Mieszkańcy Rynku Solnego w Zamościu

Forum Salarium – Rynek Solny – Circulus Salaris – w Zamościu

 

W kwietniu 1632 r. Stanikowski Krzysztof  (passamentarius – pasamonik) i Zofia Mirosławsczanka sprzedali dom za 200 złp.  Janowi Wolffowi kupcowi. Sąsiedztwo: domus Felena Judeus. Poprzednim właścicielem był zmarły Jan Mirosławski.

W sierpniu 1632 r. Lipser Eliasz i Maryna sprzedali dom za 500 złp. Kacprowi Henrykowi Kingowi. Sąsiedzi: Roszlonski i Popi de Szulmicze (Sulmice).

W grudniu 1632 r. Hrechorius Machowicz prezbiter Rusinów wsi Sulmice i Anna (żona) sprzedali dom za 400 złp. Dawidowi Constantinowiczowi.  Sąsiedztwo: Lipser Eliasz i ad vallum sitam (położony przy wale).

W styczniu 1635 r. Anna kołodzieyka, córka zmarłego Stanisława Zychowicza, wdowa po Macieju Rucinskim rotificis – kołodzieju, żona Jana kołodzieja sprzedała dom ławnikowi Mikołajowi Bądkowiczowi. Sąsiedzi: Stanisław Sklarzowicz iustitor i murarz Jan Wolf.

W lipcu 1637 r. Jan Wolf murarz sprzedał dom za 1080 złp. Andrzejowi Wolszewicowi. Sąsiedztwo: infidelis Judeus – (niewierny) Żyd.

W lutym 1638 r. Samson Manes Judeus sprzedał dom za 4500 złp. infidelis (niewiernemu) Moyses Abrahamowicowi, Żydowi zamojskiemu. Sąsiedztwo: zmarły Jan Nerka Pelliosz i Jakub Margol.

W czerwcu 1638 r. Infidelis Chaim Iozwowicz Judio Italico (Serfardyjczyk?) sprzedał dom za 800 złp. Albertowi Szapinskiemu. Sąsiedzi: Stanisław Sklarowic Infertoris (nosiciel?).

We wrześniu 1638 r.  Infidelis Manuel de Campus Judeus Italicius Zamoscensis, syn zmarłego Aarona de Campus sprzedał dom za 400 złp. Davidusowi (Dawidowi) Gaun Judeus Italicius Zamoscensis. Sąsiedztwo: kamienica Nosalczykowskiej.

W grudniu 1638 r. Sophia (Zofia) Lopesowa Pannitosoria i Katarzyna Rogowska sprzedały dom za 600 złp. Vilhelmusowi Rydlerowi Scotus (Szkotowi). Sąsiedzwto: Georgius Diuidson (Jerzy Devidson) kupiec zamojski.

W grudniu 1640 r. Jerzy Devidson, kupiec sprzedał dom za 1200 złp. Andrzejowi Bornet’owi i Jerzemu Brues’owi kupcom. Sąsiedzi: Jakub Margol i Wilhelm Rydler.

W kwietniu 1641 r. David Gaum, Abraamus Campus, Rachel i Refka – brat oraz dzieci Moysis Campusa sprzedali dom za 1000 złp. Hrehorio (Grzegorzowi) Janiszewicowi, złotnikowi. Sąsiedztwo: kamienica Izraela Nosalczyka Żyda.

W czerwcu 1641 r. Jelen Markowic Judeus i Anna Abramowna (żona) sprzedali dom za 1200 złp. Jakubowi Ber’owi Żydowi i Chanie (żonie). Sąsiedzi: Stanisław Sklarzowic kupiec i Andrzej Wołoszowic.

We wrześniu 1641 r. po zmarłym  Janie Czarnota (rajca) dokonano wyceny kamienicy na 2000 złp. Sąsiad: Israel Nosalczyk Żyd i inny (bliżej nie określony) Żyd. Opis: „Dom kamienny z przodu, dom drewniany z tyłu, z hipokaustem, wszystkie linie wyliczone i zmierzone, kondygnacje takie same” („Domum a fronte lapideam, a tergo ligneam, cum hypocausto limes computatis omnibus et dimensuratis, contignitatibus eiusdem”).

W listopadzie 1642 r. Stanisław Sklarzowic kupiec i Katarzyna Jaroszowicówna (żona) sprzedali dom za 1200 złp. Łukaszowi Zielopolskiemu. Sąsiedzi: Wojciech Szepinski krawiec i Jakub Ber Żyd.

W marcu 1644 r. Jakub Ber Judeus i Chana Berowa (żona) oraz ich syn Zelman Berowic sprzedali dom za 1200 złp. Bartłomiejowi Mysczykowi dicto Obuszek i Dorocie Mysczkowej (żonie). Sąsiedzi: Andrzej Wołoszowic i Łukasz Zielopolski.

