Poczet zamojskich Ormian.

   „Jedyną ulicą, której nazwa tradycją swą sięga 16 wieku, jest Ormiańska.” (Bogdan Horodyski)
Ormianie zamieszkujący Zamość na przestrzeni wieków, od końca XVI do początków XVIII stulecia, stanowili specyficzną grupę ludności, która zgodnie z zamysłem i przywilejami fundatora miasta, miała rozwinąć handel dalekosiężny i tym samym przyczynić się do rozwoju nowo powstałego miasta. Obecnie znamy około stu nazwisk zamojskich Ormian. Większość z nich była kupcami, którzy dorobiwszy się na handlu, któremu Zamoyski wielce sprzyjał, budowali w mieście drogie kamienice, które do dzisiaj stanowią pamiątkę po nacji ormiańskiej. To oni najczęściej piastowali urzędy wójta, ławnika, deputata, egzaktora gminy ormiańskiej w Zamościu. Wielu zamojskich Ormian to duchowni kościoła ormiańskiego, dziekani i infułaci kościoła katolickiego; studenci i profesorowie Akademii Zamojskiej; burmistrzowie Zamościa. Mieszkali tutaj ormiańscy miniaturzyści i iluminatorzy ksiąg, kopiści i introligatorzy. Wielu z zamojskich Ormian  kształciło się na Akademii Zamojskiej, w Krakowie i we Lwowie, uzyskując stopień doktora filozofii, teologii itp. Byli wśród nich także kronikarze, poeci i autorzy licznych dzieł drukowanych w drukarni Akademii Zamojskiej. Znamy kilka nazwisk patrycjuszy i pospólstwa wśród Ormian z Zamościa. Był nawet zakonnik Zakonu Reformatów. Rozwijało się również rzemiosło ormiańskie: wytwórnia safianów i kurdybanów, złotnictwo, hafciarstwo.
Pierwsi reprezentanci tej nacji przybyli do miasta jeszcze przed wydaniem przez Jana Zamoyskiego oficjalnego przywileju dla Ormian w 1585 r. Otrzymali wolne pod zabudowę działki. W 1583 r. wymieniany jest w Zamościu Ormianin Holub Herhorowicz, który zakupił działkę od Jakuba Janiszewskiego. Podobnie Bartosz Ormianin, wymieniany już w czasie pierwszej lustracji miasta, czy Symeon Lechacy, który urodził się w Zamościu w 1584 r.  Lustracja z 1591 r. wymienia dwa domy ormiańskie, poza wyznaczoną w późniejszym czasie strefą dla Ormian przez Zamoyskiego. W latach od 1589 do 1593 odnotowano w Zamościu liczne transakcje kupna domów przez Ormian. W 1591 r. na 44 właścicieli posesji w Zamościu będących obcokrajowcami aż 19 było Ormianami. Kilkanaście lat później zajmowali 11 kamienic rynkowych, według J. Kowalczyka w 1603 r. W 1631 r. w Zamościu nakładano na kupców składkę kupiecką, zwaną donatywą. Liczono ją oddzielnie dla kupców ormiańskich, niemieckich, szkockich (z angielskimi) i polskich (z greckimi). W tym czasie kupcy ormiańscy musieli już licznie i prężnie działać w Zamościu, skoro ich donatywa wyniosła w ww. roku 1700 zł. Podobną sumę wnieśli łącznie: Niemcy, Szkoci i Anglicy. Polacy i Grecy zapłacili składkę kupiecką w wysokości 600 zł.
Za czasów o. Pidou* było w Zamościu dwóch księży ormiańskich: proboszcz i jego pomocnik. Ormianie byli bardzo religijni, a duchowieństwo ormiańskie bywało ostrych obyczajów. Duchowni żyli skromnie i utrzymywali się wyłącznie z datków parafian. W kronice Ormianina Symeona Lechad Zamojszczyka, podróżnika i dyplomaty z początków wieku XVII, odnajdujemy sformułowania świadczące o tym iż Ormianie widzieli w zwolennikach unii zdrajców narodu i odszczepieńców wiary. Symeon relacjonując ówczesne wydarzenia z Armenii pisał że „w Polsce na Ormian spadło nieszczęście, popadli w wielką biedę”. O biskupie Torosowiczu, zwolenniku unii obu kościołów, wyrażał się jako o przewrotnym, bez żadnej wartości człowieku, który zdradził naród i religię. Po przyjęciu unii tenże przywłaszczył cały majątek ruchomy kościoła ormiańskiego we Lwowie, prześladował i więził księży i zakonników pozostających przy dawnej wierze, a ludność pozbawił wszelkich posług kościelnych.  Trudno zatem dziwić się, że Symeon nie znalazł z tymi poglądami uznania i szacunku wśród zamojskich mnichów kościoła ormiańskiego, którzy już wówczas byli przychylni unii i działali pod presją Torosowicza. W Zamościu unia została wprowadzona i tak stosunkowo późno (1665 r.), nie mniej jednak była przyczyną migracji z Zamościa przynajmniej części ortodoksyjnych Ormian.
Po unii kościoła ormiańskiego i katolickiego Ormianie szybciej się polonizowali.  Ci, którzy nie pogodzili się z unią, odeszli z Zamościa. W 1669 do Ormian należało jeszcze 29 domów w mieście. Według spisu mieszkańców Zamościa w roku 1678, na 1347 mieszczan przypadało 90 Ormian (15 %). W przeciągu XVII wieku w Zamościu zamieszkiwało około 300 Ormian. Byli siłą napędową życia gospodarczego w mieście. Należeli do najbogatszych mieszczan. Do najmajętniejszych kupców ormiańskich należeli: Abram i Warterys Kirkorowicze; Stefan Ałtunowicz; Paweł Derbedroszewicz; Auxenty Owaniszewicz; Murat i Sołtan Sachwelowicz. Od końca XVII w. liczba Ormian w Zamościu sukcesywnie malała.
Ostatnia księga ormiańska zamyka się rokiem 1700. W 1738 r. liczba Ormian w mieście była już tak niewielka, że VII ordynat Tomasz Antoni Zamoyski połączył sąd ormiański z magistratem zamojskim. Rok ten uznawany jest za okres likwidacji gminy ormiańskiej w Zamościu. Późniejsze wzmianki odnajdujemy jedynie u kronikarza Stworzyńskiego. W roku 1760 ordynat Klemens Zamoyski, chcąc reaktywować gminę ormiańską w Zamościu, potwierdził ich wszystkie wcześniejsze przywileje, a nawet je rozszerzył kosztem interesów ludności żydowskiej, ale zamysł ten nie powiódł się. Według ks. Sadoka Barącza w 1784 r. w Zamościu nie było już prawie Ormian. Wtedy właśnie kościół ormiański wraz z jurydyką piętnastu poddanych przyłączono do funduszu religijnego. Rok 1786 to data zamknięcia kościoła ormiańskiego i likwidacja fundacji Ormian w mieście.
Struktura wewnętrzna gminy ormiańskiej w Zamościu oparta była na schemacie wzorowanym na statucie Ormian w Stanisławowie. Takie było zalecenie fundatora miasta, Jana Zamoyskiego. Władza spoczywała w rękach patrycjatu ormiańskiego, w większości kupców. Patrycjat reprezentował pospólstwo i w zasadzie to oni dokonywali wyboru wójta. W zakresie sądownictwa  Gmina Zamojska korzystała ze wzorców Kamieńca Podolskiego, jednak nie bez odstępst. Urzędy obsadzano przez pokrewnych sobie wójtów i ławników. Ormiańskie księgi najczęściej wymieniają nazwiska: Balejowiczów, Kirkorowiczów, Ałtunowiczów, Owanisowiczów, czy Bartoszewiczów. Niewielka liczebnie społeczność zamojskich Ormian wchodziła ze sobą na przestrzeni XVII wieku w liczne pokrewieństwa, w bliższym lub dalszym stopniu. Taka też była „spowinowacona” reprezentacja w urzędzie gminy ormiańskiej i w sądzie ormiańskim.
Skoligacone rodziny ormiańskie toczyły ze sobą, szczególnie pod koniec XVII w. długotrwałe spory rodzinne, szczególnie w sprawach podziałów rodzinnych i związanych z nimi sprawach opiekuńczych. Warto w tym miejscu przytoczyć prawo ormiańskie, dotyczące opieki nad obojgiem płci. Dziecko płci męskiej pozostawało pod opieką do 20 roku życia. Kobieta z pod tej opieki nie wychodziła nigdy. Chłopiec w wieku 20 lat stawał się pełnoletni i mógł dziedziczyć po ojcu. Córka mogła dziedziczyć dopiero po wyjściu za mąż i to mąż ją reprezentował. Córka wychodząca za mąż dostawała posag, ale ojciec mógł jej dodatkowo zapisać testamentem ile by zechciał. Krewni dziedziczyli tylko do czwartego stopnia pokrewieństwa. Pokrewieństwo nie przeszkadzało jednak w zasiadaniu w sądzie ormiańskim i rozstrzyganiu spraw w sporach rodzinnych. Apelacje od wyroków były zatem na porządku dziennym. Przykładem sprzeciwu kobiety wobec obowiązującego prawa ormiańskiego, było zastrzeżenie jakie złożyła w zamojskim sądzie ormiańskim mieszczka, Konstancja Kirkorowicz. Dotyczyło ono wykluczenia ze sprawy ławników, którzy byli z nią spowinowaceni.
Cytując Artura Korbowicza: „W Zamościu Ormianie nie stanowili grupy wyizolowanej od całej społeczności miejskiej…nie zamykali się w swoim getcie. Procesy asymilacyjne środowiska ormiańskiego zachodziły całkowicie swobodnie, w atmosferze dobrych stosunków między organami gmin polskiej i ormiańskiej i oboma narodowościami”.  Sprzyjało to polonizacji Ormian.
Przedstawiony poniżej „Poczet zamojskich Ormian” nie wyczerpuje w pełni tematyki i będzie sukcesywnie uzupełniany w miarę pozyskiwania nowych informacji. Obrazuje jednak niezwykle barwny wachlarz społeczności ormiańskiej, która miała znaczący wpływ na rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny Zamościa, w szczególności na przestrzeni XVII wieku. Ormianie pozostawili w mieście namacalne świadectwa swojej bytności, pracy i starań, których nie wolno nam zaprzepaścić. Misję tę wypełnia znakomicie Muzeum Zamojskie w Zamościu. Godzi się i nam, mieszkańcom miasta, zachowywać o Ormianach wdzięczną pamięć dla kolejnych pokoleń.
Historia gminy ormiańskiej w Zamościu to temat jak najbardziej otwarty. Dwa lata temu ukazał się artykuł dotyczący odnalezienia w 2017 r. w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku, księgi  zamojskiej gminy ormiańskiej. Odkrycie to zostało opisane przez prof. dr hab. Krzysztofa Stopkę z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2018 r., w : „Lehahayer” – czasopiśmie poświęconym dziejom Ormian polskich. (Nr 5/2018) s. 287-290. Do tej pory znanych było 7 ksiąg z Zamościa tzw. Atca civilia advocatalia et scabinelia iuris Armenici privilegiati Zamoscensis, czyli Akta Wójtowskie Urzywilejowanego Prawa Ormiańskiego Zamojskiego. (link poniżej -19). Obecnie, odnaleziona księga została zdigitalizowana przez Narodowe Archiwum Historyczne w Mińsku i jest udostępniana w zbiorach AP w Lublinie (vide 20).
___________________________________________________________________________________
ABRAMOWICZ (KURYK?) – Ormianin wzmiankowany w aktach ormiańskich sądu wójtowsko ławniczego za lata 1660-1668.
ALEKSANDER ORMIANIN – pochodził z Łucka. Wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Miał dom w zachodniej cz. Rynku „Ku Rynkowi Solnemu”. Lustracja wymienia także „Dom Aleksandra Ormianina” na Przedmieściu Lwowskim, naprzeciw „strony gdzie kościół św. Krzyża”. Dwa jeszcze inne domy miał „Na drugą stronę przecznice”.
AŁTUNOWICZ  JAKOB – ksiądz ormiański, który kupuje w 1650 r. pole i zapisuje je kościołowi ormiańskiemu. Wzmiankowany także w 1653 r.
AŁTUNOWICZ STEFAN – Ormianin zamojski, jeden z najbogatszych mieszczan nacji ormiańskiej  w Zamościu. Wzmiankowany w 168o r. jako ustępujący wójt gminy ormiańskiej. W tym czasie toczył spór z następującym po nim wójtem, Warterysem Balejowiczem, ówczesnym burmistrzem zamojskim. Spór powstał o pieniądze, założone rzekomo przez wójta za „prywatne kontrybucje”. Decyzję rozstrzygającą spór podjął przedstawiciel ordynata, nakazując zwrot sumy w czasie czterech tygodni od dnia elekcji. W 1709 r. był ponownie wójtem gminy ormiańskiej. W tym czasie ofiarował 118 florenów na odbudowę kościoła ormiańskiego.
ANTONOWICZ BARTOSZ – Ormianin, który zakupił dom od podskarbiego zamojskiego Jerzego Szornela.
ARAKIEŁOWICZ JAKÓB – Ormianin, doktor filozofii i teologii (licencyat). Przez długi czas był profesorem filozofii w Zamościu na Akademii Zamoyskiej, także dr św. teologii. Zadziwiał bystrością umysłu i dowcipu „cały senat doktorów”. Świetny mówca, także w kościele zachwycał swoich słuchaczy. Został mianowany kanonikiem zamojskim i plebanem w Wilkołazach. Akademia Zamojska powierzyła mu dziekanię wydziału filozoficznego w 1715 r., a w 1718 r. tytuł rektora uczelni. Pochwałę jego pracy zawarto w dziele: Palmae triumphresintra Dominicam Palmarum in Parnasso Musarum Almae Zamoscanae Universitatisa Francisco Zagajski typis universitatis in fol. (kartek 6). Zamość doceniając zasługi Arakiełowicza mianował go dziekanem i infułatem Kolegiaty. Pod koniec życia otrzymał tę wysoką godność infułata zamojskiego. Później otrzymał tytuł kanonika katedry przemyskiej. Zmarł w 1739 r. Z jego prac literackich znane jest: „Trzy kopie herbowe, z których nieśmiertelność pierwszą, prawowierność kościoła Bożego usłudze drugą, ojczyzny nieustannej obronie trzecią, przezacnych koligacyi domów zaszczytem dedykowała na pogrzebie Jaśnie Wgo Jego Mości Pana Marcina Leopolda z Zamościa Zamoyskiego, bolemowskiego, Rostockiego itd. starosty z ambony Kolegiaty zamojskiej dnia pogrzebowego 28 go marca 1718 r. w Zamościu w drukarni akademickiej in folio kartek 13 Na odwrotnej stronie tytułowej herb Gozdawa z polskiemi wierszami przypisane Konstancji Zamojskiej”. Syn Zachariasza Arakiełowicza. Dodatkowe informacje na temat Jakuba Arakiełowicza zamieszcza w swojej Zamościopedii Andrzej Kędziora: https://zamosciopedia.pl/index.php/ap-az/item/1629-arakielowicz-jakub-1739-xi-infulat-zamojski-rektor-i-profesor-akademii-zamojskiej . Ufundowął relikwiarz w formie monstrancji promienistej w 1738 r. dla zamojskiej kolegiaty, także relikwiarz dla Ciernia z Korony Chrystusa – obecnie w Muzeum Sakralnym. Wymieniają go Acta Sądu Wyższego Komisarskiego na Zamku Zamojskim m.in. w 1735 r. – sprawa toczyła się „przed Wielmożnym Księdzem Jakobem Arakiełowiczem Dziekanem Infułatem Zamojskim  Proboszczem Szczebrzeskim”. (syg. 35/868/08 Akta luźne 1640-1790).
