Platea Bełsensis

Mieszkańcy ulicy Bełskiej w Zamościu  – 1633-1770

W kwietniu 1633 r. Sasin Jan ks. przekazał aktem darowizny  dom narożny przy ul. Bełskiej Ojcom Franciszkanom w Zamościu. Czarnogóra Andrzej : sąsiad Sasina.

W listopadzie 1633 r. Gliniecki Mateusz rajca i jego żona Gliniecka Anna sprzedali dom In platea Ślusarska za 1500 złp. profesorowi Academiae Zamoscensis: Abrek Andrzej (starszemu) i jego żonie: Morowna Dorota. Sąsiedzi: Krzeczkowic seu ZielonkaKolmanowicz Hanus (murarz)

W maju 1634 r. ławnik Krzysztof Stanikowski dokonał zapisu na domu (100 złp.) na rzecz Stanisława, małoletniego syna Krzysztofa Stanikowskiego i Anny Blaszkówny Mularczanki (żony Krzysztofa).

W lipcu 1634 r. Piotr Kolmanowicz, syn zm. Hanusa Kolmanowicza murarza dokonał zapisu na domu (200 złp.) na rzecz Grzegorza Gębzickiego (Stannifusor-odlewnik z cyny i miedzi). Sąsiedzi: domus Andrzeja Abreka.

W listopadzie 1634 r. rajca Krzysztof i Anna Mirosławscy sprzedali za 306 złp. dom Bartłomiejowi (mensator-mierniczy) i Jadwidze Wolkanowskim. Sąsiedzi: Hiacynt Woronowicz i murarz Krzysztof.

We wrześniu 1635 r.  Andrzej Abrek (starszy) Philosophiae Doctor et Zamosciana Accademiae Professor i Dorota Morowna (żona) sprzedali swój dom za 2000 złp. Mikołajowi Miturkiewiczowi (Notarius-notariusz). Sąsiedzi: Grzegorz Gębzicki (Stannarius – odlewnik) i ławnik Wawrzyniec Krzeczkowic.

W lutym 1635 r. in Platea Ferrifabrili Maciej i Magdalena Mazan dokonali zapisu na domu (337 złp.) na rzecz Gabriela Ariewowicza (advocatus iuris Armenici). Sąsiedzi: Krzysztof Mirosławski i Walenty Ptarnii (Ptarniusz? – Proffesor Academiae Zamosicana – wg Zamościopedii – Ptarmius Walenty).

W lutym 1636 r. Niedzielski Szymon dokonał zapisu na domu (100 złp.)- in Platea Bełska przy Bramie Lwowskiej – na rzecz Montis Pietatis Dreznerovianis. Sąsiedzi: Jakób Górski i Łasniowski.

W kwietniu 1636 r. Chmielewski August i Katarzyna sprzedali dom za 600 złp. Tomaszowi i Anastazji Lukserewicz. Sąsiedzi: rajca zamojski Rutowski Albert i Rychwalski Jan.

W lutym 1637 r. Mniszek Jan (Ferrifaber-kowal) dokonał zapisu (50 złp.) na domu na rzecz Provisoris Hospitalis Zamoscensis. Sąsiedzi: Stunikowski Krzysztof i kowal Jaślikowski Jan.

W maju 1637 r. Luckiewic (Lukserewicz?) Tomasz i Anastazja sprzedali dom za 600 złp. Puzdrowskiemu Tomaszowi i Zofii. Sąsiedzi: Rutowski Honoriusz Albert i Rychwalski Jan.

W czerwcu 1637 r. (in platea a tergo platea Bełskiej) dokonano zapisu (200 złp.) na domu zmarłego Sczmielowic Alberta na rzecz Provisorum Hospitalis Zamoscensi. Sąsiedztwo: acialiter (narożny).

We wrześniu 1637 r. Kołtunik Albert (Doleator-bednarz) sprzedał za 150 zł dom Rozmarinowskiemu Marcinowi. Sąsiedzi: Osiński Adam i Hypocaustum Criptoris.

W lutym 1641 r. na ulicy odnotowano (przy okazji innej sprawy niż sprzedaż) mieszkańca Rosołowicza Adama (dicta Baran sutor-szewc). Sąsiedzi: Zankiewicz i Jan i Unikowski Wojciech (sartor-krawiec).

W lipcu 1641 r. Sluszarka (ślusarka ?) Zofia, wdowa po Tomaszau Puzdrowskim, a żona Krzysztofa Langiewicza (kowala) sprzedała za 600 złp. dom Janowskiemu Jakubowi i jego żonie Agnieszce Baginszczance. Sąsiedzi: Jan Zankiewicz (Scriba Thesanrarii – urzędnik skarbowy) i Unikowic (Unikowski) Wojciech (sartor-krawiec).

W sierpniu 1641 r. Zofia Ptarniuszowa, wdowa po Walentym Ptarniuszu [Ptarmiuszu] (Mathematici Academiae Zamosciana Proffesorio) sprzedała za 420 złp. dom OO. Franciszkanom w Zamościu. Dom znajdował się in Platea Bełska acialiter ab Ecclesiae nova Conventuais structura). Sąsiadował z domus „Kalmanowiczowski”.

W październiku 1641 r. Mirosławski Krzysztof dokonał zapisu na domu (100złp.) na rzecz Provisoribus Montis Pietatis Dreznerovianis. Sąsiedzi: Stefanowicz Franciszek i Muran.

W grudniu 1641 r. kupiec Jakub Weir sprzedał za 600 złp. dom (in Platea Bełska acialiter) innemu kupcowi Dumbar Piotrowi. Sąsiad: Niedzielski Szymon.

W marcu 1642 r. Stefanowicz Franciszek i żona Anna Markowicowana sprzedali dom za 1000 złp. kupcowi Gordon Jakubowi. Sąsiedzi: rajca Mirosławski Krzysztof i (aurifex-złotnik) Waśniowski Wojciech. Jako usytuowanie domu podano: in Platea Bełska nunc vero Ferrfabrili, (Ślusarska).

W maju 1642 r. Maciej Mazan (Lanio rzeźnik) i Magdalena Kolmanowicowna (żona) darowali dom OO. Franciszkanom (In Platea Ferrfabrili autiquitus Bełska). Dom należał poprzednio do zmarłych Hanusa Kolmanowica (murarza) i Agnieszki (żony). Sąsiadował z domem rajcy zamojskiego Mirosławskiego Krzysztofa i z domem Walentego Ptarnii – Mathematicius Proffessor Ordinarius Academiae Zamosciensis.

W maju 1643 r. Katarzyna Frąncowa, wdowa po Franciszku Rhode (złotniku) sprzedała za 1300 złp. dom kupcowi Wolfand Józefowi. Sąsiedzi: rajca Rutowski Wojciech i Malik Hanus (ferrifaber-ślusarz/kowal).

30 marca 1643 r. Piotr i Marcin Kolmanowicowie synowie zmarłego Hanusa Kolmanowica (murarza) przekazali dom in Platea Ferrifabrili na rzecz OO. Franciszkanów na mocy testamentu rodziców. Sąsiadami byli: plac zmarłego Walentego Ptarinii [Ptarmius Waleny] i dom rajcy Mirosławskiego Krzysztofa.

