Studenci Akademii Zamojskiej nacji ormiańskiej.

W jednym z ostatnich artykułów wzmiankowaliśmy bardzo ciekawe opracowanie dotyczące Akademii Zamojskiej. Jest to książka prof. Henryka Gmiterka zatytułowana „Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781”. (1) Oprócz studentów polskiego pochodzenia Album rejestruje także młodzież innych narodowości: Italus; Ungarus; Scotus; Ruthenus; Germanus; Livonus; Prutenus; Rygenus; Armenus itd. Nie każdy wpis ucznia w Albumie Akademii posiadał tego rodzaju oznaczenie, szczególnie w późniejszej fazie działalności uczelni. Studenci – Ormianie otrzymywali zapisek w formie Armenus i według tej klasyfikacji udało się ustalić czterdzieści nazwisk młodzieży studiującej w Zamościu. Wymagało to weryfikacji każego z osobna nazwiska w spisie uczniów w poszczególnych latach nauki. Końcowe zestawienie nazwisk uczniów w ww. książce nie posiada takiej adnotacji. Niektóre zapisy w albumie opatrzono także skrótem Zam., świadczącym o tym, że student pochodził z samego Zamościa (Zamosciensis). Takich studentów mamy czterdziestu sześciu. Pozostali uczniowie narodowości ormiańskiej pochodzili ze Lwowa (14);  Kamieńca (5); Torunia (1); Krakowa (7); Lublina (2); Biłgoraja (1); Radomia (1); Sokala (1); Bełza (1); Przemyśla (2); Sandomierza (1); Winnicy (1); Płocka (1); Podola (2) i innych miejscowości (bliżej nie określonych) w ówczesnej diecezji chełmskiej (62). W wielu przypadkach nie mamy oznaczenia przynależności terytorialnej ucznia. Pochodzenie społeczne uczniów zaznaczano określnikiem geograficznym: przy szlachcie podawano powiat lub województwo, przy pozostałych diecezję. Obok imienia studenta notowano także imię ojca, przy spisie zamieszczonym poniżej podajemy w nawiasie. Pozwoli to, po głębszej analizie, na ustalenie koligacji rodzinnych, w odniesieniu do studentów pochodzących z Zamościa. Pomocne temu będą również lata studiów, wykazane przy nazwiskach oraz opracowany wcześniej tzw. Poczet zamojskich Ormian. | (przewodnicyzamosc.pl) 

Z analizy nazwisk studentów i mieszkańców Zamościa pochodzenia ormiańskiego wynika, że na przestrzeni ponad 160 lat funkcjonowania Akademii Zamojskiej naukę na uczelni podjęło wielu synów zamojskich patrycjuszy, ale także ormiańskich mieszczan z plebsu. Przy niektórych nazwiskach Ormian odnotowano wysokość opłat wnoszonych za naukę (5 gr; 12 gr; 36 gr; fl 2 15 gr; 16 gr). Podobne zapiski widnieją także przy nazwiskach studentów innych nacji. Jednak duża liczba uczniów Akademii nie wnosiła opłaty za naukę, korzystając z mecenatu rodu Zamoyskich i innych możnych protektorów, hojnych szczególnie dla studentów z najuboższych rodzin.