ARAKIEŁOWICZ  JOANNES – s. Jacobi, wymieniany w Albumie Akademii Zamojskiej za lata 1702-1703, jako Armenus Cracov dioec. (diecezji krakowskiej).
ARAKIEŁOWICZ  JACOBUS – s. Jacobi, wymieniany w Albumie Akademii Zamojskiej za lata 1702-1703, jako Armenus Cracov dioec. (diecezji krakowskiej) – opisani w „Albumie …” jako bracia z ww. Janem. Obaj bracia mogli być synami Jakuba Arakiełowicza, profesora filozofii  na Akademii Zamojskiej.
ARAKIEŁOWICZ JAN i MARIA – właściciele kamienicy w Rynku Wielkim 12. W ich posiadaniu była w 1 ćw. XVII w. Po nich dziedziczyli ją ich potomkowie. Nazwa wschodnia nazwiska to Arakieł. Rody zmieniły nazwisko dopiero w XVII wieku, we Lwowie niejaki Axent Arakieł mieszkał już w 1385 r. Najwięcej Ormian o tym nazwisku mieszkało we Lwowie i w Zamościu.
ARAKIEŁOWICZ ZACHRIASZ – Ormianin z Jazłowca. Ojciec Jakuba i Jana Arakiełowiczów. Poślubił w Zamościu córkę złotnika Annę Jatułowiczową. Kronikarz, kilkakrotnie wybierany wójtem gminy ormiańskiej w Zamościu, m.in. z elekcji w 1694 r. Wcześniej, w 1685 r. wzmiankowany jako ławnik sądu ormiańskiego. W czasie tych wyborów, pospólstwo wystąpiło przeciwko niemu, żądając okazania „listów urodzenia” i odsunięcia go od stanowiska, dopóty, dopóki listów nie okaże. Do zaostrzenia konfliktu doszło pomiędzy Pawłem Derbiedroszowiczem a Arakiełowiczem, który znalazł opiekę w sądzie komisarskim zamkowym. Arakiełowicza słusznie oskarżono, bowiem ten, zamiast zgodnie z prawem ormiańskim dochodzić swoich praw najpierw przed sądem ormiańskim, skierował się bezpośrednio do instancji wyższej i bez dania pozwu uzyskał wyrok skazujący. Sąd komisarski zamkowy zmusił wójta i pospólstwo ormiańskie do skreślenia z akt protestacji, a ponadto nałożył karę 120 grzywien. Derbiedroszewicz został skazany na karę podwójną 14 grzywien i sześć tygodni wieży. Arakiełowiczowi na podstawie okazanych „listów urodzenia” przywrócono urząd ławnika.  Areszt wieży – dotyczy przypuszczalnie wieży-dzwonnicy kościoła ormiańskiego. W roku 1685 kupił dom od Łukasza i Anny Kirkorowiczów, w 3 ćw. XVII w. nadbudował piętro i attykę w kamienicy. Od jego nazwiska zwana była Arakiełowiczowską (Tobiaszowska Rynek Wielki 12). Pozostawił w rękopisie zapiski począwszy od 1689 r. do 1726 r. zatytułowane: „Zachariasza Arakiełowicza connotacya co się działo od roku 1689 po części w Zamościu y w całey Rzeczypospolitej”- http://cyfrowa.biblioteka.zamosc.pl/dlibra/doccontent?id=3142  Według Zamościopedii Andrzeja Kędziory – Zachariasz Arakiełowicz przybył do Zamościa ze Stanisławowa, już jako człowiek dojrzały i majętny. Swoje zapiski kronikarskie prowadził od 17.06.1689 r., a po jego śmierci w 1720 r., syn Jan przekopiował kronikę i prowadził ją do marca 1726 r. Rękopis „Conntoacji ..” jest przechowywany w Bibliotece U.W. Zachariasz Arakiełowicz cieszył się dużym autorytetem na dworze ordynata.  Niektóre źródła wzmiankują, że Zachariasz Arakiełowicz był synem Małchasa Arakieła i ojcem Jakuba Paschalisa (?)  oraz Jana. Informacje te jednak wymagają sprawdzenia.
ARIENOWICZ GABRIEL  – Ormianin zamojski, (vide Thean Ormienin z Persji). Wymieniany w wyroku Sądu Zamojskiego z 26 maja 1620 r.
ARIEWOWICZ ARIEL – Ormianin zamojski skwitowany z długu przez szlachcica Stefana Nowosielskiego w 1637 r.
ARIEWOWICZ (Aryewowicz) GABRIEL (Gabyel)- wójt gminy ormiańskiej w 1627 r., w 1634 r. przejął wójtostwo po Warterysie Kirkorowiczu, „na który urząd przysięgę cielesną odprawił”. Sprawował ten urząd z innymi „przysiężnikami” : Alexandrem Krzysztophowiczem, Baley Asłanowiczem i Bohdanem Aswadurowiczem. Pisarzem miasta był wówczas Wojciech Rutowski (Kutowski?). W tym czasie wójtowie ormiańscy zdawali sobie wzajemnie skrzynkę wójtowską z pieczęcią urzędową (stalową, później była jeszcze druga, srebrna); dwoma przywilejami fundacji Jana Zamoyskiego na pergaminie pod pieczęciami królewskimi (do naszych czasów żaden nie zachował się w oryginale); 9 prawami ormiańskimi itp. Ariewowicz pełnił obowiązki wójta ormiańskiego przez łącznie 10 lat – 1626-1632; 1634-1635; 1643. Jako deputat był wzmiankowany pięciokrotnie, w latach: 1631;1635;1639;1640;1643. Jako ławnik odnotowany w latach: 1633; 1638-1641, wielokrotnie łącząc ww. funkcje podczas jednej (jednorocznej) kadencji. Darował kamienicę przy ul. Ormiańskiej 24 (nazywana obecnie „Szafirową”  „Pod Małżeństwem”) Dominikanom z janowa Lubelskiego (ok 1695 r.). Kamienica ta mogła być w posiadaniu zakonu do 1772 r., kiedy to nabył ją Mikołaj Skibiński.
ARIEWOWICZ KACPER – Ormianin zamojski, który w 1672 r. został pozwany przez Browara Zachariasza o zwrot 160 talarów lewkowych (800 złp.).
ASŁANOWICZ BALEJ (Baley)- Ormianin, ławnik sądu ormiańskiego w latach 1626-1628 i w 1630.
ASŁANOWICZ GRZEGORZ – Ormianin, mieszczanin zamojski, kupiec i handlarz. Zmarł w drodze powrotnej z Warszawy do Zamościa. Wierzycielami Asłanowicza byli m.in. Zachariasz Browar i Stefan Ałtunowicz.
ASŁANOWICZ (brak imienia) – Ormianka, siostra Grzegorza Asłanowicza, która która wydała karty dłużne brata (po jego śmierci) na polecenie sądu komisarskiego.
ASWADUROWICZ BOHDAN – Ormianin, występuje jako ławnik w 1626 r. i w 1627 r. jako (Aswadur Bohdan).
ASWADUROWICZ WARTERYS – Ormianin, występuje jako ławnik sądu ormiańskiego w Zamościu w latach: 1627, 1630; 1637-1639; 1641; 1643; 1644. (senior i junior)
AUGUSTYNOWICZ JAN TOBIASZ – (1664-1751) Ormianin, duchowny ormiańskokatolicki, który w 1720 r. uczestniczył w obradach Synodu Zamojskego. Arcybiskupem ormiańskim we Lwowie został mianowany w 1715 r. Był potomkiem patrycjuszowskiej rodziny lwowskiej szlacheckiego pochodzenia (rodzice: Grzegorz i Anna z Jakubowiczów). Augustynowicze swój ród wywodzą od królów i książąt ormiańskich. Uznani zostali za szlachtę polską z przydomkiem de Odrowąż. Augustynowicze mieli zamiłowanie do stanu duchownego. Jan Tobiasz Augustynowicz zmarł we Lwowie w wieku 87 lat i został pochowany w podziemiach Katedry Ormiańskiej.
AXENTOWICZ ARAD – Ormianin, kuśnierz, który pod koniec XVII w. zajmował się w Zamościu produkcją skórniczą.
AXENTOWANISSOWICZÓWNA  ZOFIA – Ormianka, zamieszkała w Zamościu. W roku 1703, mając lat 40 doznała choroby oczu i zaświadczyła później u Dominikanów w Krasnobrodzie, że uzdrowienia oczu doznała dzięki wstawiennictwu Najświętszej M.P. w cudownym Obrazie Krasnobrodzkim, który był wówczas przechowywany w skarbcu Kościoła Ormiańskiego w Zamościu. W tym roku Zamość i okolice były oblegane przez wojska szwedzki Karola XII, i cudowny obraz Pani Krasnobrodzkiej był zdeponowany w twierdzy zamojskiej, podobnie jak obraz MB Tomaszowskiej ukryty w kolegiacie w Zamościu. Oba święte obrazy NMP miały ponadto za zadanie bronić Zamościa przed wrogiem. Ormianka relacjonowała, że została zaprowadzona do kościoła ormiańskiego przez dzwonnika ormiańskiego, Jana Trawińskiego Prusaka i J.P. Balejowiczową, wójtową ormiańską, a ksiądz proboszcz ormiański przyniósł  obraz MB Krasnobrodzkiej „ze skarbu” i to przed nim modliła się mieszczka. (25)
AWAK (Wakowski) – brak wzmianek w Zamościu, ale Jan Zamoyski i Stanisław Żółkiewski na Sejmie w Warszawie uprosili Zygmunta III, aby go podniósł do stanu rycerskiego 24.o2.1605 r., zmieniając jego przezwisko Awak w przydomek, dając mu jednocześnie nazwisko Wakowski (w herbie serce przebite strzałą).
__________________________________________________________________________________
BALCOWICZ KRZYSZTOF „mieszkanin i kupiec zamojski” – 19 marca 1653 r (wg starego kalendarza) w obecności wójta Zachariasza Dolwatowicza i ławnika Gabryela Bartoszowica – podpisał kontrakt na dzierżawę wsi Topornica pod Zamościem. „Arędował Topornice od srodpościa w roku niniejszym aż do srodposcia w roku przypadającym za złotych polskich czterysta czterdzieści, którą to summe powinien wypłacić takowym sposobem Na Mszy ś. y kapłany Ormięskie Kościoła Zamoyskiego złotych trzydzieści i sześć dać ma Sargawarkom złotych dwa. Dzwonnikowi złotych dwa. Na obiad dla ubostwa złotych sto dla poratowania. Ostatek summy do dalszey deklaracyei urząd iako y Publika zachowuie co iest do Akt zapisano y przyięto”. Krzysztof Balcowicz zapisał kościołowi ormiańskiemu sumę 1000 zł na dobrach swoich „stojących w Zamościu” (1695-96).
BALEJOWICZ KRZYSZTOF – Ormianin, wymieniany jako wójt gminy ormiańskiej w Zamościu w latach 1640-1641; 1644-1646; deputat w 1644 r. i ławnik w 1637 i 1643 roku. Stanowiska wójta i deputata często spoczywały w jednych rękach. 2 marca 1655 r. zapisał sumę 1000 zł na rzecz kościoła ormiańskiego w Zamościu.
BALEJOWICZ  WARTERYS – Ormianin, obrany wójtem gminy ormiańskiej, burmistrz Zamościa w 1680 r. W roku 1692 ukarany siedmioma grzywnami na wniosek pospólstwa i urzędu ormiańskiego za nieobecność na elekcji (wybór urzędu wójtowsko-ławniczego ormiańskiego). Przez pięć lat wybierany był wójtem gminy ormiańskiej. W 1608 r. wzmiankowany jako sprzedawca domu w Zamościu za 600 zł. Odnotowany jako wuj Konstancji Kirkorowicz i zięć Warterysa Jatułowicza.
BALEOWICZ BARTŁOMIEJ – Ormianin wymieniany w aktach wójtowskich prawa ormiańskiego zamojskiego, przy zapisach sumy 300 zł na kościół przez Janową Takiesowiczową.
BALEWICZOWA KATARZYNA – prawdopodobnie Ormianka, wymieniana w 1783 r. jako mieszkanka Przedmieścia Lubelskiego w „Skróconym hipotecznym wykazie nieruchomości przedmieść Zamościa” wykonanym w 1829 r. * (s.31; poz. 23. Sprzedała w tymże roku dom za 150 florenów Osternowi Mordce.
BALEWICZ KASPER- Ormianin, wójt i ławnik sądu ormiańskiego. Balewicze byli właścicielami kamienicy przy ul. Ormiańskiej 6.
BARTOS ARMENIO – BARTOSZ  ORMIANIN – posiadał w Zamościu dom murowany, zarejestrowany zarówno w lustracji miasta w 1591 r. , jak i na Planie Rynku z 1603-1604 (Pawlicki).  Stan tego domu określa wizytacja z 1632 r. jako bardzo już zrujnowany. Składał się z izby murowanej i pomieszczenia kuchennego.  Maciej Pawlicki sugeruje, że Gabriel Bartoszewicz przejął na własność nie cały dom Bartosza Ormianina, a jedynie zachodnią część dawnego domu dwuwględnego, czyli jego połowę. Chcąc wystawić w tym miejscu kamienicę według wzorca zalecanego przez  fundatora miasta, musiał poczynić starania o powiększenie działki, które uzyskał od sukcesorów Zachariasza, właścicieli działki przyległej od zachodu.
BARTOSZEWICZ JAKOB – (Thoros Jakub Bartoszowicz) – wójt i sędzia gminy ormiańskiej  (27 luty 1656 r. ) i ok 1660 r. (wg star. kal. orm.). W aktach gminy ormiańskiej  za lata 1660-1668 wymieniany jako wójt i sędzia (Bartosowicz Jakub).
BARTOSZEWICZ JAN – (Bartosowicz Jan) Ormianin, syn Gabriela Bartoszewicza. Wzmiankowany także jako zięć Warterysa Kirkorowicza. Andrzej Kędziora podaje w Zamościopedii, że ożeniony z Owanisziszowiczówną. Teść, Owanis postawił mu jednak przed ożenkiem warunek uzyskania doktoratu.
BARTOSZOWIC GABRYEL – ławnik w sądzie ormiańskim w 1653 r., wymieniany przy zapisie arendy wsi Topornica przez Krzysztofa Balcowicza. Możliwe, że tożsamy z Gabrielem Bartoszewiczem (vide niżej)
BARTHOSZOWICZOWA ANNA – Ormianka, żona Kuryły Der Zachariaszowicza
BARTOSZEWICZOWIE – Ormianie zamojscy, zamożna rodzina kupiecka. Właściciele kamienicy przy ul. Ormiańskiej nr 26 w Zamościu zbudowanej przez Gabriela Bartoszewicza w latach 1632-1634 (Kowalczyk). W elewacji kamienicy widnieje postać patrona fundatora, św. Gabriela Archanioła. Jan Bartoszewicz jeszcze wzbogacił po ojcu wygląd elewacji kamienicy, czyniąc ją nawet dzisiaj, jedną z najpiękniejszych w Zamościu kamieniczek ormiańskich.