W styczniu 1644 r. Ewa Miturkiewicowa, wdowa po Mikołaju Miturkiewicu (rajcy), a żona Jana Zankiewicza dokonała zapisu na domu (1000 złp) na rzecz Stanisława (rajcy) i Agnieszki Gaworskich. Sąsiedzi: Krzysztof Mirosławski rajca i Jakub kowal – ślusarz.

W maju 1645 r. Jakub Berny Mercator (kupiec) sprzedał dom In Platea Belska Home vero Serrfabrili dicta za 1000 złp Jakubowi Kit’owi i Wilhelmowi Berny. Sąsiadami byli: złotnik Waśniowski Wojciech (Aurifaber et Scabinus) i rajca Mirosławski Krzysztof.

W styczniu 1648 r. ślusarz-kowal Jan i Anna Mniczek (Mniszek?) sprzedali dom za 500 złp. Stanisławowi Grzegorzowicowi krawcowi i jego żonie Annie Kołtuniance. Sąsiedzi: rajca Krzysztof Stunikowski i Janowa Reszarka Jaślikowska (wdowa).

W styczniu 1648 r. Wojciech Gladiator Czarnecki dokonał zapisu na domu (50 złp.) na rzecz Macieja Bylinkowica (Maciej Bielenkowicz) Scabinus. Sąsiedzi: Golliuszowa Katarzyna wdowa i Domus Merconae (Dom Mercony?).

W czerwcu 1648 r. kupiec Joachim Gollius, syn zmarłego Andrzeja Golliusa złotnika, dokonał sprzedaży części środkowej domu za 600 złp. Katarzynie Golliusowej [matce Jana i Anny], wdowie po Andrzeju Golliusie, która była macochą Joachima. Sąsiadem był Wojciech Gladiator. Usytuowanie domu: in Platea Bełska acialiter.

W marcu 1649 r. Wojciech Czarnecki Gladiator dokonał zapisu (50 złp) na Szpital w Zamościu. Lokalizacja domu: in Platea Ferrifabrili. Sąsiedzi: dom Endrysowej i dom Józefa Wolfardta.

W listopadzie 1649 r. Sebastian Bozanski Ferrifaber i Ewa Jaślikowsczanka (żona) sprzedali dom in Platea Ferrifabrili alias Bełska Wojciechowi Stepkowskiemu Stannifusor (odlewnik z miedzi i cyny) za 300 złp. Sąsiadami byli sukcesorzy kowala Pawła Krępskiego.

W lutym 1650 r.  Józef Wolfard Cives et Mercator Zamoscensis et Lubliniensis et Negociator sprzedał dom za 110 złp. Maciejowi i Magdalenie Bergmanom. Sąsiadami byli: sukcesorzy prawnika Wojciecha Rutowskiego Consuliset Advocati i Wojciech Gladiator.

W listopadzie 1651 r. Magdalena, wdowa po Wilhelmie Hay’u , żona Mateusza Bergmana zapisała w testamencie dom mężowi Mateuszowi Bergmanowi. Sąsiedzi: Rutowski i Hanusz Malik (ślusarz).

W grudniu 1651 r. Agnieszka, żona rajcy Grzegorza Gębzica zapisała w testamencie dom mężowi Grzegorzowi Gębzickiemu. Sąsiad: cyrulik Jan Serwatowski. Lokalizacja domu: narożny na ulicy Bełskiej.

W kwietniu 1652 r. odlewnik Wojciech Stapkowski  sprzedał dom za 270 złp. kowalowi Jakubowi i Agnieszce Janowskim. Sąsiedzi: Jan Jarlikowski i Andrzej Jastrzębski  Typographus (drukarz).

31 lipca 1652 r. dokonano inwentarza dóbr Jakuba Czarnieckiego Gladiatora zamieszkałego przy ul. Bełskiej. W tym czasie sąsiadami posesji byli: sukcesorzy Andrypa Pokusza i Mathiasza Bergman.

Opis domu s. 333-336 (334-335) ks.16.

„Dom… pod iednem dachem starem, niebardzo złem, niedawnem czasem naprawionym po wielu miejscach, a to z podsienia się ciągnącym, do wielkiey izby. Do którego wchodząc z podsienia, drzwi niewielkie…przy których ex opposito  izdebek dwie, iedna większa komnatką od P. Pokusza, w ktorey okna na podsienie skłane [szklane] w ołów oprawne. Piec – zły, drzwi oboie…Druga mnieysza z pieczem porządnem niewielkiem, jednak mało co poprawy potrzebuie. Podle tey izdebki komora porządna… Tamrze kuchnia, w ktorey kumin na drzewianym stoku gliną oblepiony porządny przy wielkiey izbie wktorey piec chlebny czeglany, podle ktorey ku izdebce kumin, alias kuźnica slusarska. Piwnica drzewiana,…y szya [szyja] piwniczna, drzwi…., nad ktorey szyią wschody na gurę nieobite porządne. Na gurze ku podsieniu nad iedna izdebką, komora stara z dybów robiona z zawarciem, gdzie gura dobrze nakryta nad podsieniem. Tamrze na gurze nad komnatką wielkiey izby izdebka z pieczem z kuchenką y z kominem, z zamknieniem, pieczyk niezły zielony….., okienka stare dwie….przed ktorą przysionek nowo przez P. Jakuba Czarnieckiego zbudowany z dylów z zawarciem bez połapu, który w tyle pod dachem sciane zaszczycił nowo dylami y dwoie podpory nowe dał koło izby wielkiey. Na dole izba wielka z komnatą w ktorey piec nowy….drzwi stare odrzwiach stolarskiey roboty…Okna trzy, nowe iedno, a dwoie poprzerabiane z ramami nowemi łaskowanemi y łatkami nowemi, pod ktoremi oknami iedno drzewo wstawione nowo  w sciane. Komnata przy tey izbie stara z drzwiami stolarskiej roboty ….z ktorey komnaty drugie drzwi na zatyłek…, okienko nad temi drzwiami sklane dobre. Na zatyłku drugi budynek, pod dwiema sczytoma, dolny y gorny, do którego wchodząc wschody niedobre. Ganek zewnatrz z balaszow toczonych stary…Na ktorey izdebka stara ze dwiema komorami y kuchnią także z sionką. W izdebce okien dwie złych….y piec …drzwi…tak u izby, komor y kuchnie. Dach nad tem budynkiem niedobry….Na dole izdebka z komnatą stare…Komorka pod wschodami polepiona z zamknięciem. Drzwi wiezne [wjezdne?] tylne….”

We wrześniu 1652 r. Agnieszka, wdowa po rajcy  Stanisławie Goworskim zapisała w testamencie dom albo kamieniczkę siostrzenicy Katarzynie Goworskiej. Lokalizacja domu: na ulicy Ślusarskiej. Sąsiedzi: zmarły Krzysztof Stonikowski i ślusarz Jakub.