Na osobne, szczgółowe potraktowanie zasługiwały zapisy Albumu Akademii wykazujące uczniów o ormiańsko brzmiących nazwiskach, bez notatki typu Armenus. Wspomniany już „Poczet…” okazał się niezwykle pomocny przy zaliczeniu tychże do grona studentów nacji ormiańskiej. Nazwiska te są znane wśród ormiańskich mieszkańców Zamościa (Baleiowicz; Teodorowicz; Arakiełowicz; Owaniszowicz; Kirkorowicz; Derbedroszowicz, Hadziewicz, Krzysztofowicz, Pazumowicz itd.). Uwzględniając te nazwiska znacznie wzrosła liczba studentów Akademii Zamojskiej pochodzenia ormiańskiego. Nie jest to i tak pełny obraz liczby studentów ormiańskiego pochodzenia, bowiem brakuje na kartach Albumu Akademii zapisów z około 30 lat działalności szkoły. Ponadto badanie innych źródeł, np. nowo odkrytych akt wójtowskich zamojskiej gminy ormiańskiej, nadal ujawnia nowe nazwiska Ormian zamieszkałych w Zamościu. W przyszłości lista studentów pochodzenia ormiańskiego może ulec zwiększeniu. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na wariantowe zapisy nazwisk Ormian, które są zniekształcane w różnych dokumentach archiwalnych, także tych pozaakademickich. Niekiedy utrudnia to odnalezienie w spisie nazwiska ormiańskiego, co może uszczuplać prezentowaną statystykę. Wszystkich studentów wymienionych na liście z dopiskiem Zam. (Zamosciensis) można zaliczyć w poczet mieszkańców Zamościa. Natomiast pozostałych, przebywających w Zamościu w czasie trwania nauki na Akademii Zamojskiej, można zaliczyć w poczet mieszczan tymczasowo zamieszkujących miasto, co trwało niekiedy kilkanaście lat. Znaczna część uczącej się na Akademii Zamojskiej młodzieży, to synowie stałych mieszkańców Zamościa pochodzenia ormiańskiego. Uzupełniają oni w drugim i trzecim pokoleniu liczbę Ormian na stałe związanych z Zamościem, jako ich miejscem zamieszkania, pracy, nauki i działalności religijno-kulturalnej.

Wielu ze studentów nacji ormiańskiej rozpoczynało w Akademii naukę wspólnie z młodszymi braćmi np.: Grzegorz i Stefan synowie Szymona Pazumowicza; Grzegorz i Jan synowie Mikołaja Chadzewicza; Jan Kanty i Jakub synowie Jakuba Arakiełowicza; Jan i Kazimierz synowie Marcina Fołtynowicza; Szymon i Jan synowie Jana Fałtynowicza; Tadeusz i Zachariasz synowie Warterysa Tatułowicza; Krzysztof i Tomasz synowie Auksentego Owaniszowicza; Florian, Grzegorz i Paweł – synowie Stanisława Abrahamowicza itd. Lista prezentuje również nabór uczniów, pochodzących z ówczesnej diecezji chełmskiej. Pewność co do tego, że uczeń pochodził z Zamościa mamy tylko w kilku  przypadkach, ponieważ zostało to odnotowane: Jan Balejowicz syn Krzysztofa, Feliks syn Torosa Torosowicz oraz Tomasz Fołtynowicz syn Marcina. Listy uczniów Akademii Zamojskiej ujawniają kilka nieznanych dotąd nazwisk w ormiańskiej społeczności miasta m.in.: Sakełowicz; Haciatorowic; Łukaszowicz i bardzo rzadkie nazwisko Sacerdotis. Występujące w wykazach nazwisko Takiesz to zapewne inna forma zapisu znanego już nazwiska Takiesowicz (Takieszowicz). Ormiańscy studenci ze Lwowa wnoszą także kilka nieznanych w społeczności ormiańskiej Zamościa nazwisk: Minaszowicz; Sakełowicz; Stephanides; Hołubowicz; Leontowic. Natomiast nazwiska: Theodorowicz; Sewerynowicz, Jaroszowicz i wiele innych wymagają zbadania i potwierdzenia zanim znajdą się na liście zamojskich Ormian. Ustalona liczba ormiańskich uczniów i studentów Akademii Zamojskiej (ponad 160) znacznie powiększa Poczet zamojskich Ormian.

W początkowej fazie funkcjonowania Akademii Zamojskiej studenci pochodzenia ormiańskiego nie legitymowali się nazwiskami i zapisywano ich tylko z imienia, z oznaczeniem imienia ojca. Pewność co to tego, że pochodzili z Ormian mamy dzięki dopiskom Armenus. Przy niektórych wpisach uczniowie otrzymywali notatkę Luceoriusis, co wskazywało na rzadkie, ale występujące wśród tej nacji wyznanie ewangelickie. Niekiedy dopiski wskazywały na inne informacje. Władze uczelni interesowały się przyszłością swoich wychowanków, notując czasami ich sukcesy zawodowe, koligacje rodzinne. Przykładowo przy zapisie Jana, syna Marcina Fołtynowicza zanotowano związek z parafią sitaniecką. Przy zapisie Tomasza Fołtynowicza odnotowano, że jego ojciec Marcin Fołtynowicz jest profesorem akademickim (profesor filozofii i prawa – wieloletni rektor Akademii Zamojskiej). Marcin Fołtynowicz kształcił na zamojskiej uczelni trzech synów: Jana i Kazimierza (zapisy z 1632-1633) i młodszego Tomasza (zapis 1638-39). Przez zamojską uczelnię przechodziło nieraz kilka pokoleń poszczególnych rodzin, w większości mieszczańskich i drobnoszlacheckich. Podobnie było z zamojskimi Ormianami. Podsumowaniem niniejszej analizy niech będą słowa prof. Henryka Gmiterka, autora opracowania „Albumu studentów Akademii Zamojskiej….”: cyt. „Warto podkreślić, że Akademia Zamojska cieszyła się stosunkowo dużą popularnością w koloniach ludności ormiańskiej żyjącej na terenie Rzeczypospolitej, i to nie tylko – co zrozumiałe- kolonii zamojskiej. W sumie odnotowano nazwiska około 60 Ormian z Zamościa. Lwowa, Krzemieńca.”