BERNATOWICZOWA ZOFIA – Ormianka, mieszczka zamojska wzmiankowana w aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668.
BOGDANOWICZ TOBIASZ – Ormianin zamojski, w 1608 r. wójt gminy ormiańskiej w Zamościu. Pierwszy znany z dokumentów, najstarsza, ormiańska księga z Zamościa zaginęła. Nieznane są zatem nazwiska wójtów od 1585-1608 i do 1628 r. Właściciel domu w Rynku Wielkim 12, tzw. Kamienica Tobiaszowska. W 1591 był to dom Ormianki – Tobiaszowej wdowy.
BOHDANOWICZ RÓŻA – Ormianka – kupiła w roku 1590 od Jakuba Janiszewskiego dom wzniesiony w 1583 r.  (Pawlicki)
BONATOWICZ  DOMINIK – Ormianin, zamojski kupiec, wymieniany w aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668 jako zmarły. Według akt pozostawał w pokrewieństwie z Nicolao Boniatowiczem (vide niżej).
BONIATOWICZOWA MIKOŁAJOWA – Ormianka, żona (wdowa) Mikołaja Boniatowicza, wymieniana w aktach wójtowkich ormiańkich za lata 1660-1668, w sprawie przeciwko Teofilii Sołtanowej.
BROWAR SERHIJ ZACHARIASZ – Ormianin, s. Zachariasza. Ławnik sądu ormiańskiego w Zamościu. Jego brat Jakub, po święceniach przyjął imię „Zachariasz” (Zachariasz Zachariaszewicz Browar – ksiądz kościoła ormiańskiego w Kamieńcu Podolskim). Mąż córki Serhija, którego nazwiska nie znamy (odnalezione nazwisko u Artura Koroboiwicza – był nim Eliasz Kistesterowicz), popełnił zbrodnię żonobójstwa. (vide Owanisowicz). Brak dokładnych informacji kiedy Serhij osiadł w Zamościu, pierwsze wzmianki w aktach odnotowują go jako kupca i mieszczanina 5.05.1656 r. – akta pozwu Hampasii Takieszowej o nieprawne kupno połowy domu w którym mieszkał. 29 XII 1658 r. wymieniany jako świadek w jednej z licznych spraw majątkowych po śmierci Sołtana Sachwelowicza, którego był faktorem. Sprawę założono wobec wdowy po Sołtanowiczu, Teofili Warterysówny. Żona – Rozalia. Browar miał kamienicę przy ul. Ormiańskiej w Zamościu; folwark z winnicą i słodownią na Przedmieściu Lwowskim. W 1674 r. odkupił od parafii unickiej ogród za 160 florenów na Przedmieściu Lwowskim. W tym samym roku wymieniany był jako właściciel ogrodu na Przedmieściu Skałka. Od Jakuba i Zofii Lenartowiczów kupił za 80 florenów ogród przy ul. Drabowskiej. W 1673 r. dzierżawił browar miejski. W 1676 r. zawarł umowę z Janem i Mariną Bilskimi o kupno łąki naprzeciw wsi Szopinek (40 fl.), ale rok później doszło do renegocjacji umowy i cene podwyższono na 56 florenów. W 1670 r. został Ławnikiem. Przy kościele ormiańskim był członkiem Bractwa Krzyża Świętego. W 1672 r. został egzaktorem miejskim i w tym czasie był obiektem skarg.
BROWAR ROZALIA – vide Łukaszewiczówna, Ormianka, żona Zachariasza Browara zapisująca kościołowi ormiańskiemu sumę 100 zł na modły za duszę małżonka. „Za dusze zmarłego małżonka mego legowała grunt na Skałce będący”. Po śmierci męża Browarowa znalazła prawa na ten grunt i zapisała go kościołowi wraz z zięciem Krzysztofem Głowcakim. Akt darowizny oboje jako niepiśmienni podpisali krzyżykiem (28 Julii 1695 r.).
BROWAR HARIS – krewny Serhija, Ormianin zamieszkały przy Rynku Wodnym w Zamościu (o. 1657 r.).
BUNIATOWICZ MIKOŁAJ – (Boniatowicz Mikołaj) Ławnik sądu ormiańskiego w Zamościu w latach: 1638 i 1643-1645. Wójt prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Zamościu. W aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668 wymieniany jako Nicolao Boniatowicz.
___________________________________________________________________________________
CHACZADUR – Ormianin wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Miał dom „Na ulicy Ormiańskiej pod północy od Rynku ku wschodu słońca idąc”.
CHONDER – Ormianin wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Miał domek (drewniany) „Na ulicy Ormiańskiej pod północy od Rynku ku wschodu słońca idąc”.
CZERKAS MICHAŁ i WINCENTY – potomkowie Warterysów Kierkorowiczów. Ich matka, Marianna z Warterysów Czerkas była właścicielką kamienicy warterysowiczowskiej (Sawa, 39), sprzedanej na licytacji w 1785 r. burmistrzowi Antoniemu Zielińskiemu.
CHRYSTOPHOWICZ ALEKSANDER – Ormianin zamojski (vide Thean Ormienin z Persji). Wymieniany w wyroku Sądu Zamojskiego z 26 maja 1620 r.

______________________________________________________________

DAWIDOWICZ GABRIEL – ławnik sądu ormiańskiego w Zamościu.
DAWIDOWICZ GRZEGORZ PIOTR – Ksiądz, proboszcz kościoła ormiańskiego w Zamościu, wzmiankowany od ok  1701, 1709 r. W tym czasie ksiądz Dawidowicz ofiarował na odbudowę kościoła sumę największą (300 florenów). Ze składek pozostałych uzbierano ponadto 1081 florenów i 20 gr.
DAWIDOWICZ PIOTR – proboszcz kościoła ormiańskiego w Zamościu, przypuszczalnie tożsamy z powyższym.
DERAGOPOWICZ  KASPER – Ormianin zamojski, starosta Bractwa Krzyża Świętego przy kościele ormiańskim w Zamościu.
DERBEDRASIEWICZ  ELŻBIETA – prawdopodobnie Ormianka. mieszczka z Przedmieścia Lubelskiego, która w 1762 r. sprzedała dom z ogrodem nr 378 za 151 florenów Marcinowi Kicińskiemu – poz. 21 s. 31 „Skrócony hipoteczny wykaz nieruchomości przedmieść Zamościa”
DERBEDRASIEWICZ KAJETAN – kanonik zamojski ormiańskiego pochodzenia (1748-1827). Urodzony w Zamościu. Zapewne potomek patrycjusza ormiańskiego Gabriela Derbedroszowicza. Był wikariuszem kolegiackim, obsługującym kościół filialny św. Katarzyny na Przedmieściu Lubelskim. W roku 1772 rozpoczął remont popadającego w ruinę drewnianego kościoła . Także z jego inicjatywy został wybudowany murowany kościół p.w. św. Katarzyny na Przedmieściu Lubelskim (1793-1795). Miał także znaczny wkład w wyposażenie tego kościoła, w sprzęty przejęte z kościoła ormiańskiego (licytacja). Jeszcze jako wikariusz kolegiacki zakupił (1795 r.) słynący cudami obraz św. Kajetana, możliwe, że z drewnianego jeszcze kościoła ormiańskiego, bowiem ten pierwszy nosił właśnie wezwanie św. Kajetana. Po likwidacji kościoła św. Katarzyny na przedmieściu ofiarował Kolegiacie 10 lichtarzy. Był tam prebendarzem Kaplicy p.w.  św. Mikołaja. Zmarł w 1828 r.
DERBEDRASIEWICZ  ŁUKASZ – Ormianin zam. w Zamościu na Przedmieściu Lwowskim (lub ul. Gęsiej; w Rynku Świętokrzyskim; ul. Kozackiej lub na Nowym Świecie) – wymieniany w „Skrócony hipoteczny wykaz nieruchomości przedmieść Zamościa” z 1829 r. (poz. 88; s. 10) – jako „ze znanej rodziny ormiańskiej”. Miał dom drewniany, który sprzedał za sumę 607 florenów Wolfowi Rainerowi w r. 1740. Wycena domu świadczy o tym, że chociaż budynek był drewniany, musiał być znaczny.
DERBEDROSOWICZ PAWEŁ – (Derbedroszewicz Paweł) – (Deberdroszowicz Paweł) – (Der Bedrosowicz) – ormiański haftarz. Jeden z najbogatszych Ormian w Zamościu. Wzmiankowany w 1709 r. jako burmistrz Zamościa. W księgach ormiańskich wspomina się o haftarzu, Pawle Derbedroszowiczu- znany z zatargu z kupcem Zachariaszem Arakiełowiczem – występował ze skargą o zabranie mu czeladnika. Z innym haftarzem Konstantym Muratowiczem sądził się o odebranie mu podstępem „stargowanej już roboty.
DERBIEDROSZOWICZ – Ormianin zamojski. Wzmiankowany, jako ukarany karą 7 grzywien na wniosek pospólstwa i urzędu ormiańskiego, za nieobecność na elekcji 1685 r. (vide Arakiełowicz). Być może tożsamy z Gabrielem Derbiedroszowiczem, wymienianym w 1691 r. jako przedstawiciel „pospólstwa” ormiańskiego biorącego udział w wyborach wójtowskich. Niejaki Derbiedroszowicz wymieniany jest także jako teść Konstancji Kirkorowicz. Nazwisko Derbedraszewicz (i pochodne tego nazwiska) należy odszyfrowywać jako: (der = pan); Der (lub ter) – bedros = Pan Piotr.
DERBIEDROSZOWICZ GABRIEL – Ormianin zamojski, który brał udział w elekcji wójta ormiańskiego w 1691 r.
DERBIEDROSZOWICZE – zamożna rodzina ormiańska, która była właścicielem „Kamienicy Pod Madonną” w Zamościu, przy ul. Ormiańskiej, do ok 1770 r.
DEUTATOWICZ ARIEL (Arief ?) – Ormianin zamojski wzmiankowany w aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668.
DOLWATOWICZ ZACHARIASZ – Ormianin, deputat gminy ormiańskiej w Zamościu; ławnik w latach 1630; 1632-1633; 1637-1641; 1643-1645. Urząd wójta piastował w 1653 r. Prowizor ok 1660 r. (wg star. kal. orm). Wymieniany jako ławnik prawa ormiańskiego w aktach sędziowskich Gminy Ormiańskiej w Zamościu w 1660 r.
DOLWATOWICZ  JAKUB – Ormianin wzmiankowany w aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668.
DYRĘGOWICZOWIE – Właściciele domu przy ul. Ormiańskiej 20, wcześniej należącej do Topałów (w połowie XVII w.).
___________________________________________________________________________________
FARUCHOWICZ ZACHARIASZ – (Faruchjan) Ormianin zamojski, przedstawiciel pospólstwa w elekcji z 1691 r. Wcześniej wzmiankowany w aktach wójtowskich za lata 1660-1668. Wymieniany także w Księdze Kościoła Ormiańskiego pod datą 1700 r. – zapis 1000 zł na rzecz Kościoła Ormiańskiego na kamienicy Hadziejowicza „został przeniesiony na Dom y Plac Sławetnego Pana Zachariasza Faruchowicza, który powinien wziąwszy pieniądze od pomienionego J.M.P Instygatora Koron. zapisać ten 1000 złotych Kościołowi Ormięskiemu Zamoyskiemu na Dobrach swoich (…)”. Ormiańska rodzina Faruchowiczów w późniejszym czasie pieczętowała się herbem Poraj.
FOŁTYNOWICZE – rodzina ormiańska związana z Abrahamowiczami, potomkami Bernardo Morando. Właściciele kamienicy przy ul. Staszica 25. Od 1644 r. (dr Jacek Feduszka podaje datę 1657 r.) był nim MARCIN  FOŁTYNOWICZ, profesor filozofii i prawa Akademii Zamojskiej, wieloletni zasłużony jej rektor (zm. 1663 r.). Marcin Fołtynowicz był wnukiem Bernarda Morando. To on, już jako profesor Akademii Zamojskiej „sprowadził do podziemi małego Jana Zamoyskiego [późniejszego III ordynata], który wmurował w fundamenty ów akt erekcyjny” –  pod budowę gmachu Nowego „Collegium” (Akademii Zamojskiej). Był także ofiarodawcą do kaplicy akademickiej w Kolegiacie „kilimu tureckiego” oraz dywanów. Jan II „Sobiepan” daje Fołtynowiczowi i innym profesorom możliwość mieszkania w kamienicy (s. 209 Anacephaleosisi professorum Academiae Zamoscensis -: manuscriptum saecul.)
FOROS ARMENIO – właściciel działki i kamienicy przy ul. Ormiańskiej, wymieniany na planie miasta z lat 1603-1604.
___________________________________________________________________________________
GRZEGORZ – Ormianin bliżej nie określony, wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r., jako mający plac  (zrąb) – „Na ulicy Ormiańskiej pod północy od Rynku ku wschodu słońca idąc”.
GRZEGORZOWICZ ISAJA – Ormianin, mieszczanin i kupiec zamojski. Wzmiankowany w aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668.
GRZEGORZOWICZOWA  ZOFIA – (Isajowa Grzegorzewiczowa) – Ormianka, mieszczka zamojska, wzmiankowana w aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668 (żona Isaja Grzegorzowicza).