W marcu 1653 r. Katarzyna Bergmanowa, wdowa po Andrzeju Goliuszu dokonała zapisu w testamencie, że dom narożny przy ul. Bełskiej „ma być sprzedany, a pieniądze rozdzielone pomiędzy dzieci Katarzyny: Jana, Samuela i Annę.” Sąsiad: Anusz Skalik ślusarz.

18 marca 1653 r. Agnieszka, córka zmarłej Magdaleny, wdowy po Wilhelmie Hay’u, żony Macieja Bergmana, przeprowadziła inwentaryzację dóbr.

Opis domu: „Dom… w ktorem pod przedniem dachem: izba wielka z komnatą o trzech oknach…, piec z kominem. Okna naprawy potrzebują…Komnata przy izbie z pieczem, okien dwie wniey sklanych porządnych. Z komnaty przez sionke izdebka spieczem pod drugiem dachem w tyle. Tamrze zanią winnica wktorey bania wlepiona ze wszystkiem naczyniem, stajenka cum sekreto (toaleta). Miedzy temi dachami wpośród gruntu dziedziniec dylami położony iako i w sieniach. Studnia porządna z okowa nem wałem y kułami zelaznemi….W sieni gura połozona na ktorą wschody budowane. Wedle wielkiej izby kuchnia porządna, piec w niey murowany piekarski. Izdebka na przedzie, do niey okna na podsienią z pieczykiem… Komora naprzeciwko teyze izdebki, ku podsieniu….Pod komorą piwnica murowana zasklepiona.”

W czerwcu 1653 r. Marianna Leweszowna, żona Maciej Sepsa dokonała cesji praw na domu In Platea Belsensis (300 złp.) na rzecz Anny Markowiczownej, żony Franciszka Stephanowicza. Sąsiedzi: sukcesorzy Rutowskiego (?) i Jan Malik.

We wrześniu 1653 r. Jakub i Agnieszka Janowscy Ferrifaber (ślusarz) sprzedali za 300 złp. dom Grzegorzowi i Dorocie Kaplinskim. Sąsiedzi: Andrzej Jastrzębski Typographus (drukarz) i Jan Jaslikowski (odlewnik).

W październiku 1653 r. Fryderyk Wolphard, brat Józefa Wolpharda Civis et Muratoris Lublinensisi dokonał zapisu na domu (600 złp.) na rzecz Franciszka Stefanowica i Anny Markowicownej (małżonków). W uwagach: dom należy do Józefa Wolpharda, a zapisu dokonał Fryderyk Wolphard.  Sąsiedzi: sukcesorzy Aleksandra Rutowskiego i sukcesorzy Hanusa Malika.

W październiku 1653 r. Jan Goliusz Patricius i Anna Goliuszowna sprzedali dom In Platea Bełsensis acialiter Janowi i Zofii Łukowskim za 1500 złp. Sąsiad: sukcesorzy Hanusa Malika.

W styczniu 1654 r. Aleksander Hoffman i Jadwiga Liszowska (żona) dokonali zapisu na kamienicy (wyderkaf) na kwotę 1000 złp. na rzecz małoletniego Adama, syna zmarłego Wojciecha Miłakowskiego Civis et Advocatis Thomaszoviensis (obywatela i adwokata Tomaszowskiego). Sąsiedzi: sukcesorzy rajcy Wawrzyńca Krzeczkowica i sukcesorzy Jakuba Hasza.

W czerwcu 1654 r. Stanisław i Katarzyna Abramowicze dokonali zapisu (wyderkaf) na domu (350 złp.) na rzecz Patris Vicarium. Sąsiedzi: Stunikowski i Janowski Jakub.

19 czerwca 1655 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłej Agnieszce Gębzickiej (dom narożny), sąsiad: Jan Serwatowski. Opis: „…Z przodu murowany do sklepu górnego.”

We wrześniu 1664 r. Jan Haali dokonał zapisu na domu (170 złp.) na rzecz Jakuba Frankowicza. Dom był narożny i sąsiadował z posesją Wojciecha Szybowskiego.

W styczniu 1665 r. Mikołaj i Katarzyna Jurkowiczowie dokonali zapisu 650 złp. na części domu (narożny) na rzecz Szymona Siedlewskiego Administrator Sczebrzeszynensis. Sąsiad: Jan Serwatowski Scabinus. Opis: „Hypocausto et fornice, cellario ex lapide cocto exaedificato, et superiore parte domus super eandem aedificia. Nec non stabus et culina.” (wg tłumacza Google: Hipokaust i łuk, piwnica zbudowana z pieca kamiennego i górna część domu nad tymi samymi budynkami. A także salon i kuchnia”. Stan: In parte ex lapide cocto (częściowo wykonany z kamienia).

W listopadzie 1665 r. Piotr i Marianna Rutowscy dokonali zapisu na domu na kwotę 102 zł 10 gr na rzecz Zelmana Mędlowicza Judeus. Sąsiedzi: Wojciech Wasniowski i Franciszek Stefanowicz.

W czerwcu 1666 r. Jan Turca sprzedał narożny dom na ul. Bełskiej Janowi Maiowskiemu  Currifex (Stelmachowi) za 500 złp. Sąsiadem był Szybowski.

W kwietniu 1667 r. Wojciech Waszniowski sprzedał  Konwentowi św. Klary za 1500 złp. dom  In Platea Belsensis. Sąsiad: Klaryski i Piotr Rutowski.

W maju 1667 r. Marianna Swisczowska, żona Jakuba Swisczowskiego dokonała zapisu na domu (150 złp.) na rzecz Jana i Jadwigi Szydłowskich. Sąsiedzi: Jan Zylicz i Franciszek Stefanowicz.

W maju 1667 r. Zofia, wdowa po Krzysztofie Stonikowskim dokonała zapisu na części domu (300 złp.) na rzecz Pawła Szczygielskiego i Anny Gradowiczownej (małżonków). Sąsiadami byli:  sukcesorzy Goworskiego i Marcin Roset. Opis: „In hyppocausto, culina et Drubus cameris, cum Libero transitu, Ac superiori parte.”  (W hipokauście kuchnia i izby Drubusa z wolnym przejściem oraz część górna).

W czerwcu 1667 r. Jan Maiowski stelmach sprzedał dom narożny Maciejowi Sokołowskiemu i Katarzynie Zawistowskiej (małżonkom) za 700 złp. Sąsiadem był Wojciech Szybowski.

W październiku 1667 r. Jan Szydłowski i Jadwiga Czarnecka (żona) sprzedali część domu za 260 złp. Janowi Bełskiemu alias Suski i Annie Ciętalownej jego żonie. Sąsiedzi: Iwan Zylicz i Franciszek Stefanowicz. Część tę odziedziczyła Agnieszka Czarnecka po śmierci ojca – Wojciecha Czarneckiego Gladiatoris.

W marcu 1668 r. Zofia, wdowa po rajcy Krzysztofie Stunikowskim sprzedała dom za 1200 złp. Pawłowi Szczygielskiemu i Annie Gradowiczownej (żonie). Sąsiedzi: Piotr Pison i Marcin Rosiek.