W marcu 1647 r. Elżbieta Wołoszowicowa żona zmarłego Andrzeja Wołoszowica sprzedała dom (nie odnotowano komu i za ile).  Sąsiedztwo: Bartłomiej Obuszek.

W lutym (brak podanego roku) Wojciech Sapinski krawiec i Zofia zapisali na swoim domu 50 złp. na rzecz Szpitala w Zamościu. Sąsiad: Łukasz Zielopolski prawnik.

W czerwcu 1653 r. Jan Medycki Tubicinus (fletnicta) i Agnieszka dokonali zapisu na domu 100 złp. na rzecz Senioris Fraternitatis Litteratorum (Starszego Bractwa Literackiego). Sąsiad: Bartłomiej Mysczyk.

W styczniu 1654 r. Samuel Chelipski dokonał zapisu na domu 80 złp. na rzecz Andrzeja Goliusa. Sąsiedztwo: Siemianka i Armenica Domus Ecclesiae (dom kościoła ormiańskiego).

W lutym 1655 r. Wojciech Szapinski krawiec i Zofia sprzedali dom za 1500 złp. Mikołajowi i Katarzynie Birukowiczom. Sąsiedzi: Łukasz Zielopolski rajca.

W czerwcu 1655 r. Łukasz Zielopolski rajca dokonał zapisu na domu 200 złp. na rzecz Confraternitas Literatorum. Sąsiedztwo: Bartłomiej Mysczyk i Mikołaj Birukowicz.

W lipcu 1655 r. Barłomiej Mysczyk ławnik zapisał na domu sumę 300 złp. na rzecz syna Wojciecha. Sąsiedzi: Łukasz Zielopolski i Jan Mędrycki.

W lutym 1667 r. Jan i Agnieszka Medyccy sprzedali dom za 1800 złp. Hyrszowi i Michli Samszonowiczom Żydom. Sąsiad: Bartłomiej Wysczyk.

W kwietniu 1667 r. Adam rzeźnik i Jadwiga Magrowicz zapisali na domu sumę 300 złp. na rzecz Confraternitas Literatorum Anunciationis B.V.M. In Ecclesiae Collegiatae. Sąsiedzi: Margolowski i Rydlerowski.

W lipcu 1668 r. Hyrsz Samsonowicz i Michla dokonali zapisu na domu narożnym 40 złp. na rzecz Jana i Agnieszki Medyckich. Sąsiad: Bartłomiej Mysczyk.

W styczniu 1669 r. Stefan Ławryszowicz i Regina Chylinska obywatele Lwowa sprzedali dom Żydom Abraem’owi Moszkowicz’owi i Elae za 1500 złp. Sąsiadowali z domem Żyda Józefa Izraelowicza.

W styczniu 1669 r. Mikołaj Birukowicz i Katarzyna zaciągnęli dług pod zastaw domu na 500 złp. u Leona Missanowicza. Sąsiedztwo: rajca Felicjan Przełayski.

W styczniu 1669 r. Aaron i Haia Moszkowiczowie Żydzi zapisali na domu wyderkaf 500 złp. na rzecz Kapituły Zamojskiej. Sąsiedzi: Sloma Abraamowicz i Józef Izraelowicz alias Nosalczyk. Usytuowanie domu: In Circulo Salarino Ac Platea Judeorum. Uwagi: In parte ex lapide cocto exaedificata (zbudowany częściowo z cegły).

W kwietniu 1669 r. Bartłomiej Mysczyk ławnik i Anastazja dokonali zastawu na części domu (300 złp.) na rzecz Lewko Jozwowicza. Opis: …” Izba wielka z alkierzem do teyze izby nalezącym y komora od Rynku z kuchnią, z sklepikiem dolnym do tego y komora druga, ktorą obiecuią mu zbudować dla drew złożenia (Lewkowi Jozwowiczowi).”

W lutym 1671 r. Mikołaj Birukowicz i Katrzyna Romanowiczowna dokonali zapisu na domu 200 złp. na rzecz Bazylego Szostaka i Osaphi Tłuczkowiczownej (małżonków). Sąsiad: Felicjan Przełayski.

W marcu 1671 r. Bartłomiej Mysczyk ławnik zapisał na domu 100 złp. na rzecz Mateusza Giżka. Sąsiedzi: Felicjan Przełayski rajca i Hyps Szymszonowicz.

W styczniu 1672 r. Jadwiga i Wojciech Mordelowscy wydzierżawili na trzy lata część domu (za dług) – 200 złp. na rzecz Jana i Katarzyny Rabkowiczów. Sąsiedzi: Adam Magrowicz i Kamienica Gierszanowska. Opis: „Izba wielka na tyle, w piwnicy od schowania jarzyn trzecia część, y podle teyze izby wielkiey w przysionku miejsce na szlachtuz, także y poł tyłu…”

W marcu 1672 r. Bartłomiej Mysczyk ławnik zapisał dom testamentem żonie Anastazji Szupinskiej oraz Stanisławowi, Mikołajowi i Marynie – dzieciom B. Mysczyka. Opis: „…Izdebka murowana y z komorą naprzeciwko niey, piwnica y kuchenka”… Sąsiedztwo: Felicyan Przełayski i Herszko Żyd.