_____________________________________________________________

HADZIEJOWICZ MIKOŁAJ – (Hadzyeowicz) (Hadziewicz) – nazwisko pisane także jako Chadziejowicz – zamojski kupiec ormiański. Sekretarz królewski, poseł i dyplomata. W 1654 r. nobilitowany do stanu szlacheckiego (herb: głowa bawołu – w 1788 r. potwierdzony w Galicji jako h. własny: Hadziewicz). Ławnik sądu ormiańskiego w Zamościu w latach 1643-1645, deputat w 1645 r., także wójt w latach późniejszych. Z ramienia gminy ormiańskiej brał udział w Sejmie, w celu zatwierdzenia przywilejów dla Ormian. W 1650 r. nabył folwark pod Zamościem. Na czele patrycjatu witał powracającego ordynata. Od króla otrzymał tytuł sekretarza królewskiego za zasługi dla kraju. Był posłem i dyplomatą w negocjacjach m.in. z chanem tatarskim, którego nakłonił do zerwania sojuszu i odstąpienia od hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego. Oprócz urzędu sekretarza otrzymał szlachectwo i herb Wieniawa. Handlował wszelkimi towarami, w szczególności zaś solą i potażem. Był dostawcą dworu królewskiego. W 1651 r. Hadziejowicz wzmiankowany jest jako handlarz solą. Zachował się kontrakt z tego roku, zawarty z Wilhelmem Mortimerem z Brodów. Hadziejowicz miał dostarczyć 5.400 beczek, sól liczono po 5 zł za beczkę. Sól miała być dostarczona do Brzegu, spławiona do Torunia, „pod tytułem skarbowym” dla uniknięcia cła. W księdze akcyzyjnej zamojskiej wymienia się sól z Drohobycza i wołyńską. Od jednej beczki płacono 6 gr. Cyfry obrotu solą w Zamościu nie były niskie. Obrót roczny wynosił przeciętnie 550 ton. Jednorazowy kontrakt Hadziejowicza na sól, która była przeznaczona dla Śląska, wynosił 621 ton (1/4 przywozu na Śląsk). Mikołaj Hadziejowicz był ojcem Grzegorza Krzysztofa Hadzyeowicza i mężem Róży Hadzyeowicz. Na rzecz kościoła zapisał (18 luty 1653 r. wg starego kalendarza) 1000 zł na swoich dobrach, kamienicy która stała „między miedzami sławetnego Krzysztofa Baleowicza mieszczanina y kupca zamoyskiego z iedneY, a sławetnej Kirkorowej z drugiey strony leżący”. W tym czasie Mikołaj był nowo obranym wójtem gminy ormiańskiej. Od tej kwoty jego sukcesorowie, lub inne w tej kamienicy zamieszkałe osoby, miały co roku przekazywać prowity od tej sumy na kościół i ubogich. Nawet gdyby kamienicę sprzedawano, to zapis na niej tego 1000 zł miał nadal zostawać. W 1700 r. ordynatowa Anna z Gnińskich Zamoyska zarządziła przez instygatora koronnego (prowizora ordynata) – Pawła Józefa Olszewskiego – aby dawny zapis na kamienicy, poczyniony przez Hadziejowicza przenieść na „Dom y Plac Sławetnego Pana Zachariasza Faruchowicza”, który „powinien wziąwszy 1000 z kasy Anny zapisać kościołowi ormiańskiemu”.
HADZYEOWIC GRZEGORZ KRZYSZTOF – (Hadziejowicz, Hadziewicz) Łowczy Przemyski wymieniany przy transakcji zapisu dla kościoła ormiańskiego sumy 10.000 zł zabezpieczonej na Browarze, Słodowni i Spichlerzu leżących „w Baszcie narożnej nad stawem za Ruską Cerkwią” (1662 r.).
HADZYEOWICZ RÓŻA (CHADZIEJOWICZ ROZALIA) – Ormianka, żona Mikołaja Hadzyeowicza (Hadziejowicza, Hadziewicza), matka Grzegorza Hadziewicza. Wymieniana w ormiańskiej księdze wójtowskiej jako już wdowa po Mikołaju w roku 1655 (27 luty 1656 wg starego kalendarza orm.). Wzmiankowana w aktach wójtowskich w 1660 r.
HADZIOWICZE –  (Chadzi-Hadzi-Hadziewicz-Hadziejewicz) później h. Wieniawa – rodzina ormiańska; w Zamościu właściciele kamienicy przy ul Ormiańskiej 6.
HERHOROWICZ HOLUB – Ormianin, który w roku 1583 r. (przed przywilejem lokacyjnym Zamoyskiego dla Ormian) nabył w Zamościu, skromny, drewniany dom od Jakuba Janiszewskiego. Po upływie 20 lat wybudował w tym miejscu kamienicę (ok 1603 r.). Nie ukończył jednak jej budowy. Na dłużej posiadali ją później Ormianie. Od 2 ćw. XVII w. byli to Ałtunowiczowie (Stefan). Później mieszkał w niej ławnik Balewicz (do 1741 r.). Autunowiczowie mieszkali w niej do końca XVII w., rozbudowując ją po 1669 r.
HETUMOWICZ CHACZADUR – (Chetumowicz Chaciadur) – Ormianin, ławnik sądu ormiańskiego w latach 1635-1636 i w 1638 r. Był sukcesorem działki i domu po Zachariaszu (ul. Ormiańska), wymieniany w transakcji odstąpienia części działki Bartoszewiczowi.
HOLUB – Ormianin wymieniany przez J. Kowalczyka przy omawianiu kamienicy przy Rynku Wielkim 14. Dom został wystawiony ok 1603-09, ale ukończony przez Stanisława Spoletowskiego. W domu tym zachowała się jedyna ormiańska inskrypcja, odkryta w 1956 r. Zawiera ona sentencje religijną: „Pobłogosław Boże ten dom i wszystkich jego mieszkańców. Amen”. Tłumaczenie inskrypcji – E. Tryjarski.
___________________________________________________________________________________
ISAIIA  Ormianin wymieniany w lustracji miasta z 1657 r.
IWASZKIEWICZ JAN – Jan Iwaszkowic – (Iwaszkowicz) Ormianin, doktor obojga praw (B. Szyszka), wykładowca w Akademii Zamojskiej. Nauczyciel języka tureckiego Tomasza Zamoyskiego. Jan Zamoyski zaczął uczyć się pod koniec życia języka tureckiego i takie same zalecenia przekazał dla edukacji syna przez Jana Iwaszkowica – in lingua turcica Joannem Iwaszkovium (tak o tym Ormianinie wypowiedział się znany orientalista Jan Reychman – „należał do najbardziej uznanych w Rzeczypospolitej tłumaczy języka tureckiego (vide R. Smoter – art. o tatarach). U ks. Barącza tegoż Iwaszkiewicza wzmiankują często akta ormiańskie zamojskie w: Żywoty sławnych Ormian w Polsce. W 1634 r. był subdelegatem na obranie wójta ormiańskiego, potwierdzając kandydaturę Gabriela Ariewowicza. Według A. Kędziory – pochodził ze Lwowa. Studiował w Akademii Zamojskiej. Przekazał swój księgozbiór Akademii Zamojskiej w 1651 r. Bazyli Rudomicz nazywał go także „Józefowiczem”. Przez pewien czas przebywał na dworze ordynata, kształcąc syna Jana Zamoyskiego. Zmarł w 1651 r. (Barącz s. 158). Wg Bogdana Baranowskiego był to bardzo ciekawy typ – Ormianina uczonego. W 1616 r. – „słynął swoich czasów z nauk głębokich i prawości nieskazitelnej, w nagrodę zasług uwolniony od wszystkich podatków na lat 10.” (L. Korwin). Nie ma żadnych wzmianek, aby pełnił w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej jakiekolwiek obowiązki, chociażby tłumacza, ale biegle znał język turecki.
___________________________________________________________________________________
JAKUB – Der Hagop=Pan Jakub, (Akop) – Ormianin, miniaturzysta, który pracował w Zamościu. Według A. Kędziory – Akop (Jakub) z Tochatu – iluminator, kopista, introligator. Mnich z 1 ćw. XVII w., który pracował w Zamościu, mieszkając w jednym z polskich domów. W latach 1613-1617 przepisywał i iluminował dwie księgi, znajdujące się obecnie w wiedeńskiej  Bibliotece Narodowej. Autor panegiryku. Wg Tadeusza Mańkowskiego (Sztuka Polskich Ormian) – Prezbiter Jakób – iluminował Martyrologium i Lectionarium, duże foljanty o licznych dekoracjach marginalnych, odznaczającym się bogactwem kolorytu, czasem także dobrą charakterystyką drobnych postaci, zamieszczanych gdzieniegdzie na brzegach kart rękopisu. Prezbiter Jakób kontynuował kaligraficzna sztukę iluminatorska Ormian, jednak w wąskim zakresie: inicjałów/ozdób marginalnych/winiet w kształcie świętego łuku (półkola) czy podkowy o prostokątnej górnej linii, pojętej  ornamentalnie (kamara) umieszczanej przed początkiem rozdziału.
JAKUB nabożeństwa Ormińskiego – X. Jakub Ormiński – vide Thean Ormienin z Persji, który zapisał mu sumę 20 czerwonych złotych testamentem przed 1620 r. Możliwe, że tożsamy z ww. Jakubem z Tochatu. Wymieniany w wyroku Sądu Zamojskiego z 26 maja 1620 r.
JAKUB – złotnik ormiański działający w Zamościu. Możliwe, że tożsamy ze złotnikiem wymienianym w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r., który posiadał przy ul. Ormiańskiej dom – „Dom złotnika ormianina” – w miejscu dzisiejszej kamienicy Nr 20.
JAKUBOWICZ MURAD (MURAT) – safiannik. Jeden z pierwszych Ormian osiadłych w Zamościu. Wymieniany w przywileju Jana Zamojskiego z 1585 r, zezwalającego na osadnictwo ormiańskie w mieście. Otrzymał w tym samym czasie, od króla Zygmunta III, przywilej na okres 20 lat, dający mu wyłączne prawo wyrobu i sprzedaży safianów i kurdybanów na terenie Polski.  Według A. Kędziory Jakubowicz pochodził z Kaffy (Teodozja na Krymie). W 1589 r. sprzedał dom lwowskiemu Ormianinowi Muratowi Kieremowiczowi. W 1593 r. figuruje w składzie ławy miejskiej w Zamościu. Potem był mieszczaninem lwowskim. W Zamościu miał dom w Rynku Wielkim nr 10 (Kowalczyk, 1591 r.). Murat Jakubowicz przebudował kamienicę na przełomie XVI i XVII w. Z testamentu wynika, że mieszkał w Zamościu 10 lat (notowany jeszcze w 1612 r.). Mieszkając we Lwowie nadal utrzymywał dom w Zamościu. Tożsamy z „Amuratem Ormianinem Jacubowiczem”, wymienianym w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Lustracja wymienia  jego „dom”” W Rynku Wielkim Na pierzei pod wschód słońca” (nr 10).
JAKUBOWICZ STEFAN (Stefan Der Jakubowicz) – Ormianin, mieszczanin zamojski, przeciwko któremu wniósł pozew o nie oddanie długu 120 zł – kupiec kamieniecki – Ormianin Maruta Markowicz. Stephan Der Jakubowicz syn Agnieszki i księdza ormiańskiego Jakuba. Tenże był winien sumę 400 zł, którą przed sądem ormiańskim zobowiązał się spłacić monetą ( a nie fantem czy towarem) w 3 ratach: na św. Agnieszki we Lwowie w przyszłym roku 1628; drugą ratę na św. Agnieszki 1629 r. i trzecia ratę na ś. Agnieszki 1630 r. Zobowiązał sie także, że gdyby nie spłacił o czasie długu wolno będzie p. Kierkorowiczowi Abrahamowi „używać jego folwark z ogrodem na Gęsiej ulicy nad stawem leżący” aż do zniwelowania długu.
JAKUBOWNA AGNIESZKA – żona księdza ormiańskiego „Folwark swój własny na Gęsiej ulicy podle Stanisława Marka z iedney strony i z drugiey na rogu podle ulice ku stawowi idącey” – zapisali synowi swemu (1626 r.) formą darowizny.
JAN – bliżej nie określony Ormianin, wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Miał domek (zapewne drewniany) „Na ulicy Ormiańskiej  pod północy od Rynku ku wschodu słońca idąc”.
JATUŁOWICZ  – Ormianin, złotnik, notowany w Zamościu w 2 połowie XVII w.
JATUŁOWICZ WARTERYS – Ormianin zamojski, odnotowany jako teść Warterysa Balejowicza. Akta gminy ormiańskiej w Zamościu za lata 1660-1668 wymieniają go jako opiekuna wdowy po Sołtanie Sachwielowiczu.
JĘDRZEJ – Ormianin, biskup Bogdanii, który konsekrował kościół ormiański w Zamościu 14 września 1645 r.
JĘDRZEJOWICZ ANNA – Ormianka , żona kuśnierza Jędrzejowicza. Dom Anny Jędrzejowicz (wdowy po kuśnierzy) stał „podle Skienderowskiego y Synanowego leżącym”. Owe pół domu otrzymał bez żądnych protestów Krzysztof Memicki (Jędrzejowicz).
JĘDRZEJOWICZ  GABRIEL – Ormianin, wymieniany w aktach wójtowsko-sędziowskich Gminy Ormiańskiej w Zamościu za lata 1660-1668.
JĘDRZEJOWICZ KRZYSZTOF – zwany MEMICKIM – Ormianin; Anna Jędrzejowicz, pamiętając, że był jej opiekunem, darowuje mu pół domu na ulicy Ormiańskiej .
JĘDRZEJOWICZ ŁUKASZ – Ormianin, zamojski kuśnierz
JÓZEFOWICZ JAN – vide Iwaszkiewicz Jan
___________________________________________________________________________________
KALMANOWICZ HANUSZ – wzmiankowany jako mieszkaniec Zamościa.
KALMANOWICZ JAN – Ormianin, uzyskał potwierdzenie nadania na cegielnię – 4.04.1623. Chodziło o pozwolenie na produkcję cegły. Według Ryszarda Szczygła, Jan Kalmanowicz był właścicielem cegielni cyt. „W 1618 r. wspomniano plac „blisko przy cegielniach” koło pola Michała malarza, zaś z 1620 r. pochodzą informacje o cegielniach Reginy snycerki, Jana Kalmanowicza i jeszcze „jednej miejskiej””. Uruchamianie licznych cegielni miało na celu wywarcie na mieszkańcach pewnego rodzaju przymusu zamiany zabudowy drewnianej na murowaną. W czasie, kiedy po śmierci Jana Zamoyskiego miastem zarządzali opiekunowie Tomasza Zamoyskiego, uległa rozluźnieniu dyscyplina zabudowy murowanej Zamościa. To było przyczyną powtarzających się uniwersałów drugiego i trzeciego ordynata, nawołujących mieszczan do stawiania murowanych domów. Zgodnie z ww. zaleceniem Kalmanowicz „(…) powinien tego lata przód z podsieniem i filarami wystawić pod stratą prawa tego, a drugich dwa lat po sobie idących wszystką kamieniczkę porządnie wystawić”.
KAŁAST KRZYSZTOF – (Kałust) Ormiański ksiądz, jeden z pierwszych Ormian osiadłych w Zamościu. Wymieniony w 1585 r. w przywileju Jana Zamoyskiego, zezwalającym na osiedlenie się Ormian w Zamościu. Pierwszy proboszcz kościoła ormiańskiego w mieście, któremu Zamoyski wyznaczył roczną pensję 60 zł: „Wielebny ksiądz Kałast ma być, tedy temu na pożywienie sześćdziesiąt złotych jurgieltu naznaczam.” Według A. Kędziory ks. Kałast był z Jakubowiczem pierwszym przybyszem z państwa tureckiego, którzy zwrócili się do Jana Zamoyskiego o zgodę na osiedlenie się w Zamościu. Na opiekuna cerkwi ormiańskiej (kościoła ormiańskiego) w Zamościu wyświęcił ks. Kałasata, przybyły ze Lwowa ks. Łukasz.