W czerwcu 1668 r. Jan Serwatowski Scabinus I żona Anna Domanska dokonali zapisu (wyderkaf) na domu (80 złp.) na rzecz Provisoris Montis Pietatis Summae Dresnerovianae (prowizor Banku Pobożnego fundacji? Dreznera). Sąsiedzi: Wawrzyniec Krzeczkowicz i Mikołaj Jurkowicz.

W lipcu 1668 r. Stanisław i Zofia Matuszowscy dokonali zapisu (wyderkaf) na domu narożnym (100 złp.) na rzecz Provisores Xenodochii Romani (prowizora hospicjum-szpitala rzymskokatolickiego). Sąsiad – Kaplinski Grzegorz.

W lipcu 1670 r. Piotr i Marianna Rutowscy dokonali zapisu (wyderkaf) w wys. 150 złp. na rzecz Xenodochium Ritus Romani. Sąsiedzi: Monialium Sancta Clara (Klaryski) i Andrzej Stephanowicz.

We wrześniu 1670 r. Agnieszka, wdowa po Jakubie Janowskim oraz jej dzieci Jan i Zofia dokonali zamiany domów z małżonkami Andrzejem i Anną Grzybowskimi. Sąsiadami byli: sukcesorzy LaPir’a i ks. Decanus Infułatus Zamoscensis (ks. Dziekana Infułata Zamojskiego). (W uwagach: vide ul. Kościelna i Młyńska).

23 lutego 1671 r. ks. Jan Unikowski S.T. Doctor Ecclesiae Collegiatae Zamoscensis Decanus Infułatus, Praepositus Scebresinensis dokonał zapisu (wyderkaf) na kwotę 600 złp. na rzecz Kanoników Zamojskich. Dom narożny  In Platea Belsensis. Sąsiad: Andrzej Grzybowki Hyrurgus (chirurg).

31 marca 1671 r. sukcesorzy Jana Zylica i jego żony Euxinnii, dom „Zylicowy” na Ślusarskiej ulicy idąc do Kościoła Franciszkańskiego, przejał Jan Izdebski pisarz ziemski buski, po spłaceniu jej długów. Wartość domu 2149 złp. Dom narożny (ulica), a z drugiej strony sąsiadował z domem ślusarza Jana Bełskiego.   

W listopadzie 1672 r.  Mateusz Sokołowski Ahenarius i Katarzyna Zawistowska (żona) dokonali zapisu na domu (300 złp.) na rzecz Kolegiaty Zamojskiej. Dom był narożny i sąsiadował z domem Wojciecha Szybowskiego.

W listopadzie 1672 r. odlewnik Stanisław Kmeller i jego żona Agnieszka dokonali zapisu na domu (100 złp.) na rzecz Confraternitas Sacratissimi Rosarii Ecclesiae Collegiatae (Bractwo Najświętszego Różańca Świętego przy Kolegiacie). Sąsiedzi: Mikołaj Peterson i Wojciech Romanczyk.

W lutym 1673 r. Stanisław Kmeller i Agnieszka Roykowska (żona) sprzedali dom za 550 złp. Janowi Szopinskiemu i Mariannie jego żonie. Sąsiedzi: Mikołaj Peterson i Andrzej Romanczyk.

30 marca 1673 r. Mikołaj Peterson Cechmagister Contubernii Sartorum dokonał zapisu domu w testamencie na rzecz Zofii, żony Petersona i syna Michała. Sąsiedzi: Stanisław Matuszowski Miecznik i Jan Szopinski.

W lipcu 1673 r. Piotr Rutowski Scabinus dokonał zapisu na domu (80 złp) na rzecz Oleny Szuszowej. Sąsiedzi: Andrzej Stephanowicz i z drugiej strony klasztor.

W sierpniu 1674 r. Zofia, wdowa po Mikołaju Petersonie sartoris i [nieletni] Michał, jej syn przeprowadzili inwentarz dóbr. Sąsiadami byli: Stanisław Matuszowski i Jan Szopinski. Opis domu: „Izba na przedzie ku ulicy, nie ze wszystkim kuchnia skonczona, także i komora albo raczey komnata z izby. W tyle izdebka bez okien, bez połapu, bez pieca, owo zgoła wszytek dom niedokończony. Piwnica dębiną czembrowana.”

W lutym 1675 r. Albert i Katarzyna Komanczykowie dokonali zapisu na domus cum fundis (domu z gospodarstwem) na sumę 1675 złp. na rzecz Walentego Mirockiego. Sąsiedzi: Paweł Szczygielski i Jan Soponski.

W lutym 1676 r. Albert Romanczyk dokonał zapisu na certis partibus domus  (niektórych częściach domu) przy ul. Antiquitas dicta Bełsensi (dawniej zwanej Bełską) na  kwotę (150 złp.) na rzecz Macieja i Agnety Paydaczków. Sąsiedzi: Paweł Szczygielski Frenificis (rymarz) i Jan Sopinski Pistoris (piekarz).

W lutym 1676 r. Mikołaj i Katarzyna Jurkowiczowie sprzedali kamienicę za 2200 złp. Teodorusowi i Molxonie Lewkowiczom. Lokalizacja: lapidea hic Zamosci In Ferifabrorum alias Belsensi antiquita dicta. Sąsiedztwo: acialiter ab unis Jan Serwatowski.

W kwietniu 1676 r. Ferensig Lewkowicz dokonał zapisu na domo lapidea (100 zł) In Platea antiquatus Belska dicta na rzecz Ecclesia Collegiata Zamoscenisi. Sąsiedztwo: acialiter ab una i Jan Serwatowski.

We wrześniu 1676 r. Jan Serwatowski i jego żona Anna Dumanska sprzedali dom In Platea antiquita dicta Belsensi Sebastianowi Łyszkiewiczowi za 2000 złp. Sąsiedzi: sukcesor Laurenty Krzeczkiewicz i Ferensy Lewkowicz.

We wrześniu 1677 r. Albert i Katarzyna Romanczykowie dokonali zapisu na domu (200 złp.) na rzecz Jana i Anny Serwatowskich. Sąsiedzi: piekarz Jan Szopinski  i Paweł Szczygielski.

W sierpniu 1680 r. Maciej Miłosny i Maryna Rostkowna (żona) sprzedali dom za 3000 złp. Danielowi Kuryłowiczowi i Annie Janiszowiczownej (małżonkom). Sąsiedzi: Jakub Krzemienski i acialiter ab Ecclesia Religiosus P. Ordinis S. Francisci.

W sierpniu 1680 r. Daniel Kuryłowicz i Anna Janiszowiczowna (małżonkowie) dokonali zapisu na domu (550 złp.) na rzecz Ecclesiae Collegiata Zamoscensis. Sąsiedztwo: Jakub Krzemienski i acialiter.

W grudniu 1680 r. Jan Lewkowicz i Eudochia Iwaszkowiczowna (małżonkowie) sprzedali część kamienicy za 1900 złp. Tomaszowi Lewkowiczowi i Mariannie Szostakównie (małżonkom). Sąsiedzi: Sebastian Łyszkowicz i acialiter.

W grudniu 1680 r. Jakub i Agnieszka Krzeminscy sprzedali dom za 1900 złp. Janowi Lewkowiczowi i Eudochii Iwaszkowiczownej. Sąsiedzi: Daniel Kuryłowicz i sukcesorzy Rutowskich.