 

Wykaz studentów ormiańskich Akademii Zamojskiej

 

1. Abrahamowicz Bernardus (Nicolaus) Cracov 1595-96

2. Abrahamowicz Florianus (Stanislai) Zam. 1612-13

3. Abrahamowicz Gregorius (Stanislai) Zam. 1612-13

4. Abrahamowicz Paulus (Stanislai) Zam. 1612-13

 

5. Abramowic Andreas (Stanislai) Zam. 1606-1607

6. Abramowicz Franciscus (Stanislai) diec. Chełm 1644-1645

7. Abramowicz Stanislaus (Stanislai) diec. Chełm 1647-1648

8. Abramowicz Joannes (Jacobi) distr. Luceoriensis 1686-1687

 

9. Ałtunowicz Stephanus (Amurati) Armenus Zam. 1639-40

 

10. Arakiełowicz Casimirus (Zachariae) diec. Chełm 1686-87

11. Arakiełowicz Jacobus (Jacobi) 1702-1703 dr. filozofii prof. Akademii Zamojskiej

12. Arakiełowicz Joannes (Zachariae) diec. Chełm 1686-1687

13. Arakiełowicz Joannes Cantius (Jacobi) Armenus, Cracov 1702-1703

14. Arakiełowicz Josephus (Joanis) diec. Chełm 1719-1720

 

15. Augustynowic Antonius (Augustini)  Armenus Zam. 1643- 1644

16. Augustynowicz Stanislaus (Petri) poeta Leopol 1780-81

17. Augustynowicz Paulus (Augustini) Krasnicensis diec. Cracov 1655-56

 

18. Awakowicz Jacobus (Lazari) Armenus Zam. 1704-1705

 

19. Balejowicz Theodorus (Bartholomaei)  diec. Chełm Armenus Zam. 1703-1704

20. Balejowicz Bartholomaeus (Chritopheri) dec. Chełm. fl 2 1657-1658

21. Baleiowicz Joannes (Michaelis)  Zam. 1728-1729

22. Baleiowicz Laurientus (Christophori)  Zam. 1730-1731

23. Baleiowicz Joannes (Christophori)  patricius Zam. 1695-1696

 

24. Balewicz Joannes (Gregorii) Zam. 1737-1738

25. Balewicz Ludovicus (brak) – (brak) 1740-41 i 1745-46

26. Balewicz Mathias (brak) Zam. Bernardinus 1740-41 i 1745-46

 

27. Bartoszewicz Stanislaus (Andreae) diec. Chełm 1664-65

27. Bartoszewicz Nicolaus (Andreae) annorum 1759-60

 

28. Bernatowic Joannes (Nicolai) Leopol 1598-99

29. Bernatowic Laurentius (Alberti) (brak) 1604-1605

30. Bernatowicz Franciscus (Gregorii) palat. Lublin juravit 1682-83

31. Bernatowicz Laurentius (Lucae) palat. Lublin 1686-87

 

32. Bogdanowic Andreas (Basilii) Luceoriensis 1634-35 i 1637-38

 

33. Boniatowic Dominicus (Nicolai) Zam. 1642-43

 

34. Browarowicz Christophorus ( Zachariae) diec Chełm 1670-71

 

35. Chadzewicz Gregorius (Nicolai)  Armenus Zam. 1645-1646

36. Chadzewicz Joannes (Nicolai)  Armenus Zam. 1645-1646

 