KIERKOROWICZ CYPRIAN – Ormianin urodzony w Zamościu, już w dzieciństwie zapragnął wstąpić do Zakonu Reformatów „jaśniał z cnót kapłańskich”. W tym czasie jednak nie było zezwolenia stolicy apostolskiej, aby Ormianin mógł być przyjęty do zakonu łacińskiego. Kierkorowicz udał się zatem do Rzymu i tam uzyskał pozwolenie od Papieża Innocentego XI. Ojciec Święty uznał, że nie ma przy nacji ormiańskiej żadnego zakonu, a powołanie Kierkorowicza było głębokie. Po powrocie do Polski wstąpił do Zakonu św. Franciszka w „reformie Małopolskiej”.  Miał wielki dar głoszenia kazań. Osiadł w Jarosławiu w 1705 r. Ofiarował się na usługi zapowietrzonym. Podczas wykopu studni w 1734 r.  (nakładem rycerstwa m.in. Józefa Potockiego) odnaleziono ciało Cypriana z habitem i płaszczem, w którego rękawie znaleziono krzyżyk i relikwiarz. Cztery lata później ciało pochowano w grobie kościelnym jezuitów jarosławskich.
KIERYMOWICZ MURAT – (Kerimowicz Murat) -Ormianin pochodzący ze Lwowa, który w 1591 r. rozpoczął w Zamościu budowę domu północno-wschodniego narożnika Rynku. (obecnie kamienica Tatułowiczowska). Budynek był parterowy, murowany z podcieniem. W portalu wejściowym zachował się gmerk „lub ormiańskie inicjały Kierymowicza” – jak podaje Jerzy Kowalczyk. Natomiast Ryszard Szczygieł podaje, że Murat Kierymowicz nie dokończył budowy domu. Jego potomkowie otrzymali półtora roku na uporządkowanie spraw spadkowych  wraz z obowiązkiem pobudowania kamienicy w latach 1606-1607, aby ich dom „dalej rynku i inszych domów pustkami stojąc nie oszpecał.”
KIRKOROWICZ ABRAM – jeden z najbogatszych Ormian w Zamościu (900 tys. majątku). Brat Warterysa Kirkorowicza. Do Zamościa przybyli z Tochatu. Zasłynął z licznych konfliktów z prawem (pobicia, napady).
KIRKOROWICZ ANNA – Ormianka, jedna z czterech córek Warterysa Kirkorowicza. Wyszła za mąż za Auxentego Owanisowicza. Otrzymała od ojca posag w wys. 54.tys. zł.
KIRKOROWICZ DAWID – Ormianin, ławnik sądu ormiańskiego w Zamościu w latach: 1627-1628; 1630; 1632-1633; 1637-1640.
KIRKOROWICZ ISAJA – ormiański kupiec zamojski, skarżony przez kupców perskich, którym był winien 6 750 zł.
KIRKOROWICZ KATARZYNA – Ormianka, jedna z czterech córek Warterysa Kirkorowicza. Wyszła za mąż za Krzysztofa Balejowicza w 1640 r. Od ojca otrzymała 54 tys. zł w posagu. Małżeństwo Balejowiczów miało cztery córki i jednego syna. Ich syn ożenił się z Ewą Kisterowicz (mieli trzech synów i trzy córki).
KIRKOROWICZ ŁUKASZ I ANNA – od połowy XVII w. byli właścicielami Kamienicy Tobiaszowskiej przy Rynku Wielkim 12. W roku 1685 sprzedali dom Zahariaszowi Arakiełowiczowi. Anna wymieniana jest jako strona w sporze sądowym z Zachariaszem Arakiełowiczem.
KIRKOROWICZ MARIANNA – Ormianka, żona mieszczanina zamojskiego Czerkasa. Z małżeństwa tego pochodzą Michał i Wincenty Czerkasowie, potomkowie Marianny z Warterysów Kierkorowiczów, którzy w latach 80-tych XVIII w. odziedziczyli po rodzicach kamienicę warteriuszowską, (dr B. Sawa).
KIRKOROWICZ  MARIANNA – Ormianka, jedna z czterech córek Warterysa Kirkorowicza. Żona Jana Bartoszewicza. Od ojca otrzymała w wianie 54.tys. zł. Brak informacji, czy nie jest to osoba tożsama z ww. Marianną.
KIRKOROWICZ MATEUSZ – Ormianin, egzaktor. Gmina ormiańska często opóźniała podatki należne polskiemu egzaktorowi. Za niewybieranie pieniędzy domagano się ukarania Kirkorowicza, który pełnił w gminie ormiańskiej tę funkcję. Przypuszczalnie tenże sam – Mateusz Kirkorowicz – stawał wielokrotnie przed sądem za pobicia, napaści i gwałty. W 1690 r. wywabił z domu zamojskiego chirurga, aby potem zgwałcić mu służącą Marynę. Innym razem wszedł przez okno jednego z mieszczan i porwał mu dziewkę. Na Mateusza skarżył się sukiennik, którego pobił konewką tak mocno, aż ta się  rozsypała. Andrzej Kędziora podaje w Zamościopedii, że Mateusz Kirkorowicz miał 16 ksiąg, w tym Biblię.
KIRKOROWICZ KONSTANCJA – mieszczka zamojska ormiańskiego pochodzenia. W sprawie prowadzonej pomiędzy Kirkorowiczami, Konstancja żądała od sądu ormiańskiego usunięcia od sądzenia sprawy ławników: Balejowicza i Derbiedroszowicza, bowiem jeden z nich jest opiekunem jako wuj, a drugi był jej teściem.
KIRKOROWICZ  RÓŻA – Ormianka, jedna z czterech córek Warterysa Kirkorowicza. Wyszła za maż za Mikołaja Hadziejowicza. Otrzymała od ojca w posagu 54 tys. zł.
KIRKOROWICZ  ZUZANNA – Lustracja jej domu z 1657 r. (przy d. Placu Mickiewicza 12) została wykonana na okoliczność zawalenia się ściany sąsiedzkiej od strony domu Auxentego Owanisowicza (Plac Mickiewicza 10). W lustracji odnotowano: „(…) z przyczyny tey mur się obalił kto murował, a to dlatego, że na gruncie samym na iedną cegłę murował y ladaiaką materią”.
KIRKUROWICZ WARTERES – (Kirkorowicz Warterys)- (Kirkorowic Warteres) – kupiec,  wójt ormiański w Zamościu w latach:  1633; 1636-1639, deputat w latach: 1638-1641, ławnik w latach: 1628; 1630; 1632; 1635; 1640-1641; 1643-1645. Pochodził z Tokatu. Wyłożył  znaczną część składki na budowę kościoła ormiańskiego. Zajął się zebraniem funduszy i nadzorował budowę ormiańskiej  świątyni murowanej w Zamościu. Fakt ten upamiętniała tablica pamiątkowa, na której widniała data erekcji kościoła – 21 maja 1625 r.  „D. O. M. Sub titulo Gloriosissimae Assumptionis B.V. Mariae cura et impensis Nationes Armenae Warteres Kirkurowicz Tochanensis hauc Ecclesiam exexit D.A. MDCXXV Maji 21.” Kirkurowicz wystawił także pięć kamienic w Zamościu, które o tyle podarował parafii ormiańskiej, że dochód z nich był przeznaczony na potrzeby świątyni. W zamian księża mieli rocznie odprawić 40 mszy za duszę fundatora. Kamienice ufundowane przez Kirkurowicza zniszczył pożar, który się rozszalał w mieście z 8 na 9 czerwca 1672 r. Pożar ten strawił wschodnią część miasta, z dymem poszło wówczas 167 domów. W 1644 r. Kirkurowicz żądał zwrotu 8 000 zł, które wyłożył „za expensa do skarbu Jegomości” oraz za opłacenie pisarza, sługi dzwonnika. Wójtowie ormiańscy bardzo często, po zdaniu urzędu, upominali się od gminy o sumy, które wydatkowali w czasie sprawowania urzędu. Kirkurowicz był bardzo poważany wśród Ormian, bowiem przez 6 lat był wybierany na wójta gminy ormiańskiej. Swoją pracę na rzecz gminy rozpoczął jeszcze w 1631 r. kiedy to jako starszy ławnik został wybrany erespochanem (w aktach często wzmiankowani byli jako prowizorzy). Warterys Kirkurowicz był teściem Jana Bartoszewicza. Dzierżawił od Jana Zamoyskiego, albo był właścicielem podmiejskiej wsi Topornica. W skład Ordynacji Zamojskiej Jan Zamoyski włączył wieś w 1597 r.  Zapisami z dnia: 6 lipca 1652 i 3 luty 1653 (wg starego kalendarza) sukcesorzy Warteresa Kirkurowica zapisują sumę 10.000 zł na Topornicy kościołowi ormiańskiemu w Zamościu. W 1639 r. Warterys Kirkurowicz procesował się z kupcem tarnowskim Petrim i oszacował własne szkody na sumę 10.000 zł, ponieważ nie mógł pojechać na jarmark Butstetu, gdzie wysłał 700 wołów. W 1640 r. Kirkurowicz kupował woły w Chocimiu i Wołoszech w liczbie 635 sztuk. Pędzono je tranzytem do Zamościa, a stąd do Butstetu. W Zamościu handel wołami miał w zasadzie charakter tranzytowy. W latach 1601-1648 przypędzono na jarmarki do Zamościa 7.521 wołów (7 miejsce po Jarosławiu). A. Kędziora podaje, że Warters Kirkorowicz miał cztery córki ożenione z bogatymi kupcami. Jedna z nich wyszła za Jana Bartoszewicza. Warterys Kirkorowicz miał z kupcem z Brodów spółkę handlującą kobiercami perskimi. Sprowadzał także inne kosztowne towary w dużych ilościach. W 1621 r. w Jassach kupił 1300 safianów. Niejednokrotnie załatwiał transakcje w Konstantynopolu i Lizbonie. Zmarł w drodze. Pozostawił po sobie znaczny majątek.
KISTEROWICZ  EWA – Ormianka, synowa Katarzyny Kirkorowicz. Z (nieznanym z imienia) Kirkorowiczem miała trzech synów i trzy córki.
KISTESTEROWICZ  ELIASZ – Ormianin zamojski osądzony i stracony „pod pręgą” za zabójstwo żony Elżbiety.
KISTESTEROWICZ  ELŻBIETA, w aktach częściej wymieniana jako HELENA – żona Eliasza Kistestorowicza, zabita szablą przez męża 27 listopada 1680 r. Córka Zachariasza Browara.
KISTESTEROWICZÓWNA EWA – córka księdza ormiańskiego Der Howannesa (Jana) Kistestorowicza, żona wójta ormiańskiego Axentego Owanisowicza.
KISTESTOROWICZ JAN (Der Howannes)- ksiądz ormiański, wymieniany w Księdze kościoła ormiańskiego – zapis dla kościoła 100 zł (ok 1659 r. ). Pochodził z linii Kistestorowiczów, wywodzących się z Krymu. Jego ojcem był Kristotur z Kaffy. Brak potwierdzonych związków rodzinnych z Eliaszem Kistostorowiczem. Ksiądz był zwolennikiem unii kościelnej i był kandydatem na abp lwowskiego z protekcji królowej Marii Ludwiki. Jego córka, Ewa była żoną wójta prawa ormiańskiego Axentego Owanisowicza.
KOHEN MOSHE DE MOSZE – Ormianin lwowski, kierujący faktorią małmazyji we Lwowie. Rozpropagowywał wśród Ormian w 1587 r. zalety osiedlania się w Zamościu. Cytat z listu do brata:  Zamoyski chce „obsadzić swoje nowe miasto , które barzo będzie lepsze aniżeli Lwów, abowiem jest pośród królestwa i jest w pięknem położeniu i cztery mile od portu, który bierzy do Warszawy i do Gdańska  i miejsca tu można dostać na budowanie domów i pola do tegi dostatek darmo. A jeśliżeby tam byli, którzyby się chcieli osadzić w Zamościu, tedy będą mieli plac i wszelkie wolności, co zechce…” (tekst listu w przekładzie Łozińskiego). Kohen pisał do brata zamieszkałego w Konstantynopolu.
KOSSA KAJETAN – Ormianin, ksiądz kościoła ormiańskiego w Zamościu w 1774 r.
KRZECZKIEWICZ LAURENTY – wzmiankowany w ormiańskiej księdze wójtowskiej – zapis (po łacinie w odpisie) dla kościoła ok 1653 r.
KRZYSTOFOWICZ  MIKOŁAJ – (względnie Krzysztochowicz) – Ormianin, mieszczanin i kupiec zamojski, wymieniany w aktach gminy ormiańskiej z lata 1660-1668.
KRZYSZTOF – złotnik, być może tożsamy z właścicielem domu we wschodniej pierzei rynku (ok 1603 r.) tzw. Krzysztofem Ormianinem.
KRZYSZTOFOWICZ  ALEX(KS)ANDER – deputat ormiański do Trybunału Zamojskiego w 1627 r., w roli ławnika z nacji ormiańskiej, wzmiankowany w 1627 r. Deputaci musieli być bardzo dobrze przygotowani do tej roli. Do takich długoletnich deputatów należeli także: Balejowicz i Owanisowicz, którzy byli biegłymi prawnikami. Dla gminy ormiańskiej taki reprezentant był bardzo ważny i przydatny, ponieważ większość spraw była rozstrzygana w drugiej instancji w Trybunale Zamojskim. Deputatem był w 1627 r., natomiast ławnikiem w latach 1626-1629.
KRZYSZTOFOWICZ  GRZEGORZ – z początkiem XVII w. należał do grona 9 poetów, których nazywano „Muzami”. Ich elegie na okoliczność śmierci Jana Zamoyskiego wydał Stanisław Stadnicki ze Żmigrodu: „Planctus musorum, Zamoscii typogr. Aeadem.1619, in 4to”. Krzysztofowicz będąc słuchaczem filozofii w Zamościu pisał ody łacińskie. Jedna z nich znajduje się w dziele: „Aplausus in felicem post varias regiones peragratas in patriam reditum Ilustris Thomae Zamojski Zamoscii 1617, in 4to”.
KRZYSZTOFOWICZ MIKOŁAJ alias MIKOŁAJ MUSTAFA – 16 luty 1657 r.  zapisał kościołowi ormiańskiemu 1000 zł na swoich dobrach (tzw. grunt Mustafowski). „Dom gdzie winnica – ten grunt mustafowski ieszcze od ognia wielkiego stał pusty, ieden tylko gurni sklep i piwnica zostawali, ktoren Plac wielkim sumptem y swoim kosztem a fundamentis y Piwnice wymurowawszy obudował y Dom wielki stawił in usum Ecclesia, który teraz iest in possessione kościoła”.
KRZYSZTOFOWICZE – ormiańska rodzina mieszkająca w Zamościu. Przy ich rodzinnym grobie, na cmentarzu rzymskokatolickim stał tradycyjny ormiański nagrobek, czworoboczny chaczkar (obecnie nie istnieje). Grób jeszcze w ubiegłym wieku był odwiedzany i pielęgnowanych przez rodzinę.
KUJBIEDOWIE – Ormianie zamojscy, którzy zamieszkiwali przy ul. Piłsudskiego 31.
KUREMOWICZ – vide Murat Kuremowicz
KURUS  Ormianin – wymieniany przez Rudomicza, miał folwark na ul. Gęsiej.
___________________________________________________________________________________
LATYNOWICZ – nazwisko ormiańskiego pochodzenia, w XX w. notowane w Zamościu wśród żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej
LENARTOWICZ JAKUB – pisarz w gminie ormiańskiej w latach 1669-1674. Ponownie był pisarzem od roku 1680 do 1689. Pisarze ormiańscy stale upominali się o zaległe salarium.  Lenartowicz w 1685 r. otrzymał zaległe salarium za 5 lat po 46 zł rocznie.