W czerwcu 1681 r. Sebastian i Reina Pogonowscy dokonali zapisu na domu (50 złp) na rzecz Dresnerowiana. Sąsiedzi: Jan Szopinski i Hieronim Dytykowicz.

W październiku 1683 r. Daniel Kuryłowicz dokonał wyceny domu In Platea Ferifabrorum dicta na 1800 złp. Sąsiedzi: acialiter ab Conuentus Religios. P. Franciscanorum i Jan Lewkowicz.

Opis domu: …izbą wielką z alkierzem…przy teyże izbie kuchnia bez komina, podle tey izdebka z alkierzem ….podle tey izdebki kuchenka z kominem, za tąż kuchenką izdebka z podsieniem, po drugiey stronie w sieni z podsienia kramnica, podle tey komórka, pod tą komórką piwnica drewniana stara szyia wymurowana z fundamentu do wierzchu ziemią, drzwi do niey leżące na ziemi mur łokciowy podle tey komur dwie porządne ku izbie wielkiej.”

W lutym 1689 r. Marcin Pilanowicz zapisał w testamencie dom przy ul. Ślusarskiej na rzecz żony Agaty.

W maju 1684 r. Daniel i Anna (Janiszewiczówna) Kuryłowiczowie dokonali zapisu na domu In Platea Belzensi dicta na rzecz Ecclesia Collegiata Zamoscensis. Sąsiedztwo: acialiter ad aedes Ecclesiae Patrum Franciscanorum i Jan Lewkowicz.

W lipcu 1687 r. piekarz Jan i Marianna Szopinscy dokonali zapisu na domu (wyderkaf – 50 złp.) na rzecz Xenodochium  (hospicjum – szpital dla ubogich?) Zamoscensis. Dom stał na ulicy In Platea Ferifabrorum  (Ślusarskiej) alias Bełzka i graniczył z posesjami: Wojciecha Romanskiego i sukcesorów krawca Mikołaja Petersona.

W lutym 1690 r. Jan Miroczynski sprzedał za 350 złp. domus lapidea In Platea Ferrificum (Ślusarskiej) Andrzejowi Tyszowieckiemu. Dom sąsiadował z domem Jana Lewkowicza.

W październiku 1693 r. Deconus (dziekan) ks. Jan Unikowski przeprowadził inwentarium Curia Perillustris Decani in Platea Ferrficum  (Dwór Znamienitego Dziekana przy ulicy Ślusarskiej). Sąsiedztwo: acialiter i Andreas Grzybowski.

Opis dworu: …zszedłszy dnia dzisiejszego do dworku tego Xsiędza Dziekana Naprzód wchodząc do sieni drzwi złe… na ścianach w kilku miejscach dylow nie masz piwnica pod izdebką zawalona aż się pochyliła izdebka… ociekły w sieniach dla złego dachu ….na gore wchodząc wschody niedobre rynna zgniła około rynny dach powyrywany wiatrem w kilku miejscach ….komin….nad sienią połap zły….w izbie wielkiey okna poprawy potrzebuie w drugiey izbie penitus złe okna gdzie się piwniczka zawaliła y pieca niemasz….

W marcu 1694 r. Jakub Szczygielski sprzedał dom Józefowi Lesniowskiemu. Sąsiedzi: Albert Romanski i Clarissima (najsłynniejszy? przesławny?) Stanislaus Kiewieyski.

W styczniu 1696 r. dokonano częściowej sprzedaży  domus Sokolonensis (cesja) za 471 złp., należącego wcześniej do zmarłego Macieja Sokolowskiego i jego żony Katarzyny. Sprzedaży części domu dokonali Jan i Anna Bolanowscy na rzecz Mikołaja Kleszczowskiego notariusza i jego żony Konstancji. Lokalizacja domu: In Platea Ferificium acialiter. Sąsiad: sukcesorzy Sokołowskich.

W lutym 1696 r. piekarz Marcin Piianowicz alias Baranowski zapisał testamentem dom przy ul. Ślusarskiej żonie Mariannie Piianowicz.

W maju 1696 r. Agnieszka, wdowa po Marcinie Piechanowiczu, żona Grzegorza Brantwickiego alias Piianowicza sprzedała dom za 1250 zł Sebastianowi i Agnieszce Czyżyk. Dom był na ulicy Ślusarskiej. Sąsiadował z domem Frenifexa (rymarza) Jakuba Griszkowskiego i z domem sukcesorów Piotra Rutowskiego ławnika.

W sierpniu 1697 r. rymarz Jakub i Zofia Giszkowscy (Griszkowscy?) dokonali zapisu (200 złp.) na domu przy ul. Ślusarskiej na rzecz Confraternitas Scapularis B.V.M (Bractwa Szkaplerznego). Sąsiedzi: Sebastian Czyżyk i Daniel Kuryłowicz Pellis.

W maju 1698 r. Marianna Pytykiewiczowna i Błażej Karasiewicz mensator (miernik) sprzedali dom przy ul. Ślusarskiej Franciszkowi Antoniemu Smieszkowiczowi. Sąsiedzi: Franciszek Antoni Smieszkowicz i bednarz Wojciech Troianowski.

W czerwcu 1701 r. Jakub Giszkowski dokonał wyceny domu przy ul. Ślusarskiej na kwotę 1071 złp. 14 gr. Sąsiadami byli: Sebastian Czyżyk i Daniel Kuryłowicz.

W marcu 1709 r. ks. Stanisław Rutowski Ecclesiae Collegiatae Canonicus, Capellae S. Nicolai Praepositus (Prefekt Kaplicy św. Mikołaja) dokonał zapisu na domu In Platea Belzensi 150 złp. na rzecz Xenodochium Ritus Romani. Sąsiedzi: Klasztor Klarysek i Andrzej Stefanowicz.

W lipcu 1712 r. Stefan Lewkiewicz dokonał wizji domu „Lapidea Lewkiewiczowska” przy ul. Ślusarskiej.  Dom był narożny i sąsiadował z domem Sebastiana Łyszkiewicza.

Opis domu: …widzieliśmy ze Instant dach y zatyłek z grontu reparuje, co wicher….zniosł.

W marcu 1715 r. Jadwiga i Mateusz  Langiewiczowie zapisali część kamienicy Lapidea Niewiesciana na rzecz małżonków Jadwigi i Jana Hass’ów. Dom znajdował się hic Zamosci intra moenia In platea Ferifabrorum. Sąsiedzi: Józef Lemiowski i Paweł Dybza.

We wrześniu 1736 r. ks. Stanisław Rutowski Canonicus Zamoscensis sprzedał dom za 550 złp. Kazimierzowi i Annie Bąkowskim. Dom znajdował się na ul. Ślusarskiej i sąsiadował z domem sukcesorów Lewkowicza. W uwagach: cum fundus.

W kwietniu 1754 r. Anna Zyczynska, wdowa po Walentym Zyczynskim sprzedała dom In Platea Belzensi ad Conventum RR PP Franciscanorum Franciszkowi i Zofii Dobrzyckim za 390 złp. Sąsiedzi: Paszkowscy i Michał Malborski. W uwagach: cum fundo.