W czerwcu 1673 r. Aaron Moschowicz i Haia Lewkowiczowna dokonali zapisu (wyderkaf) 300 złp. na rzecz sukcesorów Daniela Begina kupca. Usytuowanie: In foro Salarino Plateae Judaicae Tendens i a’ pariete (przez ścianę?) Sloma Abramowicz.

W lipcu 1673 r. Józef Izraelowicz alias Nosalczyk dokonał zapisu na kamienicy (wyderkaf) na sumę 1000 złp. na rzecz ks. Jana Sieprawskiego Sacrae Theologiae Doctor, custodus et canonicus Ecclesiae Collegiatae Zamoscensi, Praepositus Tomaszoviensis, Parochus Tartakoviensis (doktora teologii, custos i kanonik kolegiaty zamojskiej, prepozyt tomaszowski, proboszcz Tartakowa). Sąsiedztwo: Abram Moszkowicz i Aron Moszkowicz. Usytuowanie domu: In Circulo Solarino et Platea Judaica (na Rynku Solnym i ulicy Żydowskiej).

W czerwcu 1674 r. dokonano wyceny domu na sumę 1655 złp. po zmarłym Mikołaju Biruku zamieszkałym na Rynku Solnym. Sąsiedzi: Felicjan Przełayski.

Opis domu: „Naprzod piwnice alias sklep dolny który iest sam w sobie wzdłusz w oboch scianach pobocznich na łokci 20, w przyczołkach łokci 7, iedna sciana takze y druga sciana na łokci 7. Sklepienia samego przez wszystkie piwnice łokci wzdłusz 20, Szyia z oboch stron to iest sciany łokci 12, sklepienia także łokci 12. Druga szyia zwierzchnia do tegosz sklepu na łokci 20 y z sklepieniem. Item mur od Ulice Żydowskiey od Kanału na wzdłusz na łokci 12 a z fundamentu wywiedziony ku gorze na łokci 3. Item sciana murowana od strony P. Przełayskiego łokci wzdłusz 24, wzwysz łokci 5. W tyle od Jakuba Wolphowicza takze sciana murowana wzdłusz łokci 34, wzwysz łokci 6, wszystkiego łokci 40 muru….Budynki takze wszystkie podstarzałe, dach nie bardzo dobry.”

W lipcu 1674 r. dokonano inwentarza dóbr po zmarłych Mikołaju i Katarzynie Biruk.

Opis: „Naprzod w wielkiey izbie okna złe, piec zły, komin do wielkiey izby…Kuchniey do gotowania nie było. W tyle na gurze w izdebce okna złe, piec zły….Dach nad tąsz izdebką zły, rynna zła….Komor dwie dobre….na dole izdebka, w niej okna złe, piec zły…miejsce sekretne. Na dole komory dobre. W izdebce od P. Przełayskiego okna złe, piec dobry. W izbie wielkiej sciana pod oknami cale zgniła….W izdebkach dolnych dwoch przednich także sciany pod oknami pogniły….Dach nad temi gmachami az ku podworzu ku tyłowi zły. Krokwy się zgieły, pogniły, gonty złe. Scianek nie było srodkiem. Nad podsieniem zadnych dylow nie było przykrycia….Od izdebki komin gurni obalony alias przywod (?), także y od izby wielkiey….”

W styczniu 1675 r. Albertus Tomisławski (właściwie Wojciech Tomisławski) Poullatoris Palatinatus Bełzensis (podczaszy Bełski) dokonał na swojej kamienicy zapisu sumy 1400 złp. na rzecz Infidelis (niewiernego) Józefa Izraelowicza. Sąsiedztwo: Infidelis Aaron Moszkowicz i Abram Moszkowicz.

We wrześniu 1675 r. Jan Smoczynski dokonał zapisu 500 złp. na kamienicy  na Rynku Solnym i ulicy Żydowskiej na rzecz Aarona Moszkowicza i Haii (Lewkowiczownej). Sąsiedztwo: Infidelis Józef Izraelowicz i Abramowicz Iudiorum et Incolarum Zamoscen (Żyd i mieszkaniec Zamościa).

W kwietniu 1676 r. dokonano inwentarza dóbr Bartłomieja Myszczyka. Sąsiedztwo w Rynku Solnym: Felicjan Przełayski i Infidelis Heszko (Hersko) Judeus.

