, ul. Ormiańska

Pazimumowicz Synan Sinan  (Szymon?) 1629, 1634, 1639, 1641, 1646 ul. Ormiańska

Petasosz Mikołaj 1669 zatyłki ul. Ormiańskiej

Pogorzelscy Jan i Barbara (z Plewińskich) 1769 dwór przy ul. Ormiańskiej

Poznański Józef i Justyna (Wodziankiewiczowna) 1743 ul. Ormiańska

Rabinowicz Icko (Szulimowicz?) rabin 1775 ul. Ormiańska

Romaszkiewicz Krzysztof 1654, 1655 ul. Ormiańska

Rulikowscy Paweł z Poradowa i Alexandra z Małyszyna 1693 ul. Ormiańska

Samuyłowicz Mastalerz Jan  1636 zatyłki ul. Ormiańskiej

Sayarmeni  (Saj Ormianin) 1636 zatyłki ul. Ormiańskiej

Sebastian stolarz i Zofia 1642 ul. Ormiańska

Sefferowa Ormianka 1641 ul. Ormiańska

Sehweli Ormianin 1636 ul. Ormiańska

Sierak 1627 ul. Ormiańska

Skibinski Bazyli 1747, nie żył w 1781, sukcesorzy  ul. Ormiańska

Skibiński Michał i Marianna de Budkowskie 1781 ul. Ormiańska

Skinder 1626, nie żył w 1629 ul. Ormiańska

Skinderowicz Gabriel Ormianin 1649 ul. Ormiańska

Skinderowiczowa Marianna 1671 ul. Ormiańska

Slomowicz Mirs i Neli Mędlowiczowna małżonkowie 1689 ul. Ormiańska

Smuklerka Żydówka 1641 ul. Ormiańska

Smyło Żyd 1636 zatyłki ul. Ormiańskiej

Snuda Wojciech 1634 ul. Ormiańska

Sołtanowa Zofia Ormianka 1683 ul. Ormiańska

Stefanowicz Antoni i Katarzyna 1682 ul. Ormiańska

Sternikowicz Damian i Ewa 1689 ul. Ormiańska

Synanowy Ormianin (Paziumowicz)  1626 ul. Ormiańska

Szczukowski Jan 1673 ul. Ormiańska

Szlomowiczowa Żydówka 1773 ul. Ormiańska

Szornel Jan 1639 ul. Ormiańska

Szornel Prokop 1665 ul. Ormiańska

Szulimowicz Icko rabin 1775 ul. Ormiańska

Szumowscy sukcesorzy 1769 ul. Ormiańska

Szydłowicz Andrzej i Zofia ul. Ormiańska

Szymonowicz (Moszkowicz) Józef Żyd 1743, 1745 ul. Ormiańska

Tokacki Mateusz 1704 ul. Ormiańska

Topała Ormianin 1642 ul. Ormiańska

Topałowski (Topała, Topałowicz?) 1667 ul. Ormiańska

Torosowicz Ewa w. po Szczęsnym, w. po St. Pietroszowiczu, ż. D. Sternikowicza 1689 ul. Ormiańska

Torosowicz Felicjan nie żył w 1690 ul. Ormiańska

Torosowicz Mateusz Ormianin s. Szczęsnego nie żył 1689 ul. Ormiańska

Turczya Jan i Agnieszka (Miedwiedkowa) 1634 ul. Ormiańska

Tyszowiecki alias Pokrołowicz Joachim i Katarzyna 1700 ul. Ormiańska

Uchryłowicz Panas 1671 ul. Ormiańska

Usłanowicz Balei  nie żył w 1634 ul. Ormiańska

Wilniankiewicz Polikarp ks. i Marianna (Siczkowna) 1698, 1709 ul. Ormiańska

Wirtowicz Reina w. po Stanisławie 1654 zatyłki ul. Ormiańskiej

Włodzik Paweł i Katarzyna, w. po M. Merzynskim  1654 ul. Ormiańska

Zelman Mendel Żyd 1669 zatyłki ul. Ormiańskiej

Zięba Albert i Anna 1636 zatyłki ul. Ormiańskiej

Żołądkiewicz Andrzej 1700 ul. Ormiańska

Żurkowski Stanisław 1627 ul. Ormiańska

_______________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
Wojewódzkie Archiwum Państwowe. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Acta Armenica. Kwerenda l. 70 XX.
Poczet Ormian Zamoyskich