___________________________________________________________________________________
ŁAZARZ – ormiański biskup z Eudokji, który pracował w 1603 r. w Zamościu nad rękopisem ewangeliarza i jego miniaturami.
ŁUKASIEWICZÓWNA ROZALIA – żona Zachariasza Browara. Pochodziła z Zamościa (1675 r. akt transakcji małżeńskiej). Troje dzieci: Helena (Elżbieta, żona Eliasza Kistostorowicza); Katarzyna, wydana za mieszczanina lubelskiego Krzysztofa Głowackiego i Krzysztof.
ŁUKASZ „Kafianczanin” – zamojski Ormianin, zapewne pochodzący z Kaffy, wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Miał dom przy ulicy Ormiańskiej (obecnie w tym miejscu Kamienica Rudomiczowska). Możliwe, że tożsamy z księdzem ormiańskim poniżej.
ŁUKASZ – ksiądz ormiański, wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. mający dom „Na ulicy Ormiańskiej pod północy od Rynku ku wschodu słońca idąc” oraz „Plac tegoż X. Łukasza ormiańskiego , zbudował”. Przypuszczalnie chodzi o plac, gdzie wybudowano cerkiew ormiańską i założono cmentarz.
___________________________________________________________________________________
MANTUKIEWICZ WOJCIECH – przypisuje się mu ormiańskie pochodzenie. Malarz nadworny Jana Zamoyskiego „Sobiepana”, czynny w połowie XVII w.
MANUGIEWICZ JAKUB – oficjał i proboszcz ormiański ze Stanisławowa, który w 1749 r. odwiedził Zamość, i z tej okazji sporządzono inwentarz ruchomości kościoła ormiańskiego w Zamościu (art. B. Sawa). Zgodnie z wolą Jana Zamoyskiego urząd gminy ormiańskiej w Zamościu miał być wzorowany i sprawowany na przykładzie stanisławowskiego, (według K. Stopka na – Kamieńcu Podolskim).
MANUGIEWICZ JAN MIKOŁAJ – doktor nauk wyzwolonych i filozofii, nauczyciel szkoły rymotworskiej w Zamościu. Wydał „trajedyę” – wierszem „Józef niewinny”, którą odegrali uczniowie Akademii Zamojskiej 2 sierpnia 1779 r. w Zamościu. Dziełko to wydrukowano w drukarni Akademii Zamojskiej (5 i pół arkusza).
MARDYROSOWICZ  JAN
MEGARDIASZOWICZOWIE – rodzina ormiańska w Zamościu. Od 1591 r. właściciele kamienicy przy ul. Ormiańskiej 16. Potem w rękach Kirkorowiczów od 1642 r. Bartosz, Aleksander i Jan Migerdicz – wymieniani jako właściciele działki (za działką Zachariasza) w kierunku wschodnim, w pierzei północnej Rynku Wielkiego. Jan Migerdicz Ormianin wymieniany jest w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r.  – miał dom w części zachodniej  Rynku -„Ku rynkowi Solnemu”
MEGERDICOWICZ KRZYSZTOF – MEGARDOWICZ  KRZYSZTOF – (Megardisz Krzysztof) – Ormianin, ławnik sądu ormiańskiego w latach 1632-1633; 1636; 1638; 1643-1645. W 1642 r. wymieniany przy transakcji sprzedaży domu przy ul. Ormiańskiej Sołtanowi Sachwelowiczowi.
MELCHISEDEK – legat patriarchy Armenii Większej z Eczmiadzyna, który uczestniczył w położeniu kamienia węgielnego pod budowę kościoła ormiańskiego (murowanego) w Zamościu, w dniu 25 maja 1626 r. wraz z dwoma biskupami Martariuszem (wg innych źródeł Marcinem) i Eliaszem.
MEMICKI KRZYSZTOF – vide Jędrzejowicz Krzysztof
MIGERDICZ JAN – Ormianin – wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r., wcześniejszy właściciel działki Forosa. Po Forosie występuje jako właściciel Krzysztof Megardowicz, być może jego powinowaty.
MURAT KIERKOR – Ormianin wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Miał dom w Rynku, w części zachodniej.
MURAT KUREMOWICZ – Ormianin ze Lwowa, wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Posiadał „dom niezawarty”  w „Rynku Wielkim Na pierzei pod wschód słońca” (Nr 16).
MURATOWIC – Ormianin, kupiec zamojski pozwany przez kupca kamienieckiego Maruta Markowicza (Ormianina) o 270 zł długu, za to , że mu w przeszłym roku (1625) w Lublinie upominając się „o procenty za szkody na zł pułtorasta” nie oddał.
MURATOWICZ AŁTUN – Ormianin, ławnik sądu ormiańskiego zamojskiego w latach: 1638; 1640-1641; 1643-1645.
MURATOWICZ KONSTANTY – haftarz zamojski ormiańskiego pochodzenia. Badaczka dziejów zamojskich Ormian, M. Dubasowa przypuszcza, że kupcy ormiańscy kupując półfabrykaty sami zatrudniali u siebie haftarzy.
MURATOWICZ CHARSZOR – Ormianin wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. jako mający domek (zapewne drewniany) „Na ulicy Ormiańskiej pod północy od Rynku ku wschodu słońca idąc”
MURATOWICZ SEFER – Ormianin ze Lwowa, który na początku XVII w. osiedlił się w Zamościu, skąd przeniósł się do Stanisławowa. Bardziej szczegółowy biogram pod linkiem: http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Sefer_Muratowicz
MUSTAFA NIKOŁAJ – Ormianin, rajca wytypowany przez komisarzy ordynackich 23.08.1661 r. do czuwania w czasie jarmarku i nie dopuszczenia do pobierania wysokich cen z wynajęcia sklepów przez ludzi chcących złożyć i sprzedawać towary (wytypowany razem z rajcą Janem Tilmeichrem). (vide Krzysztofowicz Mikołaj)
MUSTAFOWA  ELŻBIETA – Ormianka, mieszczka zamojska. Wzmiankowana w aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668.
___________________________________________________________________________________
ORMIŃSKI KSIĄDZ – według zapisków Marcina Leopolda Zamoyskiego (1680-1718), brata V ordynata (Tomasza Józefa Zamoyskiego) – kanonik zamojski bez bliższego wskazania nazwiska, któremu ordynat podpisał prezente na Probostwo Tarnogrodzkie ad instantiam.
OWANISOWICZ AUKSENTY (Auxenty- Axęt) – (Owaniszewicz) (księgi po 1620 -1698) – Ormianin, jeden z najbogatszych mieszczan w Zamościu. Kupiec ormiański, wójt i rajca w Zamościu. Od 1662 r. corocznie wpłacał sumę 80 zł na Akademię Zamojską. Owanisowicz był właścicielem kamienicy w Rynku Wielkim nr 10 w latach 1654-1697. Owanisowiczowie nadali jej obecny kształt architektoniczny. Sklepienie podcieni zdobią sztukaterie, w tym 27 plakiet z orłem Polski (za A. Kędziorą). Mieszkali  w niej jeszcze w 1 ćw. XVIII w. Potem własność przeszła na jego dzieci: Zofię, Mariannę, Jana i Konstancję. Owanisowiczowie byli także właścicielami kamienicy pod św. Kazimierzem. Wójt Auxenty Owanisowicz dzierżawił ją aptekarzowi Paprockiemu. Auksenty Owanisowicz był zięciem Warterysa Kirkorowicza. Dzierżawił cegielnię na Przedmieściu Hrubieszowskim, przy drodze do Jarosławca (B. Sawa). 2 marca 1655 r. (wg starego kalendarza) zapisał kościołowi sumę 1000 zł. Testamentem z 1697 r. zapisał kościołowi ormiańskiemu sumę 100 zł. Wzmiankowany w 1685 r. jako oskarżony za samowolne (bez zgody ławników) oddanie przywilejów (kilku) księdzu ormiańskiemu i rajcom miejskim. Rajcom oddał przywilej Zygmunta III, a księdzu ormiańskiemu „prawo na budynki browarne i słodownię z pieklerzami za cerkwią ruską.” Kiedy urząd ormiański zwrócił się o zwrot dokumentów do księdza, tenże odmówił tłumacząc, że „panom urzędom nie należą.” Owanisowicz był także oskarżony przez kupca Takiesa Wasilowicza z Adrianopola o kwotę długu w wysokości 2 400 zł.  Był rajcą starszym zamojskim i jako taki wnosił protestacje przed sądem ławniczym. W 1681 r. w czasie elekcji urzędu ormiańskiego, wystąpił spór pomiędzy dwoma erespochanami: Owanisowiczem i Warterysem Balejowiczem. Obaj byli erespochanami z nominacji arcybiskupa lwowskiego ormiańskiego, Mikołaja Torosowicza (Owanisowicz pozostał nim do końca swojego życia). Balejowicz okazywał się nominacją arcybiskupa i Owanis także. Decyzję swoją Torosowicz uzasadnił tym, że obowiązkiem erespochana jest nie tylko zbieranie funduszy kościelnych, ale także informowanie arcybiskupa o tym, co dzieje się w gminie ormiańskiej. W tym czasie w Zamościu dokonana została zbrodnia, o której arcybiskup nie został poinformowany. Żaden z erespochanów nie chciał uznać drugiego. Urząd wójtowski odesłał ich do arcybiskupa, zachowując przy przywileju  dawnego erespochana. Zaistniały spór ciągnął się długo, ponownie był rozpatrywany w 1697 r. Sąd komisarski rozstrzygnął spór pomiędzy prowizorem, wójtem ormiańskim i księdzem, zalecając Ormianom wybór swego prowizora, który administrowałby wszystkimi dobrami kościelnymi razem z prowizorem wyznaczonym przez arcybiskupa. Owanisowicz Auksenty miał trzy córki i syna Jana.
OWANISOWICZ JAN – Ormianin, syn Auksentego – studiował w Pradze na Uniwersytecie (10 lat z przerwami). Ukończył je jako mistrz filozofii (1674) i prawa (1680). Był poetą i autorem epigramatów łacińskich (za A. Kędziorą)
OWANISZEWICZ KRZYSZTOF AXENTY – akademik zamojski. Wydał: Palmaris fructus variis epigramma libus curiosis et politicis adorautus commodo et usui nobilissimae studiosae juventutis ex Latino in patrium idioma transportatus. Zamoscii 1700 in 4 to”. Autor (jak przytacza s. Barącz) „z wielu bardzo epigrammatów łacińskich umiał zrobić wybór i umieścił, co piękniejsze”. Był pisarzem miejskim. W opracowaniach wzmiankowany jako autor „wybornych epigramatów łacinskich”
OWANISZEWICZ STANISŁAW – Ormianin, zamojski reformata, wymieniany w Księdze Reformatów w 1715 r. (skan 6684) Księgi Zamojskiego Konwentu.
OWANISZEWICZOWA EWA – wymieniana w Aktach Trybunału Zamojskiego dla Miasta Zamościa z lat 1715-1719. (Arch. Państw. Lublin – sygn. 35/867.0/1/11). Podobnie wymieniani” Auxenty Owaniszewicz i Joan Christophor Owaniszewicz.
___________________________________________________________________________________
PAZIUMOWICZ SYNAN – Ormianin, ławnik sądu ormiańskiego w latach 1627-1629; 1633; 1638-1641; 1643-1645.
___________________________________________________________________________________
RUTKOWSKI WOJCIECH – (?) Wybrany pisarzem urzędu ormiańskiego w 1626 r. Upominał się o zaległe salarium, ale wtedy był już mistrzem zamojskim.
___________________________________________________________________________________
SACHAK  ORMIANIN wymieniony w Lustracji miasta z 1657 r. (w kamienicy Owanisowiczowskiej), w tym czasie w kamienicy Gordona – Rynek Wielki 10.
SACHWELOWICZ MURAT – wymieniany jako jeden z najbogatszych Ormian zamojskich.
SACHWELOWICZ  SUŁTAN – (Sachwielowicz Sołtan) – Ormianin, jeden z najbogatszych mieszczan w Zamościu. Wybrany z pospólstwa na szafarza zamojskiej gminy ormiańskiej. Na pobierane przez szafarzy kwoty była osobna skrzynia tzw. szafarka z dwoma kluczami (każdy u innego szafasza). Szafarz prowadził regestr zebranych sum. Skrzynka przez rok była u Owanisa. W 1642 r. Sachwelowicz kupił dom, (obecną Kamienicę pod Madonną), który wcześniej należał (w pierwszej połowie XVII w.) do ormiańskiej rodziny Migerdowiczów. Był to skromny, drewniany dom ormiański. Sachwelowicz dorobił się jako kupiec na handlu bursztynem i wystawił w jego miejscu okazałą kamienicę, sygnowaną gmerkami z jego inicjałami S.S. W rękach Sachwelowiczów kamienica była od 1642 do 1743 (Ewa Prusicka). Do połowy XVIII w. kamienica pozostawała w rękach żeńskich potomków fundatora, rodziny Takiesowiczów. Później jeszcze należała do Derbedroszewiczów. Sułtan Sachwelowicz należał do grupy najbogatszych kupców ormiańskich w Zamościu. Według A. Kędziory Sachwelowicz ubierał się jak patrycjusz, w jego strojach dominował kolor fiołkowy: 3 dalie, 3 kontusze; żupan i czapka. W jego inwentarzu odnotowano: 6 muszkietów, 4 pistolety, 2 szable; 1 multankę. Miał także 6 obrazów na płótnie, 16 kartyn malowanych na płótnie i wizerunek św. Jerzego. Zapisał kościołowi ormiańskiemu sumę 1000 zł na swoich dobrach. Według akt gminy ormiańskiej w Zamościu za lata 1660-1668 wymieniony jest jako zmarły, przy sprawie należności Pani Sołtanowej wdowy, dochodzonej w wys. 300 zł od spadkobiercy Dominika Bonatowicza, Nicolao Boniatowicza. Opiekunem wdowy był Warters Jatułowicz.
SAJEWICZ JAN – starszy przysięgły gminy ormiańskiej. Sprzedał dom przez „podanie rózgi zielonej” (in. z archiwaliów zamojskich – L. Białkowski). Wymieniany także przy zapisach sum dla kościoła ormiańskiego (m.in w 1656 – vide Topałowicz Kacper) .
SERBIOWICZ OWANIS – Owanis Serbowic – kupiec ormiański, szafasz. Z pośród ławników wybierano jednego szafarza, a z pospólstwa drugiego. Serbiowicz był ławnikiem w latach: 1630; 1632-1633; 1635-1641, także deputat w 1637 r. Serbiowicz był właścicielem kamienicy w Rynku Wielkim 10 (Owanisowiczowska). Przed nim kamienicę miał inny Ormianin, niejaki Tobiasz.
SMIESZKOWICZ ANTONI – student Akademii Zamojskiej nacji ormiańskiej. W 1690 r. wybrano go „szlachetnego Antoniego Smieszkowicza” aby się wdrażał w pracy pisarza urzędu ormiańskiego.