Opis domu: …..”naprzod wchodząc do sieni przednia izdebka murowana o iednym oknie z okienicą drewnianą na zawiasach żelaznych wniey szyby w ołów dobre całe. Piec z cegieł nowych nowo murowany do kuchnie chlebny w glinie, fundament pieczowy y piec nowo przestawiany kaflowy zielony miejscami z zapiecka szaremi  kaflami….Drzwi w teyże izdebce nowe….Izba wielka w niey okien pułtrzeci w ołów ramy dobre z zawiaskami y szybami dobremi…..sciana w teyze izbie od strony Pana Przełayskiego spodem bardzo zła zgnieła….piec zielony kaflowy…komin od tey wielkiey izby trzy części a czwartey nie było w teyze izdebki przedniey dolney komina nie było w tyle okien izby wielkiey, u boku izdebka z alkierzykiem dobra y z okienkami tak ze pieczem y kuchenko y z kominem dobrym na teyze izdebce górnia izdebka bez alkierza z komorą y scianką to iest z kuchnią dobrą y piec dobry stary drzwi na żelaznych zawiasach schody do niey dobre drugie schody na gure do izdebki  drugiey…nad to izdebką przednia murowana drzwi…piec zielony…okna w olów dobre…szopka na tyle noszkach dębowych ciękich y brzozowych słoma poszyta z wierzchu a z boków żadnego dyla nie było. Komór dwie na przedzie z podsienia idąc od strony Herska  dobre są z przodu, a z boku od Herszka nie masz scian tylko za Herszka scianą. Dach nad wszystkiem budynkiem barzo zły miejscami pozałamywał się naybarziey nad izdebką y izbą wielką a innego dachu potrzeba rynny z dwoch stron barzo złe y z nich ciekło w ścianki do izdebki y do izby wielkiey….komina u izdebki górney przedniey co nad podsieniem okna nie było….sklep dolny murowany dobry, drzwi wierzchnie drewniane dobre a srednie złe na zawiasach żelaznych….”

W maju 1676 r. Aleksander Elsner zapisał na domu narożnym w Rynku Solnym sumę 200 złp. na rzecz Andrzeja, Jana i Daniela Dewisonów. Sąsiedzi: Adam Magrowicz.

We wrześniu 1676 r. Jan Miroczynski sprzedał dom w Rynku Solnym Fabianowi i Katarzynie Szyszkiewiczom. Sąsiedztwo: Krzysztof Rzepczyk ślusarz i area publica a tergo Institutam Salarinam (przestrzeń publiczna za Rynkiem Solnym).

W październiku 1676 r. dokonano taxy kamienicy Walentego Tuszowskiego profesora Akademii Zamojskiej na sumę 4. 813 złp. Sąsiedztwo: Infidelis Józef Izraelowicz i Homa Abramowicz.

Opis: …sklep dolny murowany. W pierwszey scianie podłuż od ulice wniem okno zwyczajne na podsienie z kratą żelazną muru łokci szesnaście y cwierć w drugiey scienie na przeciwko teyże pierwszey sciany także muru łokci szesnaście y cwierć y z drzwiami w poprzednich scianach dwóch połocki osm y puł łokcia facit muru w obodwóch scianach łokci siedemnaście wzdłusz w tyle idą mury z fundamentu na łokci szesc y puł łokcia, sklepienie zaś teyże piwnicy wzdłusz łokci dwanaście a poprzeg z cerklem rachując także łokci dwanaście y cwierć. Wychodząc z teyże piwnice szyia idzie murowana, w którey scianka poprzednia na łokci dwa y cwierć, wzwyż od dołu łokci pięć y puł łokcia sklepienie w teyże szyie wniey łokci wzdłusz szesc a popszeg łokci dwa y cwerc. Sklep gurny na teyże piwnicy wzdłusz sciana wniey łokci dwanaście, także y w drugiey łokci dwanaście w poprzednich scianach dwoch tegosz sklepu w nich łokci szesnaście y puł łokcia wzwysz łokci bez cwierci, sklepienia samego wzdłusz łokci dziewięć, a wszerz rachując też sklepienie z cerklem łokci dwanaście. U tegosz sklepu okiennice żelazne, idąc stego sklepu sien murowana w ktorey sciana od sąsiada rachując wpół sąsiedzką uczyni wzdłusz łokci szesc wzwysz siedm łokci bez cwierci sklepienie w teyże scienie łokci dziewięć wszerz łokci z cerklem puł piąta. Przyczólki teyże ścianki dwa wszerz idą po trzy łokcie, a wzwysz także po łokci trzy. Filarów na podsieniu numero trzy w każdym muru rachując wzwysz po łokci dwa bez ćwierci uczyni muru w złotych łokci pięć y ćwierć wzwysz rachując z fundamentem na łokci trzynaście a wzwysz czternaście łokci y cwierc, iedne sklepienia też wszerz z cerklem rachując łokci szesc. Komin w wielkiey izbie podle pieca ma w sobie wszystkiego muru łokci cztery…wszystkich… murów iest sążni trzysta szesciesiąt y siedm y łokiec ieden, każdy sążeń muru jest sacowany po złotych dziesięciu wedle zachowanych starych zwyczaiów co kosztuie budynki zaś wszystkie stare y z dachem…także rynnami…iako izba wielka dolna z oknami….w każdych drzwi, także izdebki górne, komory y dolne tudziesz y sciany …złotych dziewieć seth….”