37. Dawidowic Gabriel (Dauidis) diec. Chełm 1630-31

38. Dawidowic Petrus (Dauidis) diec. Chełm 1632-33

39.  Dawidowicz Christophorus (Gabrielis) diec. Chełm 1669-70

 

40. Dlowatowicz (Dolwatowicz) Joannes (Zachariae) Armenus Zam. 1654-55

 

41. Delbedreszowicz Gabriel (Pauli) diec. Chełm 1676-77

42. Derbedroszowic  Mathaeus (Gabrielis) Armenus Zam. 1701-1702

43. Drebedraszewicz Lucas (Gabrielis) terrae Chełm Zam. 1711-1712

44. Derbedraszowicz Petrus (Gabrielis) Zam. diec Chełm. 1716-17 i 1717-18

45. Derbedraszewicz Jacobus (brak) (brak) 1740-41 i 1741-42

46. Derbedraszowicz Andreas (brak) Nles ac spectabiles 1740-41 i 1741-42 i 1745-46

47. Derbedraszowicz Franciscus (brak) 1745-46

48. Derbedraszewicz Antonius (brak) Zam. 1745-46

49. Derbedrasiewicz Caietanus (Lucae)  Zam. 1756-57 i 1757-58 i 1759-60 i 1760-61    Ordinis Clericus, Seminari alumnus 1768-1769

50. Derbedraszewicz Cantius (Lucae) Zam. annorum, eundem 1756-58 1759-60 1760-61 i  1768-69 Minorum Ordinis clericus, alumnus Seminarii

 

51. Faruchowicz Casimirus (Zachariae) Zam. Armenus 1700-1701

52. Faruchowicz Caietanus (Martini) Zam. 1737-38

53. Faruchowicz Andreas (brak) Zam. 1745-46

54. Faruchowicz Martinus (Zachariae) diec Chełm. Armenus 1699-1700

 

55. Foltinowicz Martinus (Valentini) Biłgoraiensis dioc. Cracov. 1611-12 – Proffesor et rector Zam. 1639

56. Foltinowic Joannes (Valentini) Biłgoraj 1620-21

57. Foltynowic Joannes (Martini) Radomensis Praesbyter Parochus Sitanensis 1631-32

58. Foltynowicz Casimirus (Martini) diec. Chełm 1632-33

59. Foltynowic Thomas (Martini)  1638- 39 – filius Emi Dni Martini Foltynowic professoris Zamoscensis Mortuus a.D 1639

60. Foltynowicz Joannes (Joannis) Biłgoraiensis diec Cracov. 1645-46

61. Foltynowicz Joannes (Joannis) diec. Chełm 1653-54 (możliwe, że tożsamy z poz. 60)

62. Foltynowicz Simon (Joannis) diec. Cracov 1645-46

63. Foltynowicz Simon (Joannis) diec. Chełm 1652-53 (może być tożsamy z poz. 62)

64. Foltynowicz Paulus (Joannis) diec. Chełm 1653-54

65. Foltynowic Martinus (Casimiri) diec. Chełm 1662-63

66. Foltynowicz Matthaeus (Martini) palat. Rusiae 1694-95

 

67. Grzegorzewic Adamus (Gregorius) 1595-96 diec (karta urwana)

 

68. Głuskowicz Simon (Nicolai) Leopol Armenus 1611-1612

 

69. Haciatorowic Jacobus (Haciatori) Armenus Zam. 1642-43

 

70. Hadzieiowicz Jacobus (Joannis) 1659-60 Armenus Thorunensis

 

71. Holubowic Stephanus (brak) Armenus Leopoliensis 1605-1606

72. Hołubowicz Hołubek (Kierkot) Armenus Leopol 1623-24 36 gr

73. Hołłub Josephus ? (brak) Sokaliensis annorum alumnus 1779-80

 

74. Hrehorowicz Gregorius (Stephani) Leopol. Armenus diec. Leopol gr 12 1612-1613

 

75. Iwaszkiewicz Antonius (Pauli) diec. Chełm 1705-1706

76. Iwaszkiewicz Antonius (Pauli) palat. Bełz 1713-14 (możliwe, że tożsamy z poz. 73)

77. Iwaszkiewicz Laurientus (Joannis) diec Chełm 1714-15 i 1715-16

78. Iwaskiewicz Michael (Mathiae) (brak) 1768-69

79. Iwaszkowic Christophorus (Zachariae)  Armenus Leopol dioec eiusdem 1622-23

 