W kwietniu 1754 r. Jan i Katarzyna Bokowie sprzedali dom In Platea Belzensi ad Ecclesiam Religiosorum pp. Francisconorum za 632 złp. Jakubowi i Mariannie Glinskim. Sąsiedzi: Milichiewiczowie i a platea publica ad Ecclesiam Religiosorum PP Basilanorum (z placu publicznego do kościoła zakonnego OO. Bazylianów).

W maju 1757 r. Marianna i Bazyli Milichiewiczowie dokonali lustracji  domu przy ul. Bełzkiej. Sąsiedzi: Flisowscy i Jakub Gilinski.

Opis domu: „zeszedłszy do domostwa Milichiewicza widzieliśmy kramnice wchodząc do domu po prawej ręce In parte przez Zasławskiego reparowana przecie jednak sciany pogniłe rynny od p. Gilinskiego mniemasz, y dach tak nad podsieniem iako i nad obiema kramnicami stary zły popodpierany…..druga kramnica od Flisowskich zgniła, węgły powypadały….idąc do izdebki …drzwi do teyże izdebki…, sciany pogniłe, zrąb cały osiadł, podłogi nie masz…piec kaflowy biały cały; okna iednego niemasz….,W sieniach dachu niemasz, komin w kuchni nachylony od p. Gilinskiego sciany niemasz y piwnica zawalona, y rynny niemasz…tylko pośrodku sieni wiązanie zgniłe y scianka ze drzwiami stara stoi, dach nad tą izdebką zły…”

W październiku 1758 r. Hassowie dokonali inwentarza kamienicy na ul. Bełzkiej. Sąsiedzi: Małecki i Perse. Opis: …”porządna ze drzwiami oknami piecem…”

W roku 1765 sukcesorzy Hassów ponownie przeprowadzili inventarium kamienicy (success. Hassovianorum In Platea Bełzka).

Opis kamienicy: Wchodząc do pomienionej kamienicy, znajdują się drzwi dębowe …krata żelazna dobra nad tąż kratą mur znacznie się rozpadł…Z sieni do piwnicy drzwi podwodne stare…z samego przychodu sklepienie nieznacznie rozpadło się wskroś się przez nie świeci tylko wisi bliskie do upadnienia. Schody drewniane złe przeciwko tychże schodów piwniczka iedna bez drzwi, na boku kryjówka zawalona. Do piwnicy pod izbą znajdującey się drzwi… Do drugiey piwnicy w iednym przepirzeniu drzwi…Drugie przepirzenie drewniane z tarcic dobre w szyjach dwóch na ulicę kraty żelazne pod oknami dobre. Do izby dwiey drzwi…piec kaflowy biały stary zły…Okien taflowanych całych dwie z dworu okiennic żelaznych par trzy…”

W lipcu 1770 r. Maciej Langiewicz i Katarzyna Niewieska (małżonkowie) dokonali inwentaryzacji domus lapidea In Platea Bełzka alias Slusarska. Sąsiedzi: Józef Lesniowski  Scabinus i Andrzej Grzybowski Scabinus.

Opis domu: „Wchodząc do tey kamienicy odrzwi… i na wierzchu tychże odrzwi balaski, drzwi dębowe…Podłoga w sieni z dylow, stara. Wchodząc do izby murowanej, przedniey, dolney drzwi żelazne, drugie drzwi drewniane….W izbie połap drewniany z siestrzeniem, posadzka z kamienia ciosanego…okien dwoie, piec kaflowy, fundament u niego murowany….Z tey izby do alkierza murowanego drzwi…W alkierzu posadzka takaż iak w izbie, sklepienie murowane srodkiem przegrodka drewniana…okna, piecyk zielony mały, z alkierza kominek do palenia w piecu przy drzwiach, które idą ku kuchni. Kuchnia murowana z piecem piekarskim pod kominem. …Komorek z dylow dwie ….Idąc ku tyłowi daley, za tąż komorką druga komorka bez połapu i drzwi…Sekretne miejsce, do niego drzwi dwoje. Komorka iedna podle miejsca sekretnego…Przy schodach poręce, ganek do sekretnego miejsca, dylami zapierzony y posadzka takaż z dylow, drzwiczki…Idąc z tego ganku ku izdebkom, które idą ku przodowi iest komorka zła….daley idąc izdebka zdezelowana …W sieni posadzka z cegły, drzwi na ganek …podłoga w nim z dylow….Do drugiey izdebki wchodząc drzwi, …piec zielony w niey, połap zły, podłoga z dylow, malowania na połapie zadnego nie masz, okien dwie….alkierzyk przepierzony, do którego drzwi, w nim okno iedno, drzwi do komorki, okienko małe ku domowi p. Grzybowskiego, rynwa zła. Do kuchenki drzwiczki, w niey komin…Dach zły…Przy schodach piwnicznych iest przepierzenie o iednych drzwiach…do piwnic schodząc drzwi drewniane. Schody do tey piwnice drewniane. Przeciwko tych schodow piwniczka mała….do niey drzwi drewniane. Pod izbą przednia piwnica duża do ktorey drzwi….I tam druga z teyże piwnice pomniejsza, do niey także drzwi…Okna do tych piwnic trzy…Przeciwko wielkiej piwnice iest piwnica czwarta duża, ciemna z drzwiami, zdezelowana.”

______________________________________________________________________________________

Mieszkańcy ulicy Bełskiej alfabetycznie

Abramowicz Stanisław i Katarzyna Bełska 1654

Abrek Andrzej (starszy) Bełska 1635

Ariewowicz Gabriel Bełska 1635

Bąkowski Kazimierz i Anna Bełska/Ślusarska 1736

Bełski Jan alias Suski ślusarz Bełska 1667

Bergman Agnieszka (c. zm. Magdaleny) Bełska 1653

Bergman Jan, Samuel, Anna (dzieci Katarzyny) Bełska 1653

Bergman Katarzyna (wdowa po A. Goliuszu) Bełska 1653

Bergman Mateusz i Magdalena (wdowa po Hay’u) Bełska1650-52

Berny Jakub kupiec Bełska 1645

Berny Wilhelm Bełska 1645

Bielenkowicz (Bylinkowic) Maciej Scabinus Bełska 1648,

Blaszkówna Mularczanka Anna (ż. K. Stanikowskiego) Bełska 1634

Bok Jan i Katarzyna Bełska 1754

Bolanowski Jan i Anna Bełska 1696

Boznanski Sebastian kowal/ślusarz Bełska 1649

Chmielewski August i Katarzyna Bełska 1636

Ciętalowna Agnieszka ż. J. Bełskiego alias Suski  Bełska 1667

Confraternitas Sacratissimi Rosarii Ecclesiae Collegiatae zapis domu Kmellerów Bełska 1672