W marcu 1677 r. Katarzyna (dawniej Fabiani) i Sebastian Szyszkiewicz sprzedali dom za 290 złp. w Rynku Solnym Albertowi i Mariannie Szcyrbikom. Sąsiedzi: Krzysztof Rzepik ślusarz i acialiter a tergo Institutam Salarinam.

W czerwcu 1679 r. otaksowano dom Jadwigi Mordelowskiej w Rynku Solnym na sumę 300 złp. Sąsiedzi: Adam Magrowicz i Infidelis Zelik Arendatoris (arendarz).

W czerwcu 1681 r. Infidelis Mendel Kielmanowicz zamieszkały w Rynku Solnym był wymieniany w aktach przy innej okazji. Sąsiedztwo: Herszko Sansonowicz i niewierny Jakub Bełzecki.

W maju 1684 r. Moszkowicz Judeus, Senior Interea Residentae Sua Sinagoga Zamoscensis i Jonas Abramowicz Judeus Incola Zamoscensis (Moszkowicz Żyd, starszy synagogi, tymczasowy mieszkaniec w Zamościu i Jonas Abramowicz Żyd mieszkaniec Zamościa) sprzedali część kamienicy w Rynku Solnym na ulicy Żydowskiej za 1500 złp. na rzecz Jakuba i Sary Moszkowiczów. Sąsiedzi: Józef Izraelowicz alias Nosalczyk i Szloma Abramowicz.

We wrześniu 1685 r. Szmerło Szerszowicz (poprzedni właściciel zmarły Bartłomiej Myszczyk) przeprowadził wizję domu w Rynku Solnym. Sąsiedzi: Felicjan Przełayski i Hersz Symsonowicz.

Opis: „Naprzód w izbie wielkiey od miedze domu P. Felicjana Przełayskiego podwalina pod scianą zgniła, y sciana taż powypaczała miejscami. Alkierz z izby teyże cale zrujnowany, bo z scian powypadały dyle y balli z wierzchu pogniły…Nad tąz izbą dach barzo zły, y wiązanie od P. Przełayskiego miedzy zgniłe y płatew złomana….Komin od teyze strony zły. Rynna od miedzy pomienionego P. Przełayskiego cale nie zda się bo zgniła, y rynienka podle komina także…Od miedze Hersza Symsonowicza budynki wszytkie y dach nad niemi, to iest tak izdebki iako y komorki funditus pogniłe, y na dole y na gorze kominy także walą się…Drzwi dwoie wierzchnie y nisze do sklepu dolnego…kloaka alias potrzebnik….”

W listopadzie 1687 r. Katarzyna i Elżbieta Birukowne (siostry), córki zmarłego Mikołaja Biruka szewca, sprzedały dom narożny w Rynku Solnym za 2300 złp. Józefowi Leybusiowiczowi i Deborze Jarochumowiczownej (małżonkom). Sąsiad: Felicjan Przełayski.

W maju 1693 r. Moszko Maierowicz dokonał cesji 1200 zł na kamienicy w Rynku Solnym na rzecz Faibusa i Estery Eliaszowicz’ów. Sąsiedzi: Abraham Moszkowicz i sukcesorzy Arona Moszkowicza.

W maju 1693 r. sukcesorzy Piotra Rabkowicza dokonali wizji domu w Rynku Solnym:

…”komin w kuchni zły wali się y gdyby by go podpory nie wspierały dawno by się był obwalił. Dach nad wszystkim budynkiem…zły trzeba nowego. Item..idąc na tył …na części Pani Mordelki karmik na wieprze…it: scianek nie masz a powinny być…”

We wrześniu 1693 r. Mateusz Sokołowski zapisał na domu w Rynku Solnym 1000 złp. na rzecz Cheyszela Jaruchomowicza i Chaji Moskwiczownej (małżonkom). Sąsiedzi: sukcesorzy Zielopolskiego wójta zamojskiego.

W lipcu 1696 r. Szmerlo Hirszowicz dokonał wizji domus In parte Murata In parte ligneae „Zajączkowski” vel potius „Szyposzowskie” antiqitus dicta (dom w częsci murowany, w części drewniany dawniej zwany „Zajączkowskiego” [Gabriela] albo raczej „Szyposzowskich”). Sąsiedzi: sukcesorzy Przełayskiego i Uryn Judeus.

Opis:

„Sklepik murowany na przedzie wchodząc po lewey ręce…piec, trzy okna, powała…Item komin nad …na teyże stronie co izdebka…Izba wielka zła, komnata zła…Dach nad wszystkiem budynkiem zły…”

W kwietniu 1697 r. Józef Izraelowicz i Temerla (Szymanowana) dokonali działu kamienicy (1200 złp.) In Foro Salarino Platea vero Judeorum na rzecz:

  • Faybusia Eliaszowicza – opis: „Sklep po lewey ręce z przychodu do kamienice, murowany. Na gorze izba y z komnatą, murowane sciany, okna idące na Rynek Solny. Kuchenka przy alkierzu albo komnacie i mieysce niewielkie pod schodami, które idą na strych. Strych nad tą izbą i komnatą murową, tudziesz mała stajenka na tyle dolnym.”