„SOŁTANOWA” SACHWELOWICZ  TEOFILA – Ormianka zamojska „mieszczka i kupcowa” trudniąca się handlem solą. Przywiozła 500 beczek soli – wymieniona w księdze akcyzyjnej z 1657 r. Wymieniana także, już jako wdowa po Sołtanie Sachwelowiczu, w aktach wójtowskich gminy za lata 1660-1668. Opiekunem wdowy był Warterys Jatułowicz.
STECKOWICZ ZACHARIASZ KRZYSZTOF – proboszcz kościoła ormiańskiego w Zamościu w 1725 r. Steckowicze pisali się także: Steckiewicze, Stetzkiewicze, Stetkiewicze.
STEFAN – Ormianin bliżej nie określony, wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Posiadał „plac” – „Na ulicy Ormiańskiej pod północy od Rynku ku wschodu słońca idąc”.
STEFANIDES MELCHIOR – vide (Stefanowicz) – Ormianin, dr prawa na Akademii Krakowskiej, potem profesor Akademii Zamojskiej od 1594 r. (podpisał umowę na 3 lata). . W Zamościu jego imieniem nazwano jeden z palców: Plac Stefanidesa w północnej części miasta. Deputowany na synod prowincjonalny w Chełmie w 1604 r. W Akademii Zamojskiej wykładał: filozofię, logikę, prawo, teologie i metafizykę. W 1602 r. zabiegał u Jana Zamoyskiego o mecenat na 2 letnie studia (Rzym lub Bolonia). Chciał zrobić doktorat z teologii, a podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje zamierzał zapewne ubiegać się o wyższe godności w kolegiacie albo chciał objąć jedną z katedr w akademii. Jego prośba jednak nie zyskała aprobaty Zamoyskiego.
STEFANOWICZ MELCHIOR (Melchior STEFANIDES – Stefanowic) – Ormianin, dr filozofii i prawa, kanonik archikatedry lwowskiej, kanonik chełmski i zamojski. Prepozyt w Tomaszowie i Lubaczowie. Na wezwanie Jana Zamoyskiego przeniósł się z Krakowa do Zamościa i przejął obowiązki wykładowcy na uczelni zamojskiej. Pełnił urząd rektora w latach 1595-1597. Aktywnie uczestniczył w życiu Akademii Zamojskiej, broniąc jej praw i przywilejów. Jako rektor zapoczątkował prowadzenie Albumu Studentów (Album Studiosorum)  zamojskiej uczelni. Na Synodzie w Chełmie, 9 lipca 1604 r. (jako deputowany z Zamościa) wygłosił mowę, która ukazała się drukiem w tym samym roku w dziele: Constitutiones dioecensanae S. Synodii Chełmensis mandatae Georgio Zamojski Episcopo et Praesidente. Stafanowicz piastował godności kanoniczne w Chełmie i we Lwowie. Wydano także jego: „Kazanie – przy obchodzie rocznym sławnej pamięci Jana Zamojskiego w Zamościu 1606, in 4to.” Ponadto: Przedmowa przy ślubie i kazanie na przenosinach małżeńskich Tomasza Zamojskiego w Krakowie 1621, in 4to.; Kazanie o Męce Pańskiej 1625, in 4to.; Kazanie na niedzielę świąteczną w Zamościu w drukarni akademickiej 1624, in 4to.; Kazanie żałobne przy obchodzie śmierci Jana Chodkiewicza wojewody wileńskiego w Zamościu w drukarni akademickiej 1624, in 4to. Stefanowicz w czasie zatargów duchowieństwa ze stanami świeckimi zebrał, z polecenia arcybiskupa Pruchnickiego, wszelkie ważniejsze pisma opowiadające się za duchownymi i wydał je łącznie w 1652 r. Zmarł w 1638 r. we Lwowie ( B. Szyszka, ZKK). Przekazał własny księgozbiór bibliotece akademickiej.
SZADBEJ DEODAT – ksiądz kościoła ormiańskiego w Zamościu, który objął miejsce po ks. Kajetanie Kossa zmarłym w 1774 r.
SERIOWICZ STEFAN – mieszczanin i kupiec ormiański, wzmiankowany w aktach wójtowsko-sędziowskich Gminy Ormiańskiej w Zamościu za lata 1660-1668.
SZYMON – mnich ormiański, który został wezwany z Zamościa do Lwowa przez arcybiskupa Torosowicza „ażeby będąc pod jego okiem, przestał być szkodliwym” unii kościoła ormiańskiego z kościołem katolickim. Przypuszczalnie tożsamy z Symeonem Lehaci.
SZYMAŃSKI STEFAN – Ormianin zamojski/lwowski. Wymieniany w 1670 r. jako egzaktor, który nie opowiadając się urzędowi, zabrał kontrybucje za dwa miesiące i wyjechał do Lwowa. Szymański zlekceważył swoje obowiązki wobec gminy ormiańskiej.
SZYMONOWICZ SZYMON – (Bendoński h. Kościesza) urodził się we Lwowie w 1557 r. w rodzinie ormiańskiej. Według ks. Sadoka Barącza zaliczany do nacji ormiańskiej – „ubrał w zgreczoną formę imię ojcowskie i nazwał się Szymon Simonides”. Edukował się we Lwowie i Krakowie, a potem odbył podróż do Włoch. Na dworze Stefana Batorego poznał Jana Zamoyskiego i „poddał mu się tak iż tenże postanowił nigdy się z nim nie rozstawać.” Został sekretarzem Zamoyskiego i otrzymał w dożywocie wioskę Czernięcin n/Porem (trzy mile od Zamościa). Tam poświecił się twórczości pisarskiej, w szczególności poezji. Swoją pracą zyskał sobie uznanie i szacunek króla, który uczynił go królewskim poetą i obdarzył szlachectwem 18.04.1590 r. W 1595 r., odwiedzili go w jego wiejskim dworku, posłowie papieża Klemensa VIII, któremu poświęcił jeden ze swoich poematów. Towarzyszył w wyprawach wojennych Zamoyskiemu, który powierzał mu swoje największe tajemnice, darząc go zaufaniem. Po śmierci hetmana w 1605 r., zgodnie z jego testamentem podjął się opieki i kształcenia 10 letniego Tomasza Zamoyskiego. W dniu 30 maja 1628 r. Jakub Doleżyński, doktor praw obojga i profesor Akademii Zamojskiej razem ze Stanisławem Goworskim, burmistrzem Zamościa, odwiedzili  Symonidesa w Czernięcinie. Przeznaczył on bowiem 12.000 zł na utrzymanie profesora teologii w Akademii Zamojskiej, darował bibliotekę z 1428 dziełami oraz poczynił znaczne zapisy dla kościoła kolegiackiego w Zamościu. Rok później, 5 maja 1629 r. umarł o godz. 9 rano w Czernięcinie (niektóre źródła podają, że zmarł w Zamościu – Korwin). Został pochowany w Kolegiacie zamojskiej. Jego siostrzeniec, Kasper Szolc ufundował mu tablicę pamiątkową, która do dzisiaj znajduje się w zamojskiej Katedrze. Szymonowicz był także nauczycielem Jakuba Sobieskiego (ojca króla Jana III Sobieskiego). Król Zygmunt III w uznaniu twórczości Szymonowica nobilitował go (1590) osobnym listem.
SYMEON LECHACY – kronikarz, duchowny ormiański, podróżnik po Europie i Azji. Urodził się  1584 nr w Zamościu. w ubogiej rodzinie ormiańskiej, przybyłej do Polski z Kaffy na Krymie. Jego rodzicami byli: Mardyros („mahedsi”= pielgrzym do Jerozolimy) i Dolwat-chatun. Po śmierci rodziców wychowywała go starsza siostra Dżuchar. Miał jeszcze drugą siostrę oraz siostrzeńców i wielu innych krewnych. W dzieciństwie pobierał naukę u księdza Der Hagopa (Jakuba) z Tokatu, który w tym czasie osiadł w Zamościu.  Symeon był przygotowywany do stanu duchownego. Został wyświęcony na dypira (dpira-diaka), czyli czwarty stopień w ormiańskiej hierarchii kościelnej. Dalsze nauki pobierał we Lwowie i tam w 1605 skopiował pierwszy rękopis ormiański. W 1608 r. wyjechał ze Lwowa i podróżował (Mołdawia, Suczawa, Wołoszczyzna, Jassy, Konstantynopol). W tym ostatnim mieście przepisywał księgi biblijne m.in. na zamówienie Der Hagopa z Zamościa. W l. 1611-1612 odbył pielgrzymkę do Włoch, gdzie przyjął go na audiencji papież Paweł V. Tam zastała go wiadomość o śmierci starszej siostry w Zamościu, co przeżył boleśnie. Potem podróżował po Azji Mniejszej. Zwiedzał znane miejsca, kościoły, sanktuaria ormiańskie.  Po powrocie do Konstantynopola ponownie przepisywał księgi, aby zdobyć fundusze na pielgrzymkę do Jerozolimy. W międzyczasie odwiedził Egipt. Do Jerozolimy dotarł w r. 1616. W czasie pobytu w Palestynie odwiedził ważniejsze miejsca pątnicze. Odwiedził Damaszek, Aleppo, Cezareę i w końcu powrócił do Konstantynopola. Do Lwowa wrócił w 1618 r., gdzie zaręczył się z Ormianką lwowską, Anastazją Kieworowiczówną, córką Jaśka (Iwaszka) Kieworowicza i Zofii z Serebkowiczów. Przypuszczalnie wtedy wyjechał do Zamościa. Wesele wyprawił we Lwowie 26/16 VIII 1620 r. Zabrał żonę do Zamościa. Nie został jednak dobrze przyjęty – „We własnym kraju przecierpieć musiałem rozpacz i obrazę za przyczyną rodziny i domowników, ludzi złych i podstępnych”. Szczególnie go prześladować mieli mnisi. Chciano go wygnać, a nawet zabić jako „spadkobiercę”. Rodzina zarzucała mu porzucenie ojczyzny i majątku. W Zamościu nie było go około 15 lat (1605-1620). Nie mógł odzyskać tego co „sam zostawił obcym”. Gmina zamojska nie chciała go w żaden sposób wybrać na kapłana, nazywając go „włóczęgą”. Sytuacja Symeona z Zamościa zmieniła się w 1623 r.  Ze Lwowa, gdzie wybuchła zaraza i pożar znaleźli w jego domu schronienie Ormianie, którzy uznali go za „tutejszego i mahdesiego”. Proponowali mu wyjazd do Lwowa, tam zdali relację z jego położenia w Zamościu. We Lwowie powierzono mu kierownictwo szkoły przy Katedrze Lwowskiej (300 zł pensji rocznie) i mieszkanie w kamienicy obok szpitala ormiańskiego. Na sprowadzenie rodziny do Lwowa otrzymał 10 zł. Sprzedał dom i majątek w Zamościu i wraz z żoną 4 IX/25 VIII 1624 r. wyjechał do Lwowa. W maju 1626 r. Symeon był świadkiem przyjazdu do Lwowa starego katolikosa Melkiseda (Melchizedeka), w związku z położeniem kamienia węgielnego pod budowę świątyni ormiańskiej w Zamościu. Symeon pozostawał w opozycji przeciwko unickiemu arcybiskupowi Mikołajowi Torosowiczowi, który zmierzał do unii z kościołem katolickim. Potomstwa nie miał, a małżeństwo do udanych nie należało. W 1637 r. Anastazja wniosła pozew o rozwód przed ormiańskim sądem duchownym. Pozywany trzykrotnie przez Torosowicza  nie zjawił się na rozprawie. Anastazja zmarła w 1639 r. Matka jej nie domagała się od zięcia zwrotu dóbr ruchomych i nieruchomych po córce. Zapiski autobiograficzne z Zamościa (na temat życia w mieście) pisane były przez Symeona na bieżąco, podobnie jak relacje z podróży.  Oryginał zapisków Symeona trafił w XIX w. z Zamościa do Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie był przechowywany do 1944 r. Symeon pisał w języku staroormiańskim (grabarze), ale nieco zniekształconym poprzez używanie licznych słów polskich, tureckich, perskich i arabskich. W literaturze Symeon (przypuszczalnie tożsamy z ww. mnichem Szymonem) jest nazywany ormiańskim Marco Polo (Darbinian). Pisał, że Ormianie zostali rozdeptani przez wszystkie narody, tylko u Polaków aż do tego czasu znaleźli pokój, dłużej niż 500, 600 lat. Jego kroniki publikowano we Lwowie w języku rosyjskim. Kopiował księgi Salomona w Konstantynopolu.
SYKANOWICZ MIKOŁAJ – Ormianin, wzmiankowany w aktach wójtowskich ormiańskich za lata 1660-1668.
SYNANOWICZ KASJER – poseł króla polskiego Jana Kazimierza do Turcji i Persji (dr B. Szyszka).
 ___________________________________________________________________________________
TAKIESOWICZOWIE – Ormianie zamojscy, właściciele Kamienicy pod Madonną, po Sachwelowiczach. Pani Janowa Takiesowiczowa (żona Jana Takiesowicza) wymieniana jest w księgach ormiańskiego kościoła, w związku z zapisem sumy 300 zł na kościół ormiański ( 6 sierpnia 1700 r.).
TAKIESOWA HAMPASIA –  Ormianka, przeciwko której złożył pozew Browar Zachariasz o nieprawne kupno połowy domu, w którym mieszkał.
TAKIESOWICZ SZYMON – Ormianin, wymieniany w aktach wójtowskich ormiańskich jako dziedzic kamienicy zamojskiej.
TAKIESOWICZ ZOFIA – żona Jana Takiesowicza, jej życzeniem było aby pochowano ją „przy kościele naszym ormiańskim”.
TATUŁOWICZ AXĘT -Ormianin wymieniany w księdze wójtowskiej prawa ormiańskiego zamojskiego ok 1702 r.
TATUŁOWICZ WARTERYS – Ormianin wzmiankowany przy zapisach sum dla kościoła ormiańskiego zamojskiego.
TEROSOWICZ MATJASZ  – Ormianin zamojski, haftarz. Towarzysze „awtarskiego rzemiosła” w Zamościu przypuszczalnie nie byli zrzeszeni w cechu.
THEAN „ORMIENIN” z Persji – Ormianin bezpotomnie zmarły w Zamościu przed rokiem 1620 („od paru lat” – przed wyrokiem Sądy Zamojskiego w 1620). Majatek po nim został odebrany „z rąk” Jakuba Czarneckiego (służącego zmarłego) przez innych Ormian. W rozprawie uczestniczyli Ormianie: Jakub nabożęństwa Ormieńskiego”; Alexander Chrystophowicz i Gabriel Arienowicz. Dobytek po zmarłym był spory „w sumach pieniężnych”  i „thowarach rozmaitych”. Należny był zgodnie z wolą zapisana testamentem przez zmarłego krewnym/spadkobiercom z Persji. Sprawa w 1621 r. trafiła do Sądu Zamojskiego, który był instytucją odwoławczą od orzeczeń Sądu Ormiańskiego. Sędzią był właściciel miasta, w tym czasie Tomasz Zamoyski II ordynat. 26 maja 1621 r. wydał on wyrok zobowiązujący ww. do zwrócenia rzeczy pobranych, gotówki za rzeczy i towary sprzedane oraz gotówki ze spadku. Cały majątek po Theanie miał być zinwentaryzowany dokładnie, ostrzeżono przy tym strony przed jakąkolwiek zmianą testamentu i złożony w gminie ormiańskiej. Nad prawidłowym przebiegiem wykonania zaleceń sądu, Tomasz Zamoyski ustanowił swoich pełnomocników w osobach: Jana Iwaszkowica i Stanisława Mokrowskiego. Zmarły zapisał księdzu ormiańskiemu – X Jakubowi sumę 20 czerwonych złotych i ta miała być mu przekazana, jeżeli nie odebrał jej wcześniej. Dokument nie wskazuje kto wniósł apelację do Sądu Zamojskiego, ale mógł to być jakiś krewny zmarłego, który „odedwu lat będąc dowodnego świadectwa iakoby iey się dobra należąły” pojawił się w Zamościu.