Czarnecka Agnieszka c. W. Czarneckiego Bełska 1667

Czarnecka Jadwiga ż. J. Szydłowskiego Bełska 1667

Czarnecki (Czarniecki) Wojciech Gladiator Bełska 1636 nie żył w 1667

Czarniecki Jakub Gladiator Bełska 1652

Czarnogóra Andrzej Bełska 1633

Czyżyk Sebastian i Agnieszka (ślusarz) Bełska 1696

Decanus Infułatus Zamoscensis Bełska/Kościelna/Młyńska 1670

Dobrzycki Franciszek i Zofia Bełska 1754

Domanska Anna ż. J. Serwatowskiego Bełska 1668, 1676

Domus Merconae Bełska 1648

Domus Sokolensis zm. M. Sokołowskiego Bełska 1696

Dumbar Piotr kupiec Bełska 1641

Dybza Paweł Bełska 1715

Dytkiewicz Hieronim Bełska 1681

Ecclesiae nova Conventuais Structura Bełksa

Endrysowa sąsiadka Czarneckiego Bełska 1649

Flisowscy Bełska 1757

Franciszkanie darowizna domu Sasina, Mazanów Bełska 1633

Frankowicz Jakub Bełska 1664

Frąncowa Katarzyna w. po Rhode Bełska 1643

Gaworska Agnieszka wdowa po Stanisławie  Bełska 1652

Gaworska Katarzyna siostrzenica Gaworskich Bełska 1652

Gaworski Stanisaław i Agnieszka rajca Bełska 1644 (nie żył w 1652)

Gębzic Grzegorz rajca i Agnieszka(nie żyła w 1665) Bełska 1651

Gębzicki  Grzegorz odlewnik Bełska 1634-35

Gladiator Wojciech Bełska (vide Czarniecki) 1650

Gliniecki Mateusz i Anna Bełska 1633

Glinski  (Gilinski) Jakub i Marianna Bełska 1754, 1757

Golius Andrzej złotnik Bełska 1648

Golius Joachim s. Andrzeja Bełska 1648

Goliusz Jan Patricius i Anna (vide Patricius) Bełska 1653

Goliuszowa Katarzyna wdowa, matka Jana i Anny macocha Joachima Bełska 1648

Gordon Jakub kupiec Bełska  1642

Górski Jakub Bełska 1636

Gradowiczowa Anna ż. Pawła Szczygielskiego Bełska 1667

Griszkowski Jakub i Zofia (frenifex) Bełska 1696

Grzegorzowic Stanisław krawiec Bełska 1648

Grzybowski ( Scabinus) Bełska 1770

Grzybowski Andrzej i Anna chirurg Bełska 1670

Haali Jan Bełska 1664

Habrek (Abrek) Bełska 1634

Hass Jan i Jadwiga Bełska Lapidea Nieviesciana 1715, 1758

Hasz Jakub Bełska 1654

Hay Agnieszka (c. Magdaleny) ż. M. Bergmana Bełska 1653

Hay Wilhelm i Magdalena Bełska 1651

Hoffman Aleksander Bełska 1654

Hospitalis Zamoscensis (Provisoris) Bełska 1637

Hypocaustum Criptoris Bełska 1637

 

Iwaszkowiczówna Eudochia ż. J. Lewkowicza Bełska 1680

Izdebski Jan (pisarz ziemski buski) przejął dom Zyliców po spłacie długów Bełska 1671

Jakub ślusarz Bełska 1652

Janiszowiczówna Anna ż. D. Kuryłowicza Bełska 1680

Janowska Agnieszka (Baginszczanka) ż. Jakuba Bełska 1652-53

Janowski Jakub ślusarz Bełska 1652-53,1641,nie żył w 1670

Janowski Jan i Zofia (dzieci Jakuba) Bełska 1670

Jarlikowski Jan Bełska 1652

Jastrzębski Andrzej drukarz Bełska 1653

Jaślikowska „Janowa” Reszarka wdowa Bełska 1648

Jaślikowski Jan Bełska 1637

Jaślikowski Jan odlewnik Bełska 1653

Jaślikowszczanka Ewa ż. S. Boznanskiego Bełska 1649

Jurkowicz Mikołaj i Katarzyna Bełska 1665,1668,1676

Kanonicy zamojscy zapis ks. Unikowskiego z Bełskiej 1671

Kapliński Grzegorz  i Dorota Bełska 1653

Karasiewicz Błażej miernik Bełska 1698

Kiewieyski Stanisław Bełska 1694

Kit Jakub  Bełska 1645

Kleszczowski Mikołaj notariusz i Konstancja Bełska 1696

Kmeller Stanisław stannifusor i Agnieszka Bełska 1672

Kolegiata zamojska zapis Sokołowskiego z Bełskiej 1672

Kolmanowic Agnieszka ż. Hanusa Bełska nie żyła w 1642

Kolmanowic Marcin s. Hanusa Bełska 1643

Kolmanowic Piotr s. Hanusa Bełska  testam. rodzic. przekazali dom Franciszkanom 1643