Sąsiedzi: Abraham Moszkowicz i Jakub Moszkowicz brat Abrahama.

  • Józefa Izraelowicza – opis: „Sklep wchodząc do kamienice na prawey ręce wierzchni, przy tymze sklepie komora z dylow postawiona, szeroka iako sklep ten idzie. Sklep dolny podziemny pod podsieniem y sklepami górnimi. Wielki ieden i sklep drugi na prawey ręce wchodząc. Izba dolna wielka z alkierzem, do tey izby kuchnia porządna, z ktorey sklepik wchodząc po lewey ręce murowany, a ten idzie pod schody gornie.”

Sąsiedzi: Abraham Moszkowicz i Jakub Moszkowicz (bracia).

  • Moszka Majerowicza – opis: „Izdebka z alkierzem na gorze naprzeciw izby Faybusia Eliaszowicza, za którym alkierzem komorka do schowania, te idą na tył. Przy tey izdebce kuchnia y sala, na ktorey ku zatyłkowi komorek dwie, iedna na drugiey z wschodami y ganek, który idzie za tymi komorkami, ciągnący się ku samemu zatyłowi. Strych cały z tarcic nad temi gmachami.”

Sąsiedzi: j.w.

W styczniu 1698 r. Feygiela Markiewiczowa, wdowa po Abramie Salomowiczu dokonała zapisu 200 złp. na części kamienicy na rzecz wikariuszy kolegiaty zamojskiej. Sąsiedzi: Jakub Moszkowicz i Cantor Judeus (kantor żydowski).

W styczniu 1698 r. Stanisław Kmeller rajca dokonał zapisu 100 złp. na domu w Rynku Solnym na rzecz ks. Jakuba Szelinskiego. Sąsiędztwo: Institutam Salarinam i sukcesorzy Szczerbowskich.

W lutym (brak daty) zapewne po 1698 r., po zmarłym Szczerbowskim nastąpił podział domu i placu na połowę pomiędzy: Annę Winogradzką, żonę Jakuba Winogradzkiego teletextoris (tkacza) i Stanisława Szczerbowskiego (rodzeństwo). Dom znajdował się w Rynku Solnym i graniczył z posesjami: Stanisława Kmellera  Consul i Krzysztofa Rzepeckiego ślusarza.

Opis domu (domus Lignea „Szczerboviana”): „Izdebka, która idzie ku zatyłowi, ale z przodu do izdebki jest komorka. Izdebka druga koło komina”.

W lutym 1700 r. Szmerlo Irszowicz i Pentla żona dokonali zapisu 150 złp. na rzecz Akademii Zamojskiej. Irszowicz zrobił zapis na domu w Rynku Solnym, którego właścicielem są Zajączkowscy. Sąsiedztwo: sukcesorzy Przełayskich i Irsz Judeus.

W sierpniu 1702 r. przeprowadzono wizję kamienicy Zelika Kadyszewicza. Sąsiedztwo: Jadwiga Morderka, wdowa.

Opis: „Naprzod sklep murowany, wchodząc do kamienicy po lewey ręce, okno zamurowane drzwi…Item na tyle izdebka z drzewa wystawiona dobra, z piecem y kominkiem do pieczenia chleba. Izdebka na gorze….,przeciwko tey izdebki iest komorka dylowana dobra, tudziesz nad izbą gorka porządna. Nad temi częściami dach dobry…Przy tey izdebce komin do pieca należacy…Item pod drugim sklepem nad samą piwnicą iama (jama) zapadła na chłopa…”

W lipcu 1704 r. Łukasz Zajączkowski i Anastazja (żona), wdowa po Bartłomieju Mysczyku ławniku sprzedali domus „Mysczykowskie” w Rynku Solnym za 1100 złp. Szmerlo Irszowiczowi Judeus i Pentli, jego żonie. W 1643 r. dom otrzymał z rąk Zamoyskich Żyd Jakub Ber, od niego odkupili dom Mysczykowie. Sąsiedzi: sukcesorzy Przełayskich i Irsz Samsonowicz Judeus.

W sierpniu 1710 r. Faybus Eliaszowicz i Esterka Slomina (żona) sprzedali trzecią część kamienicy za 1200 złp. Grunie Irszowej, wdowie. Sąsiedzi: Berko Abramowicz i Irsz Jakubowicz. Usytuowanie: na Rynku Solnym przy ul. Żydowskiej.