80. Jakubowicz Albertus (Matthiae) diec Chełm 1656-57

81. Jakubowicz Saba (Jacobi) palat Podoliae Haebreus baptistatus 1658-59

 

82. Jendrzeiowic Gabriel (Andreae) diec Chełm 1632-33

 

83. Kirkorowic Stephanus (Kirkor)  diec. Leopol 1629-1630

84. Kirkorowic Mathaeus (Gregorii) diec. Chełm 1632-33

85. Kirkurowic Joannes (Lucae) diec. Chełm. 1671-1672 (wpis zdublowany)

86. Kirkorowicz Antonius (Lucae) terrae Chełm. 1683-1684

87. Kirkorowic Joannes (Joannis)  patricius Zam. natione Armenus 1684-1685 i 1685-1686.

88. Kirkurowicz Aleksander (Lucae) diec. Chełm 1671-72

 

89. Krzeczkiewicz Franciscus (Petri) alias Krzyscius diec. Chełm 1656-57

90. Krzeczkiewicz Paulus ( ?) doktor filozofii

91. Krzeczkiewicz Stanislaus (Joannis) diec. Chełm 1669-70

 

92.Krzystofowic Gregorius ( Christophori) Leopol juratus f.1  1616-17

93. Krzysztofowic Adamus (Christophori) diec. Chełm 1630-31

94. Krzysztofowicz Joannes (Georgii)  Cracov. 1695-1696

 

95. Lenartowicz vel Gutowicz Gasparus (Alberti) diec. Camenec 1619-1620 juratus Advocatus in Podolia Camenec creatus in eodemque magistratu. Mortuus anno 1641

96. Lenartowicz Jacobus (Adami) diec. Chełm 1640-41

97. Lenartowicz Jacobus (Valentini) Przemyśl 1656-57

98.Lenartowicz Joannes (Jacobi) diec. Chełm 1676-77

99. Lenartowicz Thomae (Jacobi) diec. Chełm 1686-87

100. Lenartowicz Albertus (Jacobi) diec Chełm 1682-83

 

101.  Leontowic Basilius (Theodori) Olescensis Armenus Leopol 1621-22 -23; opiekun ponad 10 studentów (Ćwikliński; Jędrzejewski; Sokołowski; Rychter; Makuchowski; Radwański; Tenczyński; Romanowski; Poznański; Ludomski)

102. Leontowic Stephanus (Lucae) Zam.  1714/15 i 1715/16

103.  Leontowicz Mathias (brak) Zam. annorum 1756-58 i 1759-60 i 1760-61

104. Leontowicz Mathaeus (brak) terra Chełm 1768-69

105. Leontowicz Gregorius (Josephi) diec. Chełm 1728-29

106. Leontowicz Andreas (brak) (brak) 1756-57 i 1757-58

107. Leontowicz Joannes – opiekun studenta – dir D.D. Błeszczynsciorum, tripilicis theologiale et iuris auditor, ex terra Chełm . distr. Zam.

 

108. Łukaszowicz Adamus (Lucae)  Zam. diec. Chełm Armenus 1639-1640

 

109. Manugiewicz Nicolai – rit Armeni dr filozofii profesor Akademii Zamojskiej w latach 1776-82

 

110. Minaszowicz Theodorus (Jacobi) Armenus archiepiscopatus Leopol 1659-1660

111. Minaszewicz Simeon (brak) Camenecensis ex Podolia Armeni 1700-1701

112. Minoszowic Gregorius (Christophori) diec. Camenec 1672-73

113. Minoszowic Martinus (Jacobi) diec. Camenec 1672-73

 

114. Murat Theodorus (Aemilius)  diec. Kamieniec 1606-1607

115. Muratowicz Antonius (Seuerini)  diec. Chełm. 1686-1687

 

116. Mustaphowicz Joannes (Joani) diec. Chełm 1665-66

117. Mustafowicz Christophorus (Nicolai) diec. Chełm  1665-66

118. Mustafowic Varteris (Nicolai) diec. Chełm 1667-68

 

