Zaproszenie do Międzyzdrojów.

Przekazujemy zaproszenie naszych Kolegów z PTTK  w Międzyzdrojach, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 50-lecia Oddziału PTTK w Międzyzdrojach i 45-lecia Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”. Chętni na wyjazd powinni wypełnić kartę zgłoszeniową wg wzoru (poniżej). 

______________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN OBCHODÓW
50 rocznicy powstania Oddziału PTTK w Międzyzdrojach

oraz

45 rocznicy powstania Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”

w Międzyzdroje

07
09.10.2022
Miejsce:
Międzyzdroje i okolice
1.
Organizatorzy:
Oddział PTTK w
Międzyzdrojach
Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach”

Zachodniopomorski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

2.
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Miejski Międzyzdroje
5.
Patronat:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz
Burmistrz Międzyzdrojów Pan Mateusz Bobek
4.
Partnerzy
Międzynarodowy Dom Kultury
Bałtycki Park Miniatur
Grodzisko w Lubinie
Gabinet Figur Woskowych
Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerharda
Uznamska ścieżka w koronach drzew
Oceanarium
Wolinski Park Narodowy
Nadleśnictwo Międzyzdroje
5
. Patronat medialny:
TVP Słowianin
Radio Szczecin
Portal iKamień
Kurier Szczeciński
Lokalne media

6. Cele:
poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych Województwa
Zachodniopomorskiego i Gminy Międzyzdroje

popularyzacja wyspiarskiego regionu i pogłębienie współpracy przygranicznej
integracja środowiska PTTK
7
. Kierownictwo obchodów:
Komandor Jerzy Czerski
Zastępca Adam Jakubowski
Sekretarz Barbara Rudnicka
8.
Uczestnictwo:
w obchodach uczestniczą członkowie PTTK oraz zaproszeni goście
uczestnicy winni posiadać dowód tożsamości, aktualną legitymację PTTK
/nie dotyczy zaproszonych gości /

uczestników obowiązują ogólne zasady przyjęte na imprezach PTTK oraz
przestrzeganie Karty Turysty

9.
Koszt uczestnictwa wynosi:
członek PTTK 270 zł
osoby towarzyszące 300 zł.
10.
Zgłoszenie:
Warunkiem uczestnictwa w obchodach jest przesłanie do dnia 01.09.2022 r.

Karty Zgłoszenia wraz z załączoną
kopią dowodu wpłaty na adres: Oddział
PTTK w Międzyzdrojach, 72
500 Międzyzdroje ul. Kolejowa 2 lub pocztą
elektroniczną na adres: pttkomiedzyzdroje_xl@wp.pl

Wpłaty należy dokonać na konto: Bank
Spółdzielczy w Międzyzdrojach
87 9383 0007 0000 0534 2000 0020

/ z dopiskiem 50 lecie/

Informacje w sprawie zapisów Kol. Czerski Jerzy tel. 505
051 329
Kol. Jakubowski Adam tel. 502
361 914
Recepcja PTTK tel. 91
3280462
11.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają
wyżywienie
dwa noclegi
uroczystą kolację wraz z atrakcjami
wstępy do zwiedzanych obiektów
obsługę przewodnicką
przewozy autokarowe
okolicznościowe znaczki
materiały promocyjne

12. Informacje dodatkowe:
możliwość dodatkowego noclegu 06/07.10. oraz 09/10. w cenie 70 zł ,
płatne w dniu przyjazdu w recepcji PTTK

ubezpieczenie na ogólnych zasadach w PTTK ( obowiązek opłaconej składki za
2022 r.), pozostali uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

w przypadku rezygnacji uczestnika po 15.09.2022 r. wpisowe nie podlega
zwrotowi

uczestnicy obchodów, którzy nadeślą w terminie wymagane zgłoszenie wraz
z kopią dowodu wpłaty, zostaną powiadomieni o przyjęciu na imprezę na

podany przez nich adres e
mailowy i tylko w takiej formie
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie
imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich

zakwaterowanie w dwóch obiektach
organizatorzy zastrzegają prawo zmiany programu bez podania przyczyn
ilość miejsc ograniczona
1
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PTTK Oddział w Międzyzdrojach ul. Kolejowa 2

kod pocztowy 72
500 adres email pttkmiedzyzdroje@wp.pl tel. 505 051 329 reprezentowany przez Prezesa
Zarządu Oddziału

W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać Inspektora Ochrony Danych,

w szczególności z uwagi na to, że charakter, za
kres i cele działalności PTTK Oddziału w Międzyzdrojach na małą
skalę nie wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku

z
udzieloną zgodą, a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane osobowe będą przechow
ywane przez okres do czasu zakończenia rozliczenia obchodów 50 lecia
Oddziału PTTK.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich

przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeci
wu wobec ich przetwarzania. Przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych
przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie

odpow
iednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień. Pani/Pana dane osobowe nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

PROGRAM OBCHODÓW
07.10.2022 r. piątek

08.00 15.00 Przyjmowanie uczestników, zakwaterowanie

11.00 13.00 Zwiedzanie miasta Międzyzdroje i Muzeum Przyrodniczego
WPN z przewodnikiem

16.00 Uroczysta Akademia, Sala Teatralna Międzynarodowego Domu

Kultury ul. Bohaterów Warszawy 20, Międzyzdroje

20.00 Uroczysta kolacja wraz z atrakcjami ośrodek MSWiA

ul. Krótka 1, Międzyzdroje

/środki rozkurczające we własnym zakresie/

08.10.2022 r. sobota

08.00 08.45 śniadanie

09.00 18.30 wycieczka integracyjna obejmująca:

Bałtycki Park Miniatur (Międzyzdroje)

Latarnia Morska (Świnoujście)

Fort Gerharda (Świnoujście)

turystyczny posiłek

przeprawa promowa

Uznamska ścieżka w koronach drzew (Heringsdorf)

Jeziorko Turkusowe (Wapnica)

wczesnosłowiańskie Grodzisko (Lubin)

18.30 19.30 obiadokolacja

19.30 Indywidualne spotkania integracyjne

09.10. 2022 r. niedziela

08.00 09.00 śniadanie

09.00 12.00 spacer po Międzyzdrojach z przewodnikiem / nowy Ratusz,

Oceanarium, Gabinet Figur Woskowych, Aleja Gwiazd, molo,

ścieżka w koronach wydm /

12.00 15.00 czas do dyspozycji uczestników

15.00 obiad i zakończenie obchodów

Organizatorzy zapraszają