Mieszkańcy Rynku Solnego alfabetycznie

„Gierszanowska” kamienica 1672 Rynek Solny

Abraamowicz Sloma (Szloma, Judeus) 1669, 1673, 1684  Rynek Solny ul. Żydowska

Abramowicz Berko 1710 Rynek Solny i ul. Żydowska

Abramowicz Homa 1676 Rynek Solny

Abramowicz Jonas (Judeus) 1684 Rynek Solny ul. Żydowska

Abramowicz Moyses (Judeus) 1638 Rynek Solny

Arendatoris Zelik (Judeus) 1679 Rynek Solny

Armenica Domus Ecclesiastica – dom kościoła ormiańskiego – 1654 Rynek Solny

Bądkowicz Mikołaj 1635 Rynek Solny

Begin Daniel sukcesorzy 1673 Rynek Solny ul. Żydowska

Bełzecki Jakub (Judeus) 1681 Rynek Solny

Ber Jakub i Chana (Judeus) 1641 Rynek Solny

Berowic Zelman s. J. Bera 1644 Rynek Solny

Birukowicz (Biruk) Mikołaj i Katarzyna 1655, 1669, 1671, zm. 1674 Rynek Solny

Birukowne Katarzyna i Elżbieta siostry zm. Mikołaja Biruka 1687 Rynek Solny

Campus (de) Manuel (Judeus Italicius) s. zm. Aarona de Campus 1638 Rynek Solny

Campus Abraamus s. Moysis Campusa 1641 Rynek Solny

Campus Rachel i Refka córki Moysis Campusa 1641 Rynek Solny

Cantor (Judeus) kantor żydowski 1698 Rynek Solny

Chelipski Samuel 1654 Rynek Solny za ulicą Żydowską

Confraternitas Literatorum  1655 – zapis Zielopolskiego z Rynku Solnego

Confraternitas Literatorum Anunciationis B.M.V. In Ecclesiae Collegiatae 1667

Constantinowicz Dawid 1632 Rynek Solny

Czarnota Jan 1641 Rynek Solny ul. Żydowska

Devidsson Jerzy 1640 Rynek Solny

Dewison Jan i Daniela 1676 Rynek Solny

Diuidson (Devidson) Georgius 1638 Rynek Solny

Eliaszowicz Faybus i Esterka (Slomina) 1693, 1710 ul. Solna Rynek Solny

Elsner Aleksander 1676 Rynek Solny

Felen (Judei) 1632 Rynek Solny

Gaum (Gaun) David (Judeus) brat Moysis Campusa 1638, 1641 Rynek Solny

Giżka Mateusz 1671 Rynek Solny

Golius Andrzej 1654 Rynek Solny

Herszko (Judeus) 1672 Rynek Solny

Hirszowicz Szmerko (domus Zajączkowskie, Szyposzowskie)1696 Rynek Solny

Irsz Samsonowicz (Judeus) 1700 Rynek Solny

Irszowicz Szmerko i Pentla 1700, 1704  Rynek Solny

Izraelowicz Józef alias Nosalczyk (Judeus) 1669, 1675 Rynek Solny

Jakubowicz Irsz 1710 Rynek Solny i ul. Żydowska

Jan Wolff 1632, 1637 Rynek Solny

Janiszewic Hreorio 1641 Rynek Solny

Jaroszowicowna Katarzyna ż. St. Sklarzowica 1642 Rynek Solny

Jaruchomowicz Cheyszel i Chaja (Moskwiczowna) 1693 Rynek Solny

Jozwowicz Chaim (Judio Italico) 1638 Rynek Solny

Jozwowicz Lewko 1669 Rynek Solny

Kadyszewicz Zelik 1702 Rynek Solny

Kielmanowicz Mendel (Judeus) domek „Snopkowski” 1681 Rynek Solny

King Kacper Henryk 1632 Rynek Solny

Kmeller Stanisław 1698 Rynek Solny

Kołodzieyka Anna c. zm. St. Zychowicza, w. po M. Rucinskim 1635 Rynek Solny

Leybusiowicz Józef i Debora (Jarochumowiczowna) 1687 Rynek Solny

Lipser Eliasz i Maryna 1632 Rynek Solny

Lopesowa Sophia Pannitosoria 1638 Rynek Solny

Ławryszowicz Stefan i Regina (Chylinska) Lwowianie 1669 Rynek Solny

Machowicz Hrechorius i Anna 1632 Rynek Solny

Magrowicz Adam i Jadwiga 1667, 1672, 1676, 1679 Rynek Solny

Maierowicz Moszko 1693 „Kamienica Izraelowiczowska”1693 ul. Solna Ryn. Solny.