TOBYASZ – Ormianin, wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa w 1591 r. Miał „dom niezawarty”„W Rynku Wielkim na pierzei pod wschód słońca” (Nr 14). Możliwe, że tożsamy z wymienianym przez prof. Kowalczyka (poniżej). Możliwe, że tożsamy z Tobiaszem Bogdanowiczem.
TOBIASZOWICZE – rodzina ormiańska, która wzniosła w Rynku Wielkim kamienicę Nr 12.  Dom wybudowano na przełomie XVI i XVII wieku i nazywany jest Kamienicą Tobiaszowską od nazwiska właścicieli. W 1603 r. niejaki Tobiasz Ormianin był także właścicielem kamienicy w rynku Nr 10 (Kowalczyk).
TOBYASZOWA – wdowa, Ormianka, wymieniana w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Miała dom „W Rynku Wielkim na pierzei pod wschód słońca” (Nr 12). Drugi „Dom Tobyaszowej wdowy” , lustracja wymienia na Przedmieściu Lwowskim, po stronie przeciwnej „gdzie kościół św. Krzyża”.
TOPAŁA – Ormianie, właściciele kamienicy przy ul Ormiańskiej 18. Potem należała do Ariewowiczów. Dom pochodził z końca XVI w. i był wielokrotnie przebudowywany. W połowie XVII w. Topałowie byli właścicielami kamienicy przy ul. Ormiańskiej 20.
TOPAŁOWICZ KACPER i ZOFIA – Kacper Topałowicz wymieniany jako ławnik prawa ormiańskiego i  panna Zofia (możliwe, że siostra) odnotowani oboje przy zapisie z 5 maja 1656 (wg kal. orm.) w księdze ormianskiej wójtowskie ja pozyczajacy sumę 214,15 zł z funduszu kościelnego, którą mieli zwrócić n Wniebowziecie N.M.P. w 1656 r. Topałowicze kwotę 300 zł za dobrach swoich dla kościoła zatwierdzili w 1665 r.
TOROSOWA HELENA ORSZULA – Ormianka, małżonka Torosa Bartosowicza, wójta zamojskiego. Wymieniana przy zapisie sumy 400 zł dla kościoła ormiańskiego w Zamościu.
TOROS JAKOB BARTOSZOWICZ (BARTOSOWICZ) – Ormianin, wójt gminy ormiańskiej w Zamościu; mąż Heleny Orszuli Torosowej. Był zięciem Teofili Miluchnej Garabiedowej, która 21 lutego 1659 r. zapisała sumę 600 zł dla kościoła ormiańskiego. Po śmierci Torosa, jego żona, wdowa Helena Orszula Torosowa znajdowała się zgodnie z prawem ormiańskim pod opieką Mikołaja Krzysztofowicza (zapiski 5 III 1668 r.). W późniejszym czasie Torosowicze pieczętowali się herbem własnym – Mikołaj syn Jakóba (L. Korwin).
TOROSZ – TOROSOWICZ MATIASZ – Mateusz Toroszowicz – Ormianin, przedstawiciel patrycjuszy zamojskich, biorący udział w elekcji w 1691 r. Według A. Kędziory wystawił w Zamościu Kamienicę pod Małżeństwem (ul. Ormiańska 24). Jerzy Kowalczyk podaje, że kamienica została wzniesiona w 2 ćw. XVII w. jako piętrowa z attyką przez ormiańskiego kupca Torosza lub jego następcę, który pozostawił swój ormiański gmerk z inicjałami GP na kartuszu w portalu wejściowym pod arkadami. Przez wiele lat wynajmował ją Gabrielowi Ariewowiczowi, długoletniemu wójtowi, ławnikowi i deputatowi gminy ormiańskiej (6 zł czynszu). Torosz w końcu dom nabył i darował go Dominikanom z Janowa (1695). Mateusz Toroszowicz wytoczył sprawę cyrulikowi zamojskiemu, Żydowi Chersowi Homowiczowi, który z kolei wytoczył sprawę jemu. W 1690 r. sąd oddalił powództwo przeciw cyrulikowi. Matiasz Toroszowicz zajmował się hafciarstwem lub safiannictwem.
TUMANOWICZ TOMASZ – Ormianin, przedstawiciel pospólstwa, którego był reprezentantem podczas elekcji wójta ormiańskiego w 1691 r.
TUROCHOWICZ ZACHARIASZ – Ormianin zamojski, który brał udział w elekcji wójta ormiańskiego w 1691 r.
___________________________________________________________________________________
UBYSZ JAKUB – Ormianin (?) – subdelegat na wybory wójta ormiańskiego w 1634 r, którym został wówczas Gabriel Ariewowicz.
UCHURTOWICZ STEFAN – Ormianin, mieszczanin i kupiec zamojski, wymieniany w aktach gminy ormiańskiej za lata 1660-1668.
___________________________________________________________________________________
WARTANS – Ormianin zamieszkały w Zamościu już pod koniec XVI w. Wymienia go lustracja Zamościa z 1591 r.: „Domek Wartansa ormianina” „Na ulicy Ormiańskiej pod północy od Rynku ku wschodu słońca idąc”.  Zapewne był to dom drewniany, na określenie którego używano w lustracji słowa „domek”, w odróżnieniu od domu murowanego „dom”.
WAWRZYNKOWIC JAN i ANNA – Ormianie wzmiankowani w Księdze Kościoła Ormiańskiego w związku z zapisem kościołowi sumy przez wdowę.
WERNER ELIASZ – Ormianin, mieszczanin i kupiec zamojski, wymieniany w aktach gminy ormiańskiej za lata 1660-1668.
WODZIANKIEWICZ GRZEGORZ – Ormianin zamojski, wymieniany przez A. Kędziorę w Zamościopedii wśród hafciarzy i safianników.

_____________________________________________________________

ZACHARIASZ ORMIANIN – szewc wymieniany w pierwszej lustracji Zamościa z 1591 r. Jego dom znajdował się w części zachodniej  Rynku -„Ku rynkowi Solnemu”„Dom Zachariasza szewca Ormianina”. W tym samym ciągu znajdowały się domy: Bartosza Ormianina, Aleksandra Ormianina z Łucka i Dom Jana Migerdicza Ormianina. 
ZACHARIASIEWICZ BROWAROWICZ KRZYSZTOF – Ormianin z Zamościa, syn Zachariasza Browara i Rozalii (Róży) Łukasiewiczówny. Członek Bractwa Krzyża Świętego przy kościele ormiańskim.
ZACHARIASZOWICZ  KURYŁ – Ormianin, kupiec i mieszczanin zamojski, skwitowany z długu (1759 zł) przez mieszczanina lwowskiego Ormianina Kirkora Hołubowicza.
ZAWACZYŃSKI TOMASZ – (?) ławnik gminy ormiańskiej i pisarz radziecki z Kamieńca Podolskiego, zbiegły z niewoli tureckiej. Pisarze nie byli opłacani systematycznie, bowiem wójtowie ormiańscy niejednokrotnie domagali się od zebranych na elekcji, aby obmyślono sposób wynagrodzenia pisarza i sługi przysięgłego. Obowiązki pisarza wymagały dobrej znajomości przepisów prawnych. Prowadzili oni księgi, sporządzali akta prawne, które wnoszono do urzędu wójtowskiego. Brali udział w posiedzeniach sądu.
___________________________________________________________________________________
 • Ojciec Pidou – ks. Alojzy Maria Pidou – Francuz, zakonnik Teatynów, wysłany z Rzymu w 1664 r. do Lwowa w misji, której celem było przeprowadzenie i ostateczne umocnienie unii kościołów ormiańskiego z rzymskokatolickim.
 • opracowanie prof. B.M. Pawlickiego pozwala prześledzić zasiedlenie nacji Ormiańskiej w Rynku Wielkim – przy ulicy Ormiańskiej i ówczesnej ul. Lubelskiej, dzisiejszej ul. Kołłątaja w pierzei zachodniej, zgodnie z pierwszą lustracją Zamościa z 1591 r. Należy dodatkowo zaznaczyć, że lustracja objęła także mieszkańców, w tym ormiańskiego pochodzenia, na Przedmieściu Lwowskim. Swoje domy tam posiadali: aż trzy – Aleksander Ormianin i jeden dom Tobyaszowa wdowa. Jeden z domów Aleksandra Ormianina i dom Tobyaszowej stały po stronie przeciwnej niż kościół św. Krzyża, a dwa domy Aleksandra Ormianina „Na drugą stronę przecznice”.

 

Opracowanie: Ewa Lisiecka
źródło:
 1. Historya Kościoła Zamoyskiego Ormiańskiego z wyrażeniem przywilejów, transakcji do kościoła tegoż należących summ i obligaciow. Rękopis Z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej – 1844 –  ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Polona.
 2. ks. Sadok Barącz. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów. 1856. BN Warszawa. Polona.
 3. ks. Sadok Barącz. Rys dziejów ormiańskich. Tarnopol. 1869. BN Warszawa. Polona.
 4. Kazimierz Sochaniewicz – Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa. III. Najstarszy przywilej dla Ormian Zamojskich z roku 1585, Teka Zamojska. R. III 1920, nr 2, s. 32.
 5. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa. Organizacja gminy ormiańskiej w Zamościu w XVI-XVII wieku. Rocznik Lubelski. 3. 63-82. Lublin 1960.
 6. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa. Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem. Lublin. 1965. s.147.
 7. Jerzy Kowalczyk. Zamość. Przewodnik. Wydanie II. Warszawa 1977.
 8. Maciej Pawlicki. Kamienice ormiańskie w Zamościu. w: Zamość miasto idealne. Lublin 1980.
 9. Teresa Zarębska. Miasto idealne i jego realizacja. w: Zamość miasto i idealne. Lublin 1980.
 10. Jerzy Kowalczyk. Kościół ormiański w Zamościu z XVII w. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Tom XXV: 1980 z. 3-4. s 215-232.
 11. Ryszard Szczygieł. Ruch budowlany w Zamościu w XVII w. w: Zamość miasto idealne. Lublin 1980.
 12. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa. Polityka handlowa Jana Zamoyskiego i jego następców. Instytut historii UMCS w Lublinie. 1983-1984. Biblioteka Cyfrowa UMCS.
 13.  dr Bogumiła Sawa. Akademia Zamojska 1594-1994. Nauczyciele i wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. 1916-1998. Zamość. 1998. s. 49.
 14. Andrzej Kędziora. Encyklopedia ludzi Zamościa. 2007.
 15. dr Bogdan Szyszka. Między Lublinem a Lwowem. Z przeszłości kulturalnej Zamościa. Zamość 2009.; Ormianie zamojscy. ZKK Nr 1/1998.
 16. dr Piotr Kondraciuk. Sztuka ormiańska w Zamościu. w: Ars Armeniaca. Sztuka ze zbiorów polskich i ukraińskich. Katalog wystawy. Muzeum Zamojskie. Zamość 2010.  https://muzeum-zamojskie.pl/wp-content/uploads/2009/10/Ormianie.pdf
 17. Andrzej Kędziora. Encyklopedia miasta Zamościa. 2012.
 18. Andrzej Kędziora. strona internetowa – Zamościopedia.
 19. https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/667/657
 20. Zdigitalizowana „Księga wójtowsko-ławnicza prawa uprzywilejowanego ormiańskiego, 1660-1668″ z Zamościa – w zbiorach AP w Lublinie: http://lac.lublin.pl/polonica/skany/nhabminsk/1807_1_1/
 21. dr. Bogumiała Sawa. Zamość 1772-1886. Tom I. Zamość 2018.
 22. www.Wiki.Ormianie. Polski Słownik Biograficzny.
 23. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Arcybiskup ormiański Jan Tobiasz Augustynowicz (home.pl)
 24. Henryk Gmiterek. Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781. Instytut Historii Nauki PAN. Zakład Dziejów Oświaty. Warszawa 1994.
 25. Jacek Majewski. „Pustynia w Ray zamieniona…” starodruk maryjny wyd. w Lublinie w 1753 r.
 26. Artur Korbowicz. Elementy rodzime i obce w sądownictwie ormiańskim w Zamościu. Warszawa PWN 1989. w” Dzieje Lubelszczyzny. T. 6 . cz. 1″. pod red. Jerzego Kłoczkowskiego s. 339 – [351] Biblioteka UMCS.  http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/139/edition/163/content
 27. Teka Zamojska. Bogdan Horodyski. Najstarsza lustracja Zamościa. Rocznik I. Zeszyt 4. Zamość 1938. s. 197-212.
 28. Bonawentura Maciej Pawlicki. Kamienice mieszczańskie Zamościa: problemy ochrony. Kraków. 1999.
 29. Artur Korobowicz. Ormianie w Zamościu. Sztandar Ludu. Nr 257. s. 4. 1972 r. wyd. RSW „Prasa-Ksiażka-Ruch”.
 30. Bogdan Szyszka. Zamojscy Ormianie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny. Nr 1/1998. s. 59-62.
 31. WAP Lublin. Księga m. Zamościa. Tabula ex praeurbio. Tom 2
 32. Mańkowski Tadeusz. Sztuka Polskich Ormian. w: Prace Komisji Historii Sztuki, T.6, Z.1. PAU Kraków/1935. s 150-151.
 33. Wydawnictwo na cele Dobroczynne Samborskie, Nowa Seria Ilustrowana. R. 12. wydanie Sambor 1888/1889. Cyfrowa Biblioteka Jagiellońska
 34.  Baranowski Bogdan. Ormianie w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej w: Myśl karaimska – Rocznik naukowo-społeczny. Seria nowa. R. 23. T. I 1945-46. wydanie Wrocław 1946. Cyfrowa Biblioteka Jagiellońska.
 35. Dyaryusz domowych interessow moich poczynaiący się in anno 1715 a die 1 ma Iunii sobota. BOZ – Polona – rękopis Marcina Leopolda Zamoyskiego (1680-1718), brata V ordynata na Zamościu, Tomasza Józefa Zamoyskiego
 36. Korwin Ludwik. Ormiańskie rody szlacheckie. wyd. 1934. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Polona.
 37. AGAD AZ Księga [wójtowsko ławnicza] prawa uprzywilejowanego – ormiańskiego.
 38. 01_Majewski,+Karta+ze+stosunków+rodzinnych+Ormian+Zamojskich
 39. Kopczyńska-Kłos Anna. Poradnik genealogiczny do badań nad pochodzeniem polskich rodzin ormiańskich. https://ormianie.pl/files/Poradnik%20Genealogiczny_2014-12-13.pdf