119. Owanisz Auxentius (Joanis) Armenus Zam. diec. Chełm gr 16  1637-1638

120. Owanisowicz Leonardus (Joanis) Armenus Zam. 1643-1644

121. Owanis Christophorus (brak) Armenus Zam. 1655-1656

122. Owaniserowicz Joannes (Augustini)  diec Chełm. 1663-1664

123.  Owaniszowic Thomas (Auxentii)  diec. Chełm. 1676-1677

124. Owaniszowic Christopherus (Auxentii)  diec Chełm 1676-1677

125. Owanisowicz Aleksander (Auxentii)  diec. Chełm 1686-1687

126. Owaniszowic Michael (Auxentii) terrae Chełm 1688-1689

 

127.Pazomowic Joannes (Simoni) diec. Chełm. 1630-31

128. Pazomowic Zacharias (Simonis) diec. Chełm 1630-31

129. Pazomowic Simon (Jozephi) diec. Chełm 1630-31

130. Pazumowicz Gregorius (Simonis)  Armenus diec. Chełm 1644-1645

131. Pazumowicz Stephanus (Simonis) Armenus Zam. diec. Chełm gr 12 1644-1645

 

132. Sacerdotis Stephanus (Jacobi) Armenus Zam. 1615-1616

 

133. Sakełowicz Christophorus (Sołtani) Armenus Zam. 1654-55

 

134. Stephanides Nicolaus (Stephani)  Armenus Leopol fl 2 15 gr 1623-1624

135. Stephanides Laurientius (Stephanus) diec. Chełm 1595-96

136. Stephanides Mathias (Joannis) Sendomir 1630-31

137. Stephanides Melchior – rektor Akademii Zamojskiej dr filozofii (po raz pierwszy rektorem był w latach 1595-96)

 

138. Stephanowicz Thomas (Joannis)  alias Bawoł diec. Chełm 1645-1646

139. Stephanowicz Matthias (Joannis) diec Chełm. 1664-1665

140. Stephanowicz Severinus (Stephani)  diec. Chełm. 1667-1668

141. Stephanowicz Christophorus (Stanislai)  diec. Chełm. 1671-1672

142. Stephanowicz Heronymus (Stephani) Winnicensis 1651-52

 

143. Szymonowic Valentinus (Valentini) Praemysl 1617-18

144. Szmonowic Zacharias (Simoni) Armenus. Zam. 1634-1637

 

145. Takiesz Joannes (Seuerini) Armenus 1645-46

146. Takieszewicz Simon (Joannis) diec. Chełm 1668-69

 

147. Tatułowicz Thadeus (Verteris) diec Chełm 1667-68

148. Tatułowicz Zacharias (Warterys) diec. Chełm 1668-69

149. Fatułowic (przyp. chodzi o Tatułowicz) Auxentius (Verteris)  diec. Chełm. 1677-1678

 

150. Tomanowicz Christophorus (Thomae) 1699-1700

151. Tumanowicz Nicolaus (brak) Zamoscio 1719-20

152. Tumanowic Nicolaus (Thomae) Zamoscio 1725-26

 

153. Torosowicz Matthaeus (Torosi) diec. Chełm 1676-1677

154. Torosowicz Foelix (Torosii) Zam. diec. Chełm. 1656-1657

155. Toroszowic Thomas (Theodorii) Leopol 1632-33

156. Torosowicz Felix (Felici) diec. Chełm 1670-71

 

157. Ubysz Stanislaus (Roslani) Płocensis 1634-35

 

158. Zacharewicz Theodorus (Stephani) diec Luceoriensis, juratus 1677-78

 

Studenci bez wyodrębnionego nazwiska

 

159. Christopherus (Georgii) Leopoliensis Armenus 1605-1606

160. Jacobus (Bogdani) Armenus Luceoriusis 1604-1605

161. Gregorius (Jacobi) Armenus 1608-1609

162. Gregorius (Zachariae) Armenus Zam. 1610-1611

163. Zacharias (Jacobi) Armenus aurifex Zam. 5 gr. 1611-1612

164. Stephanus (Izaiae) Armenus Zam. diec. Chełm 1620-1621

165. Joannes (Josephi) Armenus. Zam. diec. Chełm 1620-1621

166. Gaspar (Gregorii) Camenecensis Armenus diec. eiusdem 1620-1621

opracowanie: Ewa Lisiecka

źródło:

1. Henryk Gmiterek. Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781. Archiwum dziejów Oświaty. Tom XI. Warszawa 1994.

2. Jan Ptasnik. Życie żaków krakowskich. Lwów. 1931. zbiory BN Warszawa. Polona