Manes Samson (Judeus) 1638 Rynek Solny

Margol Jakub 1638, 1640 Rynek Solny

Margolowski (Margol?) 1667 Rynek Solny

Markiewiczowa Feygiela w. po A. Salomowiczu 1698 Rynek Solny

Markowic Jelen i Anna (Abramowna) żona (Judeus) 1641 Rynek Solny

Medyccy Jan i Agnieszka 1653, 1667, 1668 Rynek Solny

Mędrycki Jan 1655 Rynek Solny

Miroczynski Jan 1676 Rynek Solny

Mirosławski Jan 1632 Rynek Solny

Mirosławszczanka Zofia ż. K. Stanikowskiego 1632 Rynek Solny

Missanowicz Leon 1669 Rynek Solny

Mordelowscy Wojciech i Jadwiga (Morderka? wdowa 1702), 1672, 1679 Rynek Solny

Moszkowicz Abraam i Elae (Judeus) 1669, 1675 Rynek Solny

Moszkowicz Abraham (Abram) 1673, 1693, 1697 ul. Solna Rynek Solny

Moszkowicz (Moschowicz) Aron  i Haia 1660, 1673, 1675, 1693 Rynek Solny ul. Żydowska

Moszkowicz Sara i Jakub (Judeus) 1684, 1697 Rynek Solny ul. Żydowska

Moszkowicz Senior Interea Residentae Sua Sinagoga 1684 R. Sol. Żydowska

Mysczyk (dicto Obuszek) Bartłomiej i Dorota 1644, 1653, 1655 Rynek Solny

Mysczyk Wojciech s. Bartłomieja 1655 Rynek Solny

Nerka Jan 1638 Rynek Solny

Nosalczyk Izrael (Judeus) 1641 Rynek Solny

Nosalczykowska 1638 Rynek Solny

Obuszek Bartłomiej (vide Mysczyk) 1647 Rynek Solny

Popi (pop?) de Szulmicze (Sulmice) 1632 Rynek Solny

Przełayski Felicjan 1669, 1671, 1672 Rynek Solny

Rabkowicz Jan i Katarzyna 1672 (w tyle jatek rzeźniczych) Rynek Solny

Rabkowicz Piotr 1693 ul. Solna

Rogowska Katarzyna 1638 Rynek Solny

Roszlonski 1632 Rynek Solny

Jan kołodziej mąż A. Kołodzieyki 1635 Rynek Solny

Rucinski Mateusz 1635 Rynek Solny

Rydlar (Rydler Szkot) Wilhelm 1638, 1667, 1640 Rynek Solny

Rzepczyk Krzysztof 1676 Rynek Solny

Rzepecki Krzysztof (bez daty) Rynek Solny

Rzepik (Rzepczyk? Rzepecki?) Krzysztof 1677 Rynek Solny

Samsonowicz Herszko 1681 (Judeus) 1681 Rynek Solny

Samsonowicz Irsz (Hyrsz, Herszko?) i Michla Iczkowiczowna (Judeus) 1667 Rynek Solny

Sapinski (Szapinski) Wojciech i Zofia – bez daty, 1655 Rynek Solny

Senioris Fraternitatis Litteratorum zapis Medyckich 1653 z Rynku Solnego

Siemianka 1654 Rynek Solny

Sieprawski Jan ksiądz 1673 Rynek Solny ul. Żydowska

Sklarowic (Sklarzowic) Stanisław 1638, 1641 Rynek Solny

Smoczynski Jan 1675 Rynek Solny ul. Żydowska

Sokołowski Mateusz 1693 Rynek Solny

Stanikowski Krzysztof 1632 Rynek Solny

Symsonowicz Hersz 1685 Rynek Solny

Szapinski Albert 1638 Rynek Solny

Szcyrbikowie Albert i Marianna 1677 Rynek Solny

Szczerbowski Stanisław brat A. Winogradzkiej (bez daty) Rynek Solny

Szczerbowskich sukcesorzy 1698 Rynek Solny

Szelinski Jakub ksiądz Rynek Solny

Szepinski Wojciech 1642 Rynek Solny

Szerszowicz Szmerło 1685 (d. dom Myszczyka) Rynek Solny

Szostak Bazyli i Osaphia (Tłuczkowiczowna) 1671 Rynek Solny

Szupinska Anastazja żona B. Myszczyka i dzieci: Mikołaj i Maryna1672 Rynek Solny

Szymanowna Temerla ż. Józefa Izraelowicza 1697 ul. Żydowska Rynek Solny

Szymszonowicz Hyps 1671 Rynek Solny

Szyszkiewicz Fabian i Katarzyna 1676 Rynek Solny

Szyszkiewicz Katarzyna (wcześniej Fabian) i Sebastian 1677 Rynek Solny

Tomisławski Wojciech 1675 Rynek Solny

Tuszowski Walenty 1676 Rynek Solny

Uryn (Judeus) 1696 Rynek Solny

Winogradzka Anna ż. Jakuba Winogradzkiego (bez daty) Rynek Solny

Wolszewic (Wołoszowicz) Andrzej 1637, 1641, 1644 Rynek Solny

Wołoszowiczowa Elżbieta ż. zm. A. Wołoszowicza 1647 Rynek Solny

Wysczyk (Mysczyk?) Bartłomiej i Anastazja 1667, 1669 Rynek Solny

Zajączkowski Łukasz i Anastazja w. po B. Mysczyku 1704 Rynek Solny

Zelik arendarz 1679 Rynek Solny

Zielopolski Łukasz 1642,1644, 1655, nie żył 1693 (sukcesorzy) Rynek Solny