Kolmanowicowa Magdalena ż. M. Mazana Bełska 1642

Kolmanowicz Hanus murarz Bełska 1633, nie żył w 1642

Kołtunianka Anna ż. St. Grzegorzowica Bełska1648

Kołtunik Albert bednarz Bełska 1637

Komanczyk Albert i Katarzyna Bełska 1675

Krępski Paweł serriaber Bełska 1649

Krzeczkiewicz Laurenty Bełska 1676

Krzeczkowic seu Zielonka Bełska 1633

Krzeczkowic Wawrzyniec Bełska 1668

Krzeczkowic Wawrzyniec ławnik Bełska 1635, nie żył w 1654

Krzemienski Jakub i Agnes Bełska 1680

Krzysztof murarz Bełska 1634

Kuryłowicz Daniel (Pellis) Bełska 1697

Kuryłowicz Daniel i Anna Bełska 1680, 1684

Langiewicz Krzysztof kowal Bełska 1641

Langiewicz Mateusz i Jadwiga Bełska/Ślusarska 1715

Langiewicz Mateusz i Katarzyna Bełska alias Ślusarska 1770

Lapir (LaPir) Bełska nie żył w 1670

Lemiowski Józef Bełska 1715

Lesniowski Józef Bełska 1694, 1770

Leweszowa Marianna ż. M. Sepsa Bełska 1653

Lewkiewicz Stefan Bełska/Ślusarska 1712

Lewkowicz Ferensig (Ferensy) Bełska 1676 zapis na Kolegiatę

Lewkowicz Jan Bełska 1680

Lewkowicz Teodor i Malxona Bełska 1676

Lewkowicz Tomasz Bełska 1680

Liszowska Jadwiga ż. A. Hoffmana Bełska 1654

Luckiewic (Lukserowicz) Tomasz Bełska 1637

Lukserowicz Tomasz i Anastazja  Bełska 1637

Łasniowski Bełska 1636

Łukowski Jan i Zofia Bełska 1653

Łyszkiewicz Sebastian Bełska 1676,1680,1712

Maikowski Jan currifex Bełska 1666-67

Malborski Michał Bełska

Malik Hanus kowal/ślusarz Bełska 1643,1651,1653

Malik Jan Bełska 1651

Małecki Bełska 1758

Markowicowna Anna ż. Fr. Stefanowicza Bełska 1642, 1653

Matuszowscy Stanisław i Zofia Bełska 1668

Mazan Maciej rzeźnik i Magdalena Bełska 1635

Merconae Domus Bełska 1648

Mędlowicz Zelman Judeus Bełska 1665

Milichiewiczowie Bazyli i Marianna Bełska 1754

Miłakowski Adam nieletni s. Wojciecha Bełska 1654

Miłakowski Wojciech obyw. i adwokat tomaszowski Bełska 1654

Miłosny Mateusz Bełska 1680

Mirocki Walenty Bełska 1675

Miroczyński Jan Bełska 1690

Mirosławski Krzysztof rajca złotnik i Anna ul. Bełska 1634/1635/1641-43, 1645

Miturkiewicz Ewa w. po Mikołaju, ż. J. Zankiewicza Bełska 1644

Miturkiewicz Mikołaj notariusz Bełska 1635

Mniczek Jan ślusarz i Anna ul. Bełska 1648

Mniszek Jan Bełska 1637

Monialium Sancta Clarae sąsiedztwo Rutowskich z Bełskiej 1670

Montis (Mentius) Pietatis Dreznerowianis Bełska 1636

Morowna Dorota ż. A. Abreka (starsz.)Bełska 1633,1635,1641

Muran Bełska 1641

Niedzielski Szymon Bełska 1636,1641

Osiński Adam Bełska 1637

Paszkowski Bełska 1754

Patricius Goliusz Jan Bełska 1653

Patris Vicarium wyderkaf Abramowiczów Bełska 1654

Paydaczek Mateusz i Agneta Bełska 1676

Perse Bełska 1758

Peterson Mikołaj Cechmagister Contuberni Sartorium i Zofia ul. Bełska  1672, w 1674 nie żył

Piechanowicz Agnieszka w. po Marcinie ż. G. Brantwickiego alias Piianowicza Bełska 1696

Piianowicz Marcin alias Baranowski i Marianna Bełska 1696

Pilanowicz Martinus i Agata Bełska 1689

Pison Piotr Bełska 1668

Pogonowscy Sebastian i Reina Bełska 1681

Pokusz Andrypa (jego sukcesorzy) Bełska 1652

Provisores Xenodochii Romani  zapis Matuszowskich z Bełskiej 1668

Provisoribus Minta Pietatis Drezneroviani Bełska 1641

Provisoris Montis Pietatis Summae Dresnerovianae zapis Serwatowskich z Bełskiej 1668

Provisorum Hospitalis Zmoscensis Bełska 1637

Ptariniusz (Ptarini, Ptarmius, Ptarnii) Walenty i Zofia – prof.mat. Ak. Zam. Bełska 1635

Puzdrowski Tomasz i Zofia Bełska 1637

Pytykiewiczowna Marianna ż. Błażeja Karasiewicza Bełska 1698

Rhode Franciszek złotnik Bełska 1643

Romanczyk Albert i Katarzyna Bełska 1677,1694

Romanczyk Andrzej Bełska 1673

Romanczyk Wojciech Bełska 1672,1687

Roset (Rosiek?) Marcin Bełska 1667-1668

Rosołowicz Adam szewc Bełska 1641

Rostkowa Maryna ż.  M. Miłosnego Bełska 1680

Rozmarinowski Marcin Bełska 1637

Rutowski Albert rajca Bełska 1637

Rutowski Aleksander nie żył w 1653 Bełska

Rutowski Honoriusz Albert Bełska 1637

Rutowski Piotr (Scabinus) i Marianna ul. Bełska 1635,1670, nie żyli w 1680

Rutowski Stanisław ksiądz Bełska 1736

Rutowski Wojciech Consuliest Advocati rajca Bełska 1643, 1650

Rychwalski Jan Bełska 1637

Sasin Jan ksiądz Bełska 1633

Sczmielowiec Albert Bełska 1637

Serwatowski Jan cyrulik (Scabinus) i Anna ul.  Bełska 1651,1655,1668,1676,1677

Siedlewski Szymon Administrator Szczebrzeszynensis Bełska 1665

Skalik Anusz ślusarz Bełska 1653

Sluszarka Zofia w. po T. Puzdrowskim, ż. kowala K. Langiewicza Bełska 1641

Smieszkowic Franciszek Antoni Bełska 1698

Sokołowski Mateusz Bełska 1667 Ahenarius nie żył w 1696

Soponski Jan Bełska 1675

Stanikowski (Stunikwoski)  Krzysztof ławnik, rajca, Bełska 1634, nie żył 1652

Stanikowski Stanisław s. Krzysztofa (nieletni) Bełska 1634

Stapkowski Wojciech odlewnik/blacharz Bełska 1652

Stefanowic Anna (Markowicowna) ż. Franciszka, Bełska 1655

Stefanowicz Franciszek Bełska 1667

Stephanowicz (Stefanowicz) Andrzej Bełska 1670, 1709

Stepkowski Wojciech blacharz Bełska 1649

Stonikowska (Stunikowska) Zofia, w. po Krzysztofie, Bełska 1667, 1668

Swisczowski Jakub i Marianna Bełska 1667

Szczygielski Jakub Bełska 1694

Szczygielski Paweł Bełska 1667, 1668,1675 frenificis 1677

Szopinski Jan i Marianna piekarz Bełska 1673,1687

Szostakówna Marianna ż. T. Lewkowicza Bełska 1680

Szpital w Zamościu zapis na szpital Bełska 1649

Szuszowa Olena Bełska 1673

Szybowski Wojciech Bełska 1664, 1666, 1667,1672

Szydłowski Jan i Jadwiga Bełska 1667

Troianowski Wojciech bednarz Bełska 1698

Turca Jan Bełska 1666

Tyszowiecki Andrzej Bełska 1690

Unikowski (Unikowic) Wojciech krawiec Bełska 1641

Unikowski Jan dr, ksiądz, dziekan, infułat, prepozyt Szczebrzeszyna Bełska 1671

Waszniowski (Waśniowski) Wojciech złotnik Bełska 1642, 1645,1665,1667

Weir Jakub kupiec Bełska 1641

Wolfand (Wolfard)Józef kupiec, Bełska 1643-1649, 1650 Cives et Mercator Zamoscensis et Lublin.

Wolkanowski Bartłomiej mierniczy i Jadwiga Bełska 1634

Wolphard Fryderyk (Wolfard) brat Józefa Civis et Muratoris Lublinensis Bełska 1653

Woronowicz Hiacynt Bełska 1634

Zankiewicz Jan urzędnik skarbowy  Bełska 1641

Zawistowska Katarzyna ż. M. Sokołowskiego Bełska 1667

Zyczynska Anna w. po Walentym Bełska 1754

Zylicz Jan (Iwan) i Euxinnia Bełska/Ślusarska 1667,1671

Xenodochium Ritus Romani (zapis Rutowskich z Bełskiej 1670

Żankiewicz (Zankiewicz?) Jan urzędnik skarbowy Bełska 1641

_________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
źródło: Acta Miasta Zamościa. Advocatalia. Archiwum Państwowe w Lublinie. sygn. 5-38. Lata 1632-1772. Kwerenda z lat 70. XX w.